І О Ушакова - Основи системного аналізу об'єктів і процесів комп'ютеризації - страница 39

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44 

tLmax - протяжність максимального шляху, що проходить через дану роботу.Якщо після всіх вжитих заходів щодо скорочення тривалості виконання програми директивний термін не досягнутий, ставиться питання перед керівництвом про зміну цього терміну.

2. Оптимізація за ресурсами.

Складений план розробки повинен бути оптимізований не тільки за термінами, але й за всіма видами ресурсів. Часто виявляється, що оптимальні за часом варіанти розробок є на практиці важко реалізованими, тому що вони не враховують обмежень трудових ресурсів, тобто, наприклад, кількість проектувальників, які можуть бути зайняті обстеженням і проектуванням. Тому після розрахунку часових параметрів укрупненого мережного графіка проводиться його аналіз з метою встановлення відповідності параметрів мережного графіка заданим обмеженням використання якого-небудь ресурсу.

Основним способом оптимізації плану при врахуванні обмежень на ресурси служать зняття ресурсів і перекидання їх на критичний шлях з метою скорочення часу на критичному шляху. При цьому тривалість некритичних робіт збільшується, а критичних - зменшується. У результаті перерозподілу можуть з'явитися нові критичні шляхи. Тому процедура перерозподілу ресурсів повторюється доти, поки терміни проектування не виявляться рівними директивним або будуть меншими за них.

Потреба в ресурсах за мережним графіком визначається шляхом зображення мережного графіка в масштабі часу за ранніми або пізніми термінами початку й закінчення робіт, тобто шляхом побудови календарного лінійного плану. У календарному плані вказуються коди робіт, тривалості робіт, загальні резерви часу, а також наводиться циклограма, що відображає в стрічковому вигляді час початку, закінчення, тривалості робіт і величину їх резерву.

Крім того, щоб здійснювати перекидання ресурсів, складають під календарним планом гістограму потреби в ресурсах, в якій по осі X відображаються часові відрізки виконання робіт, а по осі У зображуються сумарні потреби в трудових ресурсах на всіх відрізках часу біля лінії обмеження їх використання. Розподіл обмежених ресурсів з постійною інтенсивністю споживання, тобто кількістю ресурсу, використовуваною в одиницю часу в даній роботі, зводиться до знаходження раціонального розподілу його за рахунок зниження пікової сумарної інтенсивності споживання до заданого рівня.

При правильному вирішенні проблеми часто вдається узгодити спо­живання ресурсу (кількість проектувальників, одночасно зайнятих розробкою проекту або обстеженням) із заданим обмеженням без збільшення три­валості критичного шляху. Це досягається впорядкуванням чисельності людей за рахунок використання резервів часу некритичних робіт.

14.11.5. Інструментальні засоби управління проектами

Важливою складовою частиною системи управління проектами є інструментальні засоби, за допомогою яких реалізуються методи мережного планування та управління, а також календарного планування, що є сукупністю програмних засобів, спрямованих на підтримку й підвищення ефективності процесів планування та управління проектом. Вибір типів програмного забезпечення з управління проектами в організації здійснюють в наступній послідовності:

аналіз вимог користувачів;

аналіз ринку;

вибір програмного забезпечення.

У системі управління проектами можна виділити три рівні управління проектами, відповідних певним категоріям користувачів ПЗ, таких, що виконують специфічні функції.

1.   Рівень вищого керівництва, на якому відбувається визначення цілей і завдань підприємства, ухвалюється рішення про фінансування, оцінюється пріоритетність проектів.

2.   Стратегічний рівень, що складається з професіоналів з управління проектами, що займаються плануванням і контролем корпоративних проектів. Як правило, цей рівень подається невеликою кількістю людей, основний обов'язок яких - саме управління проектами і які в своїй роботі спираються на програмне забезпечення з управління проектами. Роль подібних професіоналів є ключовою в організації, і вони працюють як група підтримки з управління проектами.

