І О Ушакова - Основи системного аналізу об'єктів і процесів комп'ютеризації - страница 32

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44 

11.    10.           Порівняйте існуючі підходи до реалізації об'єктного методу
проектування. Наведіть приклади типових систем.
Наведіть структурну схему ППП, що параметрично настроюється. Охарактеризуйте основні його складові. Як настроюється і функціонує та­кий ППП?

12.    Охарактеризуйте основні етапи параметричного настроювання ППП.

13.    Перелічіть основні групи критеріїв вибору ППП. Наведіть приклади окремих критеріїв.

14.    Опишіть методику оцінювання ППП.

15.    Що таке репозиторій типової ІС, яке його призначення?

16.    Що таке базова модель, які її складові?

17.    Що таке типова модель, модель організації?

18.    Наведіть схему конфігурації ІС за модельної технології типового проектування.

19.    Які підходи використовуються в процесі моделювання організації?

20.    Що таке модель функцій, які її складові?

21.    На прикладі моделі функцій наведіть її характеристики.

22.    Наведіть класифікацію бізнес-функцій та охарактеризуйте кожний з її рівнів.

23.    Що таке модель процесів? Яке її призначення, основні характеристики?

24.    Які існують види бізнес-процесів?

25.    Що таке модель правил? Наведіть приклади правил.

26.    Що таке бізнес-об'єкти? Порівняйте їх з об'єктами-сутностями.

27.    Що таке модель організаційної структури? Яке її призначення?

28.    Яке призначення і характеристики моделі організаційної структури?

29.    Дайте визначення понять "роль", "обов'язок". Які виділяють типи ролей? Наведіть приклади ролей і обов'язків.

30.    Яким чином відбувається успадкування ролей і обов'язків в моделях процесів, функцій, організаційної структури?

31.    На яких рівнях може бути описана структура персоналу? Наведіть приклади закріплення ролей.

32.    Охарактеризуйте основні етапи технології модельно-орієнтова­ного проектування.

14. Управління проектуванням ІС

14.1. Особливості проектної діяльності

Проектування як вид діяльності зазвичай називають проектом. Термін "проект" походить від латинського слова projectus (буквальний переклад -кинутий вперед) і використовується для зазначення технічних документів (креслень, розрахунків, макетів новостворюваних будівель, споруд, машин,приладів і т. д.), планів, задумів і т. д. Під проектом зазвичай мається на увазі результат певного досить складного виду діяльності, управління яким є також досить складним.

У міжнародних стандартах даються наступні визначення проекту:

діяльність, спрямована на розробку нового продукту або поліпшення наявного (ISO/IEC FDIS 18019:2003);

часове зусилля, використовуване для того, щоб створити унікальний продукт або послугу з певною датою початку і закінчення дії, що відрізняється від дій, які продовжуються, повторних і що вимагають прогресивного вдосконалення характеристик (PMI).

Суттєвими характеристиками проекту як виду діяльності є наступні.

1.    Мета проекту. Кінцевий результат, вихід, продукція, яка визначається в термінах витрат, якості та часу реалізації.

2.    Складність. Для досягнення цілей проекту необхідно вирішити безліч взаємопов'язаних завдань, відносини між якими можуть бути досить складними, особливо, якщо в проекті багато завдань.

3.    Життєвий цикл. У міру реалізації проекту змінюється потреба в тих або інших ресурсах. Ця зміна відбувається в певній передбаченій послідовності.

4.    Обмеженість у часі. Проект має початок і кінець. Для його реалізації необхідна тимчасова концентрація ресурсів. Після його завершення, ресурси використовуються на інші цілі.

5.    Обмеженість ресурсів. Ресурси, що виділяються на виконання проекту - фінансові, трудові та матеріальні, мають обмеження, передбачені бюджетом проекту.

6.    Невизначеність. Можливість досягнення мети в зазначені терміни з виділеними ресурсами заздалегідь не гарантована.

7.    Передбаченість. У міру реалізації проекту змінюється потреба в тих або інших ресурсах. Ця зміна відбувається в певній передбаченій послідовності, яка визначається життєвим циклом проекту.

8.    Унікальність. Проект - це разові дії, які не повторюються. Проекти, навіть ті, що "повторюються", наприклад, щодо впровадження ще однієї ІС за тією ж проектною документацією, значно відрізняються один від одного ресурсами, що використовуються, і середовищем реалізації.

Проекти можуть сильно відрізнятися за сферою застосування, складом, предметною областю, масштабами, тривалістю, складом учасників, ступенем складності, значущістю результатів і под. Тому проекти можуть бути класифіковані за різними ознаками. Виділимо основні з них.

