І О Ушакова - Основи системного аналізу об'єктів і процесів комп'ютеризації - страница 15

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44 

4. Ескізний проект

4.1.   Розроблення попередніх проектних рішень для системи та її
частин.

4.2.   Розроблення документації на ІС та її частини

5. Технічний проект

5.1.   Розроблення проектних рішень для системи та її частин.

5.2.   Розроблення документації на систему та її частини.

5.3.   Розроблення і оформлення документації на постачання виробів
для комплектування
іС і (або) технічних вимог (технічних завдань)
на їх розробку.

5.4.   Розроблення завдань на проектування в суміжних частинах
проекту об'єкта автоматизації

6. Робоча документація

6.1.   Розроблення робочої документації на систему та її частини.

6.2.   Розроблення або адаптація програм

7. Введення в дію

7.1.   Підготовка об'єкта автоматизації до введення ІС в дію.

7.2.   Підготовка персоналу.

7.3.   Комплектація ІС виробами, що постачаються (програмними і
технічними засобами, програмно-технічними комплексами,
інформаційними виробами).

7.4.   Будівельно-монтажні роботи.

7.5.   Пусконалагоджувальні роботи.

7.6.   Проведення попередніх випробувань.

7.7.   Проведення дослідної експлуатації.

7.8.   Проведення приймальних випробувань

8. Супровід ІС

8.1.   Виконання робіт відповідно до гарантійних зобов'язань.

8.2.   Післягарантійне обслуговування

Традиційно етапи дослідження предметної сфери - підприємства, організації, обґрунтування проекту ІС для нього і розробки технічного зав­дання - поєднують терміном "Передпроектна стадія" ("Передпроектне обстеження"), оскільки результати виконання робіт на даних етапах не є закінченим проектним рішенням. Основне призначення "Передпроектної стадії" полягає в обґрунтуванні економічної доцільності створення ІС і формулюванні вимог до неї.

На передпроектній стадії прийнято виділяти два основних етапи:

збору матеріалів обстеження;

аналізу матеріалів обстеження, розробки техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) і технічного завдання (ТЗ).
Умовні позначення:

Д1.1 - предметна сфера;

Д1.2 - матеріали обстеження;

Д1.3 - ТЕО, ТЗ на проектування;

Д1.4 - ескізний проект;

Д2.1 - техноробочий проект (ТРП);

Д3.1 - виправлений ТРП, переданий в експлуатацію;

ДЗ.2 - акт приймання проекту в промислову експлуатацію;

Д4.1 - модернізований ТРП.У результаті виконання першого етапу "Збір матеріалів обстеження" проектувальники одержують матеріали обстеження (Д1.2), що повинні містити повну й достовірну інформацію, яка описує досліджувану предметну область - підприємство, у тому числі: мету функціонування; організаційну структуру системи й об'єкта управління, тобто його управлінські відділи, цехи, склади й господарські служби; функції управління, виконувані в цих підрозділах, технологічні процеси обробки управлінської та економічної інформації, що відбуваються в них, а також матеріальні потоки і процеси їхньої обробки, ресурсні обмеження.

На основі цих матеріалів розробляються два документи: "Техніко-економічне обґрунтування проектних рішень", що містить розрахунки й обґрунтування необхідності розробки ІС для підприємства й обраних тех­нологічних і проектних рішень (Д1.3), і "Технічне завдання", до складу якого входять вимоги до створюваної системи і її окремих компонентів: програмного, технічного й інформаційного забезпечення і цільової настанови на проектування нової системи (Д1.4).

Для складних ІС іноді на цій стадії включають третій етап - розроб­ку "Ескізного проекту". На етапі "Ескізного проекту" сформульовані раніше вимоги є основою для розробки попередніх рішень для ІС у цілому й окремих видів забезпечення. Ці рішення проробляються на логічному рівні, включаючи алгоритми обробки інформації, опис інформаційних потреб користувачів на рівні назв документів і показників.