3.   Рівень операцій, для якого робота з програмним забезпеченням щодо управління проектами вторинна. Це відповідальні за проекти на місцях, менеджери проектів, керівники груп. На рівні операцій потрібен інстру­мент з управління і контролю за проектом, але на невеликі відрізки часу.

У табл. 29 наведені вимоги до програмних засобів планування та управ­ління проектними роботами з боку фахівців трьох вище перелічених рівнів.

До основних чинників, що зумовлюють вибирання інструментального засобу для управління проектами, можна віднести наступні:

тип завдань, для яких буде потрібна система управління проектами;

характер діяльності організації з погляду можливості і доцільності застосування проектної форми планування і управління;

вид діяльності, яка може плануватися у вигляді проектів;

рівень детальності, до якого необхідно планувати і контролювати проекти.Вимоги до програмних засобів планування та управління

проектними роботами

 

1 ■ Рівень вищого керівництва

2. Стратегічний рівень

3. Операційний рівень

1.1.             Легкість у
застосуванні.

1.2.   Можливість
отримувати
демонстраційні звіти.

1.3.   Можливості узагаль-
нення відомостей

1.4.   Засоби для інтегра-
ції з даними з інших про-
грамних продуктів.

1.5.         Процедури для
планування зверху-вниз

2.1.   Засоби часового,
ресурсного, вартісного
планування, аналізу ризиків.

2.2.   Можливість інтеграції з ін-
шими програмними
продук-
тами.

2.3.   Засоби для згортання
даних за проектом (надання
звітів керівництву) і
заглибленням для
планування на
детальнішому рівні.

2.4.   Засоби для контролю за
реалізацією проекту.

2.5.   Гнучкість при настрою-
ванні вихідних форм звітності

3.1.   Простота використання.

3.2.   Легкість вивчення.

3.3.   "Прозорість" процедур
введення даних.

3.4.   Наочність

 

Для підтримки різних управлінських завдань використовуються різні програмні засоби.

1.   Для укрупненого опису і аналізу проекту на передінвестиційній стадії більшою мірою підходить спеціалізоване ПЗ аналізу проектів, яке дозволяє виконати оцінки основних показників рентабельності проекту загалом і обґрунтувати ефективність капіталовкладень.

2.   Якщо крім обґрунтування інвестицій, існує потреба в контролі за ходом реалізації проекту, то необхідно переходити до використання ПЗ управління проектами.

Якщо принципове рішення про використання системи для управління проектами ухвалене, то для вибору пакету необхідно відповісти на питання, пов'язані зі з'ясуванням складу функцій планування і управління, які потрібно реалізувати:

лише планування або планування і контроль за ходом проекту;

планування і контроль лише термінів виконання робіт;

планування і контроль фінансових вкладень без детального планування використання ресурсів;

детальне планування використання ресурсів;

багатопроектне управління.

Далі слід визначити також вимоги до наступних компонентів проекту: до розмірності проектів і детальності планування; організаційної структурі управління і звітності;скільки проектів вестиметься одночасно і чи будуть вони взаємозалежними;

яка орієнтовна кількість завдань в одному проекті; скільки видів ресурсів буде задіяно в одному проекті; як розділятимуться ресурси між проектами.

Крім того, на вибір пакета можуть вплинути специфічні вимоги управління в конкретній предметній області(наприклад, спеціальні вимоги до звітності або необхідність розрахунку додаткових показників, необхідність інтеграції системи з іншими програмними продуктами або нормативними базами даних і т. д.).

Суттєвими є також міркування, пов'язані з кваліфікацією персоналу, який використовуватиме ПЗ. Пакети, що мають великі можливості, вимагають, як правило, вищої кваліфікації користувачів і додаткового навчання. Вони орієнтовані на користувачів-професіоналів, тобто фахівців, основним видом діяльності яких є адміністрування проекту.

Для користувачів, що використовують пакети управління проектами лише час від часу, за необхідності спланувати невеликий комплекс робіт, важливішими є простота використання і швидкість отримання результату.

