С Сорочан - Історія середніх віків - страница 1

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

Міністерство освіти і науки України

Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна

Історичний факультет

ІСТОРІЯ СЕРЕДНІХ ВІКІВ

(I період)

Посібник для практичних занять для студентів історичних факультетів

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою

історичного факультету ХНУ

Протокол № 5

від 26 травня 2000 р.

Харків НМЦ «ОД» 2001

УДК 378:94/99 ББК 63.3(0)я73 І-90

Упорядник

Сорочан Сергій Борисович, доктор історичних наук, проф. кафедри

історії стародавнього світу та середніх віків ХНУ ім. В. Н. Каразіна

Відповідальний за випуск доцент О. П. Мартем'янов

ПЕРЕДМОВА

Проблема генезису феодалізму в ранньосередньовічному суспільстві є однією з найважливіших в історичній науці. Історія франків дає в цьому плані особливо цікавий і багатий матеріал, оскільки ґрунтується на дос­татньо великому колі різноманітних юридичних та оповідних джерел. Значну частину цих джерел перекладено на російську мову і опубліко­вано в різних збірках, хрестоматіях, посібниках. Однак при підготовці до практичних занять студенти не завжди мають можливість скористатися розсіяними по цих виданнях матеріалами. Певні збірки джерел є у наш час бібліографічною рідкістю, інші — недоступні, бо видані незначним тиражем, деякі недостатньо повні. Тому упорядник цієї публікації праг­нув дати в систематизованому вигляді широке коло джерел з проблем гос­подарства та суспільного ладу франків у VVI ст. Посібник вміщує матер­іал з різноманітних варварських збірок звичайного права VIIX ст., законів франкських королів, постанов церкви, формул грамот до угод і актів, «Історії франків» Григорія Турського та агіографічної літератури. Ці дже­рела в зв'язку з обмеженістю обсягу публікації наводяться в уривках. Не­обхідні пояснення до них подано у примітках под текстом. У кінці по­сібника наведено стислий словник термінів.

В цілому посібник повинен полегшити студентам самостійну пра­цю з джерелами і зробити її максимально плідною, що сприятиме все­бічному і глибокому розкриттю теми практичних занять. Готуючись до занять, студенти повинні ознайомитися з планом теми та методични­ми рекомендаціями, уважно проаналізувати зазначені документи, а та­кож простудіювати дві-три спеціальні роботи, подані в списку літерату­ри. У повному обсязі рекомендовані роботи та джерела доцільно використовувати при написанні студентських наукових доповідей, ре­фератів, курсових та дипломних робіт.

ISBN 966-544-109-4 © С. Б. Сорочан, упорядкування, 2001 © Видавництво НМЦ «СД», оригінал-макет, 2001

ПЛАНПРАКТИЧНИХЗАНЯТЬ

Тема: Соціально-економічні відносини та політичний лад франкської держави в VVI ст.

1. Характеристика джерел:

— Салічна правда;

— інші варварські правди;

— едикти та декрети (капітулярії) франкських королів VI ст.;

— формулярії;

— «Історія франків» Григорія Турського.

2. Завоювання Галлії франками. Причини, що зумовили міцність франкської держави. Правління Хлодвіга.

3. Господарська діяльність франків:

— землеробство;

— скотарство;

— садівництво;

— виноградарство;

— городництво;

— льонарство;

— бджільництво;

— птахівництво;

— рибальство;

— мисливство;

— використання лісів;

— ремесла;

— торгівля.

4. Характер общини у франків. Форми власності на землю та інші об'єкти господарства. Виникнення аллоду.

5. Пережитки первіснообщинного ладу в господарському та суспіль­ному житті франків.

6. Майнова диференціація у франкському суспільстві. Соціальна структура. Становище знатних франків, духівництва, вільних рядо­вих франків, літів, рабів, вільновідпущеників, «людей» короля та церкви, галло-римського населення.

7. Політичний устрій франкської держави:

— королівська влада та адміністрація;

— народні збори;

— суд;

— військова організація;

— церква.

8. Основні підсумки дофеодального періоду (на прикладі франків).

ЛІТЕРАТУРА І.Джерела

Див. стор. 15—102.

2. Учбовалітература

История средних веков / Под ред. С. Д. Сказкина. М., 1977. — Т. 1. —

С. 19—21, 87—97.