Друга стадія "Техноробоче проектування" виконується в два етапи:

технічне проектування;

робоче проектування.

На етапі технічного проектування виконуються роботи з логічної розробки і вибору найкращих варіантів проектних рішень, у результаті чого створюється "Технічний проект". Етап робочого проектування пов'язаний із фізичною реалізацією обраного варіанта проекту й одержанням документації "Робочого проекту". За наявності досвіду проектування ці етапи іноді поєднуються в один, у результаті виконання якого одержують "Техноробочий проект" (ТРП) - Д2.1.

Третя стадія "Впровадження проекту" містить у собі три етапи:

підготовки об'єкта до впровадження проекту;

дослідного впровадження проекту;

здачі проекту в промислову експлуатацію.

На етапі "Підготовка об'єкта до впровадження проекту" здій­снюється комплекс робіт з підготовки підприємства до впровадження розробленого   проекту   ІС.   На   етапі   "Дослідне впровадження"здійснюють перевірку правильності роботи деяких частин проекту й одержують виправлену проектну документацію і "Акт про проведення дослідного впровадження". На етапі "Здача проекту в промислову експлуатацію" здійснюють комплексну системну перевірку всіх частин проекту, у результаті якої одержують дороблений "Техноробочий проект" (ДЗ.1) і "Акт приймання проекту в промислову експлуатацію" (ДЗ.2).

Четверта стадія - "Експлуатація і супровід проекту" включає етапи:

експлуатації проекту;

супроводу й модернізації проекту.

На етапі "Експлуатація проекту" одержують інформацію про роботу всієї системи в цілому й окремих її компонентів і збирають статистичні дані про збої системи у вигляді рекламацій і зауважень, які накопичуються для виконання наступного етапу.

На етапі "Супровід проекту" виконуються два види робіт: ліквідуються наслідки збоїв у роботі системи і виправляються помилки, не виявлені під час впровадження проекту, а також здійснюється модернізація проекту. У процесі модернізації проект або допрацьовується, тобто розширюється за складом підсистем і завдань, або виконується перенесення системи на іншу програмну або технічну платформу з метою адаптації її до зовнішніх і внутрішніх умов функціонування, що змінюються, у результаті чого одержують документи модернізованого "Техноробочого проекту" (Д4.1).

Вивчаючи наявну економічну систему, розробники повинні уточнити межі вивчення системи, визначити коло користувачів майбутньої ІС різних рівнів і виділити класи та типи об'єктів, що підлягають обстеженню і наступній автоматизації. Далі будуть розглянуті питання стосовно складу і змісту робіт на передпроектній стадії створення ІС.

10.1.2. Об'єкти обстеження в процесі створення ІС

Найважливішими об'єктами обстеження можуть бути:

структурно-організаційні елементи підприємства (наприклад, відділи, управління, цехи, ділянки, робочі місця);

функціональна структура, господарські процеси і процедури;

стадії (технічна підготовка, постачання, виробництво, збут) і елемен­ти господарського процесу (засоби праці, предмети праці, ресурси, продукція, фінанси);

компоненти потоків інформації (документи, показники, файли, повідомлення). У випадку канонічного проектування основною одиницею обробки даних є завдання. Тому функціональна структура проблемної сфери на стадії передпроектного обстеження вивчається в розрізірозв'язуваних завдань і комплексів завдань. При цьому завдання в змістовому аспекті розглядається як сукупність операцій перетворення певного набору вихідних даних для одержання результатної інформації, необхідної для виконання функції управління або ухвалення управлінського рішення. У більшості випадків вихідні дані й результати їхніх перетворень подаються у формі економічних документів;

технології, методи і технічні засоби перетворення інформації; матеріальні потоки і процеси їх обробки.

 

10.1.3. Склад і зміст робіт на етапі "Збір матеріалів

обстеження"

 

Основною метою виконання першого етапу передпроектного обсте­ження є:

виявлення основних параметрів предметної сфери (наприклад, під­приємства чи його частини);

встановлення умов, у яких буде функціонувати проект ІС;

виявлення вартісних і часових обмежень на процес проектування.

