І О Ушакова - Основи системного аналізу об'єктів і процесів комп'ютеризації - страница 16

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44 

 

 

>Рис. 36. Схема класифікації методів проведення обстеження

 

Виконання робіт з обстеження предметної області в якому-небудь підрозділі і збору матеріалів можна здійснювати на основі попереднього проведення вибору методів збору матеріалів обстеження, які можна розподілити на дві групи (рис. 37):

виконувані силами фахівців предметної області, яким пропонується або заповнювати зошит-щоденник на виконувані ними роботи, або провести документований опис робочого місця, або використовувати метод самофотографії робочого дня, що дозволяє виявити склад операцій і одержувані при цьому документи;виконувані силами проектувальників-виконавців, які включають методи проведення бесід і опитувань, аналізу матеріалів обстеження, особистих спостережень, фотографії робочого дня і хронометражу робочого часу фахівця в процесі виконання ним тієї чи іншої роботи.

Метод документальної інвентаризації управлінських робіт полягає в тому, що на кожну роботу окремо відкривається спеціальна карта обстеження, в якій наводяться всі основні дані про роботу, що реєструється, чи документи, що складаються.

Метод самофотографії робочого дня полягає в тому, що спостереження має більш детальний характер і відбувається в короткий термін. Цей метод дає відомості про найбільш трудомісткі чи типові окремі роботи, які використовуються для визначення загальної трудомісткості виконання всіх робіт.

Метод ведення індивідуальних зошитів-щоденників. Записи в щоденнику здійснюються виконавцем протягом місяця щодня відразу ж після виконання чергової роботи.

Метод аналізу операцій полягає в розчленовуванні розглянутого ділового процесу, роботи на їх складові частини, завдання, розрахунки, операції і навіть їх елементи. Після цього аналізується кожна частина окремо, виявляються повторюваність окремих операцій, багаторазове звертання до однієї й тієї ж операції, ступінь їх залежності одна від одної.

Метод особистого спостереження використовується, якщо досліджуване питання зрозуміле і необхідне лише уточнення деталей без істотного відриву виконавців від роботи.

Метод    опитування    виконавців    на    робочих місцях

використовується в процесі збору відомостей безпосередньо у фахівців шляхом бесід, що вимагають ретельної підготовки. Заздалегідь складають список співробітників, з якими мають намір розмовляти, розробляють перелік питань про роль і призначення робіт у діяльності об'єкта, порядок їх виконання.

Метод аналізу наданого матеріалу застосовується в основному під час з'ясування таких питань, на які не можна одержати відповідь від виконавців.Методи збору матеріалів обстеження


іФахівці предметної області


Виконавці


1

Проектувальники
Метод фотографії робочого дня виконавця робіт передбачає особисту участь проектувальників і застосування розрахованого для реєстрації даних спостереження спеціального листа фотографії робочого дня і розподілу його між роботами.

Метод вибіркового хронометражу окремих робіт вимагає попередньої підготовки, певних навичок і наявності спеціального секундоміра. Дані хронометражу дозволяють установити нормативи на виконання окремих операцій і зібрати докладний матеріал про техніку здійснення деяких робіт.

Метод бесід і консультацій з керівниками проводиться у формі звичайної бесіди з керівниками підприємств чи підрозділів у формі ділової консультації з фахівцями з питань, що мають глобальний характер і відносяться до визначення проблем і стратегій розвитку й управління під-приємством.

Розрахунковий метод застосовується для визначення трудомісткості й вартості робіт, які підлягають виконанню за допомогою комп'ютера, а також для встановлення обсягів робіт з окремих операцій.

Метод аналогії заснований на відмові від детального обстеження якого-небудь підрозділу чи якої-небудь роботи. Використання методу ви­магає наявності тотожності і не виключає загального обстеження і з'ясу­вання таких аспектів, на які аналогія не поширюється.

