І О Ушакова - Основи системного аналізу об'єктів і процесів комп'ютеризації - страница 42

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44 

б)    зовнішнє забезпечення якості. За наявності відповідного
контракту   забезпечення   якості   передбачає надання
впевненості клієнтові або іншим організаціям чи особам.
Примітка 2. Між деякими діями з керування якістю та
забезпечення якості існує взаємозв'язок.

Примітка 3. Якщо вимоги щодо якості не відображають повністю потреби користувача, забезпечення якості може не передбачати достатньої впевненості (ISO 8402, 3.5)

Замовник (customer)

Організація, що замовляє або отримує систему, програмний продукт чи послугу від постачальника

Примітка. Термін "замовник" є синонімом покупця, клієнта, власника або користувача

Замовлення (acquisition)

Процес одержання системи, програмного продукту або програмної послуги

Запит  щодо пропо­зиції   [тендер] (re­quest   for proposal [tender])

Документ, що використовується замовником як засіб для оголошення своїх намірів потенційним учасникам тендеру щодо замовлення певної системи, програмного продукту чи програмної послуги

Кваліфікація (qualifi­cation)

Процес демонстрації здатності об'єкта виконувати задані вимоги (ISO 8402, 2.13)

312

сКваліфікаційні вимоги (qualification requirements)

ви-

 

Кваліфікаційне пробування (qualifi­cation testing)

 

 

Контракт (contract)


Множина критеріїв чи вимог, які повинні задовольнятись для того, щоб програмний продукт можна було кваліфікувати як такий, що відповідає специфікаціям на нього i готовий для використання в

його цільовому середовищі_________________________________

Випробування, яке проводить розробник i засвідчує замовник (відповідним чином) для демонстрації того, що програмний продукт відповідає специфікаціям на нього i   готовий   для   використання   в   його цільовому

середовищі_______________________________________________

Двостороння угода, якій, як правило, надано юридичної
сили, або подібна внутрішня угода, виключно у межах
організації, щодо надання програмних послуг або
постачання, розроблення, виробництва, експлуатації чи
супроводу програмного продукту
  Користувач (user)


Особа або організація, що використовує діючу систему для виконання заданої функції.

Примітка. Користувач може виконувати інші ролі, наприклад, замовника, розробника, супроводжувачаМодель життєвого циклу (life cycle model)

 

 

Моніторинг (monitoring)


Концептуальна структура, що включає процеси, дії та завдання, які стосуються розроблення, експлуатації та супроводу програмного продукту, i охоплює життєвий цикл системи, починаючи з визначення вимог до неї i

закінчуючи припиненням її використання_____________________

Перевірка стану діяльності постачальника та її
результат з боку замовника або третьої сторони
   Оператор (operator)


Організація, що експлуатує систему (оперує з сис-
темою,
керує системою)      Оцінювання (evalu-
ation)
_______________

Постачальник (supplier)

 

 

 

 

 

 

Програмна послуга (software service)


Систематичне визначення ступеня відповідності об'єкта

(сутності) заданим щодо нього критеріям______________________

Організація, що укладає контракт з замовником на постачання    системи,    програмного   продукту чи програмної послуги згідно з умовами контракту. Примітка   1.   Термін   "постачальник"   є синонімом підрядника, виробника, продавця або торговця Примітка 2. Замовник може визначити частину своєї

організації як підрядника___________________________________

Виконання діяльності, роботи або обов'язків, пов'язаних
із програмним продуктом, наприклад таких, як його
розроблення, супровід та експлуатація
________________________


1

2

Програмний модуль (software unit)

Фрагмент коду, що може бути скомпільований окремо

Програмний продукт (software product)

Набір комп'ютерних програм, процедур та, можливо, пов'язаних із ними документації та даних

Програмно-апаратні засоби (firmware)

Поєднання апаратного пристрою та машинних інструкцій або комп'ютерних даних, що розміщуються як програмний засіб типу "тільки для читання" в апаратному пристрої. Програмний засіб не можна швидко змінювати програмним шляхом

Процес (process)

Множина взаємопов'язаних дій, які перетворять входи на виходи.

