І О Ушакова - Основи системного аналізу об'єктів і процесів комп'ютеризації - страница 5

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44 

Software Requirements - вимоги до ПЗ;

Software Design - проектування ПЗ;

Software Construction - конструювання ПЗ;

Software Testing - тестування ПЗ;

Software Maintenance - супровід ПЗ;

Software Configuration Management - управління конфігураціями; Software Engineering Management - управління IT-проектом; Software Engineering Process - процес програмної інженерії; Software Engineering Tools and Methods - методи та інструменти; Software Quality - якість ПЗ.

Стандарти є сумою досвіду, накопиченого експертами в інженерії ПЗ на основі великої кількості проектів, що проводилися в рамках комерційних структур США і Європи, а також у рамках військових контрактів. Велика частина стандартів створювалася як набір критеріїв для відбору постачальників програмного забезпечення для Міністерства оборони США, і це завдання вони вирішують достатньо успішно.

9.2.4. Стандарти процесів ЖЦ ПЗ, розробленні ISO

Значними кроками у вирішенні проблем стандартизації ЖЦ ПЗ стали розробка й ухвалення в 1995 р. стандарту ISO/IEC 12207 - Information Technology - Software Life Cycle Processes. У 2000 р. він був прийнятий в
Рис. 10. Зв'язок між стандартами ЖЦ ПЗ

Стандарт ISO/IEC 12207 розроблявся з урахуванням кращого світового досвіду на основі наступних стандартів (рис. 10):

DOD-STD-2167 А "Розробка програмних засобів для систем вій­ськового призначення". Стандарт був прийнятий у 1985 р., а в 1988 р. -уточнений. Це перший формалізований і затверджений стандарт життєвого циклу для проектування програмних систем військового призначення на замовленнях Міністерства оборони США. Цим документом регламентовано 8 фаз (етапів) у процесі створення складних критичних програмних систем і близько 250 типових обов'язкових вимог до процесів і об'єктів проектування на цих етапах;

MIL-STD-498 "Розробка і документування програмного забезпечення". Стандарт прийнятий Міністерством оборони США в 1994 р. для заміни DOD-STD-2167A та ряду інших стандартів. Він призначений для застосування всіма організаціями і підприємствами, що одержують замовлення Міністерства оборони США. У 1996 р. затверджено докладне керівництво "Застосування і рекомендації до стандарту MIL-STD-498". Основну частину складають 75 підрозділів - рекомендацій щодо забезпечення й реалізації процесів ЖЦ складних критичних програмних систем високої якості та надійності, що функціонують у реальному часі;

IEEE 1074 "Процеси життєвого циклу для розвитку програмного забезпечення". Стандарт прийнятий у 1995 р. і охоплює повний життєвий цикл програмних систем, у якому виділяються шість великих базових процесів. Ці процеси деталізуються 16 приватними процесами. В останніх є ще дрібніша деталізація в сукупності на 65 процесів-робіт. Зміст кожногоокремого процесу починається з опису загальних його функцій і завдань та переліку дій - робіт під час подальшої деталізації. Для кожного процесу в стандарті наведена вхідна і результівна інформація про його виконання і короткий опис суті процесу. У стандарті увага зосереджена переважно на безпосередньому створенні ПЗ і на процесах попереднього проектування.

Основними результатами стандарту ISO 12207 є:

введення єдиної термінології з розробки й застосування ПЗ, призначеної не лише для розробників, але й для замовників, користувачів, усіх зацікавлених осіб;

опис організації ЖЦ і його структури (процесів).

Стандарт поширюється на процеси замовлення систем, програмних продуктів та послуг, процеси постачання, розробки, функціонування та супроводу програмних продуктів, включно з програмним компонентом програмно-апаратних засобів, які виконуються як самою організацією, так і поза її межами. Причому процеси, що використовуються протягом життєвого циклу програмного забезпечення, повинні бути сумісними з процесами, що використовуються протягом життєвого циклу системи.

У стандарті ISO /IEC 12207 даються визначення термінів стосовно розробки та застосування ПЗ, наведених у стандартах ISO 8402, ISO/IEC 2382-1 та ISO/IEC 2382-20 (додаток А).

Стандарт визначає організацію життєвого циклу програмного продукту як сукупність процесів, кожний із яких розбитий на дії, що складаються з окремих завдань, встановлює структуру (архітектуру) життєвого циклу програмного продукту у вигляді переліку процесів, дій і завдань (рис. 11).

 

Процеси


^1Дії

 

 

 

Завдання

 

 

Рис. 11. Організація ЖЦ ПЗ згідно зі стандартом ДСТУ 3918-1999

(ISO/IEC 12207)Процес - це множина взаємопов'язаних дій і ресурсів, які перетворюють входи на виходи.

Дія - це елемент процесу проекту. У дій звичайно наявна очікувана тривалість, потреба в ресурсах, вартість. Дії можуть далі розподілятися на завдання.

Відповідно до стандарту ISO/IEC 12207, процеси організації ЖЦ ПЗ діляться на три групи: основні процеси, процеси підтримки, організаційні процеси. Окремо описаний процес адаптації стандарту, що містить основні роботи, які повинні бути виконані під час адаптації даного стандарту до умов конкретного програмного проекту (табл. 3)

 

 

 

Процеси життєвого циклу ПЗ (ISO/IEC 12207)

замовлення - визначає дії замовника, тобто організації, яка замов­ляє систему, програмний продукт або програмну послугу;

постачання - визначає дії постачальника, тобто організації, яка надає систему, програмний продукт або програмну послугу замовнику;

розробка - визначає дії розробника, тобто організації, яка визначає та проектує програмний продукт;

експлуатація - визначає дії оператора, тобто організації, що надає послуги із експлуатації комп'ютерної системи в її наявному середовищі для її користувачів;

супровід - визначає дії супроводжувача, тобто організації, яка надає послуги із супроводу програмного продукту, тобто керує внесенням змін до програмного продукту з метою підтримання його в належному та працездатному стані. Даний процес охоплює перенесення і вилучення з експлуатації програмного продукту.

