І О Ушакова - Основи системного аналізу об'єктів і процесів комп'ютеризації - страница 40

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44 

Продукт Microsoft Project дозволяє отримувати інформацію, управ­ляти проектними роботами, планами і фінансами, а також зберігати узгодженість роботи колективу. Завдяки інтеграції з Microsoft Office рішення підвищує продуктивність. Для управління корпоративними проектами в Microsoft існує вирішення Microsoft Office Enterprise Project Management (EPM), комплексне середовище управління спільними проектами і портфелями. Вирішення Office EPM дозволяє розширити аналіз і контроль всіх виконуваних робіт завдяки оптимізації процесу ухвалення рішень, підвищенню ступеня відповідності розробок стратегії розвитку бізнесу, більш обґрунтованому використанню ресурсів. До складу EPM входять наступні продукти: Microsoft Office Project Professional (управління проектами), Microsoft Office Project Server (засіб для централізованого управління проектами), Microsoft Office Project Portfolio Server (управління портфелями проектів).

Продукт Planview пропонує інструменти прогнозування, планування і оптимізації управління портфелями проектів на базі єдиної корпоративної стратегії. Об'єднуючи в рамках єдиного web-інтегрованого рішення управ­ління різними бізнес-процесами - стратегіями, послугами, проектами, Planview дозволяє за рахунок ефективного адміністрування бюджетів, ресурсів і можливостей досягати оптимальної керованості бізнесу в умовах постійно змінного середовища.

Продукт Compuware Changepoint становить комплексне рішення, яке забезпечує настроювання й управління ІТ і дозволяє збільшити ефективність роботи пакета ІТ в цілому. Changepoint також спрощуєуправління захистом передачі інформації, пов'язаної зі сферою діяльності ІТ, починаючи із введення запиту служб, закінчуючи розстановкою пріоритетів і вибором портфелів для продовження моніторингу проекту і стану справності прикладних програм. Compuware Changepoint автоматизує основний принцип операцій інформаційних технологій, який стосується організаційної структури і переміщує релевантні дані аж до візуалізації пакета послуг ІТ, яка дає можливість надавати інформацію обмеженій кількості громадян у потрібний час. Рішення дозволяє контролювати не лише проекти, але й позапроектну роботу.

Компанія Gartner представила "магічний" квадрант для ПЗ управління проектами і портфелями проектів (рис. 78). "Магічний" квадрант Gartner відомий як одна з найбільш комплексних методологій оцінки ринку рішень для ПЗ.претенденти


лідериО


2005  рік

2006  рік

рік
Pianisw^e ф ^SAP nRPfri

 

 

Instantis AtTysk

Card mis ф Atlantic Global


?la*ринкові ніші                         системні інтегратори
--------  процес впровадження

 

 

Рис. 78. ПЗ для управління проектами і портфелями проектівУ Gartner відзначають, що світовий ринок продажів систем розробки додатків та управління проектами в 2006 році досяг $ 7,2 млрд., збільшившись на 7% порівняно з 2005 роком. Світовий ринок систем управління проектами за період 2005 - 2006 рр. виріс на 20%. Для порівняння - системи розробки додатків за цей же період показали зростання лише на 2%. Подібні темпи зростання вище середнього рівня очікуються аж до 2011 року. За прогнозами аналітиків Gartner, інтеграція функцій управління проектами, управління ІТ-сервісами і життєвим циклом додатків (ALM) в єдине рішення для планування та управління ІТ-ресурсами (ITPC) поки перебуває у стадії розробки, і сформується цей ринок приблизно до 2009 року.

За даними компанії Gartner, протягом останніх років провідним гравцем ринку ПЗ з управління проектами є Primavera, найбільший незалежний постачальник комплексних рішень для управління проектами, ресурсами і портфелями проектів. Позиція компанії Microsoft Project, на думку аналітиків. не є стабільною. Якщо у 2002 - 2003 рр. в звітах Gartner ця система посідала провідні місця, то в 2005 - 2006 роках вендор був відзначений як такий, що лише стійко посідає свою нішу. Аналітики також відзначили в рейтингах 2006 - 2007 рр. компанію CA (з продуктом Clarity), яка займається уніфікацією і спрощенням управління ІТ в організаціях.

Ринок програмних продуктів для управління проектами зростає і розвивається. Системи більшою мірою орієнтовано на Інтернет. Такі системи дозволяють забезпечити доступ до проектної документації для всіх членів команди в режимі реального часу. Очікується, що в майбутньому системи від різних виробників будуть все більше схожі один на одного. Це поясняються тим, що базова основа всіх систем управління проектами і календарного планування одна й та ж. Крім того, користувачі хочуть бачити проектні дані в звичному і зрозумілому їм форматі.

Контрольні запитання

1.    Що таке проект?

2.    Розкрийте зміст основних характеристик проекту.

3.    Наведіть основні класифікації проектів.

4.    Які особливості проектів ІС?

5.    Наведіть загальну схему проекту як виду діяльності.

6.    Що таке управління проектами?

7.    Назвіть основні компоненти управління проектом.

8.    304Що таке трикутник обмежень в управлінні проектом?

9.    Охарактеризуйте основні об'єкти управління проектом.

10.    Наведіть склад процесів управління проектами. Як вони між собою пов'язані?

11.    Охарактеризуйте процеси планування проекту.

12.    Який зміст процесів виконання і контролю проекту?

13.    Наведіть склад і зміст процесів аналізу проекту.

14.    Що є процесами оперативного управління проектом?

15.    Які сторони беруть участь у створені проекту? Які їх функції?

16.    Наведіть схеми організації проектування за участю чотирьох сторін. Які їх переваги і недоліки?

