І О Ушакова - Основи системного аналізу об'єктів і процесів комп'ютеризації - страница 2

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44 

Стандарт оформлення проектної документації повинен встановлювати:комплектність, склад і структуру документації на кожній стадії проектування;

вимоги до оформлення документації, включаючи вимоги до змісту розділів, підрозділів, пунктів, таблиць і т. д.;

правила підготовки, розгляду, узгодження і затвердження документації із зазначенням граничних термінів для кожної стадії;

вимоги до настройки видавничої системи, використовуваної як вбудований засіб підготовки документації;

вимоги до настройки CASE-засобів для забезпечення підготовки документації відповідно до встановлених вимог.

Стандарт інтерфейсу користувача повинен встановлювати:

правила оформлення екранів (шрифти і колірну палітру), склад і розташування вікон та елементів управління;

правила використання клавіатури й мишки;

правила оформлення текстів допомоги;

перелік стандартних повідомлень;

правила обробки реакції користувача.

 

8.2. Формалізація технології проектування ІС

 

Складність, високі витрати і трудомісткість процесу проектування ІС протягом усього життєвого циклу викликають необхідність, з одного боку, вибору адекватного об'єкту технології проектування, з іншого боку, наявності ефективного інструмента управління процесом її застосування. З цього погляду виникає потреба в побудові такої формалізованої моделі технології проектування, коли на її основі можна було б оцінити необхідність і можливість застосування певної технології проектування з урахуванням сформульованих вимог до ІС і виділених ресурсів на об'єкті, а надалі - контролювати хід і результати проектування.

Відомі методи сіткового планування та управління проектами вирішують тільки одну частину поставленої проблеми: відбивають послідовність технологічних операцій з часовими і трудовими характеристиками. При цьому не розкривається повною мірою змістовна сторона процесу проектування, необхідна спочатку для розуміння сутності й оцінки ефективності технології проектування, а потім для використання як інструкційного матеріалу у безпосередній роботі проектувальників.

Найбільшою мірою завданню формалізації технології проектування ІС відповідає апарат технологічних мереж проектування. Основою формалізації технології проектування  ІС є формальне визначеннятехнологіч-ної операції (ТО) проектування в наступному вигляді:

 

ТО = < V, W, П, R, S >,

де - V - вхід;

W - вихід; П - перетворювач; R - ресурси; S - засоби.


Графічна інтерпретація технологічної операції зображена на рис. 4. Технологічні операції графічно подаються у вигляді блоків-прямокутників, усередині яких даються найменування ТО, перелік використовуваних засобів проектування і посилання на використовувані ресурси. Входи і виходи ТО подаються ідентифікаторами всередині кружечків, від яких і до яких йдуть стрілки, що позначають вхідні і вихідні потоки.

Слід детальніше розглянути компоненти формального визначення ТО.

Як компоненти входу і виходу використовуються множини документів D, параметрів Р, програм G, універсальних множин (універсумів) U. Для будь-яких компонентів входу і виходу повинні бути задані форми їх подання у вигляді твердої копії чи в електронному вигляді.

Документ D - це описувач множини взаємозалежних фактів. За допомогою документів описуються об'єкти матеріальних та інформаційних потоків, організаційної структури, технічних засобів, необхідні для проектування і впровадження ІС. Документи визначають або вихідні дані проектування, або кінцеві результати проектування для реалізації нової інформаційної системи, або проміжні результати, які використовуються тимчасово для виконання наступних ТО. Кінцеві документи одночасно можуть бути і проміжними. Кінцеві документи повинні бути оформлені від-повідно до стандартів подання проектної документації.

Параметр Р - це описувач одного факту. У принципі параметррозглядається як окремий випадок документа. Виділення параметрів зі складу документів підкреслює значимість окремих фактів у процесі проектування ІС. Параметри виступають, як правило, у ролі обмежень або умов процесу проектування, наприклад, обсягу фінансування, терміну розробки, форми підприємства і т. д. Параметри можуть варіюватися з позиції аналізу впливу їх значень на результат проектування ІС.

Програма G - окремий випадок документа, що наводить опис алгоритму вирішення завдання, яке зазнає змін в міру зміни життєвого циклу ІС: від специфікації програми до машинного коду.

Універсум U - це кінцева і повна множина фактів (документів) одного типу. Звичайно за допомогою універсуму описується множина альтернатив, вибір з якої конкретного екземпляра визначає характер наступних проектних рішень. У якості універсумів можуть розглядатися множини параметризованих описів технічних засобів, програмних засобів (операційних систем, СУБД, ППП і т. д.), технологій проектування тощо.

Перетворювач П - це певна методика, формалізований алгоритм чи машинний алгоритм перетворення входу технологічної операції в її вихід. Відповідно використовуються ручні, автоматизовані й автоматичні методи реалізації перетворювачів. Для формалізації перетворювачів використовуються математичні моделі, евристичні правила, блок-схеми, псевдокоди.

