О Ю Смірнов - Тестові задачі з медичної біології - страница 1

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МЕДИЧНИЙ ІНСТИТУТ

 

 

 

 

 

 

ТЕСТОВІ ЗАДАЧІ З МЕДИЧНОЇ БІОЛОГІЇ

 

(ДЕРЖАВНИЙ ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ІСПИТ "КРОК-1")


для самостійної роботи студентів спеціальності 7.110101 "Лікувальна справа" денної форми навчанняТестові задачі з медичної біології (державний ліцензійний іспит "Крок-1") для самостійної роботи студентів спеціальності 7.110101 "Лікувальна справа" денної форми навчання. / Укладач О. Ю. Смірнов. - Суми: Вид-во СумДУ, 2007. - 202 с.

 

Кафедра фізіології і патофізіології з курсом медичної біології

 

 

Даний збірник містить 1167 ситуаційних задач (тестів) з медичної біоло­гії, які входять до банку даних медичного ліцензійного іспиту "Крок-1" та вико­ристовуються в навчальних закладах України, а також розроблені укладачем, з них 1082 - до основного тексту. Тестові завдання мають відмічені правильні відповіді, що дозволяє використовувати їх для навчання й здійснювати само­контроль рівня знань.ЗМІСТ

До читачів                                                                          4

Цитогенетика                                                                     7

Класична генетика                                                            31

Молекулярна генетика                                                      50

Медична генетика                                                             81

Популяційна генетика                                                      117

Загальна біологія                                                               126

Найпростіші                                                                       144

Гельмінти                                                                            164

Членистоногі                                                                      188

Змішані питання з паразитології        197Специалист - это человек, которого учи­ли, научили и проверили, чему он научился.

Сергей Николаев, канд. мед. наук

 

ДО ЧИТАЧІВ

Перевірка отриманих знань може проводитися за допомогою як простих тестів, так і так званих тестових ситуаційних задач. У цих за­дачах описується якась справжня чи вигадана клінічна ситуація (випа­док із хворим), ставиться запитання, а далі перелічуються відповіді, з яких треба вибрати правильну (одну чи декілька). При розв'язуванні різноманітного роду ситуаційних задач необхідно показати вміння за­стосовувати отримані теоретичні й практичні знання й навички, на­приклад, за наведеним описом симптомів і анамнезом зробити припу­щення про можливе захворювання, запропонувати методи досліджен­ня для підтвердження діагнозу, або за наведеним описом паразита впі­знати його й назвати захворювання, яке він викликає.

1 Ці тести пропонуються на медичних ліцензійних іспитах "Крок-1". База даних поповню­ється щорічно, причому тести у 2000-2005 рр. розсилалися Центром тестування по ВНЗ України, а з 2006 р. є закритими. Російськомовні тести були перекладені нами на україн­ську мову.

2 Наприклад, замість термінів "серпоподібноклітинна анемія", "гідрокортизон та предні­золон", "екзоцитоз", "комплементарність", "трофозоїт", "рикетсіоз", "дегельмінтизація", "аскаридоз" та "кропив'янка" було написано: "серпасто-клітинна анемія", "гідпокортизон та преднозолон", "екзоцитиоз", "компліментарність", "трофозоїд", "рикеціоз", "дегельмін-тезація", "аскародоз", "крапівниця", і цей перелік можна продовжувати.


До даного збірника ввійшли тести зі "Збірника завдань для під­готовки до тестового екзамену із природничо-наукових дисциплін «Крок-1. Загальна лікарська підготовка»" (К.: Медицина, 2004), деякі тести зі "Збірника задач і вправ з біології" за ред. А. Д. Тимченка (К.: Вища школа, 1992) та посібника "Медична біологія: Посібник з прак­тичних занять" за ред. О. В. Романенка (К.: Здоров'я, 2005), тести, які створені та використовуються в навчальному процесі у вищих медич­них навчальних закладах України й вміщені до бази даних Центру те­стування професійної компетентності фахівців при Міністерстві охо­рони здоров'я України1, а також тести, розроблені укладачем. Досить велика кількість тестів, поширених Центром тестування, мала різно­манітні орфографічні (важко повірити, але їх була незчисленна кіль-кість2) і стилістичні помилки, які ми виправили, а також недоліки, або й навіть помилки біологічного характеру, які, на думку укладача, ма­ють суттєве значення. Коментар до питань, що мають певні недоліки, наводиться у виносках (посилання зроблені на оригінальні тексти бан­ку Центру тестування - БЦТ). Питання, запропоновані Центром тес­тування, які ми не включили в основний текст через грубі помилки, допущені їх авторами, або з інших причин, розглянуті окремо післякожного розділу.

Тестові завдання розбиті на 10 розділів, що дозволяє використо­вувати їх при тестуванні студентів на відповідних підсумкових занят­тях. Питання з еволюції, регенерації, трансплантації та імунології включені до розділу "Загальна біологія".