На цьому етапі проектувальниками виконується ряд технологічних операцій:

попереднє вивчення предметної сфери;

вибір технології проектування;

вибір методу проведення обстеження;

вибір методу збору матеріалів обстеження;

розробка програми обстеження;

розробка плану-графіка збору матеріалів обстеження;

збір і формалізація матеріалів обстеження.

Виконання роботи "Попереднє вивчення предметної сфери" має своєю метою на основі загальних відомостей про об'єкт виявити поперед­ні розміри обсягів робіт із проектування, склад вартісних і часових обмежень на процеси проектування, а також знайти приклади розробок проектів ІС для аналогічних систем.

Важливою роботою, яка визначає всі наступні роботи з обстеження об'єкта і проектування ІС, є "Вибір технології проектування". На сьогодні існує кілька типів технологій проектування: технологія оригінального, типового, автоматизованого і змішаного варіантів проектування.Основними обмеженнями при виборі технології можуть слугувати: наявність коштів на придбання і підтримку обраної технології, обмеження за часом проектування, наявність відповідних інструментальних засобів і можливість забезпечення підтримки їхньої експлуатації власними силами, наявність фахівців відповідної кваліфікації. Результатом виконання цієї роботи є одержання опису обраної технології, методів і засобів проектування.

 

10.1.4. Методи проведення обстеження

 

Перед початком робіт із проведення обстеження необхідно вибрати метод проведення обстеження. Усі методи можна об'єднати в групи за наступними ознаками (рис. 36):

за метою обстеження виділяють метод організації локального проведення обстеження, використовуваний для розробки проекту окремого завдання або для комплексу завдань, і метод системного обстеження об'єкта, застосовуваний для вивчення всього об'єкта з метою розробки для нього проекту ІС у цілому;

за кількістю виконавців, що проводять обстеження, застосовується індивідуальне обстеження, здійснюване одним проектувальником, і бригадне з виділенням ряду бригад - виконавців, які вивчають усі підрозділи підприємства, і однієї координаційної бригади;

за ступенем охоплення предметної сфери застосовують метод суцільного обстеження, що охоплює всі підрозділи економічної системи, і вибіркове, застосовуване за наявності типових за структурою підрозділів (наприклад, цехів чи складів);

за ступенем одночасності виконання робіт першого і другого етапів передпроектної стадії (стосовно етапів) виділяють метод послідов­ного проведення робіт, за якого проектувальники спочатку збирають дані про предметну сферу, а потім їх вивчають (часто застосовують за відсутності досвіду у виконанні такого виду робіт), і метод паралельного виконання робіт, коли одночасно зі збором відбувається вивчення отриманих матеріалів обстеження, що значно скорочує час на проведення робіт на передпроектній стадії і підвищує якість одержуваних результатів.
Цілі проектуванняЛокальне


СистемнеКількість виконавців


1Індивідуальне


Бригадне

 

 

 

 


І

 

 

£

Суцільне

 

 

 

 

 

 

 

 

Послідовне


 

 

 

 


І

Ступінь охоплення об'єкта

 

 

 

І

Ступінь одночасності виконання робіт


 

 

 


J

 

 

1

Вибіркове

J


 

 

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44 


Похожие статьи

І О Ушакова - Соціальні мережі як засіб впливу на взаємовідносини з клієнтами

І О Ушакова - Основи системного аналізу об'єктів і процесів комп'ютеризації

І О Ушакова - Практикум з навчальної дисципліни основи системного аналізу об'єктів і процесів комп'ютеризації

І О Ушакова - Робоча програма навчальної дисципліни Проектування інформаційних систем

І О Ушакова - Робоча програма навчальної дисципліни системний аналіз для студентів напряму підготовки 6 050101 комп'ютерні науки