Ресурси R - набір людських, комп'ютерних, часових і фінансових засобів, що дозволяють виконати технологічну операцію. Причому проекту­вальники можуть бути фахівцями різної кваліфікації. Наявність тих чи інших ресурсів істотно позначається на характері застосовуваної технології проектування. Наприклад, виділення мережних комп'ютерних ресурсів дозволяє здійснювати колективну розробку ІС різними групами проектувальників з паралельним виконанням технологічних операцій.

Засоби проектування S - це спеціальний вид ресурсу, що включає методичні і програмні засоби виконання технологічної операції. Якщо перетворювач є ручним, то засіб проектування становить методику виконання роботи й в описі ТО дається посилання на відповідний паперовий чи електронний документ. Якщо перетворювач є автоматизованим чи автоматичним, в описі ТО вказується посилання на назву й опис програм-ного засобу, а також посібник з його експлуатації, причому для автоматизованих перетворювачів посібник з експлуатації більшою  мірою  повинен  бути  орієнтований  на  методику роботипроектувальника за допомогою даного програмного засобу.

 

8.3. Технологічна мережа проектування

На основі окремих технологічних операцій будується технологічна мережа проектування (ТМП), під якою мається на увазі взаємозалежна за входами й виходами послідовність технологічних операцій проектування, виконання яких приводить до досягнення необхідного результату - створення проекту ІС. На ТМП технологічні операції графічно пов'язуються за допомогою спільних входів і виходів, коли вихід однієї ТО є входом іншої ТО.

Технологічні мережі проектування можуть будуватися з різним ступенем деталізації. Найбільш деталізована ТМП, у якій кожна технологічна операція є ручною, називається канонічною. Канонічна ТМП - найбільш придатна для проектувальників-виконавців, для яких ТМП є посібником з проектування ІС. Разом з тим канонічна ТМП усього проекту рідко використовується в повному обсязі, скоріше, різні категорії проекту-вальників-виконавців користуються фрагментами канонічної мережі, які стосуються їх компетенції.

Для збільшення ТМП застосовуються технологічні операції-агрегати яким відповідають фрагменти канонічної ТМП. Наприклад, ТО "Проектування схеми бази даних" декомпозується на ряд взаємозалежних ТО: "Нормалізація таблиць", "Установлення зв'язків" і т.

д.

Для різних категорій учасників і розробників проекту ІС потрібен різний ступінь агрегації-деталізації ТМП. Найменш деталізована ТМП потрібна замовникам, для яких вона становить набір взаємозалежних технологічних етапів із входами, які відповідають наданій розробникам інформації, і виходами, що відповідають одержуваним проектним документам. Для керівників проектів технологічні операції, як правило, відповідають календарним роботам з чіткими термінами здачі й документальними результатами. У принципі для цих категорій користувачів ТМП може бути перетворена в традиційний сітковий графік. На цьому рівні подання ТМП можуть не вказуватися окремі ресурси чи засоби проектування.

Для проектувальників-виконавців, які взаємодіють, дуже важливе відображення в ТМП зв'язків за входом-виходом, оскільки для якісного виконання будь-якої технологічної операції необхідне точне виконання вимог за входом, що відповідає виходу іншої ТО. Для конкретного проектувальника-виконавця стосовно до його компетенції технологічнаоперація-агрегат завжди може бути розкрита у вигляді фрагмента канонічної мережі.

У процесі використання засобу автоматизованого проектування проектувальник-виконавець може застосовувати технологічні операції-агрегати, що поєднують фрагменти канонічної ТМП. Для таких ТО обов'язково задається посилання на використовуваний засіб проектування. Причому якщо засіб проектування є комплексним, то вказується конкретний компонент (функція, модуль, опція і т. д.) або компоненти цього засобу.

Технологічні мережі проектування можуть мати варіанти побудови залежно від певних умов. Наприклад, ТМП проектування друкованих форм залежить від засобу проектування, вибір якого, у свою чергу, визначається складністю форм. Для правильного вибору засобу проектування з універсуму вводиться спеціальна технологічна операція, що зі-ставляє параметри вимог (наприклад, проста чи складна форма; кількість ступенів підсумків форми; кількість файлів бази даних, на підставі яких будується форма та ін.) з аналогічними параметрами засобу проектування. Залежно від обраного засобу проектування далі вибирається конкретна гілка ТМП. Наприклад, якщо в універсуму засобів проектування є тільки генератор звітів, що працює з одним файлом, то в технологічну мережу буде потрібно ввести технологічну операцію проектування вихідного файла. Якщо жоден із засобів проектування не підходить, то проектування здійснюється відповідно до канонічної мережі проектування.

8.4. Методи і засоби проектування

Основу технології проектування ІС складає методологія проектування, яка визначає сутність, основні відмінні технологічні особливості проектування. Методологія проектування передбачає наявність певної концепції, принципів проектування реалізованих набором методів проектування, які, у свої чергу, повинні підтримуватися певними засобами проектування.

Методи проектування - це різні способи створення ІС, що підтримуються відповідними засобами проектування. Для організації процесу проектування й автоматизації виконання проектних робіт застосовуються різні засоби проектування.

