І О Ушакова - Практикум з навчальної дисципліни основи системного аналізу об'єктів і процесів комп'ютеризації - страница 1

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАКТИКУМ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

"ОСНОВИ

СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ ОБ'ЄКТІВ І ПРОЦЕСІВ

КОМП'ЮТЕРИЗАЦІЇ"

 

 

Навчально-практичний посібник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харків. Вид. ХНЕУ, 2010УДК 004.4(076) ББК 32.973 - 018я7 У93

Рецензенти: докт. техн. наук, професор кафедри автоматизації і комп'ютерно-інтегрованих технологій Харківського національного технічного університету сільського господарства,, академік Петрівської академії наук і мистецтв Краснобаев В.А. , докт. техн. наук, професор кафедри штучного інтелекту Харківського національного університету радіоелектроніки Філатов В. А.

Рекомендовано рішенням вченої ради Харківського національного економічного університету.

Протокол №6 від 17.03.2010 р.

 

Авторський склад: канд. екон. наук, доцент Ушакова І.О. - 1, 3, 4 модулі та ІНДЗ, Плеханова Г.О. - 2 модуль.

 

 

 

Ушакова І. О.

У93 Практикум з навчальної дисципліни "Основи системного аналізу об'єктів і процесів комп'ютеризації": навчально-практичний посібник / І. О. Ушакова, Г.О. Плеханова. - Харків : Вид. ХНЕУ, 2010. -      с. (Укр. мов.)

 

Подано теоретичний і практичний матеріал з основ системного аналізу об'єктів і процесів комп'ютеризації. Наведено завдання і методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт у середовищі інструментальної системи для комплексного візуального аналізу й моделювання діяльності організацій ARIS Toolset, системи управління проектами MS Project, інструментальним засобом управління вимогами до проекту Rational RequisitePro, а також індивідуальні навчально-дослідні завдання та методичні рекомендації до їх виконання.

Рекомендовано для студентів та аспірантів економічних і технічних навчальних закладів, а також аналітиків комп'ютерних систем, які спеціалізуються у сфері розроблення інформаційних систем для різних галузей діяльності.

 

ISBN                                                                                                          УДК 004.4(076)

ББК 32.973 - 018я7

© Харківський національний економічний університет, 2010

© Ушакова І. О. Плеханова Г. О. 2010Вступ

 

Ускладнення сучасних інформаційних систем вимагає використання ефективних технологій їх проектування, які прискорюють створення, впровадження й розвиток проектів ІС, підвищують їх надійність, сприяють їх адаптації до змін у навколишньому середовищу. Тому навчальна дисципліна "Основи системного аналізу об'єктів і процесів комп'ютеризації" має важливу роль при підготовці студентів за напрямом "Комп'ютерні науки". Її вивчення дозволяє студентам оволодіти знаннями в галузі системного аналізу та проектування комп'ютерних інформаційних систем (ІС).

У даному навчально-практичному посібнику висвітлені саме практичні питання системного підходу до створення інформаційних систем управління організаціями, а також організації та управління процесами проектування ІС за допомогою різноманітних методів і сучасних інструментальних засобів.

Метою навчальної дисципліни є формування теоретичних знань та практичних навичок, необхідних для використання системного підходу, його принципів і методів у дослідженні та проектуванні ІС.

Об'єктом досліджень навчальної дисципліни є сучасні
організаційно-технічні системи, які відносяться до складних динамічних
систем і мають різноманітну природу. Тому
предмет дисципліни
становлять питання теорії та практики створення ІС для управління
організаційно-технічними системами на основі системного підходу до
виявлення                               загальних закономірностей їх функціонування з

використанням комп'ютерних інструментальних засобів та дотриманням вимог діючих стандартів у галузі створення й експлуатації ІС.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні:

знати:

основні поняття, принципи, структуру, завдання системного аналізу;