Клас проекту визначається за складом і структурою проекту. Зазвичай розрізняють:монопроект (окремий проект, який може бути будь-якого типу, виду і масштабу);

мультипроект (комплексний проект, що складається з ряду монопроектів і вимагає застосування багатопроектного управління).

Тип проекту визначається за основними сферами діяльності, в яких здійснюється проект. Можна виділити п'ять основних типів проекту:

технічний;

організаційний;

економічний;

соціальний;

змішаний.

Розробка інформаційних систем відноситься, переважно, до технічних проектів, які мають наступні особливості:

головна мета проекту чітко визначена, але окремі цілі повинні уточнюватися в міру досягнення окремих результатів;

термін завершення і тривалість проекту визначені заздалегідь, бажане їх точне дотримання, однак вони також можуть коректуватися залежно від отриманих проміжних результатів і загального прогресу проекту.

Масштаб проекту визначається розмірами бюджету і кількістю учас­ників:

дрібні проекти; малі проекти; середні проекти; великі проекти.

Можна також розглядати масштаби проектів в конкретнішій формі -галузеві, корпоративні, відомчі проекти, проекти одного підприємства. Загальний вигляд проекту як виду діяльності наведений на рис. 65.Рис. 65. Загальна схема проекту

Процес проектування ІС включає велику кількість взаємозалежних між собою різноманітних елементів і передбачає побудову відповідної структури організації цього процесу. Як об'єкт розробки проекту ІС можуть виступати:

вся ІС для підприємства замовника;

окрема підсистема;

сукупність підсистем;

окремі роботи, наприклад встановлення обчислювальної мережі, проведення консалтингових робіт з оцінки ефективності інформаційної системи і т. д.

Отже, проект - це досить складний вид діяльності, яким складно управляти через його унікальність і обмеженість ресурсів і часу. Ця обставина вносить до проекту елемент невизначеності, а правильно організоване управління проектом робить результати передбачуваними. Однак передбачуваний проект ще не означає успішний. Передбачуваний проект означає вчасно завершений, тобто успішний проект або вчасно припинений, тобто проект неуспіху.

 

14.2. Основні складові управління проектами

Існує декілька визначень управління проектами (Project Management, PM): набір перевірених принципів, методів і методик, використовуваних

для   ефективного   планування,   складання   графіка,   управління і

відстежування результатів роботи (РМІ®);спеціалізація загального менеджменту, що визначає застосування стандартних керівних навичок планування, організації, комплектування персоналом, просування, а також управління і контролю для досягнення певної мети проекту [12];

наука і мистецтво управління і координації трудових та матеріальних ресурсів упродовж життєвого циклу проекту шляхом застосування сучасних методів і техніки управління для досягнення визначених у проекті результатів за складом і обсягом робіт, вартістю, часом, якістю і задоволенням учасників проекту (PMBOK).

Таким чином, під управлінням проектом мається на увазі діяльність, спрямована на реалізацію проекту з максимально можливою ефективністю за заданих обмежень у часі, у коштах і матеріальних ресурсах, а також за якістю кінцевих результатів проекту (документованих, наприклад, у технічному завданні).

Управління проектом як процес характеризується наступними компонентами:

метою управління;

обмеженнями;

об'єктом управління (проектом); суб'єктом управління (командою).

Обмеженнями можуть виступати терміни проектування, необхідні ресурси - фінансові, матеріальні, трудові тощо.

Обмеження - це ключовий компонент управління проектами. Основним завданням виконання проекту є забезпечення виконання робіт у строк, в рамках виділених засобів, відповідно до технічного завдання. Саме ці три моменти - час, бюджет і якість робіт - знаходяться під постійною увагою керівника проекту. Їх також можна назвати основними обмеженнями, що накладаються на проект.

Ці три основні обмеження (терміни, витрати і якість результату) взаємопов'язані. Для ілюстрації взаємозв'язку використовують трикутник обмежень, у якому якість, час і витрати інтерпретуються площами внутрішніх трикутників (рис. 66). У цьому трикутнику центр і верхня вершина фіксовані, а нижні вершини можуть переміщуватися. Трикутник ілюструє, що будь-яке скорочення фінансів або часу веде до скорочення якості, а збільшення якості може бути досягнуте за рахунок збільшення фінансування або термінів.Витрати

Рис. 66. Трикутник обмежень в управлінні проектами Об'єктом управління є процес проектування ІС як діяльність колективу розробників системи, а також стан використовуваних ресурсів. Процес проектування ІС має специфічні особливості, що, у свою чергу, визначають специфіку організації та управління проектуванням.

