І О Ушакова - Основи системного аналізу об'єктів і процесів комп'ютеризації - страница 38

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44 

 

 

де t

14    п i


пізній час звершення події i ;наступний шлях за подією i .

 

 

Для критичного шляху tpi = tf]Ранній термін початку tpn j _ j   роботи визначається тривалістю

максимального шляху від початкової події мережі до початкової події для даної роботи:

 

t    . . = t . рп j _ j      pi >

 

де tpn j _ j - час раннього початку роботи i-j;

t    .         ій                                             . :

pi - ранній час звершення події i .

Ранній термін закінчення tp3 j_j роботи дорівнює сумі раннього терміну початку роботи і тривалості даної роботи:

t   . . =t .+t. . p3 j_j     p j j_j

де tp3 j j - час раннього закінчення роботи i-j; t,_j - тривалість роботи i-j.

 

Пізній термін початку ^п j_j  роботи, за якого критичний шлях не

зміниться, може бути визначений як різниця між пізнім закінченням даної роботи і її тривалістю:

 

t   .   = t  . ._ Г .

пп j-j      пз j-J      i-j '

де     j-J - час пізнього початку роботи i-j; j-J - час пізнього закінчення роботи i-j; t,_j - тривалість роботи i-j.

 

Пізній термін закінчення роботи, за якого тривалість критичного шляху не зміниться, дорівнює пізньому терміну настання кінцевої події даної роботи:t .. = t .

пз j-J       ПJ '

де tпз j-J - час пізнього закінчення роботи i-j; - пізній час звершення події j.

 

Для критичного шляху характерні наступні співвідношення:

 

t   .. = t ..; pn j_j      пп j-J ;

 

t . . = t ..

p3 j_j      пз j-J . 14.11.4. Оптимізація мережного графіка

 

Оптимізацією називають процес коректування початкового мереж­ного графіка шляхом послідовного поліпшення мережі з метою досягнення заданого терміну або рівномірного розподілу різних видів ресурсів. Завданням оптимізації є забезпечення відповідності між установленими термінами робіт і відпущеними для їх виконання ресурсами.

Як правило, оптимізація здійснюється за наступними критеріями:

часом (Ткр =< Тдир, тобто час критично менший або дорівнює часу

директивному);

витратами матеріальних ресурсів; витратами грошових ресурсів; техніко-економічними показниками. 1. Оптимізація за часом.

Спочатку мережа коректується за критерієм "час" без урахування обмежень. Існує декілька шляхів вдосконалення мережних графіків. Один із них заснований на оцінці величини директивних термінів

закінчення робіт ^ир.

Якщо ^<р < або = ^ир, виникає додатковий резерв часу, який розраховується за формулою:Додатковий резерв може бути використаний для збільшення тривалості окремих критичних робіт за подальшої оптимізації.

Якщо     > tдир, то переглядається мережа з метою її ущільнення

Головне завдання - прискорення тих робіт, з яких у кожному випадку складається критичний шлях.

Ущільнення мережного графіка або його перепланування проводиться звичайно кілька разів методом послідовних наближень, тобто багаторазовим стисненням чергового критичного шляху, доки не буде досяг-нутий задовільний результат.

Існує декілька методів узгодження мережного графіка із заданими термінами:

1)   зміна часових оцінок шляхом заміни нормативної тривалості ti-j

скороченою тривалістю робіт -   с;

2)   зміна топології мережі внаслідок перегляду виконання робіт;

3)   розчленовування робіт і їх поєднання за часом.

Загальний термін виконання програми слід скорочувати за рахунок зміни тривалості критичних робіт, оскільки він не пов'язаний зі зміною топології мережі. Рекомендується зменшувати тривалість не тільки критичних робіт, але й у тих, що лежать на підкритичних шляхах, оскільки вони можуть стати критичними. Зменшення часових оцінок відбувається за рахунок перекидання відповідних ресурсів з ненапружених робіт, що характеризуються значними резервами часу.

Якщо не вдається повною мірою зменшити термін виконання розробки за рахунок форсування робіт, то вдаються до зміни топології мережі. Це можливо тому, що окремі роботи можуть виконуватися різними методами. Багатоваріантна технологія дозволяє відшукувати нову послідовність виробництва робіт і нові взаємозв'язки.

Найчастіше проводять оптимізацію мережі на основі розрахунку резервів часу для робіт, що знаходяться на некритичному шляху.

У процесі визначення резервів часу враховують, що повний резерв

часу роботи R i-j - термін, на який можна пересунути дану роботу, не збільшуючи, визначається за формулою:ft.. =t . . -1 . . =t . -1 . -1..

i-j     пзі - j    рз i - j     nj    pj i-j

 

Окремий резерв часу роботи Г I-J   - термін, на який можна

пересунути дану роботу, не впливаючи на інші характеристики мережі, виражається залежністю:

Г.. = t  . -1   .     = t . -t.. ij     PJ    рз i - j     PJ     ij

Резерв часу події Г{ - термін, на який можна зсунути звершення даної події, не збільшуючи тривалості всієї розробки, складе:

Г. = tn . - tp . i       i      i

 

Наступним методом за наявності необхідних трудових ресурсів є розгалуження робіт критичного шляху.

При скороченні терміну за рахунок тих або інших заходів і виявленні декількох варіантів в мережного графіка забезпечується виконання робіт у заданий термін. Необхідно зарівняти ці варіанти і вибрати кращий за допомогою комп'ютера.

Одночасно зі скороченням критичного шляху зменшуються і резерви часу, внаслідок чого поступово виникає все більше і більше критичних робіт і шляхів. Тому необхідно перевірити тривалість шляхів, що залишилися, і оцінити ступінь напруженості некритичних груп робіт. Визначити ступінь напруженості виконання кожної некритичної групи

робіт можна за допомогою коефіцієнта напруженості робіт ^н |-j

Коефіцієнт напруженості визначається відношенням відрізків, які не співпадають із критичним шляхом максимального шляху, що проходить через дану роботу, до критичного шляху:

 

K     = tt ^max +t ^кр

нЧ     Г[   -11 L ' 1 "-кр ІІ-кр

де t1 Ікр - величина відрізка, що співпадає з критичним шляхом;

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44 


Похожие статьи

І О Ушакова - Соціальні мережі як засіб впливу на взаємовідносини з клієнтами

І О Ушакова - Основи системного аналізу об'єктів і процесів комп'ютеризації

І О Ушакова - Практикум з навчальної дисципліни основи системного аналізу об'єктів і процесів комп'ютеризації

І О Ушакова - Робоча програма навчальної дисципліни Проектування інформаційних систем

І О Ушакова - Робоча програма навчальної дисципліни системний аналіз для студентів напряму підготовки 6 050101 комп'ютерні науки