І О Ушакова - Основи системного аналізу об'єктів і процесів комп'ютеризації - страница 1

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ушакова І. О.

 

 

 

 

ОСНОВИ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ ОБ'ЄКТІВ І ПРОЦЕСІВ КОМП'ЮТЕРИЗАЦІЇ

 

 

Навчальний посібник

 

 

Частина 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харків. Вид. ХНЕУ, 2008УДК 004.4(042.4) ББК 32.973 - 018я7 А00

 

Рецензенти: докт. техн. наук, професор кафедри ІУС Харківського національного університету радіоелектроніки Авраменко В. П.; канд. техн. наук, доцент, зав. кафедри інформаційної і комп'ютерної техніки Харківського національного економічного універси­тету Степанов В. П.

 

 

Рекомендовано до видання рішенням вченої ради Харків­ського національного економічного університету.

Протокол №4 від 27.11.2007 р.

 

 

Авторський колектив:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ушакова І. О.

А00 Основи системного аналізу об'єктів і процесів комп'ютеризації. Ч. 2. Навчальний посібник для студентів напряму "Комп'ютерні науки" / І. О. Ушакова. — Харків: Вид. ХНЕУ, 2008. — 308 с. (Укр. мов.)

Розкрито теоретичні основи проектування ІС з точки зору моделей їх життєвого циклу. Особлива увага приділяється основам програмної інженерії. Розглянуті чинні стандарти в цій галузі, а також особливості різних моделей життєвого циклу програмного забезпечення: від класичної каскадної моделі до моделей, які підтримують Agile-тех­нології. Докладно висвітлюється технологія канонічного проектування. Проаналізовані сучасні підходи до проектування, значна увага приділяється комбінованому процесно-орієнтованому підходу, інструментальним засобам, що підтримують цей підхід, і, зок­рема, інтегрованій системі ARIS. Розглянуті питання стосовно типового проектування ІС. Висвітлюються особливості організації та управління проектами.

Розраховано на студентів напрямку "Комп'ютерні науки" спеціальностей "Інформа­ційні управляючі системи і технології", "Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг".

ISBN 0-0-0-0                                                                                                  УДК 004.4(042.4)

ББК 32.973 - 018я7

© Харківський національний економічний університет, 2008

© Ушакова І. О. 2008Вступ

 

Створення ефективних систем управління організаціями - одна з першорядних проблем сьогодення. Питання, що пов'язані зі збиранням, зберіганням, пошуком, обробкою, перетворенням, розповсюдженням і використанням інформації в організації, мають вирішальне значення для ефективної її діяльності. Тому інформаційні системи управління організаціями розвиваються дуже стрімко і потребують для їх створення фахівців відповідної кваліфікації.

Ускладнення сучасних інформаційних систем (ІС) вимагає використання ефективних технологій їх проектування, які прискорюють створення, впровадження і розвиток проектів ІС, підвищують їх надійність, сприяють їх адаптуванню до змін в навколишньому середовищу. У навчальному посібнику саме висвітлені питання теорії та практики створення інформаційних систем управління організаціями, а також організації та управління процесами проектування ІС за допомогою різноманітних методів і сучасних інструментальних засобів.

Друга частина навчального посібника є основою викладання курсу "Основи системного аналізу об'єктів і процесів комп'ютеризації" для студентів спеціальностей "Інформаційні управляючі системи і технології", "Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг" усіх форм навчання. Він охоплює 3-й і 4-й модулі курсу.

У третьому модулі розглянуті теоретичні основи проектування ІС з точ­ки зору моделей життєвого циклу ІС. Наведені визначення основних понять технології проектування, розглянутий її формалізований опис, методи та засоби проектування. Особлива увага приділяється основам програмної інженерії. Розглянуті чинні стандарти в цій галузі, а також особливості різних моделей життєвого циклу програмного забезпечення: від класичної каскадної моделі до моделей, які підтримують Agile-технології. Докладно висвітлюється технологія канонічного проектування за ГОСТ серії 34.

У четвертому модулі розглянуті індустріальні методи проектування ІС. Проаналізовані сучасні підходи до проектування, значна увага приділяється комбінованому процесно-орієнтованому підходу, інструментальним засобам, що підтримують цей підхід, і, зокрема, інтегрованій системі ARIS. Роз-глянуті питання стосовно типового проектування ІС, особливо параметричного і модельного об'єктного типового проектування. Висвітлюються особливості організації та управління проектами.Модуль 3. Теоретичні основи проектування ІС

 

 

8. Методологія проектування ІС

 

Методологія проектування складає основу проекту будь-якої ІС. Методологія проектування реалізується за допомогою конкретних технологій, стандартів, що їх підтримують, методів та інструментальних за-собів.