17.    Назвіть організаційні форми управління в організаціях-розроб-никах. Розкрийте їх сутність.

18.    Які принципи поділу праці в проектних колективах? У чому їх особливості?

19.    Охарактеризуйте рольові кластери функцій проектної групи MSF.

20.    Наведіть основні ролі проектної групи MSF.

21.    Яка рольова структура проекту компанії IBM? Порівняйте ці ролі з проектною групою MSF.

22.    Які існують внутрішні організаційні структури проектної групи, які їх особливості, склад виконавців та їх функції?

23.    Які вимоги висуваються до колективів фахівців проекту реінжинірингу бізнес-процесів?

24.    Наведіть організаційну структуру проекту реінжинірингу бізнес-процесів. У чому полягає сутність робіт його учасників?

25.    Що розуміють під терміном "системний інтегратор"? Які функції виконують системні інтегратори?

26.    Які типи рівнів рішень забезпечуються сучасним ринком програмних проектів?

27.    Що означає термін "аутсорсинг" на ринку інформаційних послуг?

28.    Яким чином розподіляються функції взаємодії користувача, проблемного програміста, системного програміста та системного інтегратора з програмно-технічним комплексом ІС?

29.    Що таке проектна інтеграція? Чим вона відрізняється від системної інтеграції?

30.    Які методи використовуються для формалізованого подання складу проектних робіт?

31.    У чому суть використання методу діаграм Гантта?

32.    Яка суть методу МПУ і методу критичного шляху?Що таке мережний графік, який склад його компонентів і правила їх побудови?

33.    Розкрити зміст основних термінів, що використовуються в методах МПУ.

34.    Що таке ресурси в методах МПУ, які їх види? Що таке ресурсне календарне планування?

35.    У яких напрямках може виконуватися аналіз можливості реалізувати проект?

36.    За якими параметрами повинне здійснюватися управління проектом?

37.    Які етапи виконуються в процесі застосування методу МПУ?

38.    Які показники використовуються для розрахунку мережного графіка?

39.    Що таке оптимізація мережного графіка?

40.    Які існують методи узгодження мережного графіка із заданими термінами?

41.    Що таке коефіцієнт напруженості?

42.    Як здійснюється оптимізація за ресурсами?

43.    Яка послідовність робіт з вибору інструментального засобу автоматизації управління проектуванням?

44.    Наведіть склад чинників, що визначають вибір інструментального засобу управління проектом.

45.    Які базові функціональні можливості повинен мати програмний засіб управління проектами?

46.    Які на сьогодні існують найбільш популярні програмні засоби управління проектами? Наведіть їх порівняльний аналіз.

Рекомендована література Основна

1.  Анфилатов В. С. Системный анализ в управлении / В. С. Анфи-латов, А. А. Емельянов, А. А. Кукушкин. - М.: Финансы и статистика, 2002. - 468 с.

2.  Береза А. М. Основи створення інформаційних систем: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2001. - 216 с.

3.  Богданов В. В. Управление проектами в Microsoft Project. - СПб.: Питер, 2004. - 604 c.

4.  Вигерс К. Разработка требований к программному обеспечению / Пер. англ. - М.: Изд.-торговый дом "Русская редакция", 2004. - 576 с.

Елиферов В. Г. Бизнес-процессы: Регламентация и управление:Учебник / В. Г. Елиферов, В. В. Репин. - М.: ИНФРА-М, 2004. - 320 с.

6.  Кальянов Г. Н. CASE-технологии. Консалтинг в автоматизации бизнес-процессов. - М.: Горячая линия - Телеком, 2002. - 320 с.

7.  Каменова М. Моделирование бизнеса. Методология ARIS / М. Каменова, А. Громов, М. Ферапонтов, А. Шматолюк. - М.: Весть-Мета Технология, 2001. - 328 с.

8.  Лямец В. И. Системный анализ. Вводный курс / В. И. Лямец, А. Д. Тевяшев. - Харьков: ХНУРЭ, 2004. - 448 с.

9.  Смирнова Г. Н. Проектирование экономических информационных систем: Учебник / Г. Н. Смирнова, А. А. Сорокин, Ю. Ф. Тельнов; Под ред. Ю. Ф. Тельнова. - М.: Финансы и статистика, 2001. - 512 с.

 

10.     Ушакова І. О. Основи системного аналізу об'єктів та процесів проектування: Навчальний засібник. Частина 1. - Харків: Вид. ХНЕУ,

2007. - 212 с.

11.     Ушакова І. О. Системний аналіз та проектування систем обробки інформації. Конспект лекцій. - Харків: Вид. ХНЕУ, 2004. - 164 с.

12.     Шафер Д. Ф. Управление программными проектами: достижение оптимального качества при минимуме затрат / Д. Ф. Шафер, Р. Т. Фат-рел, Л. И. Шафер. - М.: Изд. дом "Вильямс", 2003. - 1136 с.

Додаткова

13.     Годин В. В. Управление информационными ресурсами / В. В. Го­дин, И. К. Корнеев. - М.: ИНФРА - М, 2000. - 352 с.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44 


Похожие статьи

І О Ушакова - Соціальні мережі як засіб впливу на взаємовідносини з клієнтами

І О Ушакова - Основи системного аналізу об'єктів і процесів комп'ютеризації

І О Ушакова - Практикум з навчальної дисципліни основи системного аналізу об'єктів і процесів комп'ютеризації

І О Ушакова - Робоча програма навчальної дисципліни Проектування інформаційних систем

І О Ушакова - Робоча програма навчальної дисципліни системний аналіз для студентів напряму підготовки 6 050101 комп'ютерні науки