І О Ушакова - Основи системного аналізу об'єктів і процесів комп'ютеризації - страница 8

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44 

каскадна модель;

V-подібна модель;

модель прототипування;

модель RAD;

інкрементна модель;

спіральна модель.

Вибір конкретної моделі ЖЦ ПЗ відбувається за схемою (рис. 16).

 

Ідентиф ікаї

ія цик

лів SLCs

 

Г SLCs
\ і :

 

Вибір моделі

 

 

 

 

^Модель

SLC

 

ч

Встановлення відповідності між завданнями і циклами SLC

 

 

 

 

f

SLC

\ і

 

Ч

Розподіл ресурсів

 

бюджет ^проекту

 

 

 

 

 

Рис. 16. Схема вибору моделі життєвого циклу 9.3.2. Каскадна модель

 

Каскадна модель вперше чітко сформульована в 1970 році Ройсом. Спочатку ця модель мала значний вплив на розробку складного ПЗ, як метод, який регулює послідовність і зміст фаз розробки проекту. Це була перша модель, у якій формалізувалася структура етапів розробки ПЗ і надавалося велике значення вимогам, що висувалися до програмного продукту і процесів проектування, а також до документування на всіх етапах розробки проекту. У 70 - 80-х роках минулого століття ця модель була прийнята як стандарт Міністерства оборони США.

Каскадна модель (від англ. waterfall - водоспад) відповідно до стан­дарту IEEE 1074 включає виконання наступних фаз (рис. 17):

дослідження концепції, яке включає дослідження вимог, розробку бачення продукту і оцінювання можливості його реалізації;

дослідження системи, що виконується для систем, в яких необхідна розробка не тільки програмного, але й апаратного забезпечення. Функції, що розробляються, розподіляються для ПЗ і устаткування відповідно до архітектури системи;

визначення вимог, у ході якого специфікуються програмні вимоги для предметної області системи, визначаються цілі, функції, інтерфейси і продуктивність продукту.

розробки проекту, в процесі якої виконується логічна розробка технічних характеристик програмної системи, включаючи структури даних, архітектуру ПЗ, інтерфейсні подання і процесну (алгоритмічну) деталізацію;

реалізації, під час якої логічний опис ПЗ, виконаний у попередній фазі, перетворюється на повноцінний програмний продукт. Результат: початковий код, база даних і документація. У реалізації звичайно виділяють два етапи: реалізацію компонент ПЗ та інтеграцію компонент у готовий продукт. На обох етапах виконується кодування і тестування, які також інколи розглядають як два підетапи;

встановлення, яке включає встановлення ПЗ, його перевірку і офіційне приймання замовником;

експлуатації та підтримки, які мають на увазі запуск і поточне забезпечення, включаючи надання технічної допомоги, обговорення виниклих питань з користувачем, реєстрацію запитів користувача намодернізацію і внесення змін, а також коректування або усунення помилок;

супроводу, тобто усунення програмних помилок, несправностей, збоїв, модернізація і внесення змін. Складається з ітерацій розробки;

Рис. 17. Каскадна модель життєвого циклу ПЗвиведення з експлуатації, тобто виведення системи з її активного використання шляхом припинення роботи або її заміни новою чи модернізованою системою.

 

Дослідження концепції

и

 

 

 

3

п

 

 

 

 

 

Дослідження системи

 

 

 

 

1 1

ч ч

 

J 1

 

Визначення

u

 

 

 

і і

ч ч

 

J 1

 

Розробка проекту

D

 

 

 

3

п

 

 

 

 

 

Впровадження

D

 

 

 

3

п

 

 

 

 

 

Реалізація

 

 

 

 

3

п

 

 

 

 

 

Експлуатація й підтримка

D

 

 

 

3

п

 

 

 

Проектування на основі каскадної моделі повинне керуватися наступними принципами:

послідовне виконання фаз, тобто кожна наступна фаза починається, коли цілком завершене виконання попередньої фази;

кожна фаза має певні вхідні й вихідні дані;

кожна фаза повністю документується;

перехід від однієї фази до іншої здійснюється за допомогою формального огляду за участю замовника;

основу моделі складають вимоги, сформульовані в документі SRS -"Специфікація вимог до програмного забезпечення" (або ТЗ - "Технічному завданні"), які змінюватися не повинні;

критерій якості проекту - відповідність створеного продукту вимогам, встановленим у SRS або ТЗ.

Каскадна модель має наступні переваги:

проста й зрозуміла замовникам, оскільки часто використовується організаціями для відстеження проектів, не пов'язаних із розробкою ПЗ;

проста й зручна в застосуванні, тому що процес розробки виконується поетапно;

її структурою може керуватися навіть слабко підготовлений або недосвідчений в технічному плані персонал;

вона сприяє здійсненню чіткого контролю за управлінням проектом;

кожну стадію можуть виконувати незалежні команди, тому що процес розробки обов'язково документується;

полегшує планування термінів і витрат на розробку.