Методи проектування ІС можна класифікувати за ступенем використання засобів автоматизації, типових проектних рішень, адаптивності до передбачуваних змін (рис. 5).

За ступенем автоматизації методи проектування розподіляються

14на методи:

ручного проектування, за якого проектування компонентів ІС здійснюється без використання спеціальних інструментальних програмних засобів, а програмування - алгоритмічними мовами;

комп'ютерного проектування, за якого генерація або конфігурація (настроювання) проектних рішень виконується на основі використання спеціальних інструментальних програмних засобів.

За ступенем використання типових проектних рішень розрізняють наступні методи проектування:

оригінального (індивідуального) проектування, коли проектні рішення розробляються "з нуля" відповідно до вимог до ІС;

типового проектування, що передбачає конфігурацію ІС з готових типових проектних рішень (програмних модулів).

Оригінальне проектування ІС характеризується тим, що всі види проектних робіт орієнтовані на створення індивідуальних для кожного об'єкта проектів, що максимально відображає всі його особливості. При цьому можуть створюватися не тільки індивідуальні проекти, але й відповідні методики проведення проектних робіт. Тому технологію оригі­нального проектування використовують у тому випадку, якщо хочуть, щоб одержуваний у результаті проектування індивідуальний проект повною мірою відображав усі особливості відповідного об'єкта управління за умов невисокої вартості розробки, зрозумілості й доступності одержуваного рішення замовнику.

До числа обмежень з використання оригінального проектування можна віднести низький ступінь автоматизації проектних робіт, тривалі терміни розробки, низьку якість документування, відсутність наступності в проектних рішеннях.
ручного проектування

 

 

 

 

 

 

 

 

комп'ютерного проектуваннявикористання типових проектних рішень

типового проектування

І

 

оригінального (індивідуального) проектування

 

адаптивність проектних рішеньреконструкції


параметризації


реструктуризації моделіРис. 5. Методи проектування

Типове проектування виконується на основі досвіду, отриманого під час розробки індивідуальних проектів. Типові проекти як узагальнення досвіду для деяких груп організаційно-економічних систем чи видів робіт у кожному конкретному випадку пов'язані з безліччю специфічних особливостей і розрізняються за ступенем охоплення функцій управління, виконуваними роботами і розроблюваною проектною документацією.

За ступенем адаптивності проектних рішень методи проектування поділяються на методи:

реконструкції, коли адаптація проектних рішень виконується шляхом переробки відповідних компонентів (перепрограмування програмних модулів);

параметризації, коли проектні рішення настроюються (перегенеруються) відповідно до змінюваних параметрів;

реструктуризації моделі, коли змінюється модель проблемної області, на основі якої автоматично перегенеруються проектні рішення.

Поєднання різних ознак класифікації методів проектування обумовлює характер використовуваної технології проектування ІС, серед яких виділяються два основних види технологій: канонічна й індустріальна (табл. 1). Індустріальна технологія проектування, у своючергу, розбивається на автоматизоване (використання CASE-технологій) і типове (параметрично-орієнтоване чи модельно-орієнтоване) проектування. Використання індустріальних технологій проектування не виключає використання в окремих випадках канонічної технології.

Таблиця 1

Характеристика технологій проектування
Для конкретних видів технологій проектування властиве застосування певних засобів розробки ІС, що підтримують виконання як окремих проектних робіт, етапів, так і їхніх сукупностей. Тому перед розробниками ІС, як правило, постає завдання вибору засобів проектування, що за своїми характеристиками найбільшою мірою відповідають вимогам конкретного підприємства.

Засоби проектування повинні бути:

інваріантними до об'єкта проектування;

охоплювати в сукупності всі етапи життєвого циклу ІС:

технічно, програмно й інформаційно сумісними;

простими в освоєнні та застосуванні;

економічно доцільними.

Засоби проектування ІС можна розподілити на ручні й комп'ютерні (рис. 6).

Ручні засоби проектування застосовуються на всіх стадіях і етапах проектування ІС. Як правило, це засоби організаційно-методичного забезпечення операцій проектування й, у першу чергу, різні стандарти, що регламентують процес проектування систем. Сюди ж відноситься єдина система класифікації і кодування інформації, уніфікована система документації, моделі опису й аналізу потоків інформації і т. д.Засоби проектування

 

 

 

Ступінь автоматизаціїРучні


Комп'ютерні
А

Засоби проектування

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44 


Похожие статьи

І О Ушакова - Соціальні мережі як засіб впливу на взаємовідносини з клієнтами

І О Ушакова - Основи системного аналізу об'єктів і процесів комп'ютеризації

І О Ушакова - Практикум з навчальної дисципліни основи системного аналізу об'єктів і процесів комп'ютеризації

І О Ушакова - Робоча програма навчальної дисципліни Проектування інформаційних систем

І О Ушакова - Робоча програма навчальної дисципліни системний аналіз для студентів напряму підготовки 6 050101 комп'ютерні науки