О О Романовський, Ю Ю Романовська, О О Романовська - Громадськокориснаі благодійна робота - страница 1

Страницы:
1  2 

УДК 371.13

ГРОМАДСЬКОКОРИСНАІ БЛАГОДІЙНА РОБОТА ЯК ГОЛОВНИЙ ЧИННИК МОРАЛЬНО-ЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ (на прикладі УАГІ ВМУУ)

О.О. Романовський, Ю.Ю. Романовська, О.О. Романовська

Статтю присвячено досвіду діяльності Українсько-американського гуманітарного інституту "Вісконсінський Міжнародний Університет (США) в Україні", проблемі морально-етичного виховання студентів у процесі їхньої громадськокорисної і благодійної діяльності, наданню реальної допомоги хворим і знедоленим дітям, участі у їхній долі й намаганням звернути увагу до проблеми нещасного дитинства та поліпшити ставлення у суспільстві до тих, кому потрібна допомога.Морально-етичне і патріотичне виховання здійснюється одночасно із підготовкою в інституті сучасних бізнесменів і менеджерів.

Ключові слова: морально-етичне виховання; благодійна діяльність; соціально корисна діяльність; громадська робота; підготовка бізнесменів і менеджерів; вища освіта; ВНЗ.

Постановка проблеми у загальному виді та її зв'язок з важливими науковими та практичними завданнями

Багато українських ВНЗ готують висококваліфіковані кадри, спеціалістів різного профілю й різних спеціальностей. Важливим завданням є також підготовка в нашій країні фахівців міжнародного рівня в сфері підприємництва, менеджменту, маркетингу - вихованих, інтелігентних, із високими морально-етичними якостями, готовими до інтеграції в міжнародну спільноту.

Громадськокорисна і благодійна робота студентів є основою їхньої подальшого морально-етичного виховання і підготовки до соціальної діяльності в суспільстві. Активна громадська соціальнокорисна діяльність молоді і дорослого населення - наріжний камінь гуманного суспільства з людським обличчям. Саме в університетах, академіях, інститутах, коледжах й інших ВНЗ має приділятися особлива увага підготовці студентів до соціальнокорисної громадської діяльності і морально-етичному вихованню студентської молоді.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковане вирішення даної проблеми і на які спирається автор

Теорії та практиці підготовки майбутніх соціальних педагогів до соціально-правової діяльності присвячено роботу [1], педагогічні засади особистісного розвитку майбутнього соціального педагога в процесі професійної підготовки розглянуті в [2], проблеми соціалізації особистості в педагогічній теорії і практиці України в 20-ті роки ХХ століття аналізуються в [3], особливості діяльності фостерних сімей за кордоном [4], морально-етичному вихованню менеджерів і бізнесменів [5-6] тощо.

Формування цілей статті (постановка завдання)

Мета й завдання цієї статті - проаналізувати й розповсюдити досвід морально-етичного виховання студентів - майбутніх підприємців і менеджерів - до соціальнокорисної і громадської діяльності шляхом їхнього залучення до благодійної та шефської діяльності, участі у міжнародних гуманітарних програмах, а також - під час їхнього спілкування й співпраці із зарубіжними студентами і викладачами.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих результатів

Розглянемо досвід морально-етичного виховання студентів під час соціальнокорисної громадської діяльності спільного ВНЗ - Українсько-американського гуманітарного інституту "Вісконсінський Міжнародний Університет (США) в Україні" (далі - УАГІ ВМУУ). В УАГІ ВМУУ разом із наданням якісної професійної вищої освіти здійснюється соціалізація студентів-менеджерів і підприємців під час їхнього навчання, підготовка їх до соціальнокорисної громадської діяльності, а також - формування в них громадянської позиції шляхом залучення їх до реальної благодійної, шефської та громадськокорисної (суспільної) діяльності, участі у міжнародних гуманітарних програмах - під час їхньої співпраці із зарубіжними колегами і друзями - студентами і викладачами із зарубіжних країн.

