І О Ушакова - Основи системного аналізу об'єктів і процесів комп'ютеризації - страница 26

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44 

3)     визначення залежностей між різними факторами процесів у результаті спеціального аналізу отриманої статистики.

Розвинуті засоби імітаційного моделювання, такі, наприклад, як ReThink (Gensym), дозволяють:

підвищити ступінь обґрунтованості проектів щодо реорганізації діяль­ності підприємства з урахуванням аналізу і прогнозування зовнішніх та внутрішніх факторів розвитку економічної ситуації;

аналізувати і прогнозувати діяльність підприємства з урахуванням множини варіантів організації бізнесу і різних схем поводження підприємства на ринку;

оптимізувати використання матеріальних, фінансових, людських та інформаційних ресурсів на різних стадіях життєвого циклу проекту реорганізації підприємства;

розробляти обґрунтовані рекомендації щодо зміни організаційної структури підприємства і впровадження інформаційних технологій.

Після розробки моделей нової організації бізнес-процесів здійснюється реалізація проекту реінжинірингу бізнес-процесів, яка полягає в розробці забезпечувальних підсистем, які підтримують функціонування підприємства в нових умовах.

Для зміни структури організаційно-економічної системи здійснюються:

розробка організаційно-штатної структури підприємства;

розробка посадових інструкцій;

розробка системи стимулювання працівників;

навчання персоналу;

підготовка робочої документації.

Для створення нової інформаційної системи здійснюються: генерація, настроювання, програмування і налагодження програмних модулів;

розробка і наповнення бази даних;

встановлення обчислювального устаткування і системи телекомунікації.

Для швидкої розробки інформаційної системи широко використовуються CASE-засоби автоматизації проектування або засоби конфігурації комплексних систем управління ресурсами підприємства (ERP-системи), наприклад R/3, BAAN IV, Oracle Application, "Галактика", БОСС та ін. Утім в іншому випадку для розробки оригінального програмного забезпечення можуть знадобитися засоби швидкої розробки додатків (RAD-технологія) і мови програмування 4-го покоління (4GL), наприклад АВАР4, JAM та ін.

Етап реалізації проекту реінжинірингу бізнес-процесів закінчується складанням відповідно до прийнятих стандартів проектної документації або за допомогою CASE-засобів, або спеціалізованих програмних засобів. У будь-якому випадку повинне забезпечуватися якісне оформлення проектної документації з включенням необхідних графічних ілюстрацій. При цьому може виконуватися автоматизований контроль на відповідність розділів проектної документації, забезпечуватися її своєчасне відновлення.

4. Впровадження проекту реінжинірингу бізнес-процесів.Впровадження проекту РБП, як правило, здійснюється поетапно відповідно до пріоритетів, установлених на етапі ідентифікації бізнес-процесів. Велике значення на етапі впровадження приділяється комплексному тестуванню компонентів проекту, для чого використовуються спеціальні програмні засоби.

Впровадження проекту РБП передбачає його здачу приймальній комісії, у котру входять представники осіб, що ухвалюють рішення, і майбутні менеджери процесів. Перед звітом команди РБП на комісії можлива організація незалежної експертизи проекту з боку спеціально підібраної інспекційної групи.

Після впровадження спроектованих бізнес-процесів у реальну практику дуже важливо організувати аналіз досягнення заданих на початку реін-жинірингу критеріїв (метрик) ефективності функціонування підприємства (benchmarking), на основі яких можна вчасно ухвалювати рішення про необхідність адаптації бізнес-процесів до зовнішнього середовища, що змінюється.

12.4. Моделювання бізнес-процесів 12.4.1. Інструментальні засоби моделювання бізнес-процесів

Успішне впровадження процесного підходу - непросте завдання. У цьому контексті принципово важливо використовувати професійні інструментальні засоби, що дозволяють описувати і проводити аналіз бізнес-процесів, робити їх прозорішими і керованими. У разі обирання такого засобу потрібно враховувати наступні аспекти:

мету проекту;

вимоги до інформації, що характеризує бізнес-процес і необхідної для аналізу й ухвалення рішень у рамках проекту;

можливості інструментального засобу задовольнити вимоги до інформації;

можливості інструментальних засобів щодо документування процесів.

Найбільш поширеними інструментальними засобами для моделювання бізнес-процесів на сьогодні є BPWin і ARIS Toolset. Перший використовується для невеликих за масштабами проектів: малих і середніх підприємств, невеликої групи розробників, невеликої тривалості проекту. ARIS Toolset, використовується для масштабних і тривалих проектів.

