І О Ушакова - Основи системного аналізу об'єктів і процесів комп'ютеризації - страница 17

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44 

фактори, обумовлені технічними характеристиками комп'ютера: продуктивність процесора, ємність оперативної пам'яті, підтримувана операційна система, можливість підключення різних пристроїв введення-виведення;

фактори, що відносяться до експлуатаційних характеристик комп'ютера: необхідні умови експлуатації, необхідний штат обслуговчого персоналу і його кваліфікація;

фактори, що враховують вартісні оцінки витрат на придбання, наобслуговчий персонал, на проведення ремонтних робіт.

Далі виконується робота "Вибір типу операційної системи". Операційні системи здійснюють управління роботою комп'ютера, його ресурсами, запускають на виконання різні прикладні програми, виконують усілякі допоміжні дії за запитом користувача. Розрізняють однокористувальницькі, багатокористувальницькі й мережні OC.

До факторів, що визначають вибір конкретного типу ОС і його версії, відносяться:

необхідна кількість підтримуваних програмних продуктів; вимоги до апаратних засобів;

можливість використання різних пристроїв введення-виведення; вимога підтримки мережної технології; наявність довідкової служби для користувача; наявність дружнього інтерфейсу і простота використання; можливість переконфігурації і швидкого настроювання на нові апаратні засоби; швидкодія;

сумісність з іншими ОС;

підтримка нових інформаційних технологій та ін.

Наступною роботою є "Вибір способу організації інформаційної бази". Інформаційна база має два способи організації - як сукупність локальних файлів і як інтегрована організація у вигляді баз даних. Локальна (фай­лова) організація має на увазі під собою збереження даних у вигляді сукупності локальних файлів, не залежних між собою, створюваних для документа, завдання або комплексу завдань. Інтегрована база даних є сукупністю взаємозалежних, що зберігаються разом даних, використовуваних для одного або декількох додатків. Дані, організовані у вигляді бази даних (БД), можуть бути організовані як централізовані бази даних, тобто розміщені на одному комп'ютері, і у вигляді розподілених БД (розміщених на декількох комп'ютерах).

Програмні засоби ведення ІБ вибираються виходячи з класу систем збереження даних: системи управління файлами або системи управління базами даних (СУБД). До основних факторів, що визначають вибір типу СУБД, відносяться наступні:

масштаб застосування СУБД - за цією ознакою вибираються персональні - настільні СУБД ( наприклад, Access) або промислові -мережні СУБД (наприклад, Oracle, Sybase, MS SQL, InterBase та ін.);

мова  спілкування:   вибирають   СУБД   із   відкритими мовами,замкненими чи змішаними;

кількість рівнів в архітектурі: однорівневі, дворівневі, трирівневі;

виконувані СУБД функції: інформаційні - організація збереження інформації і доступу до неї та операційні функції, пов'язані з обробкою інформації;

сфера можливого застосування СУБД: універсальне використання і спеціалізоване.

У процесі виконання наступної роботи здійснюється "Вибір методів і засобів проектування програмного забезпечення системи", що прямо залежить від обраної технології проектування. В універсум методів проек­тування, використовуваних за канонічного підходу, входять такі, як метод структурного проектування, модульного проектування, та ін. Основними факторами, що справляють вплив на вибір методів, є їхня сумісність, скорочення часу і вартісних витрат на проектування, одержання якісного продукту, що був би зручним для наступної його експлуатації та супроводу.

Виконання всіх цих операцій завершується складанням ТЕО і формуванням ТЗ.

 

10.1.8. Техніко-економічне обґрунтування

 

Метою розробки "Техніко-економічного обґрунтування" проекту ІС є оцінка основних параметрів, що обмежують проект ІС, обґрунтування вибору й оцінка основних проектних рішень за окремими компонентами проекту. При цьому розрізняють організаційні параметри, що характеризують способи організації процесів перетворення інформації в системі, інформаційні й економічні параметри, що характеризують витрати на створення й експлуатацію системи, економію від її експлуатації. Основними об'єктами параметризації в системі є завдання, комплекси завдань, економічні показники, процеси обробки інформації.

Організаційні параметри ІС диференціюють за технологічними операціями процесу обробки інформації: збору, реєстрації, передачі, збереження, обробки й видачі інформації. Для підготовчого етапу технології обробки інформації параметрами можуть бути: вид зв'язку між джерелом інформації й комп'ютером, територіальне розміщення технічних засобів, наявність проміжного носія інформації, спосіб забезпечення  вірогідності  інформації  тощо.  Для  основного етапутехнології обробки інформації в якості параметрів виступають: спосіб організації інформаційної бази, тип організації файлів, тип запам'ятовувальних пристроїв, режим обробки інформації, тип комп'ютера, тип організації використання комп'ютера і т. д. Для заключного етапу - спосіб організації зв'язку користувача з комп'ютером, наявність проміжного носія, організація розмноження результативної інформації і под.