УАГІ ВМУУ було створено у 1997 році. Головним його українським засновником став НПУ імені М.П. Драгоманова, американським засновником

-"Вісконсінський Міжнародний Університет" (США, штат Вісконсін, м. Вауватоса). При створенні в Україні такого ВНЗ засновники ставили за мету: щоб новий спільний ВНЗ був би, по-перше, вільним від будь-яких проявів корупції і зловживань, із високими морально-етичними нормами поведінки викладачів, усіх співробітників і студентів; по-друге, щоб у ньому можна було б навчатися за програмами американських університетів, надавати вищу освіту американського університетського типу, причому - на території України (і не сприяти еміграції українського студентства в економічно розвинені країни, а готувати їх за американськими університетськими стандартами для економіки України); по-третє, організувати навчання таким чином, щоб фахові - бізнесові і менеджерські дисципліни, основи й теорію ринкової економіки, економічної галузі, підприємництва та управління - їм читали провідні американські, англійські та інші зарубіжні фахівці з економічнорозвинутих країн світу; по-четверте, щоб студенти під час навчання мали реальну (практичну) можливість відвідувати економічно розвинені країни світу, зарубіжні університети, коледжі, компанії, фірми, підприємства, навчатися основам демократії, вивчати переваги вільного суспільства, ознайомлюватися з цінностями свобод і, найголовніше - із свободою особистості, правами людини, реальним правозахистом, конституціями і законодавством країн демократії; по-п'яте, орієнтувати студентів на працевлаштування в Україні після закінчення навчання і використання своїх знань на благо своєї країни; по-шосте, зробити фінансово доступним навчання в УАГІ ВМУУ для пересічнихгромадян України, представників середнього класу, інтелігенції, службовців, робітників та ін. А найголовнішим було завдання реальної морально-етичної підготовки студентів, їхньої соціалізації і залучення до громадськокорисної благодійної, шефської та соціальної діяльності в українському суспільстві. Тому УАГІ ВМУУ поставив собі важливе завдання: готувати майбутніх випускників - фахівців у галузі бізнесу, менеджменту, маркетингу, фінансів, бухгалтерського обліку тощо - не тільки до ефективної фахової діяльності, але й навчати їх активно здійснювати громадськокорисну роботу в суспільстві, прищеплювати студентам духовну необхідність надавати допомогу всім, кому вона потрібна, свідомо служити добру та милосердю.

Додатково ставились і такі завдання: якомога більше залучати кваліфікованих іноземних фахівців - професорів американських і західноєвропейських університетів, інститутів і коледжів - для викладацької, наукової і виховної роботи в УАГІ ВМУУ; запрошувати на навчання іноземних студентів - із різних країн світу; залучати студентів УАГІ ВМУУ до міжнародної діяльності із партнерами з зарубіжних ВНЗ: до участі у міжнародних гуманітарних і благодійних програмах; зробити неформальною, а реальною та ефективною патріотично-виховну роботу зі студентами УАГІ ВМУУ; навчати їх рідної української мови; прищеплювати любов до національної культури, історії і всього українського; залучати студентів до реальної шефської і благодійної діяльності; пробуджувати і укорінювати в студентах найкращі риси небайдужості й співчуття чужому горю, активності у наданні допомоги тим, хто її потребує.

Таким чином, головним завданням нового ВНЗ було: підготувати високоморального, інтелігентного й соціально активного фахівця міжнародного (європейського) рівня в сфері організації бізнесу, підприємницької діяльності і менеджменту зовнішньоекономічної діяльності. Цю спеціальність було обрано тому, що у 1990-ті роки процвітала "тіньова економіка", необхідно було вчити людей, і, зокрема молодь, цивілізованим і законним методам організації та ведення бізнесу, підприємництва, менеджменту. В той час найкращі зразки міжнародного бізнесу, підприємництва і менеджменту можна було знайти саме в США, Великобританії та інших економічно розвинених країнах Європи. В результаті навчання в УАГІ ВМУУ бакалаври і магістри могли оволодівати ґрунтовними знаннями з ринкової економіки, міжнародного бізнесу, менеджменту й маркетингу, вивчати міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, міжнародні фінанси, мати серйозну гуманітарну підготовку, вільно спілкуватися національною та англійською мовами, знати другу європейську мову й вільно використовувати у професійній діяльності інформаційні технології і комп'ютерну техніку. Крім того, вони вміли дистанційно навчатися, були освіченими, зі стійкими морально-етичними принципами й соціально активною позицією громадян України.

