О С Галушко, Д С Козар - Генезис концептуальних основ контроллингу - страница 1

Страницы:
1  2 

УДК 336.6:658.5 Галушко О.С., Козар Д. С.

ГЕНЕЗИС КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ОСНОВ КОНТРОЛЛИНГУ

У статті систематизовано визначення терміну "контроллінг". Здійснено огляд історичного розвитку концепцій контроллінгу, доведено, що контроллінг є механізмом забезпечення ефективного

функціонування підприємства. Розглянуто принципові відмінності "американської" та "німецької" моделей контроллінгу.

Ключові слова: контролінг, концепція контроллінгу, механізм контроллінгу, промислове підприємство

The definition of controlling is systematizeted in the article. The historical development of concepts of controlling is reviewed. Authors proved that controlling is a mechanism to ensure effective functioning of the enterprise. The fundamental differences of "American" and "German" model of controlling are considered in this article.

Keywords: controlling, concepts of controlling, mechanism of controlling, industrial enterprise

В сучасних умовах розвитку економіки України, спостерігається не аби який інтерес, як з боку науковців, так і з боку практиків щодо використання контролінгу у системі управління підприємством.

Термін "контроллінг" має на сьогоднішній день багато трактувань, що ускладнює визначення місця контролінгу в системі управління підприємством. Одні автори ототожнюють контроллінг із управлінським обліком [1;2;3], інші -з контролем [4;5;6;7;8].

Поняття контроллінгу у вітчизняній економіці з'явилося в кінці 90-х років. Проблемам теорії та практики контроллінгу присвячені роботи багатьох авторів, таких як Д.Хан, Е.Майєр, П.Хорват, Х.-Ю.К'юппер, Ю.Вебер, Г. Пич, А.Байле, Ю.П.Аніскіна, А.М.Павлової, М.Л.Лукашевича, Е.Н.Тихоненкової, А.М.Кармінського, С.Г.Фалько, С.Н. Петренко.

Слід зазначити, дослідження вітчизняних науковців [9;10;11], як і роботи вчених постсоціалістичних країн в цілому [12;13;14], спрямовані, у своїй більшості, на адаптацію зарубіжних розробок щодо використання контроллінгу до умов, в яких функціонують національні підприємства.

Аналізуючи підходи до визначення терміну "контроллінг" (табл.1), слід констатувати, що як в сучасних дослідженнях, так і в дослідженнях попередніх років відсутня єдина думка щодо визначення цього терміну.

Таблиця 1 - Трактування змісту поняття "контроллінг" зарубіжними і

вітчизняними дослідниками

Визначення поняття "контроллінг"

Автор

1

система інтегрованого інформаційного забезпечення, планування та контролю діяльності підприємства

ДХан [1]

2

концепція, що направлена на ліквідацію "вузьких місць" та зорієнтована на майбутнє у відповідності з поставленими цілями та задачами отримання певних результатів

Е.Майер [4] Ю.П.Аніскін А.М.Павлова [12]

3

підсистема управління, яка координує підсистеми планування, контролю та інформаційного забезпечення, підтримуючи тим самим системо утворюючу та системо ув'язуючу координацію

П.Хорват [8]

4

координація системи управління                                                 Х.-Ю. К'юперр [6]

5

елемент управління соціальною  системою,  виконуючи свою головну функцію підтримки керівництва у процесі вирішення ним загальної задачі координації системи управління з упором на задачі планування, контролю та інформування

Ю. Вебер [5]

6

певна  функція  всередині  системи  управління підприємства. Функція, що виконується контроллінгом - координація

Г.Пич [3]

7

процес оволодіння економічною ситуацією на підприємстві

А.Дайле[7]

8

концепція системного управління та спосіб мислення менеджерів, в основі якої лежить забезпечення довгострокового ефективного функціонування організації

А.М.Кармінський Н.И.Оленев А.Г.Примак С.Г.Фалько [2]

9

синтез елементів обліку, аналізу, контролю, планування, реалізація котрих забезпечує розроблення альтернативних підходів при здійсненні оперативного і стратегічного управління процесом досягнення кінцевих цілей і результатів діяльності підприємства

С.Н. Петренко [9]

10

функціонально відокремлений напрям економічної роботи на підприємстві, пов'язаний з реалізацією фінансово-економічної функції в менеджменті для прийняття оперативних та стратегічних управлінських рішень

Е.А.Ананькина С.В. Данилочкин Н.Г.Данилочкина [13]