1.   Процес проектування ІС за своїм характером є творчим. Тому за відсутності досить повного формалізованого переліку операцій проектування і станів проекту в процесі його розробки управління проектуванням має ситуаційний характер.

2.   Користувач на етапі розробки системи може змінювати вимоги до якості системи, термінів і витрат проектування. У зв'язку з відсутністю загальноприйнятих надійних способів оцінки якістю проектних рішень ускладнений його контроль.

3.     Прагнення розробників до індивідуального характеру праці
приводить до невисокого ступеня організації контролю і координації
діяльності окремих розробників проекту.

Стан проекту від ідеї до завершення характеризується зміною ряду показників, які визначають його суть і на основі яких встановлюється успішність проекту. Ця сукупність показників ("елементів проекту"), по суті, і є об'єктами управління. Таких об'єктів управління в кожному проекті може бути досить багато. Однак для всіх проектів можна виділити найбільш суттєві об'єкти управління (рис. 67). Далі охарактеризуємо кожен із цих об'єктів.


Об' єкти управління проектом

 

\

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Предметна область

 

Ризик

 

 

 

 

Якість

 

Персонал

 

 

 

 

Час

 

Контракти і постачання

 

 

 

L

Вартість

 

Комунікації

J

 

Рис. 67. Об'єкти управління проектом

Предметну область проекту визначають цілі, результати і склад робіт. У процесі життя проекту всі складові предметної області зазнають змін:

цілі, результати і склад робіт можуть змінюватися або уточнюватися як у процесі розробки проекту, так і в міру досягнення проміжних результатів;

обсяги робіт можуть уточнюватися в процесі розробки проекту, а в процесі його життєвого циклу вони змінюються від нуля до 100%.

Управління предметною областю полягає в управлінні змінами, що відбуваються в ній, упродовж життєвого циклу проекту і здійснюється через процеси: ініціації робіт, планування й визначення предметної області, уточнення і підтвердження.

Управління якістю проекту проходить через весь життєвий цикл проекту, охоплює всі його сторони й елементи і включає:

проектні, організаційні, управлінські рішення та ін.;

якість результатів проекту ІС.

Управління якістю реалізується через встановлення вимог і стандартів до якості результатів проекту, планування якості, забезпечення виконання вимог до якості в процесі реалізації проекту через систему тестування, верифікації і т. д.

Управління часом включає:визначення характеру робіт і їх тривалості, термінів початку і завершення проекту, його фаз, контрольних подій (віх) і кожної з виконуваних робіт;

мінімізацію часових характеристик;

розумне використання резервів часу;

контроль проекту за тимчасовими характеристиками;

прогнозування термінів завершення робіт, етапів і проекту в цілому;

ухвалення рішень щодо ліквідації небажаних тимчасових відхилень.

Управління часом здійснюється шляхом аналізу термінів виконання проекту і його частин, календарного планування робіт, їх актуалізації і коректування.

Управління вартістю включає планування ресурсів, попередню оцінку витрат, пов'язаних із проектом, визначення кошторису витрат, грошових потоків, прогнозування доходів і прибутків, контроль витрачання і надходження грошових коштів і ухвалення рішень у разі перевищення витрат та інших відхилень від фінансових планів. Головним завданням управління вартістю є дотримання бюджетних рамок проекту і отримання передбаченого прибутку від його здійснення.

Ризик у контексті проекту розглядається як вплив на проект і його елементи непередбачених подій, які можуть завдати певного збитку і перешкоджати досягненню цілей проекту. Ризик проекту характеризується трьома чинниками: подіями, що негативно впливають на проект; вірогідністю виникнення таких подій; оцінкою шкоди, нанесеної проекту такими подіями. Управління ризиком - це мистецтво і формальні методи прогнозування, аналізу, оцінки, попередження виникнення ризикових подій; вживання заходів щодо зниження ступеня ризику впродовж життя проекту і розподілу можливої шкоди від ризиків між учасниками проекту.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44 


Похожие статьи

І О Ушакова - Соціальні мережі як засіб впливу на взаємовідносини з клієнтами

І О Ушакова - Основи системного аналізу об'єктів і процесів комп'ютеризації

І О Ушакова - Практикум з навчальної дисципліни основи системного аналізу об'єктів і процесів комп'ютеризації

І О Ушакова - Робоча програма навчальної дисципліни Проектування інформаційних систем

І О Ушакова - Робоча програма навчальної дисципліни системний аналіз для студентів напряму підготовки 6 050101 комп'ютерні науки