Зауважимо (і це є дуже важливим), що за всю історію існування УАГІ ВМУУ не було жодного випадку грубого порушення дисципліни або правопорушення з боку студентів інституту.

Значний час корисного існування УАГІ ВМУУ (14-ти років) у незалежній Україні дає можливість твердо констатувати, що задуманий засновниками експеримент щодо надання спільної українсько-американської вищої освіти з менеджменту і бізнесу вдався. Сьогодні УАГІ ВМУУ має гарних випускників, якими може пишатися. А гарний випускник - головна мета будь-якого ВНЗ! Крім того: інститут має високий імідж як в Україні, так і за її межами. УАГІ ВМУУ має надійних партнерів і в Україні, і в багатьох країнах світу.

Особливість УАГІ ВМУУ полягає в тому, що він досить невеликий (навчається близько 400 студенів), всі викладачі добре знають і розуміють кожного студента, часто спілкуються з їхніми батьками, велику роль у професійній підготовці і морально-етичному вихованні студентів відіграють американські та інші зарубіжні викладачі, студенти постійно виїжджають за кордон на включене навчання, стажування або практику, деякі з випускників і колишніх співробітників УАГІ ВМУУ запрошені до зарубіжних ВНЗ і вже займають там адміністративні посади. В УАГІ ВМУУ є соціально активна студентська рада, яка організує студентів інституту на реальну благодійну та суспільнокорисну діяльність, підтримує зв'язки з випускниками, організує з ними щорічні зустрічі, відслідковує їхнє кар'єрне зростання. Багато з випускників підтримують дружні і ділові відносині з УАГІ ВМУУ, допомагають із набором студентів, організовують культурно-масові заходи і свята, самі беруть у них участь, запрошують наших молодших випускників на роботу до своїх підприємств, компаній і фірм.

У цілому УАГІ ВМУУ намагається поєднувати і українське, і американське, і європейське у своїй статутній діяльності. Коротку інформацію про освітню та соціальну (громадську, шефську, благодійну) діяльність і особливості УАГІ ВМУУ наведемо нижче.

Головним завданням УАГІ ВМУУ є надання вищої освіти за міжнародними стандартами, вивчення та впровадження передового досвіду України, США та інших економічно розвинених країн світу в галузі вищої освіти, поєднання ґрунтовної гуманітарної підготовки, якісної професійної освіти, морально-етичного виховання та соціалізації молоді України для їхньої успішної самореалізації і подальшої інтеграції до європейської спільноти.

УАГІ ВМУУ успішноспівпрацює з НПУ імені М.П. Драгоманова: згідно з наказом МОН України від 05.07.2000 р., № 282 УАГІ ВМУУ входить до складу навчально-методичного і науково-виробничого комплексу з НПУ імені М.П. Драгоманова.УАГІ ВМУУ є акредитованим у цілому за III рівнем, а з напряму "Менеджмент" за спеціальністю 8.050206 "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності (магістр)" - за IV рівнем.

УАГІ ВМУУ має сучасну технічну базу, в тому числі - інформаційно-комп'ютерний центр дистанційного навчання: для студентів створено 62 власних робочих комп'ютерних місця. Власна бібліотека УАГІ ВМУУ налічує понад 10 тисяч примірників навчальної і наукової літератури (на іноземних мовах більше 60%, а також - українською мовою). Бібліотечний фонд використовують також студенти, науковці, викладачі й співробітники