Бізнес-модель - це не просто комплект документів, що описує тільки бізнес-процеси підприємства. Насправді в основі бізнес-моделі завжди лежать бізнес-цілі підприємства, що визначають склад усіх базових компонентів бізнес-моделі:бізнес-функції, які описують, що робить бізнес; бізнес-процеси, які описують, як підприємство виконує свої бізнес-функції;

організаційна структура, яка визначає, де виконуються бізнес-функції та бізнес-процеси;

фази, що визначають, коли (у якій послідовності) повинні бути упро­ваджені ті чи інші бізнес-функції;

ролі, що визначають, хто виконує бізнес-процеси;

правила, що визначають зв'язок між що, як, де, коли і хто.

На сучасному ринку комп'ютерних засобів моделювання представлені різноманітні засоби, наприклад Design/IDEF, BPWin, ERWin, OOWin, ARIS Toolset, Rational Rose тощо. Серед цих засобів слід виділити насамперед систему ARIS. Система ARIS, розроблена німецькими фахівцями компанії IDS Sheer AG під керівництвом професора Шевера. Вона має значну популярність за кордоном. Багато провідних компаній використовують ARIS для оптимізації свого бізнесу. У рейтингу Gartner Group система ARIS займає провідне місце. Слід зауважити, що Gartner, Inc. (NYSE: IT) - дослідницька і консалтингова компанія, світовий лідер у галузі інформаційних технологій. Вона є постійним партнером 60 тис. клієнтів в 10 тис. різних організаціях. За допомогою ресурсів Gartner Research, Gartner Consulting і Gartner Events компанія працює з кожним клієнтом над дослідженням, аналізом і впровадженням IT в бізнес. Компанія Gartner заснована в 1979 р., знаходиться в Стамфорді, Коннектикут, США, і має 3,9 тис. партнерів, зокрема 1 200 дослідників-аналітиків і консультантів у 75 країнах.

Система ARIS є комплексом засобів аналізу і моделювання діяльності організацій, а також розробки автоматизованих інформаційних систем. У її основу покладена методологія, що ввібрала в себе особливості різних методів моделювання, які відбивають різні погляди на досліджувану систему. Одна й та ж модель може розроблятися з використанням декількох методологій, що дозволяє використовувати ARIS користувачам з різними теоретичними знаннями і настроювати його на роботу з системами, що мають свою специфіку.

Методологія, використовувана ARIS, включає безліч різних методологій, інтегрованих у рамках системного підходу. Це дозволяєговорити про єдину архітектуру даної методології. ARIS підтримує чотири типи моделей, що відбивають різні аспекти досліджуваної системи:

організаційні моделі, що представляють структуру системи - ієрархію організаційних підрозділів, посад і конкретних осіб, різноманіття зв'язків між ними, а також територіальну прив'язку структурних підрозділів;

функціональні моделі, що містять ієрархію цілей, які стоять перед апаратом управління, із сукупністю дерев функцій, необхідних для досягнен­ня поставлених цілей;

інформаційні моделі, що відбивають структуру інформації, необхідної для реалізації всієї сукупності функцій системи;

моделі управління бізнес-процесами, що представляють комплексний погляд на реалізацію ділових процесів в рамках системи.

Графічно такий підхід може бути представлений домом моделей ARIS (рис. 50):


У методології ARIS модель процесів через сумісний репозиторій зв'язується з організаційною, функціональною і інформаційною моделями, кожна з яких відображає свій аспект діяльності підприємства. Це дозволяє здійснити комплексний всебічний опис організації, що є складною соціально-технічною системою.ARIS дозволяє побудувати модель всієї організації на основі так званих референтних моделей (рис. 51). При цьому описуються ніби різні зрізи підприємства, кожне зі своїми властивостями й атрибутами:

моделі для опису організаційної структури підприємства;

моделі для опису повноважень і прав доступу;

моделі для опису матеріальних потоків і устаткування;

моделі для опису продуктів;

моделі для опису технічної інфраструктури;

моделі для опису інформаційних систем і даних;

моделі стратегічного планування;

моделі для опису окремих аспектів діяльності;

моделі для опису процесів;


моделі для управління знаннями.

У сукупності виходить досить повна картина організації, що дозволяє проводити аналіз і реорганізацію бізнес-процесів (рис. 52). Реорганізація проводиться, як правило, після опису і моделювання існуючих процесів "як є" на основі результатів їх аналізу. Суть реорганізації полягає в проектуванні процесів "як повинно бути" або за рахунок радикальної перебудови існуючих процесів, або за рахунок підвищення їх якості.
Найчастіше, перепроектування проводиться з урахуванням розробок процесно-орієнтованої системи менеджменту якості (СМЯ). Це передбачає розробку системи ключових показників продуктивності компанії, вироблення підходів для збирання інформації про реальні значення цих показників, щоб можна було ефективно управляти якістю процесів. Даний підхід забезпечить компанії основу для створення процесів, що відповідають світовим стандартам якості, і для сертифікації компанії за стандартами серії ISO 9001:2000.

