І О Ушакова - Основи системного аналізу об'єктів і процесів комп'ютеризації - страница 27

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44 

Особливістю моделі eEPC є те, що для кожної функції можуть бути визначені початкова і кінцева події, виконавці, матеріальні й інформаційні потоки. Подія - це стан, який є суттєвим для цілей управління бізнесом і який здійснює вплив або контролює подальший розвиток бізнес-процесів. Події активізують функції, тобто передають управління від однієї функції до іншої. Вони можуть бути також результатом виконання функцій. Події на противагу функціям не мають тривалості і здійснюються миттєво. За необхідності може бути проведена декомпозиція окремих функцій на під-функції.

Можна виділити наступні основні переваги нотації ARIS eEPC: добре сприйняття об'єктів моделі: кожен об'єкт відображається

певним символом і має певний колір: функція - зелений, подія -

рожевий, організаційна одиниця - жовтий і т. д.;

використання різних типів зв'язків між об'єктами: сполучних і тих,

що деталізують;

використання подій і логічних операторів для відбиття логіки процесу бізнесу: кожна функція ініціюється подією і зароджує подію, яка ініціює виконання наступної функції;

можливість відображення входів (процесів-постачальників) і виходів (процесів-клієнтів) процесу бізнесу;

наочне відображення ресурсів процесу бізнесу: персоналу, устаткування, інформації, середовища виконання функції;

можливість включення контрольних точок для вимірювання показників ефективності процесу;

можливість відображення відхилень від нормального процесу;

наявність зв'язку виконавця і керівника процесу;

зручність відображення моделі за допомогою її різновидів: у вигляді стовпчиків і рядків, у вигляді таблиць, з потоком матеріалів.

Процедурна послідовність функцій у рамках бізнес-процесів відображається у вигляді ланцюжка процесу, де для кожної функції можуть бути визначені початкова й кінцева події. Подія - це стан, який є суттєвим для цілей управління бізнесом і який впливає або контролює подальший розвиток одного або більше бізнес-процесів.Основні об'єкти нотації ARIS eEPC

 

Найменування

Опис

Графічне позначення

1

Функція

Об'єкт "Функція" слугує для опису функцій (процедур, робіт), що виконуються

підрозділами/співробітниками підприємства

Функція

 

2

Подія

Об'єкт "Подія" слугує для опису реальних станів системи, які впливають і управляють виконанням функцій

^ Подія ^

3

Організаційна одиниця

Об'єкт, який відображає різні організаційні ланки підприємства (наприклад, управління або відділ)

f \ Організаційна одиниця

4

Документ

Об'єкт, який відображає реальні носії інформації, наприклад паперовий документ

 

Документ

 

5

Прикладна система

Об'єкт, який відображає реальну Прикладну систему, використовувану в рамках технології виконання функції

 

Прикладна система

 

6

Стрілка зв'язку між об'єктами

Об'єкт описує тип відносин між іншими об'єктами, наприклад -активацію виконання функції певною подією

------------------ ►

7

Логічне "І"

Логічний оператор, що визначає зв'язки між подіями і функціями в рамках процесу. Дозволяє описати розгалуження процесу

 

8

Логічне "АБО"

Логічний оператор, що визначає зв'язки між подіями і функціями в рамках процесу. Дозволяє описати розгалуження процесу

©

9

Логічне виключне "АБО"

Логічний оператор, що визначає зв'язки між подіями і функціями в рамках процесу. Дозволяє описати розгалуження процесу

^OR^

 

Події активізують функції, тобто передають управління від однієї функ­ції до іншої. Вони можуть бути також результатом виконання функцій. На відміну від функцій, які мають певну тривалість, події відбуваються миттєво.Опис події повинен містити не тільки інформаційний об'єкт (наприклад, "замовлення"), але й опис зміни стану ("отримане"). Події перемикають функції і можуть бути результатом виконання функції. Впорядковування комбінації подій і функцій у послідовність дозволяє створити подієві ланцюжки процесів.

На рис. 54 наведений фрагмент моделі процесу в нотації еЕРС.

 

Подія

 

 

активізує

Функція 1


Документпороджує

 

 

Подіяактивізує


V


активізує
Подія


ПодіяРис. 54. Модель процесу в нотації еЕРС

Розрізняють два типи операторів: оператори подій і оператори функцій. На рис. 55 наведені всі можливі оператори подій, на рис. 56 -функцій.Особливу увагу необхідно приділити обмеженням, які існують для операторів функцій. Оскільки події не можуть ухвалювати рішення (тоді як функції можуть), подія, що перемикається, не повинна бути пов'язана операторами OR або XOR.