11

Організаційно-методичний комплекс підтримки процесу розробки та прийняття управлінських рішень

Дедов О.А. [14]

12

комплексна методологія і заснований на ній інструментарій,

Ивашкевич М.С. [11]

 

покликані здійснити модернізацію організаційної і інформаційної структури підприємства так, щоб вирішувалися базові проблеми його розвитку, що зумовлюють стабільний успіх не тільки на теперішній час але і в майбутньому (переклад автора)

 

Як видно з таблиці 1, при визначенні поняття "контроллінг" автори використовують такі категорії: концепція, система, інформаційне забезпечення, підсистема, функція, інструмент, елемент, напрям економічної роботи, процес, синтез, організаційно-методичний комплекс, методологія і оснований на нійінструментарій. Усі автори єдині лише в тому, що контроллінг нерозривно пов'язаний з управлінням підприємством.

Причинами такої кількості різноманітних трактувань поняття "контроллінг", на нашу думку, є те, що історія розвитку контроллінгу охоплює досить великий проміжок часу, пов'язаний з розвитком самої теорії управління підприємством. Тобто, визначення поняття "контроллінг", перш за все, є відображенням історичного розвитку концепцій контроллінгу, як одного з механізмів управління (хоча, як свідчить аналіз, автори не користуються терміном "механізм"). Крім того різноманіття підходів до цього питання свідчить про відсутність чіткого розуміння сутності контролінгу та прагнення цим терміном охопити весь процес управління підприємством.

Невизначеність у трактуванні поняття "контроллінг" та розкритті його сутності, відсутність визначення чітких меж його використання призводить до того, що вченими розробляються все нові і нові концептуальні основи використання контроллінгу в процесі управління підприємством.

Тому метою даної публікації є дослідження генезису розвитку підходів до визначення категорії "контроллінг", розгляд сутності контроллінгу та, на цій основі, формулювання концептуальних основ його застосування у практиці управління промисловим підприємством.

Як було відзначено вище, розвиток концепцій контроллінгу відбувався із змінами розуміння його функцій, ролі та значущості в системі управління підприємством. Поняття "концепція" передбачає генеральний задум, що визначає стратегію дій при здійсненні реформ, проектів, планів, програм або систему поглядів на процеси і явища в природі та суспільстві [15]. У цій площині, під концепцією контроллінгу авторами більшості досліджень розуміється сукупність суджень про його функціональні розмежування, інституційне уявлення та набір інструментів в рамках цілей підприємства, що відповідають сутності контроллінгу та випливають з цілей підприємства [3].

Еволюція базових концепцій контроллінгу наведена на рис.1.

Концепція, що орієнтована на систему обліку (1930-1970 рр.)

Концепція, що орієнтована на управлінську

Концепція, що орієнтована на систему управління (1980-2000 рр.)

інформаційну систему (1970-1980 рр.)

Рис.1 - Еволюція базових концепцій контроллінгу (розробка авторів за результатами аналізу існуючих концепцій)

Однак треба зауважити, що чіткого розмежування між наведеними концепціями не існує, оскільки кожна наступна є результатом еволюції та більш досконалого вивчення попередньої, прагненням дослідників охопити все більше коло питань, які можуть вирішуватися за допомогою застосування контролінгу.

Концепція, що орієнтована на систему обліку, в якості основної сфери діяльності контроллінгу розглядає систему обліку на підприємстві. Засновником цієї концепції вважається Х. Кюппер [12]. Основною задачею цієї концепції є централізація системи обліку, яка сконцентрована на реєстрації фактичної інформації попередніх періодів. Позитивною рисою цієї концепції є орієнтація на оптимізацію та підвищення ефективності системи обліку на підприємстві. До негативних рис слід віднести практичне ототожнення контролінгу з системою обліку, що не дозволяє завершити коло завдань контролінгу, спрямованих на підвищення ефективності функціонування підприємства.

Друга концепція орієнтована на управлінську інформаційну систему. Вона є логічним розвитком попередньої концепції і базується на системі цілей підприємства, що значно розширює інформаційну базу контроллінгу. Розвитку цієї концепції присвячені роботи Т.Райхмана [12]. Концепція базується на усвідомленні необхідності розробки, запровадження та обслуговування інформаційної системи управління. Недоліки цієї концепції аналогічні недолікам, які притаманні попередній концепції з тією відмінністю, що наданому етапі мова йде про інформаційну систему управління.