У процесі вибору методу варто враховувати наступні критерії:

ступінь особистої участі проектувальника у зборі матеріалу;

часові, трудові й вартісні витрати на одержання відомостей у підрозділах.

Проектувальнику необхідно знати й у кожному конкретному випадку застосовувати найбільш економічний і такий, що забезпечує потрібну пов­ноту відомостей, метод збору матеріалів обстеження.

 

10.1.5. Програма обстеження

 

Обстеження проводиться за заздалегідь розробленою програмою, яка складається під час виконання відповідної роботи, за формою, наведеною в табл. 7. У ній міститься перелік питань, відповіді на які дадуть повне уявлення про діяльність досліджуваного об'єкта і будуть враховані під час створення проекту ІС. Питання можна систематизувати за трьома основними напрямками дослідження об'єкта.
Перший напрямок передбачає одержання уявлення про об'єкт вивчення, тобто організаційно-економічну систему (наприклад, під-приємства) в цілому, включаючи з'ясування цілей функціонування цієї системи, виявлення значень основних параметрів діяльності підприємства і т. д.

Другий напрямок передбачає вивчення й опис організаційно-функціо­нальної структури об'єкта (як правило, відноситься до апарату управління). При цьому вивчаються функції, виконувані в структурних підрозділах, госпо­дарські процеси і процедури, виявляються комплекси завдань, обумовлені виконуваними функціями, процесами і процедурами, визначається склад вхідної і вихідної інформації з кожного завдання.

Третій напрямок передбачає вивчення й опис структури інформаційних і (або) матеріальних потоків: складу і структури компонентів потоків, частоти їх виникнення, обсягів за встановлений період, напрямки руху потоків, процедур обробки, в яких беруть участь ці компоненти. Джерелом зведень є одержувані від фахівців предметної сфери інтерв'ю, економічна документація і результати розрахунків. Опис інформаційної структури виконується на рівні економічних документів і показників.

Для організації праці проектувальників під час виконання збору мате­ріалів обстеження і його наступного аналізу необхідне виконання роботи -"Розробка плану-графіка виконання", фрагмент якого наведений у табл. 8.
"План-графік" є інструментом для планування й оперативного управ­ління виконанням робіт на передпроектній стадії.

 

10.1.6. Проведення збору і формалізації матеріалів

обстеження

 

Останньою операцією, виконуваною проектувальниками на цьому етапі, є "Проведення збору і формалізація матеріалів обстеження", у процесі яких члени бригад повинні взяти інтерв'ю у фахівців підрозділів досліджуваної предметної сфери; зібрати відомості про всі об'єкти обстеження, у тому числі про підприємство в цілому, функції управління, методи й алгоритми реалізації функцій, складанні оброблюваних показників, що розраховуються; зібрати форми документів, що відбивають господарські процеси і використовувані класифікатори, макети файлів, зведення про використовувані технічні засоби і технології обробки даних; проконтролювати разом із користувачем їхню правильність, сформувати "Звіт про обстеження" і виконати інші роботи.

Збір матеріалів обстеження варто проводити за допомогою стандартних форм і таблиць, які зручно читати й обробляти (рис. 38). Уся одержувана документація розбивається на три групи.

До першої групи входять документи, що містять опис загальнихпараметрів економічної системи, її організаційної структури, матричної моделі розподілу функцій, реалізованих кожним структурним підрозділом. Зокрема, загальні параметри повинні містити: найменування об'єкта і його належність (належність підприємства міністерству, об'єднанню, корпорації тощо); тип об'єкта (наприклад, тип підприємства, вид виробництва, режими роботи); види і номенклатуру продукції або послуг; види і кількість устаткування та матеріальних ресурсів; категорії і чисельність працівників і т. д.

У цю групу входить також форма опису загальних характеристик функцій управління економічною системою, господарських процесів і процедур, які реалізують ці функції. Ця форма включає відображення наступних параметрів: найменування кожної функції, процесу і процедури, опис економічної сутності завдань, розв'язуваних у процесі виконання процедури, пов'язаної з обробкою інформації; склад процедур обробки інформації, реалізованих кожним завданням; взаємозв'язок завдань, вартісні витрати, пов'язані з реалізацією кожного завдання.