У великих організаціях, як правило, можна знайти обидва типи користувачів. Завдання для таких організацій полягає не в тому, щоб зупинитися на якому-небудь одному пакеті, а в тому, щоб підібрати оптимальну комбінацію пакетів, що дозволяють обмін даними.

Вибираний засіб управління проектами повинен включати такі базові функціональні можливості.

1.  Засоби опису комплексу робіт проекту, зв'язків між роботами і їх
часових характеристик.

1.1.   Засоби опису і типи планування: виконати роботу "якомога раніше"; виконати роботу "якомога пізніше";

роботи з фіксованою датою початку-закінчення; можливість узгодження тривалості завдань з обсягом призначених ресурсів;

обчислювані резерви часу (повний, вільний) і т. д.

1.2.   Засоби встановлення логічних зв'язків між завданнями.

1.3.   Багаторівневе подання проекту.

1.4.   Підтримка календаря проекту, підтримка календарів ресурсів.

2.  Засоби підтримки інформації про ресурси та витрати за проектом
і призначення ресурсів і витрат за окремими роботами над проектом.

2.2.    2.1. Ведення списку наявних ресурсів, можливість задавання нормального і максимального обсягів ресурсу.Підтримка ресурсів з фіксованою вартістю і ресурсів, вартість яких залежить від тривалості їх використання.

2.3.    Розрахунок необхідних обсягів ресурсів.

2.4.       Ресурсне планування (виділення переобтяжених ресурсів і завдань, що використовують їх, автоматичне/командне вирівнювання профілів завантаження ресурсів з урахуванням обмежень за часом або з урахуванням обмеження на ресурс, з урахуванням пріоритетів завдань).

3.  Засоби контролю за ходом виконання проекту.

3.1.      Засоби відстеження стану завдань проекту (фіксація плану розкладу проекту, засоби введення фактичних показників стану завдань (відсоток завершення)).

3.2.      Засоби контролю за фактичним використанням ресурсів (бюджетна кількість і вартість ресурсу, фактична кількість і вартість ресурсу, кількість і вартість ресурсів, потрібних для завершення роботи).

4.  Графічні засоби подання структури проекту, засоби створення різних
звітів за проектом.

4.1.   Діаграма Гантта (часто поєднана з електронною таблицею і така, що дозволяє відображати різну додаткову інформацію).

4.2.   PERT-діаграма (мережна діаграма).

4.3.   Засоби створення необхідних для планування звітів (звіту за станом виконання розкладу, звітів про ресурси і за призначенням ресурсів, профіль ресурсу, звіт за вартістю).

До світових лідерів на ринку систем управління проектами належать продукти Primavera, CA Clarity, HP PPM, Microsoft Project, Planview, Compuware.

Проведені експертами Gartner дослідження ринку програмних продуктів у сфері управління проектами виділили їх сильні і слабкі сторони (табл. 30). Gartner, Inc. (NYSE: IT) - дослідницька і консалтингова компанія, світовий лідер у галузі інформаційних технологій. Є постійним партнером 60 тис. клієнтів в 10 тис. різних організаціях. За допомогою ресурсів Gartner Research, Gartner Consulting і Gartner Events компанія працює з кожним клієнтом над дослідженням, аналізом і впровадженням IT в бізнес. Компанія Gartner заснована в 1979 р., знаходиться в Стамфорді, Коннектикут, США, і має 3,9 тис. партнерів, зокрема 1200 дослідників-аналітиків і консультантів у 75 країнах.

Слід розглянути детальніше найбільш популярні програмні продукти в галузі управління проектами.