До інформаційних параметрів відносяться такі, як вірогідність, періодичність збору, форма подання, періодичність обробки інформації і т.

д.

До економічних параметрів відносяться: показники річного економічного ефекту, коефіцієнта ефективності витрат і под.

Параметризація дозволяє визначити вимоги до системи, оцінити наявну інформаційну систему, визначити придатність типових рішень у проекті ІС, вибрати проектні рішення відповідно до запропонованих вимог до ІС. До основних компонентів ТЕО належать:

характеристика вихідних даних про предметну область;

обґрунтування мети створення ІС;

обґрунтування підрозділів, що автоматизуються, комплексу і, що автоматизуються, вибору комплексу технічних засобів, програмного й інформаційного забезпечення;

розробка переліку організаційно-технічних заходів щодо проектування системи;

розрахунок і обґрунтування ефективності обраного проекту; висновки про технічний рівень проекту і можливості подальших роз­робок.

 

10.1.9. Технічне завдання

 

На основі ТЕО розробляються основні вимоги до майбутнього проекту ІС і складається "Технічне завдання" відповідно до ГОСТ 34.602­89 "Технічне завдання на створення автоматизованої системи", до складу якого входять наступні основні розділи.

1. Загальні відомості про проект. У розділі зазначають: повне найме­нування системи, код системи, код договору, найменування підприємства-розробника й підприємства-замовника, перелік документів, на основі яких створюється система, планові терміни початку і закінченняробіт зі створення системи, відомості про джерела фінансування, порядок оформлення і подання замовнику результатів робіт зі створення системи (її частин).

2.   Призначення, цілі створення системи. Розділ складається з двох підрозділів:

у підрозділі "Призначення системи" зазначаються вид діяльності, що автоматизується, і перелік об'єктів автоматизації, на яких передбачається її використовувати;

у підрозділі "Цілі створення системи" вказуються найменування і необхідні значення технічних, технологічних, виробничо-економічних та інших показників об'єкта автоматизації, що будуть досягнуті в результаті впровадження ІС.

3.   Характеристика об'єкта автоматизації. У розділі наводяться: короткі відомості про об'єкт автоматизації; відомості про умови експлуатації об'єкта і характеристики навколишнього середовища.

4.   Вимоги до системи. Розділ складається з наступних підрозділів: вимог до системи в цілому; вимог до функцій (завдань), виконуваних системою; вимог до видів забезпечення.

У підрозділі "Вимоги до системи в цілому" вказують наступні вимоги до:

структури і функціонування системи;

чисельності та кваліфікації персоналу системи й режиму його роботи;

показників призначення;

надійності;

безпеки;

ергономіки і технічної естетики; транспортабельності для рухомих ІС;

експлуатації, технічного обслуговування, ремонту і зберігання компонентів системи;

захисту інформації від несанкціонованого доступу;

збереження інформації в разі аварій;

захисту від впливу зовнішніх дій;

патентної чистоти;

стандартизації та уніфікації;

та додаткові вимоги.

У підрозділі "Вимоги до функцій (завдань), виконуваних системою" для комплексів завдань і окремих завдань для кожної підсистеми наводять:перелік функцій або завдань їхніх комплексів, що підлягають автоматизації;

розподіл їх за чергами створення;

часовий регламент реалізації кожної функції або завдання комплексу;

вимоги до якості реалізації кожної функції, завдання, комплексу, до форми подання вихідної інформації;

характеристики необхідної точності й часу виконання, вірогідності видачі результату.

У підрозділі "Вимоги до видів забезпечення" містяться вимоги до математичного, програмного, технічного, лінгвістичного, інформаційного та методичного забезпечення ІС.

5.  Склад і зміст робіт зі створення системи. Розділ повинен містити: перелік стадій і етапів робіт зі створення системи відповідно до ГОСТ 34.601-90; терміни виконання; перелік організацій-виконавців; перелік документів за ГОСТ 34.201-89 "Види, комплектність і зазначення документів при створенні автоматизованих систем", запропонованих після закінчення робіт; вид і порядок проведення експертизи технічної документації та ін.

6.  Порядок контролю приймання системи. У розділі вказують: види, склад, методи іспиту системи і її частин; загальні вимоги до приймання робіт за стадіями; порядок затвердження прийомних документів; статус приймальної комісії.

7.  Вимоги до складу і змісту робіт з підготовки об'єкта автоматизації до введення системи в дію. У розділі необхідно навести перелік необхідних заходів і їхніх виконавців, який варто виконувати під час підготовки об'єкта до введення ІС у дію: надання інформації, що надходить у систему, вигляду, придатного для введення в комп'ютер; створення умов функціонування об'єкта, за яких гарантується відповідність створюваної системи вимогам, що містяться в ТЗ; створення необхідних для функціонування системи підрозділів і служб; встановлення термінів і порядку комплектування штатів і навчання персоналу.