Опис організаційної структури повинен включати склад і взаємо­зв'язок підрозділів і осіб, які реалізують функції і завдання управління. Опис виробничої структури об'єкта повинен відбивати склад і взаємо­зв'язок підрозділів, які реалізують виробництво товарів або послуг. Опис функціональної структури покликаний відображати розподіл функцій, господарських процесів і процедур управління між складовими організаційної структури і повинен передбачати проведення класифікації процедур, пов'язаних з обробкою даних, комунікацією між співробітниками або ухваленням управлінських рішень.

Опис матеріальних потоків передбачає відображення маршрутів руху засобів, предметів і продуктів праці, робочої сили між підрозділами виробничої структури і буде включати: опис видів продукції або послуг, ресурсів; опис технологічних операцій, їх частоту і тривалість виконання; обсяги переміщуваних ресурсів, продукції або послуг, використовувані засоби транспортування.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8


 

 

 

 

 

 

 

 

т

т ш

м о ь

со

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

ТЗ

 

о

о *<

п

тз о

со

л со'


Які описують структурні підрозділи і потоки інформації

 

 

 

ш т

ТЗ S X


І ш

 

 

 

 

 

 

Які описують структури

потоків інформації і процедури їх обробки

Рис. 38. Форми документів для формалізації матеріалів обстеженняДруга група форм формалізує матеріали обстеження для кожного структурного підрозділу, який має у своєму складі, крім форм, аналогічних тим, що входять у першу групу, форми опису інформаційних потоків за підрозділами, які здійснюють зв'язок завдань усередині кожного підрозділу між собою, а також зв'язки між підрозділами.

Форма опису документопотоків включає наступні характеристики: найменування вхідних документів, кількість їхніх екземплярів; об'ємні дані для кожного документопотоку; перелік інформаційних файлів, де використовуються ці документи; носій, на якому зберігаються дані; час створення; час використання; перелік полів файлів; вихідні документи, одержувані на основі інформації файлів.

Третя група документів містить опис компонентів кожного інформаційного потоку, включаючи документи, інформаційні файли, процедури обробки і характеристики цих компонентів.

Форми характеристик документів включають: найменування підрозділу, тип документа (первинний, проміжний чи результатний), призначення документа, найменування документа, періодичність створення або час використання. Форма опису документів містить: перелік показників; опис структури документів; перелік реквізитів; розподіл реквізитів за розділами документа; типи реквізитів.

Форма характеристик процедур обробки даних включає: найменування підрозділу, де використовується процедура, завдання, у яке входить дана процедура; вхідну інформацію, її обсяги; використовувані файли і їх обсяги; частоту звернення процедури до файла; блок-схему процедури; вихідні дані процедури.

Форма опису процедур обробки містить: найменування задачі; операції процедури; кількість операцій; використовувану техніку; вартісні та часові витрати.

Отриманий у результаті проведеної формалізації опис об'єкта містить вихідні дані для проектування ІС і визначає параметри майбутньої системи. Так, матеріальні потоки обумовлюють обсяги оброблюваної інформації, склад первинних даних, періодичність і терміни збору, їхні джерела, необхідні для розробки інформаційної бази. Функціональна структура об'єкта визначає комплекси завдань управління, що автоматизуються, для кожного з яких зазначають: склад вхідних і вихідних показників; періодичність і терміни їхнього формування; процедури використання даних показників; розподіл функцій і процедур між персоналом і технічними засобами. Організаційна структура об'єкта є підставою для виділення осіб, що визначають умову вирішення завдань обробки інформації, а також одержувачів вихіднихпоказників і документів.