Програмний продукт Primavera призначений для автоматизації процесів управління проектами відповідно до вимог PMI,  IPMA істандартами ISO. Дане рішення має модульну структуру, модулі, засновані на web-технологіях. Зберігання даних здійснюється в єдиному сховищі, побудованому на базі Oracle або Microsoft SQL Server. Для збирання фактичних даних і актуалізації графіків система пропонує декілька модулів (для збирання даних в режимі реального часу, в режимі відсутності постійного підключення до мережі і для користувачів кишенькових комп'ютерів). Існує система адміністративної підтримки, яка дозволяє мінімізувати ризики, пов'язані із супроводом великомасштабних проектів. Є функціональність для вирішення завдань календарно-мережного планування.

Продукт CA Clarity забезпечує основу для всебічного управління ІТ-ресурсами за рахунок єдиної системи стратегічного планування і фінансового контролю ІТ-послуг. Дане програмне забезпечення є невід'ємною частиною рішення щодо оптимізації бізнесу (Business Service Optimization - BSO). CA розглядає рішення щодо управління проектами як ядро для розробки інтегрованого набору додатків для управління корпоративними ІТ-ресурсами, а вирішення Clarity є головним інструментом, що забезпечує не просто планування проектів, а планування і контроль ІТ-ресурсів на рівні керівників підприємств і підрозділів.

2


3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ю со

Оі


MS Project


Ціна за ліцензію Microsoft Project рентабельну альтернативу іншим на корпоративних клієнтів.

Компанія використовує широкі партнерські відносини для збільшення каналу маркетингу і утримання провідного місця на ринку.

Microsoft придбав кращі системи з управління і аналізу портфелів, перейменував їх в Portfolio Server і продовжує розширювати наявну інтеграцію між ним і Project Server. Microsoft продовжує розробляти прикладне рішення управління проектами, об'єднуючи Microsoft Enterprise Project Management і Visual Studio Team System.

PPM-система Microsoft здійснює постачання і обслуговування через партнерів, що не завжди є рентабельним.

На відміну від інших вендорів, PPM рішення Mic­rosoft засновані на використанні безлічі незалежних програм, які повинні бути відповідним чином настроєні для використання їх як компонент PPM.Planview

 

 

 

 

 

Compuware


База знань Planview, заснована на кращих рішеннях, шаблонах і технологічних моделях, пропонує клієнтам посилання на довідники і бібліотеки, які вони можуть використовувати для подальшої автоматизації процесів PPM, оскільки вони прийняті в організації. Постійне заглиблення функціональних можливостей. Доступні різні моделі постачань продукту, що дозволяє користувачам витрачати гроші лише на те, що їм необхідне.

Для користувачів продукту Business Engine Planview розроблятиме рентабельний перехід на Plan^N/v enterprise.

Planview підтримує лише платформу Windows і не підтримує жодних web-серверів, крім IIS. Changepoint    підтримує    лише платформу Microsoft,   web-сервер   IIS   і   Microsoft SQL сервер.HP Project and Portfolio Management (PPM) - продукт компанії HP за управління проектами і портфелем проектів призначений для вирішення проблеми, з якою постійно стикаються ІТ-підрозділи, - неможливості виконати частину проектів у встановлені терміни, не виходячи за межі виділеного бюджету, з найбільш оптимальним використанням наявних ресурсів. В основі PPM лежить платформа Project and Portfolio Management Foundation, що забезпечує спільне використання інформації і автоматизацію робочих потоків з використанням кращих практик управління бізнес-процесами ІТ-служби, безпеки і підготовки звітів. Усе це забезпечує відповідність стандартам і вимогам таких програм контролю якістю та управління процесами, як Six-Sigma, CMMI, ІТИ, ISO-9000 і Cobit.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44 


Похожие статьи

І О Ушакова - Соціальні мережі як засіб впливу на взаємовідносини з клієнтами

І О Ушакова - Основи системного аналізу об'єктів і процесів комп'ютеризації

І О Ушакова - Практикум з навчальної дисципліни основи системного аналізу об'єктів і процесів комп'ютеризації

І О Ушакова - Робоча програма навчальної дисципліни Проектування інформаційних систем

І О Ушакова - Робоча програма навчальної дисципліни системний аналіз для студентів напряму підготовки 6 050101 комп'ютерні науки