Переходити до тестів слід тільки після вивчення відповідного розділу підручника. До кожного тесту даються п'ять відповідей, з яких лише одна є правильною й помічена плюсом. Працюючи з тестами, слід закрити папірцем позначки біля відповідей, вибрати відповідь на запитання, а потім перевірити її правильність. Якщо вибрана неправи­льна відповідь, треба подумати, чому, повторити матеріал. Отриманий результат за кількома тестами покаже високий або слабкий рівень ва­шої підготовки, що може допомогти в плануванні наступних занять. Не слід відразу визуджувати правильні відповіді: по-перше, питання й відповіді, що винесені на саме тестування, можуть бути трохи інакше сформульовані, а по-друге, студент повинен розуміти суть явищ, чого зубрячкою домогтися неможливо. Тести - не джерело знань, а лише один із засобів контролю їх засвоєння.

Зробимо також деякі зауваження загального плану. У генетич­них схемах схрещувань часто неправильно записують генотип - пи­шуть замість нього фенотип, наприклад, Rh та rh (треба R та r або D та d). Записують фенотипи Rh(+) та Rh(-), хоча треба Rh(+) та rh(-), або краще Rh+ та rh-. Склад каріотипу пишуть так: 47XXX або 47 (XXX), а треба писати 47, XXX. Дуже часто в системі групи крові АВ0 (чита­ється "а-бе-нуль") замість нуля пишуть велику букву О, що неправи­льно.

Написання термінів "овогонія", "овоцит", "овогенез", "глюта­мін", "глютаміновий" є застарілим, у даному збірнику використані на­зви "оогонія", "ооцит", "оогенез", "глутамін", "глутаміновий". Непра­вильним є також написання видів РНК: Т-РНК, М-РНК, м-РНК і таке

інше. Треба писати тРНК, рРНК, мРНК, іРНК.

Часто в тестах згадується "метод дерматогліфіки", але краще писати "дерматогліфічний метод".

Досі трапляється використання термінів "ген-промотор", "ген-оператор" та "ген-термінатор", хоча вже давно молекулярні генетики користуються термінами "промотор", "оператор" і "термінатор", бо це є не самостійні гени, а лише невеличкі регуляторні ділянки гена. Ав­тори також часто плутають поняття "ймовірність" і "вірогідність" (ро­сійською - "вероятность" і "достоверность"), задаючи запитання: "Яка вірогідність народження..?", що неправильно. До тестових запитань ми внесли відповідні корективи.

Слід зазначити, що за останні роки змінилися як систематика (найпростіших, членистоногих), так і окремі латинські й відповідно українські назви паразитів і таксономічних одиниць, але в тестах мо­жуть використовуватися й старі назви. Так, назва лямблії Lamblia in-testinalis змінилася на гіардію Giardia lamblia, назви лейшманій Leishmania tropica minor - на Leishmania tropica, L. tropica major - на L. major, ланцетоподібного сисуна Dicrocoelium lanceolatum - на Di-crocoelium lanceatum або D. dendriticum, бичачого ціп'яка Taeniarhyn-chus saginatus - на Taenia saginata, альвеокока Alveococcus multilocu-laris - на Echinococcus multilocularis, волосоголовця Trichocephalus tri-chiurus - на Trichuris trichiura (з відповідною зміною назви хвороби трихоцефальоз на трихуроз), акантохейлонеми Acanthocheilonema per-stans - на дипеталонему Dipetalonema perstans. Гамазові кліщі тепер називаються гамазоїдними. Американський трипаносомоз правильно називати хворобою Шагаса, а не хворобою Чагаса. Замість слів "при­родне (або ендемічне) вогнище", природно-вогнищева хвороба" краще вживати "природний (або ендемічний) осередок", "природно-осеред­кова хвороба".

 

Кілька слів скажемо про саме тестування "Крок-1". Студент одержує буклет з 200 питаннями й бланк відповідей, виготовлений спеціально для комп'ютерної обробки. У цьому бланку олівцем напро­ти номера відповіді робиться позначка, яка з п'яти відповідей є прави­льною (можна передумати, стерти відповідь і відмітити нову).

За кожне питання нараховується 1 бал із максимальних 200 ба­лів, тобто всі питання рівноцінні. За неправильні відповіді не штра­фують (бали не зменшуються).

На всю роботу відводиться 200 хвилин, тому можна пропустити складні питання, відповісти спочатку на легкі, а потім повернутися до тих, над якими потрібно подумати.

Правильні відповіді йдуть врозкид, тому вгадати їх не вийде. Однак можна задумати "улюблену букву" для відповідей на ті питан­ня, на які відповіді ви не знаєте, і в 20% випадків вона виявиться пра­вильною.