10.1.7. Склад і зміст робіт на етапі "Аналіз матеріалів

обстеження"

 

На основі формалізованого опису предметної сфери виконується етап "Аналіз матеріалів обстеження", метою якого є:

зіставлення всієї зібраної про об'єкт інформації з тими вимогами, що висуваються до об'єкта, визначення недоліків функціонування об'єкта обстеження;

вироблення основних напрямків удосконалювання роботи об'єкта обстеження на базі впровадження проекту ІС,

вибір напрямків проектування (вибір інструментарію) і оцінка ефективності застосування обраного інструментарію;

обґрунтування вибору рішень за основними компонентами проекту ІС і визначення загальносистемних, функціональних і локальних вимог до майбутнього проекту і його частин.

На цьому етапі виконуються наступні роботи:

аналіз і визначення складу об'єктів автоматизації;

аналіз і визначення складу завдань в кожному об'єкті, що автоматизується;

вибір комплексу технічних засобів (КТЗ);

аналіз і попередній вибір ОС;

вибір способу організації інформаційної бази (ІБ);

вибір засобу проектування ПЗ системи;

розробка ТЕО і ТЗ.

Аналіз матеріалів обстеження дозволяє проектувальникам виділити і скласти список підрозділів, які автоматизуються. На вибір об'єктів автоматизації впливає ряд факторів, наприклад, таких як:

кількість функцій, які формалізуються, у кожному конкретному

підрозділі;

кількість зв'язків цього підрозділу з іншими підрозділами;

важливість цього підрозділу в процесах управління об'єктом;

ступінь підготовленості підрозділу для впровадження комп'ютерів та ін.

Згідно з цими факторами виділяють список найбільш важливих підрозділів. Наприклад, для підприємства такими підрозділами є відділи техніко-економічного планування, оперативного управління основним виробництвом, технічної підготовки виробництва, матеріально-технічногопостачання, реалізації та збуту готової продукції, бухгалтерії.

У ході виявлення списку завдань, що автоматизуються, для яких необхідно розробити проекти, проектувальники беруть до уваги наступні фактори:

важливість вирішення завдання для виконання основних функцій управління, ділових процесів і процедур у даному підрозділі;

трудомісткість і вартість розрахунку основних заказників даного завдання за рік;

сильний інформаційний зв'язок розглянутого завдання з іншими завданнями;

недостатню оперативність розрахунку показників; низьку вірогідність одержуваних даних;

недостатню кількість аналітичних показників, одержуваних на базі первинних документів;

нееквівалентний метод розрахунку показників та ін.

Крім того, на цій роботі здійснюється виявлення черг проектування розв'язуваних завдань. До завдань першої черги відносять найбільш трудомісткі завдання і завдання, що забезпечують інформацією всі інші завдання комплексів і підсистем (наприклад, завдання планування і бухгалтерського обліку).

Далі виконується робота, пов'язана з аналізом усіх отриманих раніше результатів, вхідних універсумів і попереднім вибором комплексу технічних засобів. На вибір типу комп'ютера з універсуму впливає велика кількість факторів, які прийнято поєднувати в наступні групи:

фактори, пов'язані з параметрами вхідних інформаційних потоків, що надходять на обробку (обсяг інформації, тип носія інформації, характер подання інформації);

фактори, що залежать від характеру завдань, які повинні вирішуватися на комп'ютері, і їхніх алгоритмів: терміновість рішення, можливість поділу завдань на підзавдання, виконувані на іншому комп'ютері, кількість файлів з умовно-постійною інформацією;

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44 


Похожие статьи

І О Ушакова - Соціальні мережі як засіб впливу на взаємовідносини з клієнтами

І О Ушакова - Основи системного аналізу об'єктів і процесів комп'ютеризації

І О Ушакова - Практикум з навчальної дисципліни основи системного аналізу об'єктів і процесів комп'ютеризації

І О Ушакова - Робоча програма навчальної дисципліни Проектування інформаційних систем

І О Ушакова - Робоча програма навчальної дисципліни системний аналіз для студентів напряму підготовки 6 050101 комп'ютерні науки