І О Ушакова - Основи системного аналізу об'єктів і процесів комп'ютеризації - страница 43

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44 

1 0.3. Технологія впровадження, експлуатації і супро-                                                  3

воду проекту                                                                                                                                  12

10.3.1.     Склад і зміст робіт на стадії впровадження                                                  4
проекту                   12

10.3.2.     Склад і зміст робіт на стадії "Експлуатація і                                                7
супровід проекту"

10.3.3.     Приймально-здавальна документація на ІС                                               12

7 12 813 1

 

13 2

 

13 4

 

134

 

13 6

13 8

Модуль 4. Індустріальні методи проектування ІС 14 11. Підходи до проектування ІС 0

11.1.    Методології моделювання предметної області                                                 14

11.1.1.     Система моделей предметної області 0

11.1.2.     Рівні деталізації проблемної області 14

11.2.    Структурний підхід до проектування ІС 0

11.2.1.     Сутність структурного аналізу                                                                   14

11.2.2.     Методології структурного підходу 0

 

14 4

14 8

14 8

11.2.3.   14 9Методологія функціонального моделювання SADT                            15

11.2.4.   Методології моделювання потоків даних                                                       2

11.2.5.   Методології моделювання даних                                                                   15

11.2.6.   Методологія моделювання потоків робіт IDEF3                                           7

11.2.7.   Структурне проектування                                                                              16
11.3.
Об'єктний підхід до проектування ІС                                                                     0

 

11.3.1.   Сутність об'єктного підходу                                                                          16

1

16 2

16 3

16

3

11.3.2.   Стандарти об'єктного проектування 16

11.3.3.   Технологія об'єктно-орієнтованого проектування 6 12.    Комбінований   процесно-орієнтований   підхід   до 17

проектування ІС 2

12.1.    Передумови виникнення підходу

12.2.    Основні поняття процесного підходу 17

12.3.    Основи реінжинірингу бізнес-процесів 7

12.3.1.     Реінжиніринг бізнесу як основа сучасного 17
менеджменту організації 7

12.3.2.    Фази реінжинірингу бізнес-процесів 17
12.4. Моделювання бізнес-процесів 8

12.4.1.     Інструментальні засоби моделювання бізнес- 18 процесів 2

12.4.2.     Опис бізнес-процесів у нотації ARIS

18 2

18 6

19 44

20 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Типове проектування ІС                                                                                               20

13.1.       Основні   поняття   і   види   методів  типового                                         8
проектування ІС

13.1.1.   Види методів типового проектування                                                          20

13.1.2.   Елементний метод типового проектування                                                   8

13.1.3.   Підсистемний метод типового проектування                                              20

13.1.4.   Об'єктний метод типового проектування                                                      8

13.2.    Параметрично-орієнтоване проектування ІС                                                     20

13.2.1.     Основні потоки і компоненти ППП                                                              6

13.2.2.           Технологія    проектування    на    основі                                        21
параметричного настроювання ППП                                                                                            2

21 2

21 3

21 3

 

21 513.3. Модельно-орієнтоване проектування ІС 22

13.3.1.     Конфігурація ІС на основі модельно-орієнто- 0 ваної технології проектування

22 0

13.3.2.     Компоненти моделі організації 22

13.3.3.     Модель функцій 2

13.3.4.     Модель процесів 22

13.3.5.     Модель правил 4

13.3.6.     Моделі об'єктів (даних) 22

8

22 9

23 113.3.7.                                                                 Модель організаційної структури           23

13.3.8.               Технологія      модельно-орієнтованого                                           1
проектування

14. Управління проектуванням ІС                                                                                     23

14.1.   Особливості проектної діяльності                                                                          5

14.2.   Основні складові управління проектами                                                            23

14.3.   Процеси управління проектами                                                                             8

14.4.   Зовнішні структури організації робіт із проекту-                                               23
вання ІС         8

14.5.   Організаційні форми управління проектами                                                      24

14.6.   Поділ праці у проектних колективах                                                                    1

14.7.   Функціональні ролі в колективі розробників                                                     24

14.8.   Внутрішні організаційні структури проектної групи                                          6

14.9.   Організаційні форми реінжинірингу бізнес-процесів

14.10.    Сучасний ринок програмних проектів                                                            25

14.10.1.     Системна інтеграція                                                                                     2

14.10.2.     Проектна інтеграція                                                                                    25

14.11.    Планування і контроль проектних робіт                                                           7

14.11.1.     Методи планування та управління проектами                                        25
і ресурсами               8

14.11.2.     Технологія застосування методу МПУ для                                              26
розробки проекту ІС                                                                                                                       0

14.11. 3. Розрахунок основних показників мережного                                            26

графіка                                                                                                                                               4

14.11.4.     Оптимізація мережного графіка                                                                26

14.11.5.     Інструментальні засоби управління проектами                                         8

27 1

27 1

27 6

27 728 1

 

28 3

28 6

28

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендована література 30

0

Додаток 30

4НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

 

 

 

 

 

 

 

Ушакова Ірина Олексіївна

 

 

ОСНОВИ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ ОБЙЄКТІВ І ПРОЦЕСІВ КОМП'ЮТЕРИЗАЦІЇ

 

Навчальний посібник Частина 2

 

 

 

 

 

 

Відповідальний за випуск Пономаренко В. С. Відповідальний редактор Седова Л. М.

 

Редактор Новицька О. С. Коректор Новицька Л. М.

 

 

 

 

 

 

 

План 2008 р. Поз. №47-П.

Підп. до друку                                 Формат 60 х 90 1/16. Папір Multicopy. Друк Riso.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44 


Похожие статьи

І О Ушакова - Соціальні мережі як засіб впливу на взаємовідносини з клієнтами

І О Ушакова - Основи системного аналізу об'єктів і процесів комп'ютеризації

І О Ушакова - Практикум з навчальної дисципліни основи системного аналізу об'єктів і процесів комп'ютеризації

І О Ушакова - Робоча програма навчальної дисципліни Проектування інформаційних систем

І О Ушакова - Робоча програма навчальної дисципліни системний аналіз для студентів напряму підготовки 6 050101 комп'ютерні науки