История средних веков / Под ред. З. В. Удальцовой, С. П. Карпова.М., 1990. — Т. 1. — С. 57—70, 85—98.

История средних веков / Под ред. С. П. Карпова. М., 1997. — Т. 1. —

С. 90—107.

Всемирная история / Под ред. Н. А. Сидоровой. М., 1957. — Т. 3. —

Гл. 9, § 1. (до 2, 3—7питання)

Гуревич А. Я. Проблемы генезиса феодализма в Западной Европе: Учеб. пособие. М., 1970. (до 4—8питання)[1]

Дворецкая И. А. Западная Европа V—X вв. Раннее средневековье: Учеб. пособие. М., 1990. (до 2, 4—8питання)

Люблинская А. Д. Источниковедение истории средних веков. Л., 1955. — С. 58—65, 74—75. (до 1 питання)

Серовайский Я. Д. Развитие прав феодальной собственности на леса и пастбища на территории Франции (VI—IX вв.): Методиче­ское пособие. Алма-Ата, 1978. — С. 10—12, 21—25. (до 3—

4 питання)

Соколова А. М. Варварские правды: Учебно-методическое пособие.Чита, 1969. — С. 3—9, 12—13. (до 1 питання)

Шумилин П. Г. Образование феодальных отношений во Франкском ко­ролевстве VI—IX вв.: Учебное пособие. Ростов-на-Дону, 1973. — С. 10—13, 20—30. (до 3—7питання)

З.Загальнатаспеціальналітература

Бессмертный Ю. Л. Формирование феодально-зависимого крестьянства на территории Северной Франции (VI—X вв.) // История кресть­янства в Европе (Эпоха феодализма). М., 1985. — Т. 1. — С. 216— 222. (до 1, 6, 7питання)

Грацианский Н. П. Из социально-экономической истории западноев­ропейского средневековья. Сборник статей. М., 1960. — С. 72—

110, 286—306, 330—346. (до 3, 4, 6 питання)

Грацианский Н. П. О материальных взысканиях в варварских правдах // Ис­торик-марксист. — 1940. — Кн. 7 (83). — С. 54—64. (до 6 питання)

Гуревич А. Я. Аграрный строй варваров // История крестьянства в Евро­пе (Эпоха феодализма). М., 1985. — Т. 1. — С. 90 — 136. (до 3—

5 питання)

Гуревич А. Я. О генезисе феодального государства // Вестник древней истории. — 1990. — № 1. — С. 101—106. (до 6—7 питання)

Гутнова Е. В. Упразднение «Салической правды» в реакционной буржуаз­ной историографии // Средние века. — 1951. — Вып. 3. (до 1 питання)

Данилова Г. М. Возникновение феодальных отношений у франков VI— VII вв. Петрозаводск, 1959. (до 1—7 питання)

Данилова Г. М. К вопросу о возникновении государства у франков // Учен. Записки Петрозаводского ун-та. — 1974. — Т. 19. — Вып. 4. (до 2,

7 питання)

Дворецкая И. А. Возникновение раннефеодального государства в Север­ной Италии VT—VTII веков. М., 1982. — С. 3—44. (до 6—7питання)

_7

Дельбрюк Г. История военного искусства в рамках политической исто­рии. М., 1937. — Т. 2: Германцы. С. 29—54, 250—280, 343— 370. (до 2, 6, 7 питання)

Зелигер Г. Социальное и политическое значение вотчины в раннее сред­невековье. М., 1994. — Гл. 1, 2. (до 6питання)

История Франции / Под. ред. А. З. Манфреда и др. М., 1972. — Т. 1. — С. 32—51. (до 2 питання)

Ковалевский М. М. Экономический рост Европы до возникновения капи­талистического хозяйства. М., 1898. — Т. 1. — Гл. 3. (до 3 питання)

Колесницкий Н. Ф. К вопросу о раннеклассовых общественных структу­рах // Проблемы истории докапиталистических обществ. — М., 1968. — Кн. 1. — С. 618—637. (до 6—7питання)

Корсунский А. Р. Образование раннефеодального государства в Запад­ной Европе. М., 1963. (до 4, 6—7питання)

Корсунский А. Р. О статусе франкских колонов // Средние века. — 1969. — Т. 32. — С. 29—33. (до 6 питання)

Корсунский А. Р. Об экономической политике государств раннего сред­невековья в Западной Европе // Проблемы социальной структу­ры и идеологии средневекового общества. Л., 1978. — Вып. 2. — С. 11—25. (до 3, 4, 7 питання)

Корсунский А.Р., Гюнтер Р. Упадок и гибель Западной Римской империи и возникновение германских королевств. М., 1984. — Гл. 9.