До процесів підтримки життєвого циклу відносяться:

документування - визначає дії щодо реєстрації інформації, вироб­леної процесом життєвого циклу;конфігурування - визначає дії щодо управління конфігурацією;

забезпечення якості - визначає дії щодо набуття об'єктивної впев­неності в тому, що програмні продукти та процеси відповідають заданим для них вимогам та відповідають встановленим для них планам. Як методи забезпечення якості можна використовувати процеси спільного перегляду, аудиту, верифікації та валідації;

верифікація - визначає дії (замовника, постачальника або незалежного учасника) щодо проведення верифікації програмного продукту з різним ступенем глибини залежно від програмного проекту;

валідація - визначає дії замовника, постачальника, або незалежного учасника щодо проведення валідації програмного продукту, одержаного в рамках програмного проекту;

спільний перегляд - визначає дії щодо проведення оцінки стану та результатів певної дії. Цей процес може бути застосований будь-якими двома учасниками, один із яких (учасник, що здійснює перегляд) здій­снює перегляд дій іншого учасника (учасника, дії якого переглядаються в рамках спільного обговорення);

аудит - визначає дії щодо визначення відповідності вимогам, планам та контракту. Цей процес може бути застосований будь-якими двома учас­никами, один із яких (учасник, що перевіряє) проводить аудит програмного продукту або дій іншого учасника (учасника, якого перевіряють);

вирішення проблем - визначає дії щодо аналізу і зняття проблем (включно з невідповідностями) незалежно від їхньої природи та причин, виявлених у процесі розробки, експлуатації, супроводу чи під час виконання інших процесів.Основні процеси
Гг


Процес замовлення

 

Контракт


Процес постачання

Точказору контракту

н


Процес керування


 

То чказору керування

Точказору експлуатації

То чказору інженерії

гт       ^

застосовує                       ^н—    точка зору

 

Рис. 12. Взаємозв'язки між процесами життєвого циклу До організаційних процесів життєвого циклу відносяться: керування - визначає основні дії щодо управління, включно з

керуванням проектом, протягом життєвого циклу;

створення інфраструктури - визначає основні дії щодо створення

основної структури процесів життєвого циклу;

удосконалення - визначає базові дії, які організація (якою може

бути замовник, постачальник, розробник, оператор, супроводжувач абокерівник іншого процесу) виконує з метою створення, вимірювання, кон­тролю та вдосконалення процесів життєвого циклу, які вона проводить;

навчання - визначає дії щодо забезпечення відповідного навчання персоналу.

Процеси життєвого циклу програмного забезпечення і взаємозв'язку між ними можуть розглядатися з різних точок зору (див. рис. 12). Ці про­цеси розглядаються з позицій контракту, керування, експлуатації, інже­нерії та підтримки:

з позицій контракту два учасники - замовник і постачальник - всту­пають у переговори, укладають контракт, використовуючи при цьому, від­повідно, процес замовлення і процес постачання;

з позицій управління замовник, постачальник, розробник, оператор, супровідник та інші учасники управляють своїми процесами;

з позицій експлуатації оператор забезпечує службу експлуатації програмного забезпечення для користувачів;

з позицій інженерії розробник або супровідник виконують свої інженерні завдання щодо створення й модифікації програмного продукту;

з позиції підтримки учасники, які забезпечують, наприклад конфігураційне керування або забезпечення якості і т. д., забезпечують службу підтримки для інших учасників під час виконання ними специфічних, окремих завдань.

Процеси життєвого циклу - основні, підтримки, організаційні - вклю­чають певні дії. Дії основних процесів з різних точок зору наведені на рис. 13:

з погляду контракту використовуються два процеси життєвого циклу: процес замовлення - замовником, і процес постачання -постачальником. Ці процеси визначають завдання, відповідно, замовника і постачальника з погляду контракту;

з інженерної точки зору використовуються два процеси життєвого циклу - процес розробки і супроводу.1. Основні процеси життєвого циклу

 

ТОЧКА ЗОРУ КОНТРАКТУІніціювання

/підготовка запиту\ /^Піоготовка та ~\ ґ Нагляд за ^\ ґ Приймання та ^ J ^щодо пропозицій^ ^  контракту  у ^постачальником^ ^ завершення J

 

1.2. Процес постачання
Перегляд Постачання

та та оцінювання завершенняІНЖЕНЕРНА ТОЧКА ЗОРУ


1.3. Процес розробкиС


Реалізація процесу


) С


Інсталяція ПЗ


X


Забезпечення

приймання ПЗ


J
\      Л Системні N (  Системна   і     (       ...... .\

.           < кваліфікаційні

інтеграція

випробуванняX

Деталізоване "Ч / \ проектування      Інтеграція ПЗ ПЗ


і

''Кваліфікаційні випробуванняКодування та

тестування ПЗ

 

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44 


Похожие статьи

І О Ушакова - Соціальні мережі як засіб впливу на взаємовідносини з клієнтами

І О Ушакова - Основи системного аналізу об'єктів і процесів комп'ютеризації

І О Ушакова - Практикум з навчальної дисципліни основи системного аналізу об'єктів і процесів комп'ютеризації

І О Ушакова - Робоча програма навчальної дисципліни Проектування інформаційних систем

І О Ушакова - Робоча програма навчальної дисципліни системний аналіз для студентів напряму підготовки 6 050101 комп'ютерні науки