І О Ушакова - Основи системного аналізу об'єктів і процесів комп'ютеризації - страница 30

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44 

 

Репозиторій корпоративної ІС, що використовує модельно-орієнтовану технологію проектування, у загальному випадку містить наступну метаінфор-мацію:

базової моделі функціональності типової системи (посилальної моделі);

типових моделей визначених класів ІС (референтних моделей);

моделі організації, одержуваної на основі базової або типової моделей.

Базова модель містить опис бізнес-функцій, бізнес-процесів, бізнес-об'єктів, бізнес-правил, організаційної структури, що використовуються в програмних модулях типової ІС. При цьому велике значення в базовій моделі має задавання бізнес-правил підтримки цілісності інформаційної системи, що визначають умови перевірки коректності спільного застосування різних компонентів ІС. Таким чином, різноманіття і гнучкість визначення бізнес-процесів і відповідних конфігурацій інформаційної системи задаються за допомогою набору бізнес-правил.

Типові моделі описують конфігурації інформаційної системи для визначених галузей (автомобільної, електронної, нафтогазової та ін.) або типів виробництва (одиничного, серійного, масового, безупинного та ін.).

Модель організації (предметної області) будується або шляхом узгодження фрагментів базової чи типової моделі відповідно зі специфіч­ними особливостями організації, наприклад як в інструментальному засобі BAAN Enterprise Modeller, або в результаті перегляду цих моделей і експертного опитування, як в інструментальному засобі SAP Business Engineering Workbench. Причому в останньому випадку користувачу пропонується визначити значення не всіх параметрів, а тільки тих, котрі пов'язані між собою в контексті діалогу й описані бізнес-правилами.

Побудована модель організації у вигляді метаопису зберігається в репозиторії і за необхідності може бути відкоректована. Далі за моделлю організації автоматично здійснюється конфігурація інформаційної системи, в ході якої виконується семантичний контроль за бізнес-правилами.

В узагальненому вигляді конфігурація інформаційних систем на основі модельно-орієнтованої технології наведена на рис. 60.
Далі слід розглянути більш докладно модель організації.

 

13.3.2. Компоненти моделі організації

 

У процесі моделювання предметної області організація подається у вигляді ієрархічної моделі, що формується з елементарних функціональних модулів (функцій), які з'єднуються в інформаційні потоки (процеси), і організаційної структури підприємства (організації). Сукупність моделей функцій, моделей процесів і моделі організаційної структури становить модель організації (рис. 61).
Модель організації включає такі компоненти:

модель функцій;

модель процесів;

модель організаційної структури;

модель об'єктів (базу даних для визначеної галузі);

модель правил.Під час моделювання використовуються такі підходи:

діяльність організації розподіляється на види відповідно до функціонально-організаційної структури;

види діяльності пов'язані двома типами зв'язків - інформаційними і керівними. Перший передає необхідну вхідну інформацію для ініціації діяльності, а другий передає право дії (подія виконання, під час надходження якої на вхід починається виконання процесів, які становлять сутність діяльності);

якщо діяльність має більше однієї функції в процесі, управління переходами здійснюється в такий же спосіб - передачею вхідних даних і подій каналами, що зв'язує функції в процеси;

після виконання діяльності і за її результатами подія копіюється в один (чи декілька) відповідних каналів для передачі факту виконання діяльності;

після виконання діяльності, на основі її результатів (чи на основі сукупності результатів кількох видів діяльності) визначається один і тільки один новий напрямок передачі події.

 

13.3.3. Модель функцій

Модель     функцій     становить     ієрархічну декомпозицію функціональної діяльності організації. До її складу входять: дерево функцій; відношення оптимізації; "ноу-хау" в галузі вдосконалення бізнесу; ключові показники діяльності.

На першому рівні ієрархії звичайно вказуються основні види функціональних підсистем. Наприклад, можна виділити виробництво, збут, логістику, сервіс, фінанси, персонал і т. д. На наступному рівні ієрархії для кожної функціональної підсистеми показуються функціональні модулі. Наприклад, для підсистеми "Логістика" виділяють функціональні модулі: планування потреби в матеріалах, закупівлі, управління запасами, управління складами, перевірки платежів і т. д. Для функціональних модулів задаються набори бізнес-функцій, для кожної з яких надалі визначаються бізнес-процеси. Наприклад, для функціонального модуля "закупівлі" визначаються бізнес-функції: оформлення договорів, оформлення замовлень, виписки рахунків і т. д.

Приклад фрагмента моделі бізнес-функцій показаний на рис. 62.

