І О Ушакова - Основи системного аналізу об'єктів і процесів комп'ютеризації - страница 18

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44 

5)     посади осіб і (або) найменування підрозділів, що визначають умови і часові характеристики конкретного вирішення завдання (якщо вони не визначені загальним алгоритмом функціонування системи);

6)     розподіл дій між персоналом і технічними засобами в різних ситуаціях вирішення комплексу завдань.

Розділ "Вихідна інформація" містить:

1)   перелік і опис вихідних повідомлень;

2)   перелік і опис структурних одиниць інформації вихідних повідомлень (показників, реквізитів і їх сукупностей, сигналів управління), що мають самостійне смислове значення або посилання на документи, що містять ці

дані.

Розділ "Вихідна інформація" включає два пункти: "Перелік і опис вихідних повідомлень" і "Перелік і опис структурних одиниць інформації вихідних повідомлень".

У пункті "Перелік і опис вихідних повідомлень" необхідно навес­ти їхній опис за формою табл. 9.

]


вид інформації в документі порядковий завдання в підсистемі код підсистеми


Рис. 39. Структура коду повідомленняКод повідомлення для машинограми (МГ) або відеокадру (ВК) повинен містити 7 знаків відповідно до наступної структури (рис. 39).
У пункті "Перелік і опис структурних одиниць інформації вихідних повідомлень" необхідно описати показники, реквізити, сигнали управління, що мають самостійне суттєве значення, за формою табл. 11.


Таблиця 11

Опис структурних одиниць у табл. 11 необхідно навести для кожного вихідного повідомлення, в тому числі описати реквізити, які розміщуються в заголовку МГ або ВК.

Розділ "Вхідна інформація" повинен містити:

1)  перелік і опис вхідних повідомлень;

2)      перелік і опис структурних одиниць інформації вхідних
повідомлень або посилання на документи, що містять ці дані.

У пункті "Перелік і опис вхідних повідомлень" необхідно навести перелік і опис вхідних документів (за формою табл. 12) і вхідних масивів для вирішення завдання (за формою табл. 13).


Таблиця 12
10.2.3. Склад і зміст робіт на етапі робочого проектування

На другому етапі - "Робоче проектування" - здійснюється технічна реалізація обраних найкращих варіантів і розробляється документація "Робочий проект" (РП). Розробка РП - завершальний етап на стадії проектування ІС. Цей проект розробляється на основі затверджених ТЗ та ТП і затвердженню не підлягає.

Мета робочого проектування - складання технічної документації для відлагодження та впровадження ІС, проведення Приймально-зда­вальних досліджень, а також для забезпечення нормального функціону­вання ІС.

На цьому етапі виконуються наступні роботи:

розробка робочої документації на систему або її частини;

розробка або адаптація програм.

Під час розробки робочої документації на систему або її частини

здійснюють розробку робочої документації, що містить всі необхідні і достатні відомості для забезпечення виконання робіт щодо введення ІС в дію і її експлуатації, а також для підтримки рівня експлуатаційних характеристик (якості) системи відповідно до ухвалених проектних рішень, її оформлення, узгодження і затвердження. До переліку видів документів, що розробляються, входять документи відповідно до ГОСТ34.201-89. Це технологічні інструкції з обробки даних, інструкції для роботи в умовах функціонування розробленої системи, довідник користувача.

У процесі розробки робочої документації вирішуються наступні завдання:

ухвалення рішень щодо організації розробки робочої документації;

складання загальносистемних проектних рішень;

розробка проектної документації щодо забезпечувальних підсистем. Цей процес розпочинається на етапі технічного проектування ІС, а завершується для деяких підсистем на етапі її робочого проектування. Під час розробки положень про забезпечувальні підсистеми враховуються дані, зібрані в процесі обстеження об'єкта та його ІС;

оформлення, погодження, затвердження робочої документації у встановленому порядку.