(до 1—2 питання)

Косминский Е. А. Историография средних веков. М., 1963. (до 1 пи­тання)

Краснов Ю. А. Древние и средневековые пахотные орудия Восточной Европы. М., 1987. (до 3 питання)

Кулишер И. М. История экономического быта Западной Европы. М., 1931. — Т. 1. — Гл. 3. (до 3, 4питання)

Лависс и Рамбо. Всеобщая история с IV века. СПб., 1897. (до 2 питання)

Лебек С. Происхождение франков. V—IX вв. М., 1993. — Т. 1. — Гл. 1—

2. (до 1—7 питання)

Левандовский А. П. Карл Великий. Через Империю к Европе. — М., 1995. — Гл. 1—2. (до 2 питання)

Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. — М, 1992. — С. 9— 40, 106—123. (до 2, 3, 6—7 питання)

Мажуга В. И. Королевская власть и церковь во франкском государстве VI в. // Политические структуры эпохи феодализма в Западной Европе VI—XVII вв. Л., 1990. — С. 46—70. (до 2, 6, 7питання)

Маркс К. Наброски ответа на письмо В. И. Засулич // Маркс К., Эн­гельс Ф. Соч. Т. 19. — С. 400—421. (до 4питання)

Мильская Л. Т. К вопросу о трактовке проблемы сельской общины всо-временной историографии ФРГ // Средние века. — 1975. — Вып. 38. (до 4 питання)

Неусыхин А. И. Возникновение зависимого крестьянства как класса ран­нефеодального общества в Западной Европе VI—VIII вв. — М., 1956. — Гл. 1—3, с. 346. (до 1, 3, 4 питання)

Неусыхин А. И. Новые данные по источниковедению Салической прав­ды // Средние века. — 1960. — Т. 17; 1962. — Т. 21; 1964. — Т. 25; 1967. — Т. 30. (до 1 питання)

Неусыхин А. И. Дофеодальный период как переходная стадия развития от родоплеменного строя к раннефеодальному // Вопросы исто­рии — 1967. — № 1. — С. 75—88. (до 5, 8питання)

Неусыхин А. И. Проблемы европейского феодализма. Избранные труды.М., 1974. — С. 42—70, 192—209, 218—232. (до 2, 4, 6, 7питання)

Неусыхин А. И. Эволюция общественного строя варваров от ранних форм общины к возникновению индивидуального хозяйства // Исто­рия крестьянства в Европе (Эпоха феодализма). — М., 1985. — Т. 1. — С. 137—177. (до 4, 6питання)

О характере салического закона // Стасюлевич М. История средних ве­ков в ее писателях и исследованиях новейших ученых. — СПб., 1902. — Т. 1. — С. 513—529. (до 1 питання)

Петрушевский Д. М. Очерки из экономической истории средневековой Европы. М.; Л., 1928. — С. 139—154. (до 6—7питання)

Петрушевский Д. М. Очерки из истории средневекового общества и го­сударства. Очерк 5 (любое изд.). (до 2, 6—7питання)

Разин Е. История военного искусства. М., 1940. — Ч. 2. — С. 15—17.

(до 7 питання)

Савукова В. Д. Григорий Турский и его сочинение // Григорий Турский. История франков. М., 1987. (до 1 питання)

_9

Садретдинов Г. К. Суд Салической правды в интерпретации Фюстель де Куланжа // Труды Томского гос. университета им. В. В. Куйбы­шева. Т. 178. — Серия историческая: Методологические и ис­ториографические вопросы исторической науки. — Томск, 1965. — Вып. 3. — С. 253—261. (до 4, 7питання)

Сванидзе А. А. Деревенские ремесла в средневековой Европе: Учеб. по­собие для студентов вузов, обучающихся по спец. «История». — М., 1985. — С. 13—40. (до 3питання)

Семенов Ю. И. Первобытная коммуна и соседская крестьянская общи­на // Становление классов и государств. М., 1976. — С. 7—96.