 

 

 

 

Текст до

бізнес-

функцій

 

 

Показники діяльності
Опції та варіанти бізнес-функцій


 

/----------------- \

/------------------- \

Замовлення

Ціни

 

 

ї..............

...........  і

t     * >

( >

Встановлені

Договірні

 

 

Оптимізаційні зв'язкиРис. 62. Фрагмент моделі функцій

 

Бізнес-функції використовуються для досягнення конкретних цілей. У моделі функцій вони описуються термінами, звичайними для бізнесу (а не термінами корпоративної системи). На нижчому рівні бізнес-функції можуть варіюватися залежно від варіанта моделі підприємства. У цьому випадку подібні функції називають варіантами бізнес-функції ІС (наприклад, функція з інтерактивним чи автоматичним виконанням). Моделювання функцій призначене для досягнення таких цілей:

модель функцій може бути використана як перший логічний крок у процесі моделювання, в якому на базі загальних цілей і моделі функцій може бути створена модель процесу;

227модель функцій може застосовуватися як допоміжний засіб для консультантів під час проведення презентацій для керівництва, на яких демонструється модель підприємства для визначеної галузі промисловості;

модель функцій може бути засобом подання галузевого "ноу-хау" у сфері вдосконалення господарської діяльності (наприклад, розширення напрямків оптимізації бізнес-функцій), найкращої практики ведення бізнесу і показників діяльності;

модель функцій може бути використана як інструмент перетворення нейтральної моделі підприємства (у термінах, звичних для бізнесу) у специфічну для корпоративної системи модель підприємства.

Основні характеристики моделі функцій наступні:

функції подаються у вигляді вузлів у деревоподібній діаграмі, які може переміщувати користувач;

функції можуть пояснюватися текстами, в яких описуються характеристики окремих функцій, пов'язуватися з документацією, що її описує, (наприклад, інструкції для виконання);

з функціями можуть бути пов'язані показники діяльності (показники оцінки ефективності їх виконання). У моделях підприємства конкретному показнику діяльності може бути приписане стандартне значення;

для функцій останнього рівня (бізнес-функцій) зазначаються варіанти реалізації (оптимізації) у міру впровадження. Відносини оптимізації можуть бути пов'язані з текстами, що описують організаційні аспекти реалізації процесів; а в моделі організації варіанти бізнес-функцій, об'єднані відносинами оптимізації, можуть бути пов'язані з етапами впровадження.

Архів узагальнених бізнес-функцій для всієї промисловості має потребу в системі класифікації, для того щоб мати можливість відшукати необхідну структуру в процесі формування референтної моделі. У системі моделювання функцій для класифікації розглядається ієрархічне дерево бізнес-функцій, що відповідає стандартній структурі. У межах цієї структури визначені чотири ієрархічних рівні: мегафункції, головні функції, основні функції, опції та варіанти бізнес-функцій.

Мегафункції. Кожна компанія може бути класифікована відповідно до шістьох мегафункцій (табл. 27). Ці мегафункції мають узагальнений характер і, отже, не підпорядковуються певній спеціалізації діяльності.Згадані функції охоплюють і управління, і процеси виконання (стратегічне планування, розвиток і виконання).

Таблиця 27

Стандартна класифікація бізнес-функцій

 

Мегафункції

Головні функції

1.   Придбання нового бізнесу

1.1.  Дослідження ринку.

1.2.  Перспективи, клієнтура, співвідношення.

1.3.  Рекламування, публікація, зв'язок.

1.4.  Технологічні нововведення, системні дослідження.
1.5...

2. Виконання (реалізація)

2.1.  Ділове планування.

2.2.  Контроль виконання.

2.3.  Діловий контроль (управління).
2.4...

3. Підтримка

3.1.  Фінансовий бухгалтерський облік.

3.2.  Планування і контроль (управління).

3.3.  Казначейське планування.

3.4.  Робота з персоналом.
3.5...

4. Новий виріб і проект обслуговування

4.1.  Нововведення виробу.

4.2.  Нововведення процесу.

4.3.  Нововведення обслуговування (служби).
4.4...

5. Дії

5а. Продаж

5а.1. Замовлення і пропозиція. 5а.2. Комерційне опрацювання замовлення. 5а.3. Асигнування і фінансова оцінка. 5а.4 ...

5b. Розробка

5b. 1. Інженерне проектування. 5b.2. Проведення розробки. 5Ь.З. Документація. 5b.4. ...

5с. Планування

53.1.  Проектування.

53.2.  Планування виробництва та управління.
5іс.3. Планування інвентаря.

5с.4...

5d. Виробництво

5d.1. Управління цехом. 5d.2. Збір даних.