Під час розробки або адаптації програм проводять розробку програм і програмних засобів системи, вибір, адаптацію і (або) прив'язку програмних засобів, розробку програмної документації відповідно до ГОСТ 19.101.

У ході розробки робочої документації на її замовника покладаються такі завдання:

забезпечення приймання системи в дослідну експлуатацію; завершення формування інформаційної бази та організація її експлуатації;

передача на вимогу розробника даних, необхідних для тестування програмного забезпечення на контрольних прикладах; організація приймання програм;

виконання основних організаційно-технічних заходів щодо підготовки підприємства до введення ІС в дію.

Розробник розробляє та оформляє технічну документацію з усіх видів забезпечень, тестує програмне забезпечення.

За результатами виконання перерахованих робіт складається документація РП згідно з ГОСТ.

 

10.2.4. Зміст проектної документації на інформаційні системи

 

1.   Проектна документація ТП системи складається із семи частин.Загальносистемна документація:

пояснювальна записка - короткий зміст проекту із зазначенням даних про проведені узгодження відповідно до чинних норм і правил; план заходів щодо підготовки об'єкта до введення ІС в експлуатацію; розрахунок економічної ефективності.

2.   Документація функціональної частини: схема функціональної структури ІС; опис автоматизованих функцій;

опис постановки завдання (комплексу завдань).

3.   Документація організаційного забезпечення: схема організаційної структури;

опис організаційної структури.

4.   Документація інформаційного забезпечення: опис інформаційного забезпечення ІС;

опис систем класифікації та кодування економічної інформації;

опис організації інформаційної бази;

опис масивів інформації;

креслення форм документів (відеокадрів);

перелік вхідних сигналів і даних;

перелік вихідних сигналів.

5.   Документація технічного забезпечення:

проектне оцінювання (обґрунтування) комплексу технічних засобів (КТЗ);

технічні вимоги (завдання) до технологічного об'єкта управління (ОУ);

відомість обладнання та матеріалів (перелік);

опис КТЗ (схема);

план розміщення КТЗ (креслення).

6.   Документація математичного забезпечення (опис алгоритмів).

7.   Документація ПЗ (його опис).

Проектна документація РП системи складається із п'яти частин.

1.  Загальносистемна документація:
загальний опис;

відомість документів робочого (техноробочого) проекту.

2.  Документація інформаційного забезпечення (опис технологічного
процесу обробки даних).

4.   3.    Документація організаційного забезпечення (посадові та
технологічні інструкції, а також інструкції користувача).Документація технічного
забезпечення: креслення загального вигляду; креслення встановлення технічних засобів; замовна специфікація (перелік); таблиця з'єднань, підключень.

5.   Документація ПЗ: детальний опис програми; текст програми з коментарями; контрольний приклад із даними.

10.3. Технологія впровадження, експлуатації і супроводу проекту

 

10.3.1. Склад і зміст робіт на стадії впровадження проекту

 

На стадії "Впровадження проекту" проводиться підготовка і поступове освоєння розробленої проектної документації ІС замовниками системи. У процесі виконання робіт на цій стадії здійснюється виявлення часткових і принципових системних недоробок у запропонованому для впровадження проектному рішенні.

Впровадження може здійснюватися з використанням наступних методів:

послідовний метод, коли послідовно впроваджується одна підсистема за іншою і одне завдання йде за іншим завданням;

паралельний метод, за якого всі завдання впроваджуються у всіх підсистемах одночасно;

змішаний підхід, відповідно до якого проектувальники, впровадив­ши кілька підсистем першим методом і накопичивши досвід, розпочинають паралельне впровадження інших.

Недоліком першого підходу є збільшення тривалості впровадження, що веде за собою зростання вартості проекту. У разі використання другого підходу скорочується час упровадження, але виникає можливість пропуску помилок у проектній документації, тому найчастіше використовують змішаний метод впровадження проекту ІС.

Впровадження проекту здійснюється протягом трьох етапів:

підготовки об'єкта до впровадження;

дослідного впровадження;

здачі проекту в промислову експлуатацію.