Третя з наведених концепцій контроллінгу орієнтована на весь процес управління і розглядає контроллінг як інструмент та один з елементів системи управління, який забезпечує координацію планування, контролю та інформаційного забезпечення. В межах цієї концепції виокремлюються два основні напрями її розвитку: акцентом на планування та контроль ( Д.Хан) [12]; з акцентом на координацію системи управління (Ю.Вебер) [12]. В першому випадку основною функцією контроллінгу є планування, надання інформації, аналіз та контроль. У другому - координація всієї системи управління для досягнення поставленої керівництвом мети діяльності підприємства.

Необхідність орієнтованої координації між системами і їх елементами призвела до появи трактування контролінгу як підсистеми системи управління [8]. Схематично місце контроллінгу у системі управління підприємством, згідно з вказаною концепцією, зображено на рисунку 2.

Система управління підприємством

Система планування

КОНТРОЛЛІНГ

Система контролю

 

Система інформаційного забезпечення

 

Рис.2 - Контроллінг, як підсистеми в системі управління підприємством (розробка авторів за результатами аналізу існуючих концепцій)

Подальший розвиток концепцій контролінгу був обумовлений науково-технічним прогресом, розвитком конкуренції та глобалізаційними процесами, що, у свою чергу призвело до зміни технологій, диференціації, диверсифікації,інтернаціоналізації компаній; збільшення кількості змінних, на основі яких приймаються рішення; ускладнення середовища, в якому функціонує підприємство; ускладнення обсягу та змісту інформації, необхідної для управління; ускладнення комунікацій та циклу прийняття рішень, що вимагає високої компетенції кадрів в галузі організації та системотехніки.

Саме тому, на основі базових концепцій контроллінгу і дотепер відбувається їх еволюційний розвиток. Так, з початку XXI сторіччя проходять стадію становлення та набувають розвитку такі сучасні концепції контроллінгу, як концепція стратегічної навігації, концепція "нового" контроллінгу і концепція оптимізації інтересів зацікавлених осіб (рис. 3).

У концепції стратегічної навігації зусилля концентруються на інформаційно-аналітичній підтримці стратегічного управління, бо саме на цьому рівні можна забезпечити майбутню ефективність функціонування підприємства. Функція контроллера за цією концепцією - допомагати та консультувати менеджерів при вирішенні задач стратегічного планування, аналізу та контролю [16].

СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ КОНТРОЛЛІНГУ

Концепція стратегічної навігації 2000 р. - дотепер

Концепція "нового" контроллінгу 2000р. - дотепер

Концепція оптимізації інтересів зацікавлених осіб

2000 р. - дотепер

Рис.3 - Сучасні концепції контроллінгу (розроблено авторами за результатами аналізу літературного джерела 16)

Концепція "нового" контроллінгу передбачає допомогу менеджерам у процесі самоуправління, а не управління ними. Контроллер, згідно цієї концепції, виконує роль консультанта, який допомагає менеджеру виконувати функцію контроллера самостійно [16].

Концепція оптимізації інтересів зацікавлених осіб полягає у досягненні збалансованості інтересів підприємства та інтересів найбільш впливових інститутів, оптимізації інтересів всіх зацікавлених осіб та орієнтована на зовнішніх клієнтів [16].

Не зважаючи на відмінності в розглянутих сучасних концепціях контроллінгу, існує риса, яка їх об'єднує - ідея самоконтроллінгу, яка передбачає не управління менеджерами, а допомогу їм у процесі самоуправління.

Таким чином можна констатувати, що еволюційний розвиток концепції контроллінгу пройшов чотири основні етапи:

I етап - зародження контроллінгу (у США у 30-х роках XIX ст. на фоні світової економічної кризи). На цьому етапі концепція контроллінгу тільки зароджувалась і функції контроллінгу виконувала економічна служба.

II етап - утвердження перших концепцій контроллінгу, розширення функцій, які на нього покладалися. А саме, контроллінг передбачає планування та контроль.

III етап - розвиток концептуальних підходів основою яких є базування концепції контроллінгу, що передбачає виконання ним інформаційної та координаційної функцій.

IV етап - розвиток нових концепцій контроллінгу, що базуються на ідеї виконання функції самоконтроллінгу.

Слід також зауважити, що розвиток концепції контроллінгу пов'язаний і з використанням різних його моделей. Традиційно виділяють дві моделі -німецьку та американську [10, 17]. У німецькій моделі переважає наукове обґрунтування принципів та методів контроллінгу, а в американській - більше уваги приділяється інструментам контроллінгу та їх практичному застосуванню у системі управління підприємством.