Для каскадної моделі життєвого циклу характерна автоматизація окремих незв'язаних завдань, які не потребують виконання інформаційної інтеграції та сумісності, програмного, технічного й організаційного поєднання. У рамках вирішення окремих завдань каскадна модель життєвого циклу за термінами розробки й надійністю виправдала себе. Застосування каскадної моделі життєвого циклу до великих і складних проектів унаслідок великої тривалості процесу проектування і мінливості вимог за цей час приводить до неможливості їх практичної реалізації.

Використання каскадної моделі для проектів, у яких вимоги і їх реалізація не можуть бути достатньо чітко визначені або можуть змінюватися в процесі виконання проекту, стикається з наступними основними її недоліками:спроба повернутися на одну або дві фази назад, щоб виправити яку-небудь проблему або недолік, призведе до значного збільшення вит­рат і збою в графіку;

інтеграція компонент, у процесі якої звичайно виявляється велика частина помилок, виконується в кінці розробки, що сильно збільшує вартість усунення помилок;

запізнювання з отриманням результатів - якщо в процесі виконання проекту вимоги змінилися, то результат буде застарілим.

Каскадна модель з можливістю повернення на попередній крок за необхідності переглянути його результати стає ітераційною (рис. 18).Дослідження концепції

77Формулю -вання потреб

 

Дослідження

системи
■—7%            Специфікація інтерфейсу системи

 

Визначення

вимог
—7%   Специфікація вимог до ПЗ

 

Розробка
проекту
            Опис розробки ПЗ

 

Реалізація

7%   План атестації / верифікації

ПЗ

 

iz

Встановлення
:—7S    Звіт про атестацію / верифікацію

ПЗ

 

 

Експлуатація і

підтримка

Г—7S  Користуваль-

ницька документація

 

iZ

Супровід
            Супровідна документація


1ZВиведення з експлуатації

 

Архівний звіт

 

 

Рис. 18. Каскадна модель життєвого циклу ПЗ зі зворотними зв'язкамиНедоліки каскадної моделі привели до того, що на сьогодні вона мало застосовується. Тому застосування каскадної моделі обмежується вирішенням завдань, коли вимоги і їх реалізація максимально чітко визначені та зрозумілі. До них відносяться завдання наступних типів:

науково-обчислювального характеру (пакети й бібліотеки наукових програм розрахункового характеру в будівництві, автобудуванні і т. д.);

проектування операційних систем і компіляторів;

систем реального часу управління конкретними об'єктами.

Слід особливо зазначити, що принципи каскадної моделі є основою для елементів моделей інших типів.

 

9.3.3. V-подібна модель

V-подібна модель була розроблена як різновид каскадної моделі. У ній більше уваги приділяється плануванню проекту з можливістю паралельного тестування системи. Особливе значення надається верифікації та атестації продукту, тому що тестування продукту обговорюється, проектується і планується на ранніх етапах життєвого циклу розробки. План випробування приймання замовником розробляється на етапі планування, а компонувального випробування системи - на фазах аналізу, розробки проекту і т. д. Цей процес розробки планів випробування позначений пунктирною лінією між прямокутниками V-подібної моделі (рис. 19).Планування проекту і вимог


и­Виробництво, експлуатація і супровід


 

7^Аналіз вимог і специфікаційСистемне та приймальне тестуванняРозробка архітектури проекту на вищому рівніІнтеграція і тестуванняДеталізована розробка проекту


Модульне тестуванняКодування

 

 

Рис. 19. V-подібна модель життєвого циклу

58V-подібна модель успадкувала від каскадної таку ж послідовну структуру. Кожна наступна фаза починається після завершення отримання результативних даних попередньої фази. Модель демонструє комплексний підхід до визначення фаз процесу розробки ПЗ. У ній підкреслені взаємозв'язки, що існують між аналітичними фазами і фазами проектування, які передують кодуванню, після якого йдуть фази тестування. Пунктирні лінії між фазами означають, що їх необхідно розглядати паралельно.

У V-подібній моделі передбачене виконання наступних фаз: планування проекту і вимог, коли визначаються системні вимоги, розподіляються ресурси організації з метою їх відповідності поставленим вимогам;

аналізу вимог до продукту і його специфікації, тобто аналіз вимог до ПЗ завершується цілковитою їх специфікацією;

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44 


Похожие статьи

І О Ушакова - Соціальні мережі як засіб впливу на взаємовідносини з клієнтами

І О Ушакова - Основи системного аналізу об'єктів і процесів комп'ютеризації

І О Ушакова - Практикум з навчальної дисципліни основи системного аналізу об'єктів і процесів комп'ютеризації

І О Ушакова - Робоча програма навчальної дисципліни Проектування інформаційних систем

І О Ушакова - Робоча програма навчальної дисципліни системний аналіз для студентів напряму підготовки 6 050101 комп'ютерні науки