 

 

 

 

~0-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ґ          Nв


гт

 

 

 

 

г---------- \

 

 

д е

Рис. 55. Правила з'єднання подійа), б) з'єднання "І";

в), г) з'єднання "АБО";

д), е) з'єднання виключне "АБО".L


j


 

1


і

л

 

 

1

\

 

\

L _

4v>

_ J

і

г 

 

 

в

Рис. 56. Правила з'єднання функційУмовні позначення: а), б) з'єднання "І";

в) з'єднання "АБО";

г) з'єднання виключне "АБО".

Оператори OR і XOR не можуть використовуватися для з'єднання перемикальних подій і функцій, тому що події не можуть ухвалювати рішення. Оскільки функції викликаються послідовно, в моделі еЕРС розгалуження і цикли обробки можуть виявитися представленими досить заплутаним способом.

Модель еЕРС має ряд різновидів: у вигляді стовпчиків і рядків, у вигляді таблиць, з потоком матеріалів.

Від еЕРС-моделі можна переходити надалі як до структурного, так і до об'єктного програмування системи. Моделі, створені за допомогою ARIS Toolset, є основою для реалізації ділових процедур у системах класу workflow (автоматизації ділових процесів) і процесів, побудованих за допомогою стандартного програмного забезпечення. Ці моделі слугують вхідною інформацією для CASE-систем, що використовуються для роз­робки нестандартного програмного забезпечення.

 

Контрольні запитання

1.    Наведіть передумови виникнення комбінованого процесного підходу до проектування ІС.

2.    Дайте визначення поняття "процес".

3.    Що розуміють в процесному підході під деревом цілей, деревом функцій, деревом показників?

4.    Які ключові ролі використовуються в процесному підході?

5.    Дайте визначення понять, пов'язаних із межами процесу.

6.    Дайте порівняльну характеристику ресурсів і входів процесу.

7.    Наведіть схему управління процесом.

8.    Порівняйте функціональний і процесний підходи до управління організаціями.

9.    Що таке реінжиніринг бізнес-процесів, інжиніринг бізнес-процесів?

 

10.    Охарактеризуйте фази реінжинірингу бізнес-процесів.

11.   Які аспекти враховуються в процесі вибору інструментального засобу моделювання бізнес-процесів?Дайте порівняльну характеристику інструментальних засобів моделювання бізнес-процесів BPWin і ARIS Toolset.

12.   Яким чином представлений бізнес-процес в нотації ARIS?

13.   Яке призначення і переваги моделі eEPC?

14.   Які основні об'єкти використовуються в моделі eEPC?

13. Типове проектування ІС

13.1. Основні поняття і види методів типового проектування ІС

13.1.1. Види методів типового проектування

На сьогодні переважним є створення ІС шляхом адаптації типових програмних продуктів, що випускаються професійними виробниками. Методи типового проектування ІС передбачають створення системи з готових купованих типових елементів (типових проектних рішень). Для цього проектована ІС повинна бути декомпозована на множину складових компонентів (підсистем, комплексів завдань, програмних модулів і т. д.), для яких підбираються і закуповуються наявні на ринку типові проектні рішення. Як правило, вони включають програмні продукти. Далі куплені типові елементи настроюються на особливості конкретного підприємства чи допрацьовуються відповідно до вимог предметної області.

Під типовим проектним рішенням (ТПР) слід розуміти подане у вигляді проектної документації, включаючи програмні модулі, проектне рішення, придатне для багаторазового використання. Типові проектні рішення також називають продуктами, що тиражуються. Як проектне рішення може виступати реалізація окремих компонентів ІС (програмних модулів, функціональних завдань, автоматизованих робочих місць, локальних баз даних, локальних обчислювальних мереж) або взаємозалежних комплексів компонентів (функціональних і забезпечувальних підсистем у цілому).

Залежно від рівня декомпозиції системи розрізняють елементний, підсистемний і об'єктний методи типового проектування (рис. 57).

Методи типового проектуванняРівень деталізації системи

=1ВЕ=


ЗАЕлементний

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44 


Похожие статьи

І О Ушакова - Соціальні мережі як засіб впливу на взаємовідносини з клієнтами

І О Ушакова - Основи системного аналізу об'єктів і процесів комп'ютеризації

І О Ушакова - Практикум з навчальної дисципліни основи системного аналізу об'єктів і процесів комп'ютеризації

І О Ушакова - Робоча програма навчальної дисципліни Проектування інформаційних систем

І О Ушакова - Робоча програма навчальної дисципліни системний аналіз для студентів напряму підготовки 6 050101 комп'ютерні науки