ознаки класифікації систем і моделей систем з точки зору їх дослідження як об'єктів комп'ютеризації;

характеристику типових структур в організації;

завдання і функції управління організаціями, види та характеристику організаційних структур системи управління;

характерні риси економічної інформації, її види, структуру та споживчі властивості;основи формалізованого опису інформації, типи шкал вимірювання, системи класифікації і кодування інформації, уніфіковані системи документації;

поняття, види, структуру і принципи організації ІС;

поняття процесу проектування, основні його складові, методи і засоби проектування;

особливості життєвого циклу програмного продукту;

поняття програмної вимоги, їх класифікацію і властивості, етапи розроблення;

структуру і зміст документів, що містять вимоги;

основні положення стандартів зі створення комп'ютерних ІС;

технологію канонічного проектування ІС;

сучасні підходи до проектування ІС;

методи типового проектування ІС;

вміти:

класифікувати системи за різними ознаками;

здійснювати декомпозицію, аналіз і синтез системи;

здійснювати при обстеженні об'єкта управління збір та систематизацію даних про об'єкт і його діяльність;

розраховувати параметри мережної моделі, діаграми Ганта;

розробляти елементи інформаційного забезпечення ІС;

розробляти технічну документацію на стадіях проектування згідно зі стандартами;

володіти професійними компетенціями:

здатність здійснювати системний аналіз організації в середовищі програмного засобу ARIS Toolset ;

здатність розробляти структуру проекту, управляти ресурсами проекту, оптимізувати бюджет, контролювати виконання проекту в середовищі MS Project;

здатність створювати програмні вимоги і документи, в яких вони відображаються, відстежувати їх зміни в середовищі IBM Rational RequisitePro.

Запропонований навчально-практичний посібник охоплює лабораторний практикум з таких модулів, як "Основи системного аналізу", "Основи управління складними системами", "Аналіз вимог до інформаційних систем", "Індустріальні методи проектування інформаційних систем", а також індивідуальні навчально-дослідні завдання та методичні рекомендації до їх виконання.1. Модуль "Основи системного аналізу"

 

Методологія ARIS

 

Системний підхід є загальнонауковим методологічним напрямом, який розробляє методи і способи теоретичного дослідження складноорганізованих об'єктів, до яких відносяться, в першу чергу, організації.

Інструментальна система ARIS призначена для комплексного візуального аналізу й моделювання діяльності організацій з метою визначення ідеальних характеристик її діяльності на основі зміни організаційної структури, функцій, бізнес-процесів, даних.

Методологія ARIS (архітектура інтегрованої інформаційної системи) - це методологія і середовище моделювання для аналізу бізнес-процесів. Вона заснована на розробленій професором Шеєром А. В. теорії архітектури інтегрованих інформаційних систем (Architecture of Integrated Information System - ARIS). Архітектура інформаційної системи - це концепція, що визначає модель, структуру, виконувані функції і взаємозв'язок компонентів інформаційної системи. Відмінною особливістю архітектури ІС у концепції методології ARIS є визначення принципів моделювання всіх основних аспектів діяльності організацій.

Методологія ARIS припускає певний підхід до формалізації інформації про діяльність організації і подання її у вигляді графічних моделей, зручних для розуміння й аналізу. Моделі, що створюються за методологією ARIS, відображають існуючу ситуацію з тим або іншим ступенем наближеності. Ступінь деталізації опису залежить від цілей проекту, в рамках якого проводиться моделювання. Моделі ARIS можуть бути використані для аналізу і вироблення різного роду рішень щодо перетворення діяльності підприємства, зокрема щодо впровадження інформаційної системи управління, системи менеджменту якості тощо.

Інтеграція - це основна концепція методології ARIS, яка передбачає:

системний підхід до аналізу і моделювання діяльності організації;

комплексний погляд на бізнес-процеси;

об'єднання безлічі різних методологій в єдиній методиці.