На етапі "Підготовка об'єкта до впровадження" виконуютьсянаступні роботи:

змінюється організаційна структура об'єкта (підприємства);

набираються кадри відповідної кваліфікації в галузі обробки інформації та експлуатації системи і супроводу проектної документації;

обладнується будівля під встановлення обчислювальної техніки;

виконуються закупівля і встановлення обчислювальної техніки з периферією;

у цехах, відділах установлюються засоби збору, реєстрації первинної інформації і передачі каналами зв'язку;

здійснюється встановлення каналів зв'язку;

проводиться розробка нових документів і класифікаторів;

здійснюється створення файлів інформаційної бази з нормативно-довідковою інформацією.

На вхід цього етапу надходять компоненти "Технічного проекту" у частині "Плану заходів щодо впровадження", рішення з технічного й інформаційного забезпечення, технологічні й інструкційні матеріали "Робочого проекту". У результаті виконання етапу складається "Акт готовності об'єкта до впровадження" проекту ІС. Потім формується склад приймальної комісії, розробляється "Програма проведення дослідного впровадження" і видається "Наказ про початок дослідного впровадження".

На етапі "Дослідне впровадження" впроваджуються проекти декількох завдань у декількох підсистемах. У процесі дослідного впровадження виконуються наступні роботи:

підготовка вихідних оперативних даних для завдань, що проходять дослідну експлуатацію;

уведення вхідних даних в комп'ютер і виконання запланованого числа реалізації вирішення завдань;

аналіз результатних даних на предмет наявності помилок.

У випадку виявлення помилок здійснюються пошук причин і джерел помилок, внесення корективів у програми, в технологію обробки інформації, у роботу технічних засобів, у вихідні оперативні дані й у файли з умовно-постійною інформацією. Крім того, виявляється некваліфікована робота операторів, що є основою для проведення комплексу заходів для поліпшення підготовки кадрів.

Після усунення помилок одержують "Акт про проведення дослідного впровадження", що слугує сигналом для початку виконаннянаступного етапу.

На третьому етапі "Здача проекту в промислову експлуатацію"

використовують наступну сукупність документів: договірну документацію; "Наказ про розроблення ІС"; ТЕО і ТЗ;

виправлений "Техноробочий проект"; "Наказ про початок промислового впровадження"; "Програма проведення іспитів"; "Вимоги до науково-технічного рівня проекту системи". У процесі здачі проекту в промислову експлуатацію здійснюються наступні роботи:

перевірка відповідності виконаної роботи договірній документації за часом виконання, обсягом проробленої роботи і витратами коштів;

перевірка відповідності проектних рішень щодо ІС вимогам ТЗ;

перевірка відповідності проектної документації щодо ГОСТ;

перевірка технологічних процесів обробки даних щодо всіх завдань і підсистем;

перевірка якості функціонування інформаційної бази, оперативності і повноти відповідей на запити;

виявлення локальних і системних помилок і їхнє виправлення.

Крім того, приймальна комісія визначає науково-технічний рівень проекту і можливості розширення проектних рішень за рахунок включення нових компонентів. У результаті виконання робіт на даному етапі здійснюється доопрацювання "Техноробочого проекту" за рахунок виявлення системних і локальних помилок і складається "Акт здачі проекту в промислову експлуатацію".

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44 


Похожие статьи

І О Ушакова - Соціальні мережі як засіб впливу на взаємовідносини з клієнтами

І О Ушакова - Основи системного аналізу об'єктів і процесів комп'ютеризації

І О Ушакова - Практикум з навчальної дисципліни основи системного аналізу об'єктів і процесів комп'ютеризації

І О Ушакова - Робоча програма навчальної дисципліни Проектування інформаційних систем

І О Ушакова - Робоча програма навчальної дисципліни системний аналіз для студентів напряму підготовки 6 050101 комп'ютерні науки