НПУ імені М.П. Драгоманова. За весь період існування УАГІ ВМУУ всі його випускники були своєчасно працевлаштовані, мають успішну професійну кар'єру в українських, спільних та іноземних фірмах, компаніях і корпораціях. Наприклад, у таких як: Київобленерго (Україна-США); міжнародні аудиторські компанії в Україні - Бейкер-Тіллі, Ернст & Янг, Прайсуотерхауз & Куперз; Центр політики земельних реформ в Україні (міжнародна консалтингова компанія); Сіті Банк в Україні (представництво американського банку в Україні); Дойче банк в Україні (представництво німецького банку в Україні); ОТР Банк в Україні; Райфайзен Банк Аваль в Україні; "Чиста вода" (міжнародна компанія в Україні); Міжнародна інформаційна агенція "Рейтер" в Україні; Електронний інформаційний центр ООН в Україні; група МЕТРО Кеш & Керрі (німецька мережа супермаркетів в Україні); Корпус миру (США, представництво в Україні); фармацевтична корпорація ПФАЙЗЕР (США, представництво в Україні); ВО ТЕТРАПАК (Швеція, представництво в Україні); ВО ПАНАСОНІК (Японія, представництво в Україні); в автомобільних корпораціях - представництвах в Україні: ВОЛЬВО, ВІНЕР ІМПОРТС; готелі Прем'єр Палас (м. Київ) та інших. Деякі з випускників УАГІ ВМУУ продовжують бізнес батьків, багато з них відкрили свою справу і мають власні компанії або фірми.

Головна особливість діяльності УАГІ ВМУУ полягає в тому, що протягом 14-ти років, успішно здійснюючи підготовку бакалаврів і магістрів як для України, так і для 22-х зарубіжних країн світу, інститут залучає велику кількість іноземних викладачів - докторів наук, професорів і магістрів.

Фахівці з американських університетів, коледжів, компаній і фірм, а також інші іноземні спеціалісти викладають навчальні дисципліни англійською мовою - читають лекції, ведуть практичні, семінарські заняття, обговорюють зі студентами навчальний матеріал із бізнесу, економіки і гуманітарних дисциплін, керують виконанням курсових і дипломних робіт, уважно стежать за кар'єрним ростом випускників, плідно співпрацюють з українськими науковцями й професорами, а також беруть активну участь у викладанні іноземних мов і курсів із гуманітарних наук у НПУ імені М.П. Драгоманова. У результаті за період з 1997 по 2010 роки:

• більше 150 професорів, докторантів, викладачів, науковців і практиків із США, Великобританії, ФРН, Швейцарії, Нідерландів, Італії, Туреччини, Індії, КНР і РФ брали участь у навчальному процесі та науково-виховній

діяльності УАГІ ВМУУ;

• 652 бакалаври з КНР пройшли перепідготовку з управління бізнесом за програмами МВА;

• 95 іноземних студентів - 45 бакалаврів і 40 магістрів - завершили навчання в УАГІ ВМУУ, а також більше 150 студентів-іноземців розпочали навчатися в УАГІ ВМУУ, а продовжували чи завершували навчання - у зарубіжних університетах і коледжах;

• 46 українських студентів почали навчатися в УАГІ ВМУУ, а продовжили навчання у провідних ВНЗ США, Канади, Великобританії, ФРН, Франції, Голландії та Іспанії;

• більше 100 викладачів Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова підвищили кваліфікацію на кафедрах УАГІ ВМУУ;

• 197 студентів НПУ імені М.П.Драгоманова проходили стажування з фаху, а також - педагогічну та виробничу практику в УАГІ ВМУУ;

• 506 старшокласників м. Києва та приміських районів закінчили ліцейні

класи при УАГІ ВМУУ;

• більше 1000 студентів ВНЗ та старшокласників середніх шкіл, гімназій, ліцеїв, коледжів закінчили курси іноземних мов УАГІ ВМУУ (початковий, середній та вищий рівні), а 1305 випускників загальноосвітніх навчальних закладів пройшли тестування з англійської мови за програмами МІСНЮАЇЯ-тесту (тест з англійської мови університетів Північних Штатів Америки);

• більше 1200 старшокласників м. Києва, Київської області та інших міст України взяли участь у щорічних всеукраїнських олімпіадах із ділової англійської мови в УАГІ ВМУУ, 10 переможців олімпіад закінчили, а 16 переможців олімпіад продовжують навчання в УАГІ ВМУУ (без оплати за навчання);

• 1205 фахівців вищої кваліфікації міністерств і відомств України (в тому числі і АР Крим) брали участь у роботі постійно діючого в УАГІ ВМУУ (при підтримці НПУ імені М.П. Драгоманова, Міністерства освіти і науки України, Київської міської державної адміністрації та НАН України) міжнародного науково-практичного семінару "Перспективи економічного та науково-технічного співробітництва України, США і КНР" (1998-2006 рр.);