Звичайно тест містить близько 25% питань із відкритої бази (із тестів 2-3 попередніх років) і 75% нових питань, куди входять повніс­тю закриті питання й питання, опубліковані в збірниках для підготов­ки до ліцензійних іспитів. Втім, питання достатньо однотипні, і тому при підготовці до іспиту варто використовувати старі буклети й збір­ники. Зрозуміло, що як питання, так і відповіді на самому іспиті мо­жуть дещо відрізнятися від питань, надрукованих у буклетах попере­дніх років і в даному збірнику.

1.    Дуже часто "Крок" виявляє так званих "липових" відмінників, доводить їхню професійну неспроможність. Тому бажано самому реа­льно оцінити свій рівень знань і вжити заходів щодо їх поліпшення.ЦИТОГЕНЕТИКАДля лабораторних дослі­джень узяті клітини червоно­го кісткового мозку. Вони на­лежать до клітинних компле­ксів, що обновляються. Визна­чте набір хромосом і кіль­кість ДНК (хроматид), які ха­рактерні для G1-періоду в цих клітинах:

 

-  2n, 4c

-  2n, 1c + 2n,2c

-  1n, 1c

-  1n, 2c

2.    Під мікроскопом помітно, що в клітині зруйнована обо­лонка ядра, короткі хромосо­ми у вигляді букви Х рівномір­но розміщені по всій клітині. На якій стадії поділу перебу­ває клітина?

-  Профаза

-  Анафаза

-  Інтерфаза + Метафаза

-  Телофаза

3.    За допомогою мікроманіпу­лятора із клітини вилучили комплекс Гольджі. Як це по­значиться на подальшій жит­тєдіяльності клітини?

-  Порушиться процес мітозу

+ Порушиться утворення лізосом, їх дозрівання й виведення сек­реторних продуктів клітини

-   Порушиться утворення рибосом і синтез білків

-   Розвинеться автоліз, здатний привести клітину до загибелі

-   Порушаться процеси енергети­чного обміну

4.    За допомогою шпателя зроблено зіскрібок слизової рота людини. У незруйнованих епітеліальних клітинах пофа­рбованого мазка добре видні овальні ядра, неоднакові за розміром. Яким шляхом відбу­вався поділ цих клітин?

 

-  Мітоз

-  Мейоз

-  Бінарний поділ

-  Шизогонія + Амітоз

5.    Хромосомний аналіз жінки 33 років показав, що частина короткого плеча 16-ї хромо­соми приєдналася до 22-ї хро­мосоми. Як називається це явище?

-  Трансдукція + Транслокація

-  Інверсія

-  Делеція

-  Дефішенс

6.    У метафазній пластинці з культури лімфоцитів хворого грипом виявлений одиночний фрагмент, що відірвався від довгого плеча хромосоми групи С. В який період мітотичного циклу відбулася ця мутація?

-  G-i-період

-  G2-період

-  Телофаза

-  Анафаза + S-період

У метафазній пластинці з культури лімфоцитів дитини,щепленої проти віспи, виявле­на додаткова хромосома із групи Е. Проаналізуйте цей факт і виберіть, до якого ти­пу належить зазначена мута­ція:

-  транслокація

-  інверсія

-  делеція

-  поліплоїдія

+ гетероплоїдія

8.   Для лабораторних дослі­джень узята тканина сім'яни­ків. По одній із класифікацій клітини цієї тканини нале­жать до клітинних комплек­сів, що обновляються. Про­аналізуйте ймовірні стани клітин у цієї тканини:

-  клітини діляться тільки мітотич­но

-  клітини діляться тільки шляхом мейозу

-  клітини тільки збільшуються в розмірах

+ клітини діляться спочатку міто­тично, а потім мейотично

-  клітини діляться спочатку мейо­тично, а потім мітотично

9.   Під впливом мутагену в оо-цитах створився міцний зв'я­зок між двома Х-хромосома-ми. До утворення якого набору хромосом у яйцеклітині це може привести?

-  47 хромосом

-  23 або 24 хромосоми

-  24 або 25 хромосом + 22 або 24 хромосоми

-   46 хромосом

10. Мікроорганізми, що нале-
жать
до прокаріот, мають
такі структури:

-  мітохондрії + нуклеоїд

-  хлоропласти

-  лізосоми

-  ендоплазматичний ретикулум

 

11.   Під час розходження хро­мосом на стадії дозрівання сперматогенезу Х-хромосома не відокремилася від Y-хромо-соми. Яким може бути каріо­тип майбутньої особини, як­що нормальна яйцеклітина бу­де запліднена таким сперма­тозоїдом?

-  45, X0

-  46, XX

-  46, XY

-  47, XYY

1 Краще було б написати "інтерфази", не виділяючи прометафазу як окрему фазу.


+ 47, XXY

12.   З метою вивчення каріо­типу культуру клітин оброби­ли колхіцином, який руйнує ве­ретено поділу. На якій стадії було призупинено мітоз?

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 


Похожие статьи

О Ю Смірнов - Тестові задачі з медичної біології