(до 4 питання)

Сергеева Т. Д. Концепция «дофеодального периода» // История и исто­рики. М., 1987. (до 8питання)

Серовайский Я. Д. О путях формирования феодальной собственности на леса и пастбища во Франкском государстве // Средние века. — 1969. — Т. 32. — С. 50—54. (до 3 питання)

Сказкин С. Д. Очерки по истории западноевропейского крестьянства в средние века. М., 1968. — Гл. 1, 2. (до 3—4питання)

Строков А. А. История военного искусства. М., 1955. (до 7питання)

Удальцов А. Д. Свободная деревня в Западной Нейстрии в эпоху Меро-вингов и Каролингов // Журнал Министерства народного про­свещения. — 1912. — Сентябрь. Октябрь. Ноябрь. (до 6 питання)

Федоров Г. П. Боги подземелья: К истории средневековых культов [по соч. Григория Турского] // Федоров Г. П. Собр. соч.: В 12 т. М., 1996. — Т. 1. — С. 154—182. (до 5питання)

Федоров К. Г. История государства и права зарубежных стран. Л., 1977.

(до 2, 7 питання)

Фюстель де Куланж Н. Д. История общественного строя древней Фран­ции. СПб., 1907. — Т. 3. — Гл. 3, 11, 13—14; 1910. — Т. 4. — Гл. 4, 5.

(до 2, 4, 6, 7 питання)

Энгельс Ф. Марка // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. — 2-е изд. Т. 19. — С. 332—335. (до 4, 7 питання)

Энгельс Ф. Франкский период // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. — 2-е изд.Т. 19. — С. 495—498. (до 2, 3, 5, 6питання)

МЕТОДИЧНІВКАЗІВКИ

Вивчаючи тему, необхідно з'ясувати, яким був господарський та су­спільний лад франків у період переходу від первіснообщинного до фео­дального ладу, коли відбувалося формування Франкського королівства та зароджувалися феодальні відносини. Особливу увагу треба приділити історичним умовам, за яких з'явилися найважливіші джерела з історії франків V—VI ст. н. е., їх докладній характеристиці та аналізу.

Головним з них вважається Салічна правда (Lex Salica). Треба з'я­сувати:

— походження цього джерела, час і умови його виникнення;

— структуру цього документа;

— труднощі, які виникають під час вивчення Салічної правди. Особливої уваги заслуговує джерелознавчий аналіз прологу та епіло­гу до цього збірника звичаєвого права.

Отримані дані повинні бути уточнені та суттєво доповнені під час відповідного аналізу Рипуарської, Бургундської, Алеманської, Саксон­ської правд і Правди тюрингів, незважаючи на те, що останні три з пе­релічених документів, у цілому, відносяться до більш пізнього часу.

Важливі матеріали, які стосуються головним чином політичної і су­спільної історії франків до кінця VI ст., знаходяться в творах Григорія Турського. Ця праця складна і своєрідна, бо автор розглядав всі події з позиції церковної ортодоксії. Тому, характеризуючи цей твір, необ­хідно з'ясувати, наскільки точний і достовірний матеріал подає автор, якими були особливості його світогляду, які джерела він мав у своєму розпорядженні.

Треба також приділити увагу характеристиці королівського законо­давства цього періоду. Особливий інтерес викликає едикт онука Хлодві-га, короля Хільперика (561—584 рр.), та декрет Хільдеберта II (596 р.). Ці документи дозволяють уявити, як проходила еволюція форм влас­ності на землю. Формування феодального ладу у франків відображають також збірки формул, серед яких найбільший інтерес викликає збірка Маркульфа. Однак слід мати на увазі, що й найстаріші з формул відно­сяться тільки до VII—VIII ст.

Враховуючи складність цих джерел для самостійного засвоєння, не­обхідно познайомитися з їх аналізом у роботах Г. М. Данилової, О. І. Не-усихіна, О. Д. Люблінської, А. М. Соколової, М. Стасюлевича, Фюсте-ля де Куланжа, С. Лебека та ін.

Вивчаючи завоювання франками Галлії, треба з'ясувати, коли це відбулося, чому у франків наприкінці V ст. виникла держава і чому вона була особливо міцною. При цьому слід мати на увазі, що успіхи франків пояснувалися не тільки об'єктивними умовами їх соціального розвитку, але й політичними засобами, які використовували для досягнення своїх цілей франкські королі, в першу чергу Хлодвіг (481—511 рр.). Найяск­равіші приклади цього можна зустріти в другій книзі «Історії франків» Григорія Турського.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 


Похожие статьи

С Сорочан - Історія середніх віків