• 325 фахівців ВНЗ України взяли участь у роботі постійно діючого в УАГІ ВМУУ міжнародного науково-практичного семінару "Етика вищої освіти";

• більше 3000 фахівців із України та зарубіжних країн взяли участь у міжнародних семінарах з проблем лідерства в сучасному суспільстві, питань глобалізації та євроінтеграції, організованих УАГІ ВМУУ спільно з Відділенням вищої освіти НАПН України, НПУ імені М.П. Драгоманова, американським університетом Індіана Весліан (м. Меріон, штат Індіана, США), Інститутом комерційного менеджменту (Великобританія) під головуванням Першого Президента незалежної України Л.М. Кравчука та за участю Європейської асоціації підтримки ринкової економіки (ФРН, м. Берлін, м. Бонн), Німецько-української асоціації економічного та наукового співробітництва (ФРН, м. Майнц) і Академії наук вищої школи України (2000-2011 рр.).

Іншою особливістю діяльності УАГІ ВМУУ є закордонне включене навчання. Адміністрація інституту вважає, що для якісної підготовки бакалаврів і магістрів необхідним є короткострокове, а краще -довгострокове, закордонне включене навчання, стажування і практика студентів. Для покращення підготовки студентів УАГІ ВМУУ вони щорічно мають змогу навчатися від 2-4 тижнів до одного семестру і більше у зарубіжних університетах і коледжах. Так, протягом останніх 14 років студенти навчалися, стажувалися і проходили практику в європейських кампусах Міжнародного університету Шиллера (головний офіс із кампусомрозташований в США, штат Флорида, м. Ларго) в Лондоні (Великобританія), Хайделберзі (ФРН), Мадриді (Іспанія), відвідували кампус у Страсбурзі (Франція), навчалися в Лондонському Сіті коледжі (Великобританія), Українському Вільному Університеті в Мюнхені (ФРН), а також відвідували ВНЗ Угорщини, Польщі, Чехії і Росії.

Для ефективної реалізації закордонного включеного навчання студенти мають вільно (досконало) володіти іноземною мовою - англійською та ще іншою європейською (німецькою, французькою або іспанською). У зв'язку з тим, що викладання фахових дисциплін в УАГІ ВМУУ відбувається англійською мовою, студенти досить пристойно володіють нею і не відчувають ніяких незручностей і проблем при спілкуванні з англомовними фахівцями. Другу європейську мову студенти вивчають за власним вибором - головним чином для використання в подальшій професійній діяльності.

Однією із найважливіших особливостей діяльності УАГІ ВМУУ є соціалізація студентства, підготовка їх до соціальнокорисної громадської діяльності, виховання в них християнської моралі, етики, громадянської позиції, патріотизму і українськості - свідомої причетності до української культури і української нації. Для цього робиться наголос на реальній доброчинності, благодійності, шефській роботі. Вже багато років студентська молодь УАГІ ВМУУ здійснює реальну благодійну діяльність - допомагає дітям сільських шкіл і школ-інтернатів для дітей із вадами розумового та фізичного розвитку, навчає іноземних студентів української мови, культури, фольклору, організує спільно із зарубіжними викладачами і студентамилінгвокультурологічні вечори, вистави, екскурсії у різноманітні історичні і культурні куточки України. Не раз студенти УАГІ ВМУУ були переможцями і призерами олімпіад і конкурсів із української мови, організовували дні української культури під час студентських гуманітарних програм в Угорщині, Польщі та Чехії, під час навчання і стажування у ВНЗ Великобританії, ФРН, Франції, Іспанії тощо.