 

8.1. Технологія проектування ІС

 

Сучасні інформаційні технології пропонують широкий набір способів реалізації ІС, вибір яких здійснюється на основі вимог з боку майбутніх користувачів. Потреба у створенні ІС може обумовлюватися необхідністю автоматизації чи модернізації існуючих інформаційних процесів, або необхідністю корінної реорганізації в діяльності організації (проведенні бізнес-реінжинірингу). Потреба у створенні ІС вказує на те, по-перше, для досягнення якої саме мети необхідно розробити систему; по-друге, до якого моменту часу доцільно здійснити розробку; по-третє, які витрати необхідно здійснити для проектування системи.

Мета проектування ІС - створити проект інформаційної системи, який становить технічна документація з докладним описом усіх проектних рішень щодо створення й експлуатації ІС.

Для теорії ухвалення рішень процес проектування ІС - це процес ухвалення проектно-конструкторських рішень, спрямованих на одержання опису системи (проекту ІС), що задовольняє вимоги замовника.

Під проектом ІС слід розуміти проектно-конструкторську і технологічну документацію, в якій наведений опис проектних рішень щодо створення й експлуатації ІС у конкретному програмно-технічному середовищі.

Під проектуванням ІС мається на увазі процес перетворення вхідної інформації про об'єкт проектування, про методи проектування і про досвід проектування об'єктів аналогічного призначення в проект ІС відповідно до державних стандартів (рис. 1). З цього погляду проектування ІС зводиться до послідовної формалізації проектнихрішень на різних стадіях життєвого циклу 1С: планування й аналізу вимог, технічного та робочого проектування, впровадження й експлуатації ІС.


методи проектування, досвід проектування об'єктів аналогічного призначення

розробник, замовник

 

 

Рис. 1. Проектування ІС

Об'єктами проектування ІС є окремі елементи або комплекси їх функціональних і забезпечувальних частин. Так, функціональними елементами відповідно до традиційної декомпозиції є завдання, комплекси завдань і функції управління. У складі забезпечувальних частин ІС об'єктами проектування слугують елементи і комплекси інформаційного, програмного та технічного забезпечення системи.

Предметною областю проектування ІС є система організаційно-економічного управління діяльністю підприємства.

Суб'єктами проектування ІС є колективи фахівців, що здійснюють проектну діяльність, а саме:

організація-розробник, як правило, це спеціалізована (проектна) організація;

організація-замовник для якої необхідно розробити ІС.

Масштаби розроблюваних систем визначають склад і кількість учасників процесу проектування. За великого обсягу й жорстких строків виконання проектних робіт у розробці системи може брати участь декілька проектнихколективів (організацій-розробників). У цьому випадку виділяється головна організація, що координує діяльність всіх організацій-співвиконавців.

Форма участі співвиконавців у розробці проекту системи може бути різною. Найбільш розповсюдженою є форма, за якої кожен співвиконавець виконує проектні роботи від початку до кінця для якої-небудь частини розроблюваної системи. Зазвичай це буває функціональна підсистема або взаємозалежний комплекс завдань управління. Рідше зустрічається форма участі співвиконавців, за якої окремі співвиконавці виконують роботи на окремих етапах процесу проектування. Можливий варіант, за якого функції замовника і розробника поєднуються. У такому випадку ІС проектується власними силами.

Організація проектування передбачає визначення методів взаємодії проектувальників між собою і з замовником у процесі створення проекту ІС, що можуть також підтримуватися набором специфічних засобів.

Проектування ІС передбачає використання проектувальниками певної технології проектування, що відповідає масштабу й особливостям розроблюваного проекту.


Технологія проектування ІС - це сукупність методів і засобів проектування ІС, організації проектування (рис. 2).Технологію проектування можна розглядати як сукупність наступних складових:

покрокової процедури, яка визначає послідовність технологічних опе­рацій проектування;

критеріїв і правил, що використовуються для оцінки результатів виконання технологічних операцій;

графічних і текстових засобів (нотацій), які використовуються для опису проектованої системи.