5d.3. Реєстрація використовуваних матеріалів. 5d.4. ...

5е. Доставка

5e.1. Приймальні іспити.

5е.2. Транспортування і встановлення.

5е.3....

5f. Закупівля

5f.1. Придбання матеріалів. 5f.2. Купівля товарної продукції. 5f.3. Висновок субпідрядних договорів. 5f.4. ...

6. Післяпродажна під­тримка

6.1.  Обслуговування скарг.

6.2.  Гарантійне обслуговування.

6.3.  Післягарантійний ремонт.

6.4.  Планування і контроль системи обслуговування

Головні функції. Кожна мегафункція згідно з функціональною

229декомпозицією може включати декілька головних функцій. Головна функція тісніше пов'язана зі спеціалізацією бізнесу, ніж мегафункція. Тому архів головних функцій буде зростати в процесі збільшення кількості спеціалізованих моделей бізнесу.

Основні функції. Кожна основна функція подає головний процес у процесній моделі. У сукупності вони визначені для одного варіанта документопотоку.

Опції та варіанти бізнес-функцій. Основні функції виражаються через формування визначених підпорядкованих функцій. Крім цього, опції та варіанти можуть бути визначені обслуговчою системою для заміни чи доповнення основного змісту бізнес-процесів.

 

13.3.4. Модель процесів

 

Модель процесів - це опис загального виробничого процесу в термінах конкретної корпоративної системи. Така модель описує, які бізнес-процеси у визначеному напрямку діяльності можуть підтримуватися конкретною корпоративною системою, і яким чином це може бути здійснено.

Модель процесу відбиває послідовність виконання робіт (дій, операцій) для функцій найнижчого рівня моделі функцій, що дозволяє провести конфігурацію програмних модулів інформаційної системи відповідно до характерних рис конкретної предметної області.

У моделі можна створити ієрархію, в результаті чого, наприклад, потік замовлень всередині організації може бути змодельований у так звану "основну" процедуру, у той час як подробиці про даний потік замовлення рекомендується наводити в схемах детальних процедур.

Модель процесів призначена для таких цілей:

дати наочне подання того, яким чином корпоративна система працює з бізнес-процесами найвищого рівня, особливо для визначеного напрямку чи виду діяльності (основні процедури), наприклад, "Потік замовлень основної процедури в моделі комерційної діяльності";

дати наочне уявлення і задокументувати загальні бізнес-процеси (детальні процедури), що підтримуються системою (наприклад, "Надходження від продажу");

дати наочне уявлення і задокументувати періодичні детальні бізнес-процеси (наприклад, "Рознесення фінансових операцій" і "Підрахунок циклів");дати наочне уявлення і задокументувати процедури початкового запуску і настановні процедури, необхідні для впровадження системи (наприклад, "Ввести модуль обробки повідомлень банка" або "Визначити точки фінансових операцій");

задокументувати адміністративні процеси, з якими можна зв'язати виконавців бізнес-процесів залежно від роду діяльності, посади, повноваження, посадових інструкцій тощо;

розробити і задокументувати перетворення корпоративною системою бізнес-процесів, пов'язаних із конкретним проектом.

Бізнес-процеси мають такі характеристики:

бізнес-процеси складаються з ряду компонентів, а саме подій, робіт і логічних операторів (і, або, виключне або). Робота є основною частиною бізнес-процесів. Подія передує кожному виду роботи і визначається цим видом роботи. Логічні оператори використовуються для управління бізнес-процесом;

у моделі процесу можуть бути показані: входи і постачальники, виходи і клієнти, ресурси, персонал, обладнання, інформація, середовище;

роботи бізнес-процесу, як і процес у цілому, документуються;

до робіт можуть бути прив'язані інформаційні й матеріальні одиниці, посадові інструкції, документи і прикладні програми;

працівники і виконувані ними функції можуть бути співвіднесені з видами робіт бізнес-процесу;

залежно від установлених значень атрибутів компонентів модель бізнес-процесу може бути симульована динамічно. У результаті із самого початку можна перевірити бізнес-процес для конкретних, заздалегідь заданих умов.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44 


Похожие статьи

І О Ушакова - Соціальні мережі як засіб впливу на взаємовідносини з клієнтами

І О Ушакова - Основи системного аналізу об'єктів і процесів комп'ютеризації

І О Ушакова - Практикум з навчальної дисципліни основи системного аналізу об'єктів і процесів комп'ютеризації

І О Ушакова - Робоча програма навчальної дисципліни Проектування інформаційних систем

І О Ушакова - Робоча програма навчальної дисципліни системний аналіз для студентів напряму підготовки 6 050101 комп'ютерні науки