Незважаючи на те, що для вирішення всього спектру завдань бажано мати повний набір програмних продуктів сімейства ARIS, можна вирішувати й окремі найбільш важливі завдання за допомогою обмеженого набору програмних продуктів. Нижче наведені найпопулярніші варіанти наборів компонентів програмних продуктів сімейства ARIS. Кожен із цих варіантів покликаний вирішити певні завдання і містить закінчений набір програмних компонентів, призначених для їх вирішення:

для опису і реінжинірингу бізнес-процесів проектною групою, розрахунку вартості виконання бізнес-процесів і моделювання їх роботи необхідне наступне: програмний продукт ARIS Toolset, ARIS Server і декілька програмних продуктів ARIS Easy Design, а також додаткові програмні модулі до ARIS Toolset - ARIS ABC і ARIS Simulation;

ARIS BSC призначений для швидкого моделювання стратегічної системи управління діяльністю компанії (Balanced ScoreCard). ARIS BSC забезпечує деталізацію та інтеграцію всіх стратегічних цілей, критичних чинників, ключових показників продуктивності компанії, а також їх аналіз і формування звітної документації;

ARIS Process Performance Manager автоматично збирає дані про продуктивність безпосередньо з бізнес-процесів компанії, зокрема дані з декількох різних інформаційних систем, роблячи таким чином можливим їх аналіз. Ця інформація може збиратися з інформаційних систем, наприклад, таких як ERP-, SCM- і CRM-системи, а також із систем класу workflow. ARIS Process Performance Manager забезпечує отримання інформації, що допомагає визначати "вузькі місця" в процесі виконання бізнес-процесів і оптимізувати час їх виконання;

ARIS Quality Management Scout - програмний продукт, що дозволяє   створити   систему,   яка   відповідає   стандартам якості.Відповідність стандартам високої якості - ключовий компонент довгострокового успішного управління компанією. Системи управління якістю створюють основу для інтегрованих систем управління і є необхідною вимогою досягнення успіху. Програмний продукт ARIS Quality Management Scout допоможе створити процесно-орієнтовану систему управління якістю, або допоможе узгодити існуючу систему управління якістю з вимогами стандартів ISO 9001:2000.

ARIS Process Risk Scout - це унікальний інструментальний засіб для управління операційними ризиками. Його компоненту Process Risk Assistant спрямовує користувача по кроках виконання всіх процесів, інструментальних засобів, інформації щодо ризиків і комунікацій у зв'язку з ризиками.

Таким чином, методологія ARIS дозволяє здійснити системний аналіз діяльності підприємства, створити його формалізований опис, провести аналіз одержаних моделей, спроектувати інформаційну систему і описати її реалізацію. У цій методології якнайповніше втілюються базові принципи системного підходу, що вимагає повного і всебічного розгляду досліджуваної системи. Тому на сьогодні ARIS є одним з найбільш перспективних інструментів аналізу і проектування складних соціально-технічних систем.

12.4.2. Опис бізнес-процесів у нотації ARIS

Нотація ARIS розроблена німецькими фахівцями компанії IDS Sheer AG під керівництвом професора Шеера. У нотації ARIS бізнес-процес подається таким чином (рис. 53).

Для моделювання бізнес-процесів використовується діаграма "Подієвий ланцюжок процесу". Подієвий ланцюжок процесу (модель або діаграма eEPC) призначений для детального опису, що виконується в рамках одного підрозділу, декількома підрозділами або конкретними співробітниками. В інструментальному середовищі ARIS Toolset ця модель дозволяє виявляти взаємозв'язки між організаційною і функціональною моделями. Для кожної функції можуть бути визначені початкова і кінцева події, відповідальні виконавці, матеріальні та документальні потоки, які супроводжують модель, а також проведена декомпозиція на нижчі рівні (підфункції і т. д.). Модель eEPC є найбільш інформативною і зручною під час опису діяльності підрозділів організації.
Рис. 53. Бізнес-процес у нотації ARISПроте можна виділити основні, найбільш часто використовувані об'єкти - це функція, подія, організаційна одиниця, документ, прикладна система, зв'язок, логічні оператори "І", "АБО", "АБО, що виключає" (табл. 24).

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44 


Похожие статьи

І О Ушакова - Соціальні мережі як засіб впливу на взаємовідносини з клієнтами

І О Ушакова - Основи системного аналізу об'єктів і процесів комп'ютеризації

І О Ушакова - Практикум з навчальної дисципліни основи системного аналізу об'єктів і процесів комп'ютеризації

І О Ушакова - Робоча програма навчальної дисципліни Проектування інформаційних систем

І О Ушакова - Робоча програма навчальної дисципліни системний аналіз для студентів напряму підготовки 6 050101 комп'ютерні науки