В основі технології проектування лежить технологічний процес, що визначає дії, їхню послідовність, склад виконавців, засоби і ресурси, необхідні для виконання цих дій. Технологічний процес проектування ІС у цілому поділяється на сукупність послідовно-паралельних, зв'язаних і супідрядних ланцюжків дій, кожен із яких може мати свій предмет. Дії, що виконуються в процесі проектування ІС, можуть бути визначені як неподільні технологічні операції (рис. 3) або як підпроцеси технологічних операцій.
Усі технологічні операції можна розподілити на два основних види: проектувальні,   які   формують  або   модифікують результати проектування;оцінні, які виробляють за встановленими критеріями оцінки результатів проектування.

Таким чином, технологія проектування задається регламентованою послідовністю технологічних операцій, виконуваних у процесі створення проекту на основі того чи іншого методу, в результаті чого стало б зрозумілим не тільки те, що повинно бути зроблене для створення проекту, але й те, ким і в якій послідовності це повинно бути зроблене.

Технологічні інструкції є основною складовою технології проектування. Вони складаються з опису послідовності технологічних операцій проектування, умов, залежно від яких виконується та або інша технологіч-на операція, та опису самих операцій.

Предметом будь-якої обраної технології проектування повинне слугувати відображення взаємозалежних процесів проектування на всіх стадіях життєвого циклу ІС.

До основних вимог, які висуваються до обраної технології проектування, відносяться наступні:

створений за допомогою цієї технології проект повинен відповідати вимогам замовника;

обрана технологія повинна максимально відбивати всі етапи циклу життя проекту;

обрана технологія повинна забезпечувати мінімальні трудові та вартісні витрати на проектування й супровід проекту;

технологія повинна бути основою зв'язку між проектуванням і супроводом проекту;

технологія повинна сприяти зростанню продуктивності праці проектувальника;

технологія повинна забезпечувати надійність процесу проектування й експлуатації проекту;

технологія повинна сприяти простому веденню проектної документації;

технологія повинна забезпечити можливість виконання великих проектів у вигляді підсистем, тобто можливість декомпозиції проекту на складові частини, що розробляються групами виконавців обмеженої чисельності з наступною інтеграцією складових частин;

технологія повинна забезпечити можливість ведення робіт з проектування окремих підсистем невеликими групами (3 - 7 осіб), щообумовлено принципами управління колективом і підвищенням продуктивності за рахунок мінімізації зовнішніх зв'язків;

технологія повинна забезпечити мінімальний час отримання працездатної ІС за рахунок реалізації за більш короткі строки окремих підсистем меншою кількістю розробників;

технологія повинна передбачати можливість управління конфігурацією проекту, ведення версій проекту і його складових, можливість автоматичного випуску проектної документації і синхронізацію її версій з версіями проекту;

технологія повинна забезпечувати незалежність виконуваних проектних рішень від засобів реалізації ІС - СУБД, ОС, мов і систем програмування;

технологія повинна бути підтримана комплексом так званих CASE-засобів, що забезпечують автоматизацію процесів, виконуваних на всіх стадіях процесу створення ІС.

Застосування будь-якої технології проектування конкретного проекту для конкретної організації неможливе без вироблення ряду стандартів, правил і угод, яких повинні дотримуватися усі учасники проекту. До них відносяться наступні стандарти:

проектування;

оформлення проектної документації;

призначеного для користувача інтерфейсу.

Стандарт проектування повинен встановлювати:

набір необхідних діаграм (моделей) на кожній стадії проектування і ступінь їх деталізації;

правила фіксації проектних рішень на моделях, зокрема правила присвоєння імен об'єктам (включаючи угоди з термінології), набір атрибутів для всіх об'єктів і правила їх заповнення на кожній стадії, правила оформлення діаграм, включаючи вимоги до форми та розмірів об'єктів і т.

д.;

вимоги до конфігурації робочих місць розробників, включаючи настройки операційної системи, настройки CASE-засобів, спільні настройки проекту і т. д.;

механізм забезпечення спільної роботи над проектом, зокрема: правила інтеграції підсистем проекту, правила підтримки проекту в однаковому для всіх розробників проекту стані (регламент обміну проектною інформацією, механізм фіксації спільних об'єктів і т. д.), правила перевірки проектних рішень на несуперечливість і т. д.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44 


Похожие статьи

І О Ушакова - Соціальні мережі як засіб впливу на взаємовідносини з клієнтами

І О Ушакова - Основи системного аналізу об'єктів і процесів комп'ютеризації

І О Ушакова - Практикум з навчальної дисципліни основи системного аналізу об'єктів і процесів комп'ютеризації

І О Ушакова - Робоча програма навчальної дисципліни Проектування інформаційних систем

І О Ушакова - Робоча програма навчальної дисципліни системний аналіз для студентів напряму підготовки 6 050101 комп'ютерні науки