Методологія ARIS реалізує принципи структурного аналізу і дозволяє визначити й відобразити в моделях:

основні компоненти організації;протікаючі процеси; вироблювану і споживану продукцію; використовувану інформацію; взаємозв'язки між ними.

Створювані моделі є документованою сукупністю знань про систему управління, включаючи організаційну структуру, протікаючі процеси, взаємодії між організацією і суб'єктами ринку, склад і структуру документів, послідовність кроків процесів, посадові інструкції відділів і їх співробітників.

На відміну від інших підходів, методологія ARIS передбачає зберігання всієї інформації в єдиному репозиторії, що забезпечує цілісність і несуперечність процесу моделювання й аналізу, дозволяє проводити верифікацію моделей.

Переваги методології ARIS:

можливість розглядати об'єкт з різних точок зору: різні погляди на структури аналізованого об'єкта (організаційну, функціональну, систему управління і т. д.); різні фази опису життєвого циклу систем (визначення вимог, специфікація проекту, опис реалізації);

різноманітність методів моделювання, які відображають різні аспекти досліджуваної предметної області, що дозволяє моделювати різні види систем (організаційно-технічні, технологічні тощо);

створення інтегрованої і цілісної моделі предметної області: в єдиній базі проекту (репозиторії) зберігаються всі моделі та об'єкти;

можливість багаторазового застосування результатів моделювання;

накопичене корпоративне знання про всі аспекти діяльності організації, що може надалі служити основою при розробленні різних проектів безпосередньо в середовищі ARIS, а також з використанням інтерфейсів інших засобів.

До найбільш важливих компонентів архітектури ARIS відносяться:

типи подання (типи моделей);

рівні опису модельованого об'єкта.

 

Типи представлення в ARIS

 

Проектування ІС обумовлює необхідність всебічного опису організації як складної організаційно-технічної системи. Для всебічногоструктурного аналізу й моделювання діяльності в організації виділяються підсистеми, яким у ARIS відповідають такі типи представлень моделей:

організаційні моделі, що описують ієрархічну структуру системи -ієрархію організаційних підрозділів, посад, повноважень конкретних осіб, різноманіття зв'язків між ними, а також територіальну прив'язку структурних підрозділів;

функціональні моделі, що описують функції (процеси, операції), які виконуються в організації;

інформаційні моделі (моделі даних), що відображають структуру інформації, що необхідна для реалізації всієї сукупності функцій системи;

моделі процесів (управління), що становлять комплексний погляд на реалізацію ділових процесів у рамках системи й об'єднують разом інші моделі;

моделі входів/виходів, що описують потоки матеріальних і нематеріальних входів та виходів, включаючи потоки грошових коштів.

Ці підсистеми організації повинні бути пов'язані між собою у вигляді сукупності різних моделей і їх об'єктів, які зберігаються в єдиному репозиторії (рис. 1.1). Репозиторій - це спеціальна база даних, полями якої є моделі організаційні, функціональні, даних, процесів/управління, входів/виходів і їх об'єкти. Перераховані підсистеми взаємно проникають одна до одної, тому одні й ті ж об'єкти можуть використовуватися для опису різних моделей. Репозиторій є ядром інформаційної системи, що реалізовує методологію ARIS. Він вирішально діє на ефективність застосування моделей. Інтеграція різних видів моделей стає можливою завдяки зберіганню їх у єдиному репозиторії.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58 


Похожие статьи

І О Ушакова - Соціальні мережі як засіб впливу на взаємовідносини з клієнтами

І О Ушакова - Основи системного аналізу об'єктів і процесів комп'ютеризації

І О Ушакова - Практикум з навчальної дисципліни основи системного аналізу об'єктів і процесів комп'ютеризації

І О Ушакова - Робоча програма навчальної дисципліни Проектування інформаційних систем

І О Ушакова - Робоча програма навчальної дисципліни системний аналіз для студентів напряму підготовки 6 050101 комп'ютерні науки