Особливості побудови та функціонування німецької та американської моделей контроллінгу представлені на рисунку 4.

Планування і контроль за продуктами, підрозділами, підприємством в цілому

Внутрішній облік

Системі розробки, методи планування

Фінансова бухгалтерія

Податки і страхування

Планування і контроль за \+\ продуктами, підрозділами, підприємством в цілому

Внутрішній облік

Системі розробки, методи планування

Рис. 4 - Особливості американської та німецької моделей контроллінгу (схема побудована на основі обробки інформації літературних джерел 10; 17)

З рисунку 4 видно, що американська модель контроллінгу включає в себе весь облік, а німецька - лише внутрішній облік. На відміну від американської моделі, в німецькій моделі до функцій служби контроллінгу не відноситься ведення бухгалтерського обліку, облік податків та страхування. Ці завдання виконує фінансова служба.

Розглянувши американську та німецьку моделі контроллінгу, слід зауважити, що, на наш погляд, відмінності, які існують в організаційній структурі контроллінгу в США та Німеччині пов'язані із особливостями економічної системи країн, а саме із особливостями побудови фінансової системи та системи обліку.

Порівняння системи контроллінгу у США та у Німеччині дозволилозробити наступний висновок: тотожним в них є те, що економічна робота на підприємствах очолюється контроллером, однак, різниця полягає в тому, що на німецьких підприємствах фінансова діяльність очолюється окремо фінансовою службою, на відміну від підприємств США, де фінансова діяльність включена до системи контроллінгу.

Оцінюючи процес генезису концепції контролінгу слід зауважити, що автори, визнаючи, що контроллінг має певні функції, побудований на відповідних принципах, використовує різні методи та підсистеми забезпечення, тобто, має усі характерні ознаки механізму, не ідентифікують його як механізм, позиціонуючи його, як було вказано раніше, як систему, інформаційне забезпечення, підсистему, функцію, інструмент, елемент, напрям економічної роботи, процес, синтез, організаційно - методичний комплекс, методологію.

У зв'язку з цим доцільно, на наш погляд уточнити концептуальні підходи до цієї економічної категорії. Якщо контроллінгу, як справедливо стверджують автори сучасних концепцій, притаманні усі перелічені у попередньому абзаці характеристики, тобто: функції, принципи, методи та підсистеми забезпечення, - його слід позиціонувати як механізм (економічний, організаційно-економічний), який застосовується для забезпечення ефективного розвитку підприємства. Основною цього механізму слід вважати наявність трьох основних та нерозривних функцій: аналізу, планування та контролю, - які виконуються у взаємозв'язку та взаємній обумовленості, здійснюються на принципах комплексності, економічності, інноваційності, безперервності та оптимальності.

Принципова схема функціонування контролінгу, як механізму подана на рис.5. Відправною точкою у послідовності виконання функцій контролінгу є отримання інформації про стан зовнішнього та внутрішнього середовища. При наявності методики визначення впливу факторів зовнішнього та внутрішнього середовища на параметри функціонування підприємства, інформація про стан та динаміку цих факторів фіксується та надходить до аналітичного блоку. Настадії аналізу визначається вплив регульованих та нерегульованих факторів на параметри функціонування підприємства та його розвиток, рівень витрат, рівень використання виробничих потужностей, рівень рентабельності власного капіталу та пропонуються принципові варіанти розвитку підприємства. Функція планування передбачає встановлення місії підприємства, його мети, цілей окремих підрозділів, встановлюються нормативи використання усіх видів ресурсів та у режимі оптимізації розробляються конкретні стратегічні, поточні та оперативні плани. Визначаються планові показники використання усіх видів ресурсів згідно з нормативно-правовою базою, включаючи не тільки національне законодавство та нормативну базу, а і стандарти ISO, які стосуються стандартів системи менеджменту якості (ISO 9000) [18], системи екологічного менеджменту(К014000) [19], та виконання вимог до соціальної відповідальності бізнесу (ISO26000) [20]. Виконання планових показників фіксується за допомогою контрольної функції, аналіз відхилень аналізується за допомогою аналітичної функції. Тобто, функція контролю та функція аналізу постійно враховують вплив та динаміку не тільки внутрішнього, але й зовнішнього середовища.

