І О Ушакова - Основи системного аналізу об'єктів і процесів комп'ютеризації - страница 37

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2.12

4.12

2

 

3

4.12

7.12

3

 

4

5.12

7.12

2

 

5

6.12

7.12

1

 


Рис. 77. Мережний графік

Взаємозв'язок кружечків і стрілок, що є графічними символами мережної моделі, повинен будуватися за певними правилами.

1.    Будь-яка робота позначається стрілкою, яка з'єднує тільки дві події і відбиває процес переходу від однієї події до іншої.

2.    Подія, з якої стрілка виходить, називається початковою або попередньою по відношенню до подальшої роботи. Подія, в яку стрілки входять, є кінцевою або наступною.

3.    Початок стрілки показує, з якої події дана робота починається, а кінець стрілки - в якій події вона закінчується.

4.    Роботи мають часові оцінки, які проставляються на стрілках. Подія вважається такою, що відбулася, тоді, коли буде закінчена найбільш тривала зі всіх робіт, що в неї входять.

5.    Потрібні для виконання роботи розміри ресурсів вказуються на стрілках в дужках.

Слід розглянути ключові визначення і концепції, використовувані в методах планування, організації та контролю проекту.

Робота - це певна діяльність, необхідна для досягнення конкретних результатів. Таким чином, робота є основним елементом діяльності на найнижчому рівні деталізації проекту, на виконання якого потрібні час і ресурси і який може затримати початок виконання іншихробіт. Момент закінчення роботи означає факт отримання кінцевого продукту (результату роботи).

У поняття "робота" входить також очікування, тобто пасивний процес, що не вимагає витрат праці і матеріальних ресурсів, але який потребує часу.

Під роботою мають на увазі і просту залежність, тобто логічний зв'язок між двома або більшою кількістю операцій, яку іноді називають холостою, або фіктивною роботою, тому що вона не вимагає жодних витрат часу, вартості, праці.

Подія (віха) - результат виконання однієї або декількох робіт або дата в ході здійснення проекту. Подія використовується для відображення стану завершеності тих або інших робіт. У контексті проекту менеджери використовують події або віхи для того, щоб зазначити важливі проміжні результати, які повинні бути досягнуті в процесі реалізації проекту. Важливою відмінністю подій від робіт є те, що вони не мають тривалості.

Зв'язки передування (логічні залежності) відображають природу залежностей між роботами. Більшість зв'язків у проектах відносяться до типу "кінець - початок", коли наступна робота може початися тільки після закінчення попередньої роботи. Крім того, можуть бути зв'язки типу "кінець - кінець", "початок - початок", "початок - кінець". Зв'язки передування утворюють структуру мережі. Комплекс взаємозв'язків між роботами часто називають логічною структурою проекту, оскільки він визначає послідовність виконання робіт.

Максимальний за тривалістю повний шлях в мережі називається критичним; роботи, що лежать на цьому шляху, також називаються критичними (на графіку вони відображаються подвійними стрілками). Виявлення критичного шляху дозволяє встановити роботи (операції), що визначають хід виконання проекту. Критичні роботи в ході проектування повинні виконуватися чітко за графіком. Саме тривалість критичного шляху визначає найменшу загальну тривалість робіт за проектом у цілому.

Метод критичного шляху дозволяє розрахувати можливі календарні графіки виконання комплексу робіт на основі описаної логічної структури мережі і оцінок тривалості виконання кожної роботи, визначити критичний шлях проекту. Тривалість виконання всього проекту в цілому може бути скорочена за рахунок скорочення тривалості робіт,що лежать на критичному шляху. Відповідно будь-яка затримка виконання робіт критичного шляху спричинить збільшення тривалості проекту. Концепція критичного шляху забезпечує концентрацію уваги менеджера на критичних роботах.

Усі критичні роботи є потенційно "вузькими" місцями плану. Критичних шляхів може бути декілька. Шляхи, тривалість яких наближається до критичного шляху, називаються субкритичними. Решта шляхів - некритичні. Наявність критичного шляху дозволяє використовувати його як основу для оптимізації плану. Роботи, які лежать на некритичному шляху, мають певні резерви часу, які є важливими показниками роботи мережі. Проте основною перевагою методу критичного шляху є можливість маніпулювання термінами виконання робіт, які не лежать на критичному шляху.