Здійснюючи реальну гуманітарну, благодійну й шефську діяльність, студенти разом із фахівцями УАГІ ВМУУ за власні кошти і своїми силами створили і ввели в дію:

• комп'ютерний клас на 12 місць для учнів загальноосвітньої школи 9-річки в селі Шаповалівка Конотопського району Сумської обл.;

• комп'ютерний клас на 12 місць для учнів загальноосвітньої школи 9-річки в селі Кузьмівка Сарненського району Рівненської обл. (підімкнено до Інтернету);

• два комп'ютерних класи на 12 місць кожний для учнів загальноосвітніх шкіл №1 і №2 міста Українка Обухівського району Київської області;

• комп'ютерний клас на 12 місць для школи-інтернату в с. Бабанка Уманського району Черкаської області (для дітей з розумовими та фізичними вадами розвитку).

Студентська молодь і співробітники УАГІ ВМУУ надають також практичну шефську допомогу школі-інтернату (с. Бабанка Уманського району Черкаської області) - побудували спортивний майданчик, відремонтували туалети і душові приміщення, систематично (один-два разина місяць - по суботах і неділях) відвідують школу-інтернат, де грають з малечею, спілкуються зі старшими дітьми, організовують для них екскурсії в Київ, збирають одяг, продуктові набори, іграшки, разом із дітьми займаються художньою самодіяльністю, спортом, читають їм книжки тощо. Постійно допомагають школам-інтернатам і дитячим будинкам м. Києва і Київської області (Обухівський район).

Влітку 2009 року разом із мерією міста Керч студенти УАГІ ВМУУ успішно здійснили гуманітарну акцію "Дарую дітям сонце": для 100 дітей із підшефних шкіл і шкіл-інтернатів було організовано на Чорному морі двотижневий відпочинок із фестивалем, у якому брали участь самі діти, професійні артисти (ведучою була Анастасія Заворотнюк), аматори, студенти. Кошти на відпочинок дітей зібрали самі студенти УАГІ ВМУУ, використавши набуті під час навчання знання і уміння для знаходження спонсорів і меценатів.

Крім того, силами українських і зарубіжних викладачів УАГІ ВМУУ :

• 52 середнім школам і дитячим садкам м. Києва та Київської області надана шефська та гуманітарна допомога (підвищення кваліфікації вчителів англійської мови; розробка, друк та безкоштовна передача навчально-методичних комплексів із англійської мови, в тому числі підручників, посібників, тощо);

• більше 2000 учнів загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва та дорослих щорічно брали участь у зустрічах з американськими викладачами в УАГІ  ВМУУ  (з   1997  р.   за  підтримки  Посольства  США щосуботибезкоштовно демонструвалися кінофільми англійською мовою на теми моралі, етики, загальнолюдських цінностей, екологічних проблем із їхнім подальшим обговоренням і дискусією американських викладачів із дітьми і молоддю).

УАГІ ВМУУ тісно співпрацює з американськими університетами, такими як: Вісконсінський Міжнародний Університет (штат Вісконсін, м. Мілуокі), Іллінойський університет (штат Іллінойс, м. Урбана-Шампейн), університет Індіана Весліан (штат Індіана, м. Меріон), Міжнародний університет Шиллера (штат Флорида, м. Ларго), з його європейськими кампусами в Лондоні (Великобританія), в Хайдельберзі (Німеччина), в Мадриді (Іспанія), в Страсбурзі (Франція), а також - із Лондонським Сіті коледжем, Інститутом комерційного менеджменту (Великобританія) та Українським вільним університетом (ФРН). З багатьма з них УАГІ ВМУУ має договори щодо організації спільних навчальних програм, навчальних і виробничих практик, обміну студентами та викладачами.

Студенти, навчаючись українською та англійською мовами, отримують ґрунтовну фахову (підприємництво, менеджмент і бізнес), комп'ютерну та гуманітарну підготовку, професійно використовують систему Інтернет та методи дистанційного навчання, вміють працювати в команді. Відповідно до державної концепції приєднання до Болонського процесу в УАГІ ВМУУ реалізується навчання студентів за міжнародними стандартами, а саме:

• студенти УАГІ ВМУУ вільно володіють українською та англійською мовами, вивчають німецьку, французьку та іспанську мови;

• студенти УАГІ ВМУУ щорічно проходять 3-4-тижневе включене навчання й стажування в університетах Великобританії, ФРН, Франції або Іспанії, де прослуховують англійською мовою курси з міжнародного менеджменту, міжнародного маркетингу, міжнародного бухгалтерського обліку, міжнародних фінансів, міжнародного бізнесу, інформаційних технологій, електронного бізнесу, дизайну Веб-сайтів;