8.  Вимоги до документування. У розділі наводять: перелік комплек­тів і видів документів, які підлягають розробці й відповідають вимогам ДСТ 34.201-89.

Джерела розробки. У розділі повинні бути перераховані документи й інформаційні матеріали (ТЕО,  звіти про закінчені науково-досліднірозробки, інформаційні матеріали на вітчизняні, закордонні системи-аналоги та ін.).

До складу ТЗ за наявності затверджених методик включають додатки, що містять розрахунки економічної ефективності системи; оцінку науково-технічного рівня системи.

10.2. Технологія техноробочого проектування

 

10.2.1. Склад і зміст робіт на етапі технічного проектування

Роботи на стадії "Техноробочого проектування" виконуються на основі затвердженого "Технічного завдання". Розробляються основні положення проектованої системи, принципи її функціонування і взаємодії з іншими системами; визначається структура системи; розробляються проектні рішення щодо забезпечувальних частин системи.

На етапі "Технічне проектування" здійснюється логічна проробка функціональної та системної архітектури ІС, у процесі якої будуються кілька варіантів усіх компонентів системи; проводиться оцінка варіантів за показни­ками: вартості, трудомісткості, вірогідності одержуваних результатів, і скла­дається "Технічний проект" (ТП) системи. Усі роботи першого етапу можна розбити на дві групи.

До першої групи відноситься розробка загальносистемних проектних рішень, у тому числі:

розробка загальносистемних положень щодо ІС;

зміна організаційної структури;

визначення функціональної структури;

розробка проектно-кошторисної документації і розрахунок економіч­ної ефективності системи;

розробка плану заходів щодо впровадження ІС.

У процесі розробки основних положень щодо системи уточнюється мета створення ІС і виконувані нею функції; встановлюється її взаємо­зв'язок з іншими системами і формується документ "Основні положення". Далі уточнюється і змінюється організаційна структура і формується опис організаційної структури.

Найбільш принциповою в даному комплексі робіт є розробка функціональної архітектури ІС на базі універсуму принципів виділення функціональних підсистем (модулів, контурів): предметного, функціонального, змішаного (предметно-функціонального) і проблемного.До другої групи робіт, виконуваних на етапі технічного проектування, відносяться розробки локальних проектних рішень, до числа яких належать наступні роботи:

розробка "Постановки завдання" для завдань, що входять до складу кожної функціональної підсистеми, яка включає основні компоненти опису завдання, і розробки, що є підставою для проектних рішень щодо завдання;

розгляд матеріалів про прив'язку ТПР у розрізі кожної функціональної підсистеми;

розробка положення про забезпечувальні підсистеми (інформаційне, технічне, математичне, програмне, лінгвістичне й організаційно-правове забезпечення);

розрахунок економічної ефективності від упровадження системи (обґрунтування);

складання плану заходів щодо підготовки об'єкта до впровадження проекту ІС.

Результатом робіт на даній стадії є затверджений "Технічний проект", склад і зміст якого регламентуються стандартом (ГОСТ 34.201­89). Документація ТП передається на експертизу, узгоджується із замовником, а потім затверджується.

 

10.2.2. Постановка комплексу завдань

"Опис постановки завдання (комплексу завдань)" - основний документ з локальними проектними рішеннями, що є базою для розробки інформаційного, програмного і технологічного забезпечення для кожного завдання. Відповідно до РД 50-34.698-90 [47], документ "Опис постановки завдання (комплексу завдань)" містить розділи:

характеристика комплексу завдань;

вихідна інформація;

вхідна інформація.

У розділ "Характеристика комплексу завдань" включають сім пунктів:

1)   призначення комплексу завдань;

2)   перелік об'єктів (технологічних об'єктів управління, підрозділів під­приємства і т. д.), у процесі управління якими вирішують комплекс завдань;

3)   періодичність і тривалість вирішення;

4)     умови, за яких припиняється вирішення комплексу завдань автоматизованим способом (за необхідності);зв'язки даного комплексу завдань з іншими комплексами (завданнями) ІС;

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44 


Похожие статьи

І О Ушакова - Соціальні мережі як засіб впливу на взаємовідносини з клієнтами

І О Ушакова - Основи системного аналізу об'єктів і процесів комп'ютеризації

І О Ушакова - Практикум з навчальної дисципліни основи системного аналізу об'єктів і процесів комп'ютеризації

І О Ушакова - Робоча програма навчальної дисципліни Проектування інформаційних систем

І О Ушакова - Робоча програма навчальної дисципліни системний аналіз для студентів напряму підготовки 6 050101 комп'ютерні науки