І О Ушакова - Основи системного аналізу об'єктів і процесів комп'ютеризації - страница 6

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44 

 

1.4. Процес супроводуРеалізація

процесу

Аналіз проблем та

модифікації

Реалізація модифікації

Перегляд-приймання модифікації

Перенесення


ВилученняТОЧКА ЗОРУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1.5. Процес експлуатації
Експлуатація

системи

Кодування та тестування Рис. 13. Дії основних процесів життєвого циклу ПЗ

з різних точок зоруНа рис. 14 наведені дії процесів підтримки життєвого циклу. З погляду управління якістю використовуються п'ять процесів життєвого циклу: процес забезпечення якості, процес верифікації, процес валідації, процес спільних розглядів і процес аудиту.

 

 

ПРОЦЕСИ ПІДТРИМКИ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ

 

1. Процес документування

 

 

2. Конфігураційне управління

 

ТОЧКА ЗОРУ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

 

3. Процес забезпечення якості

 

 

4. Процес верифікації

 

 

5. Процес валідації

 

 

6. Процес спільного перегляду

 

 

7. Процес аудиту

 

 

 

8. Процес вирішення проблем

 

 

 

 

Рис. 14. Дії процесів підтримки ЖЦ ПЗ

 

Процеси, пов'язані з якістю, використовуються для управління які­стю впродовж всього життєвого циклу програмного забезпечення. Процеси верифікації, валідації, спільних розглядів і аудиту можуть використовуватися різними учасниками окремо або як метод у рамках процесу забезпечення якості.

Слід більш детально розглянути процеси верифікації та валідації, враховуючи їх важливість у життєвому циклі ПЗ.Процес верифікації - це процес визначення задоволення програмними продуктами вимог та умов, висунутих до них попередніми діями. З метою досягнення найбільшої ефективності з точки зору витрат та продуктивності верифікацію слід об'єднувати з процесами, які їх застосовують, такими як постачання, розробка, експлуатація, супровід.

Цей процес може виконуватися з різним ступенем незалежності. Ступінь незалежності може змінюватись залежно від того, виконується процес верифікації однією особою чи різними особами з однієї організації, чи він виконується особами з різних організацій, що різною мірою відокремлені одна від одної. У разі якщо процес виконується організацією незалежною від постачальника, розробника, оператора або супроводжувача, він називається процесом незалежної верифікації.

Процес верифікації складається з таких дій:

реалізації процесу;

верифікації.

Дія верифікації полягає у виконанні таких завдань.

Верифікація контракту здійснюються на основі розгляду таких критеріїв: постачальник має можливість задовольнити вимоги контракту; вимоги є несуперечливими та покривають потреби користувачів і т. ін.

Верифікація процесу здійснюється на основі розгляду таких критеріїв: вимоги щодо планування проекту є адекватними та вчасними; вибрані для проекту процеси є адекватними реалізованим i виконуються згідно з планом та відповідають контракту; стандарти, процедури та середовище проекту є адекватними (проект забезпечений персоналом i персонал проходить навчання згідно з контрактом).

Верифікація вимог здійснюється на основі розгляду таких критеріїв: системні вимоги несуперечливі, здійсненні та тестопридатні; системні вимоги відповідним чином розподілені між елементами апаратного забезпечення, елементами програмного забезпечення та ручними операціями згідно з проектними критеріями; вимоги до програмного забезпечення несуперечливі, здійсненні, тестопридатні та точно відображають системні вимоги; вимоги до програмного забезпечення, пов'язані з безпекою, захистом та критичністю, є коректними, що демонструється за допомогою відповідних точних методів.

Верифікація проекту здійснюється на основі розгляду таких критеріїв: проект коректний, а також несуперечливий і простежуванийщодо вимог; проект реалізує правильну послідовність подій, входів-виходів, логіку функціонування, розподіл часових та обсягових ресурсів, а також визначення, локалізацію та відновлення системи після помилок; вибраний проект може бути виведений із вимог; проект коректно реалізує вимоги щодо безпеки, захисту та інші критичні вимоги, це демонструється за допомогою відповідних точних методів.

Верифікація коду здійснюється на основі розгляду таких критеріїв: код є простежуваним щодо проекту та вимог, тестопридатним, коректним і відповідає вимогам та стандартам кодування; код реалізує правильну послідовність подій, несуперечливі інтерфейси, коректні потоки даних та керування, повноту, відповідний розподіл часових та об'ємних ресурсів, а також визначення, локалізацію та відновлення системи після помилок.

Процес валідації - це процес визначення відповідності вимог та кінцевої побудованої системи (програмного продукту) встановленому для них призначенню. Цей процес може проводитись як складова частина дій щодо забезпечення приймання системи і складається з дій -реалізації процесу й валідації.