Примітка. Термін "дії" охоплює використання ресурсів (ISO 8402, 1.2)

Редакція (release)

Окрема версія елемента конфігурації, що надається з певною метою (наприклад, тестова редакція)

Розробник (developer)

Організація, що провадить дії з розроблення (включно з аналізом вимог, проектуванням, випробуваннями під час приймання) в межах життєвого циклу програмного забезпечення

Система

(system)

Інтегрована структура, що складається з одного чи більшої кількості процесів, компонентів апаратного забезпечення, засобів та персоналу, що забезпечує можливість задоволення встановленої потреби або цільової функції

Супроводжувач (maintainer)

Організація, що здійснює діяльність із супроводу

Тестове покриття (test coverage)

Ступінь, до якого набір тестових даних випробовує вимоги до системи або програмного продукту. (Міра, що характеризує здатність тестових даних випробовувати вимоги до системи або програмного продукту)

Тестопридатність (testability)

Ступінь можливості розроблення об'єктивного та здійсненого тесту для встановлення відповідності вимогам

Угода

(agreement)

Визначення термів та умов, за яких будуть здійснюватися робочі стосунки

Формулювання роботи

(statement of work)

Документ, що використовується замовником як засіб опису та специфікації завдань, які слід виконати згідно з контрактом

Зміст

 

Вступ                                                                                                                                    3

Модуль 3. Теоретичні основи проектування ІС                                                                 4

8.  Методологія проектування ІС                                                                                         4

8.1.    Технологія проектування ІС                                                                                     4

8.2.    Формалізація технології проектування ІС                                                             10

8.3.    Технологічна мережа проектування                                                                       12

8.4.    Методи і засоби проектування                                                                                14

9.  Програмна інженерія                                                                                                      20

9.1.  Поняття життєвого циклу програмного продукту                                                20

9.1.1.   Життєвий цикл промислового виробу                                                            20

9.1.2.   Визначення програмної інженерії                                                                    21

9.1.3.   Особливості життєвого циклу програмного продукту                                  24

9.2.  Стандарти життєвого циклу програмного забезпечення                                      26

9.2.1.     Стандарти і сертифікація                                                                                26

9.2.2.     Види стандартів                                                                                               28

9.2.3.     Стандарти процесів життєвого циклу програм-
ного забезпечення                                                                                                                         31

9.2.4.     Стандарти процесів ЖЦ ПЗ, розроблені ISO                                               32

9.2.5.       Стандарти зрілості можливостей організації,
розроблені
SEI      44

9.3.  Традиційні моделі життєвого циклу програмного
забезпечення                                                                                                                                   49

9.3.1.    Поняття моделі життєвого циклу програмного
забезпечення       49

9.3.2.    Каскадна модель                                                                                              50

9.3.3.    V-подібна модель                                                                                             55

9.3.4.    Модель швидкого прототипування                                                               57

9.3.5.    Модель швидкої розробки ПЗ (RAD)                                                            62

9.3.6.    Інкрементна (покрокова) модель                                                                   65

9.3.7.    Спіральна модель                                                                                             68
9.4. Моделі життєвого циклу програмного продукту на

основі індустріальних технологій                                                                                                73

9.4.1.     Важкі і гнучкі технології проектування                                                        73

9.4.2.     Методологія RUP                                                                                             75

9.4.3.     315Методологія Microsoft Solution Framework                                             81

9.4.4.     eXtreme Programming та інші гнучкі методології                                         87
9.5.
Аналіз вимог до програмного забезпечення                                                          95

10. Канонічне проектування ІС                                                                                        10

10.1.   Технологія передпроектного обстеження                                                            4

10.1.1.   Склад стадій і етапів канонічного проектування ІС                                  10

10.1.2.   Об'єкти обстеження в процесі створення ІС                                                4

10.1.3.   Склад і зміст робіт на етапі "Збір матеріалів                                               10
обстеження"          4

10.1.4.   Методи проведення обстеження                                                                  10

10.1.5.   Програма обстеження                                                                                      8

10.1.6.   Проведення збору і формалізації матеріалів
обстеження            10

10.1.7.   Склад і зміст робіт на етапі "Аналіз матеріалів                                             9
обстеження"          11

10.1.8.   Техніко-економічне обґрунтування                                                               0

10.1.9.   Технічне завдання                                                                                          11

10.2.   Технологія техноробочого проектування                                                             4

10.2.1.     Склад і зміст робіт на етапі технічного проек-
тування                   11

10.2.2.     Постановка комплексу завдань                                                                     6

10.2.3.     Склад і зміст робіт на етапі робочого проекту-
вання                       12

10.2.4.     Зміст проектної документації на інформаційні                                            0
системи                   12

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44 


Похожие статьи

І О Ушакова - Соціальні мережі як засіб впливу на взаємовідносини з клієнтами

І О Ушакова - Основи системного аналізу об'єктів і процесів комп'ютеризації

І О Ушакова - Практикум з навчальної дисципліни основи системного аналізу об'єктів і процесів комп'ютеризації

І О Ушакова - Робоча програма навчальної дисципліни Проектування інформаційних систем

І О Ушакова - Робоча програма навчальної дисципліни системний аналіз для студентів напряму підготовки 6 050101 комп'ютерні науки