Рис.5 - Принципова схема функціонування механізму контроллінгу на

промисловому підприємстві

В табл.2 наведена характеристика складових контроллінгу, як механізму забезпечення ефективного розвитку підприємства.    Окремі характеристикиконтролінгу, як механізму забезпечення ефективного розвитку підприємства автори передбачають висвітлити у наступних публікаціях. У даній публікації звертається увага на те, що котроллінг, як механізм характеризується наявністю мети (тобто, призначення); принципами, на яких він побудований; функціями, які він виконує; методами, які використовуються при виконанні притаманних йому функцій; наявністю підсистем забезпечення ефективного виконання функцій; та отриманими при виконанні кожної з функцій результатами.

Таблиця 2 - Характеристика складових контроллінгу

Характеристика

Складові контроллінгу

 

Аналіз

Планування

Контроль

Мета

Забезпечення оптимального функціонування промислового

 

підприємства

 

 

Принципи

Комплексність

Комплексність

Комплексність

 

Економічність

Економічність

Економічність

 

Інноваційність

Інноваційність

Інноваційність

 

Безперервність

Безперервність Оптимальність

Безперервність

Функції

Наукове обґрунтування

Встановлення

Встановлення

 

планів промислового

системи

фактичного

 

підприємства на основі

нормативних

співвідношення

 

виявлення та

показників

нормативного,

 

прогнозування зміни

діяльності

планового та

 

зовнішніх та

підприємства та

фактичного рівня

 

внутрішніх факторів,

його підрозділів та

показників

 

що впливають на

планового рівня їх

функціонування

 

ефективність

досягнення в

підприємства.

 

використання усіх

планових

 

 

видів ресурсів. Визначення факторів,

(реальних) умовах функціонування

 

 

що вплинули на

підприємства.

 

 

відхилення фактичного

 

 

 

рівня показників

 

 

 

функціонування

 

 

 

підприємства від

 

 

 

нормативних та

 

 

 

планових.

 

 

Методи

Аналітичні

Аналітичні

Статистичні

 

Статистичні

Статистичні

Порівняльного

 

Порівняльного аналізу Графічні

Оптимізаційні

аналізу Графічні

Підсистема

Нормативно - правова база

 

забезпечення

Інформаційна база Програмне забезпечення Технічне забезпечення

 


Використання

Створення достовірної

Цілеспрямований

Встановлення

результатів

та достатньої

розвиток

відповідності

 

інформаційної бази для

підприємства

фактичних

 

оптимального

 

показників

 

планування та

 

плановим та

 

актуалізації планів

 

нормативним

 

діяльності

 

 

 

підприємства

 

 

Необхідною  умовою  ефективного  функціонування  контроллінгу на

підприємстві є розробка методологічної та методичної бази, на якій ґрунтується виконання кожної з функцій контроллінгу, включаючи оптимізаційні методи прийняття управлінських рішень, а також розробка організаційно-економічних засад взаємодії функціональних відділів підприємства які задіяні у реалізації механізму контроллінгу.

Таким чином, в даній публікації, на основі аналізу існуючих концепцій контроллінгу та розкриття його сутності систематизовано існуючі підходи до трактування поняття "контроллінг", встановлено хронологію формування концепцій контроллінгу, визначено основні відмінності позитивні та негативні сторони існуючих підходів. Це дозволило запропонувати авторське бачення контроллінгу як механізму забезпечення ефективного функціонування підприємства, основою якого є наявність трьох нерозривних функцій: аналізу, планування та контролю, - які виконуються у взаємозв'язку та взаємній обумовленості, здійснюються на принципах комплексності, економічності, інноваційності, безперервності та оптимальності.

Подальшого наукового обґрунтування потребують методологічні та методичні підходи до організації виконання взаємопов'язаних функцій контролінгу та забезпечення їх інноваційності, оптимальності, безперервності, економічності та комплексності.

Література

1. Хан Д. Планирование и контроль: концепция контроллинга / Пер. с нем. / Под ред. А.А.Турчака, Л.Г.Головача, М.Л.Лукашевича. - М.: Финансы и статистика, 1997. - 800 с.

2. Карминский А.М., Оленев Н.И., Примак А.Г., Фалько С.Г. Контроллинг в бизнесе. Методические и практические основы построения контроллинга в организациях. М.: Финансы и статистика, 1998. - 256 с.

3. Пич Г. Уточнение содержания контроллинга как функции управления и его поддержки // Проблемы теории и практики управления. - 2001. - №3. - с.102-107

4. Майер Е. Контроллинг как система мышления и управления / Пер. с нем.   - М.: Финансы и статистика, 1993. - 298 с.

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

О С Галушко, Д С Козар - Генезис концептуальних основ контроллингу