Дія валідації полягає у виконанні таких завдань:

підготовка вибраних вимог до тестів, тестових наборів даних та специфікацій тестів для аналізу результатів тестування;

забезпечення відображання детальних вимог до певного використання за призначенням у тестах, тестових наборах даних та специфікаціях тестів;

проведення тестування: на стресових, граничних та вироджених вхідних даних; програмного продукту на його здатність локалізувати та мінімізувати вплив помилок, тобто стійкість до відмов; запит на втручання оператора в стресових, граничних або вироджених умовах; на успішність вирішення окремими користувачами поставлених завдань;

підтвердження того, що програмний продукт відповідає своєму використанню за призначенням.

тестування програмного продукту як прийнятного в межах обраної сфери цільового середовища.

На рис. 15 наведені організаційні процеси життєвого циклу. З погляду управління використовується один процес - процес управління, який використовується будь-якою організацією для управління своїми процесами.організаційні процеси життєвого циклу

ТОЧКА ЗОРУ КЕРУВАННЯ

 

1. Процес керування

Введення та

С       д              ^                  ^ С Виконання^   ^Перегляд та^\ ^

визначення галузі    Планування                                  Завершення

V                          )\                   У\та контроль ) \     оцінка     ) \ ]

V   застосування J Ч,       У V        к   J     V    4       У Ч    У2. Процес створення та супроводу інфраструктури 4. Процес навчання3. Процес удосконалення

(

Реалізація    Л f   Оцінювання   Л   f Удосконалення Л процесу       J І       процесу       J   L       процесу )

 

 

 

Рис. 15. Дії організаційних процесів ЖЦ ПЗ

 

Для підтримки практичного застосування стандарту ISO/IEC 12207 розроблений ряд технологічних документів: "Керівництво для ISO/IEC 12207 (ISO/IEC TR 15271:1998 Information technology - Guide for ISO/IEC 12207)" і "Керівництво щодо застосування ISO/IEC 12207 до управління проектами (ISO/IEC TR 16326:1999 Software engineering - Guide for the application of ISO/IEC 12207 to project management)".

Динамічність IT-галузі вимагала подальшого опрацьовування стандарту ISO 12207, тому в 1998 р. вийшов новий стандарт ISO/IEC TR 15504: Information Technology - Software Process Assessment - Оцінка процесів розробки ПЗ. У цьому документі розглядаються питання атестації, визна­чення зрілості й удосконалення процесів життєвого циклу ПЗ. Один із роз­ділів документа містить нову класифікацію процесів життєвого циклу, що є розвитком стандарту ISO 12207.

Зв'язок зі стандартом ISO 12207 полягає в тому, що всі процеси стандарту ISO 15504 належать до одного з наступних типів (табл. 4):

базовий процес - процес зі стандарту 12207;

розширений процес - розширення процесу зі стандарту 12207;

новий процес - процес, не описаний у стандарті 12207;

складовий процес - частина процесу зі стандарту 12207;розширений складовий процес - розширена частина процесу зі стандарту 12207.

Таблиця 4

 

Процеси життєвого циклу ПЗ і систем за ISO 15504

 

Процеси

Процеси

Процеси

Процеси

Процеси

"замовник -

інженерні

допоміжні

управлінські

організаційні

постачальник"

 

 

 

 

придбання ПЗ;

виділення сис-

розробка до-

планування жит-

розвиток бзнесу;

укладання конракту;

темних вимог і

кументації;

тєвого циклу;

визначення

визначення пот-

проектування

управління

планування

процесів;

реб замовника;

системи зага-

конфігурацією;

проекту;

вдосконаленн

проведення спіль-

лом;

Забезпечен-

побудова ко-

я процесів;

них експертиз і

виділення ви-

ня якості;

манди;

навчання;

аудитів;

мог до ПЗ;

вирішення

управління ви-

забезпечення

підготовка до пере-

проектування ПЗ;

проблем;

могами;

перевикорис-

дачі;

реалізація, ін-

проведення

управління якістю;

тання;

постачання і роз-

теграція і тес-

експертиз

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44 


Похожие статьи

І О Ушакова - Соціальні мережі як засіб впливу на взаємовідносини з клієнтами

І О Ушакова - Основи системного аналізу об'єктів і процесів комп'ютеризації

І О Ушакова - Практикум з навчальної дисципліни основи системного аналізу об'єктів і процесів комп'ютеризації

І О Ушакова - Робоча програма навчальної дисципліни Проектування інформаційних систем

І О Ушакова - Робоча програма навчальної дисципліни системний аналіз для студентів напряму підготовки 6 050101 комп'ютерні науки