Часовий резерв, або запас часу, - це різниця між найбільш раннім можливим терміном завершення роботи і найпізнішим допустимим часом її виконання. Управлінський сенс часового резерву полягає в тому, що за необхідності врегулювати технологічні, ресурсні або фінансові обмеження проекту він дозволяє менеджеру затримати роботу на цей час без впливу на загальну тривалість проекту і тривалість безпосередньо пов'язаних із ним робіт.

Ресурси - забезпечувальні компоненти діяльності, що включають виконавців, енергію, матеріали, машинний час, устаткування і т. д. Відповідно з кожною роботою можна зав'язати функцію потреби в ресурсах.

Методики призначення і вирівнювання ресурсів дозволяють менеджеру проаналізувати мережний план, побудований за допомогою методу критичного шляху, з метою забезпечення доступності і використання певних ресурсів протягом усього часу виконання проекту.

Призначення ресурсів полягає у визначенні потреби кожної роботи в різних типах ресурсів. Вирівнювання ресурсів здійснюється, як правило, за допомогою програмно реалізованих евристичних алгоритмів планування за обмежених ресурсів. Ці засоби допомагають менеджеру створити реальний розклад проекту з урахуванням потреби проекту в ресурсах і фактично доступних в даний момент часу ресурсів.

Ресурсна гістограма - гістограма, що відображає потреби проекту в тому або іншому вигляді ресурсів у кожен момент часу.

Ресурсне календарне планування - планування термінів початку робіт за обмежених наявних ресурсів. Перевірка ресурсної реалізованості   календарного   плану   вимагає   зіставлення функційнаявності і потреби в ресурсах для проекту в цілому. Зсовуючи некритичні роботи аж до їх пізніх термінів початку (закінчення), можна видозмінити ресурсний профіль, забезпечуючи оптимальне використання ресурсів. Інформація, отримана в результаті ресурсного аналізу проекту, допомагає загострити увагу менеджера і членів команди на тих моментах роботи, де ефективне управління ресурсами буде ключовим фактором успіху.

Аналіз здійсненності проекту може виконуватися в наступних напрямах:

логічна здійсненність (урахування логічних обмежень на можливий порядок виконання робіт у часі);

часовий аналіз (розрахунок і аналіз тимчасових характеристик робіт: рання/пізня дата початку/закінчення роботи, повний, вільний часовий резерв та ін.);

фізична (ресурсна) здійсненність (урахування обмеженості наявних або доступних ресурсів у кожний момент часу виконання проекту);

фінансова здійсненність (забезпечення позитивного балансу грошових коштів як особливого виду ресурсу).

Параметрами, за якими повинне здійснюватися управління проектом, є наступні: час, вартість, ресурси, техніко-економічні показники (ТЕП). Час управління проектом враховується завжди, решта параметрів - у необ­хідних випадках. Залежно від різного поєднання параметрів виникають і відповідні різновиди системи управління комплексом робіт за кінцевих її параметрами і їх поєднанням, до яких відносяться:

час;

час - вартість;

час - ресурси;

час - вартість - ресурси;

час - ТЕП;

час - вартість - ТЕП; час - ресурси - ТЕП; час - вартість - ресурси - ТЕП.

Найчастіше використовуються системи з параметром "час". Можливість урахування в системі всіх видів ресурсів, до яких насамперед слід віднести робочу силу, устаткування і грошові ресурси, значно розширює сферу планування та управління системою.

14.11.2. Технологія застосування методу МПУ для розробки проекту ІСВ управлінні проектами рекомендовані наступні етапи планування

робіт:

1)      задавання основних робіт, їх деталізація і визначення
послідовності виконання робіт;

2)   задавання приблизного часу виконання кожної роботи і оцінка підсумкового часу виконання всього проекту;

3)   визначення груп персоналу (керівник, програмісти, оператори та ін.), що беруть участь у даному проекті;

4)   зазначення для кожної роботи персоналу, який повинен її виконати. Розрахунок людино-дня для кожної категорії працівників і оцінка чисельності необхідного персоналу;

5)   зазначення потрібних для кожної роботи матеріальних ресурсів. Розрахунок підсумкових вимог матеріальних ресурсів і визначення необхідної кількості матеріальних ресурсів кожного виду, ефективності їх використання;

6)   оцінка фінансових витрат за наступними статтями витрат:

а)  витрати на зовнішні послуги, роботи, наприклад, на купівлю
юридичних, адресних та інших баз даних;

б)  витрати на технічні й програмні засоби, а також на канали зв'язку;

в)  витрати на персонал. Для цього потрібно вказати вартість одного
людино-дня для кожної категорії працівників, що беруть участь у даному
проекті;

г)  інші витрати;

д)  витрати разом. Можна підсумовувати всі ці статті витрат і оцінити
витрати на розробку ІС;

7) оптимізація мережного графіка робіт на основі аналізу критичного шляху. Оптимізація робіт має на увазі наступні моменти: розгалуження;

рівномірне завантаження наявного персоналу; рівномірне завантаження технічних засобів; аналіз необхідних резервів.

Крім основних робіт, в початковий план проектування повинні бути включені процедури контролю проектної діяльності, які відіграють важливу роль у системі управління проектуванням. Процедури контролю необхідно планувати як за змістом, так і за часом.

Календарний план проведення контролю є переліком моментів часу контрольних точок, у яких доцільно здійснювати контроль за станом проекту. Даний план повинен доповнюватися методичними матеріалами за змістом контрольних процедур в контрольних точках.В основі методики проведення контролю лежать результати аналізу складу і змісту технологічних операцій проектування, які повинні бути виконані до контрольної точки. Тому мережний графік повинен містити контрольні моменти у вигляді запланованих термінів подання результатів проектування або впровадження робіт і бути зручним для систематичного вивіряння і потрібного коректування. Після цього мережний графік розглядається і затверджується керівництвом проектування і підприємства, для якого ці роботи проводяться.

14.11.3. Розрахунок основних показників мережного графіка.

До основних показників розрахунку мережного графіка відносяться наступні:

тривалість кожної роботи; ранній час закінчення події; пізній час закінчення події; час раннього початку роботи; час пізнього початку роботи; час раннього закінчення роботи; час пізнього закінчення роботи t.i?<_-;

повний резерв часу; частковий резерв часу роботи; частковий резерв часу події.

Кожна робота   i-j   мережного графіка має часову оцінку -

 

тривалість tf.j , що виражається в одиницях часу (днях, тижнях, декадах,

місяцях). При цьому тривалість виконання кожної роботи відома заздалегідь або може бути визначена.

Будь-яка послідовність робіт в мережному графіку, в якому кінцева подія попередньої роботи співпадає з початковою подією наступної, називається шляхом. Тривалість (довжина) будь-якого шляху L дорівнює сумі тривалості робіт його складових:

 

 

 

У мережному графіку виходить декілька шляхів від початкової події до кінцевої. Критичний шлях - це такий шлях, сумарна тривалість якого має максимальне значення:

 

Тф =max Т L ,де Ткр - тривалість критичного шляху.

 

Критичний шлях визначає час, необхідний для виконання всіх проект­них робіт, включених у графік. Усі роботи, що лежать на цьому шляху, є критичними, і від їх тривалості залежатиме найвигідніший термін виконання програми проектування. Скорочення або збільшення тривалості критичних робіт відповідно скоротить або збільшить загальну тривалість виконання програми.

У часових оцінках, як правило, закладається резерв, який може компенсувати окремі неточності попереднього планування і дозволяє уникнути відхилень фактичного виконання робіт від запланованого за графіком.

Ранній і пізній терміни закінчення конкретної події визначаються за максимальним зі шляхів, що проходить через подію. Ранній термін дорівнює тривалості максимального із шляхів, які передують події, а

пізній термін - різниці між Ткр і тривалістю максимального з наступних

за дією шляхів, тобто:

 

t . =maxi Т L

1 i

 

ранній час здійснення події i;1i

L


шлях, що передує події i ;

 

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44 


Похожие статьи

І О Ушакова - Соціальні мережі як засіб впливу на взаємовідносини з клієнтами

І О Ушакова - Основи системного аналізу об'єктів і процесів комп'ютеризації

І О Ушакова - Практикум з навчальної дисципліни основи системного аналізу об'єктів і процесів комп'ютеризації

І О Ушакова - Робоча програма навчальної дисципліни Проектування інформаційних систем

І О Ушакова - Робоча програма навчальної дисципліни системний аналіз для студентів напряму підготовки 6 050101 комп'ютерні науки