• студенти УАГІ ВМУУ можуть продовжувати або закінчувати своє навчання в ВНЗ-партнерах УАГІ ВМУУ - університетах Великобританії, ФРН, Франції або Іспанії. Там вони вчаться англійською мовою (або іншою європейською), після успішного закінчення навчання можуть отримати як диплом УАГІ ВМУУ, так і диплом зарубіжного ВНЗ (за місцем навчання);

• студенти УАГІ ВМУУ щорічно проходять практику у міжнародних і спільних компаніях, фірмах, підприємствах, розташованих як в Україні, так і в європейських країнах. А саме: у банках IHBS (м. Лондон, Великобританія) і Комерц-банк (м. Мюнхен, ФРН); в автомобільній корпорації БМВ (м. Мюнхен, ФРН); у міжнародній корпорації з випуску автомобільних шин ІнтерКонтиненталь (м. Ганновер, ФРН); в Україні: у міжнародних банках -Сіті Банк, Дойче Банк, Райфайзен Банк, ОТР Банк; у міжнародних компаніях і корпораціях: Метро Кеш & Керрі, ВОЛЬВО, ВІНЕР ІМПОРТС, ПФАЙЗЕР; представництві ООН; інформаційній агенції "Рейтер"; Американській торговельній палаті в Україні тощо.

Із якісною освітою, ґрунтовною професійною теоретичною й практичною підготовкою, студенти - випускники УАГІ ВМУУ мають вигідні запрошенняйперспективи щодо працевлаштування.

В УАГІ ВМУУ систематично проводяться студентські конференції з міжнародної економіки, бізнесу, менеджменту (українською та англійською мовами), всеукраїнські олімпіади з ділової англійської мови для учнів шкіл, ліцеїв і гімназій м. Києва та інших міст України. Переможцям олімпіад з ділової англійської мови, які стали студентами ВМУУ, надаються знижки в оплаті за навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр" в розмірі від 100% до 50% на весь період навчання (за умови відмінних результатів у навчанні - всі оцінки тільки "5" ("А") та активної участі у громадській

діяльності УАГІ ВМУУ).

УАГІ ВМУУ протягом останніх семи років успішно застосовує дистанційні методи навчання - викладачі американських університетів Індіана Весліан та Міжнародного університету Шиллера здійснюють із кампусів своїх університетів дистанційне навчання студентів УАГІ ВМУУ (що має велику ефективність і користується значним попитом у студентів).

УАГІ ВМУУ бере активну участь у міжнародній діяльності:

• виконує спільні навчальні програми з ВНЗ США, Європи та КНР;

організовує лінгвокультурологічні програми для молоді України, США

та КНР;

здійснює на території України короткострокове навчання, теоретичні і практичні семінари з міжнародного бізнесу, економіки, менеджменту і маркетингу для керівників підприємств, організацій та установ КНР;

організовує  навчальні  програми  в  країнах  Західної  Європи дляучнівської та студентської молоді України;

•   проводить курсове навчання іноземних студентів.

УАГІ ВМУУ є членом Європейської асоціації підтримки ринкової економіки (м. Берлін, ФРН), колективним членом Німецько-української асоціації економічного та наукового співробітництва (м. Майнц, ФРН), Академії наук вищої школи України, співзасновником і членом Асоціації навчальних закладів України приватної форми власності, членом Конфедерації недержавних вищих навчальних закладів України, Американської Торговельної Палати, Національної торговельної палати України та Київської торговельної палати. Активно і плідно співпрацює з Відділенням вищої освіти НАПН України.

В УАГІ ВМУУ здійснюються наукові дослідження з удосконалення системи регулювання зовнішньоекономічної діяльності Україні, освіти з підприємництва і менеджменту, студентського самоврядування, також вивчається та аналізується досвід Північної Америки у галузі недержавної (приватної) вищої освіти, економіки, історії, культури та інших гуманітарних сфер.

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

О О Романовський, Ю Ю Романовська, О О Романовська - Громадськокориснаі благодійна робота