А У Уразов, І В Саух, П В Маслак - Основи економічної теорії навчальний посібник - страница 1

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38 

Житомирський державний університет імені Івана Франка А.У.Уразов, І.В.Саух, П.В.Маслак

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

 

 

 

 

Навчальний посібник

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Житомир - 2004ББК 65я72 33(075) У - 68

 

 

 

Посібник підготували:А.У.Уразов

 

І.В.Саух

 

 

 

П.В.Маслак


- кандидат економічних наук, доцент Житомирського державного університету імені Івана Франка;

- заслужений працівник освіти України, доцент кафедри економічних дисциплін Житомирського державного університету імені Івана Франка;

кандидат економічних наук, доцент кафедри економічних дисциплін Житомирського державного університету імені Івана Франка;Рецензенти:

 

М. П. Поліщук - доктор економічних наук, професор, Житомирський

державний агроекологічний університет; К. С. Солонінко - кандидат економічних наук, професор, Житомирський

державний технологічний університет.

 

 

 

 

Основи економічної теорії: Навчальний посібник для студентів неекономічних спеціальностей вищих навчальних закладів ІІІ - ІУ рівнів акредитації. - Житомир,2004. - с.314.

 

 

 

В навчальному посібнику викладені теоретичні основи та механізм функціонування сучасної змішаної економіки ринкового типу. Розглянуті основні проблеми мікро- і макроекономіки, закономірності розвитку світової економіки в умовах її зростаючої глобалізації. Окрема глава присвячена реалізації стратегічного курсу України на європейську інтеграцію.

Особливістю посібника є те, що по кожній темі, крім розкриття її змісту, наведені тести, завдання, задачі та їх розв'язання. Вміщено рекомендації по використанню Інтернет при вивченні економічних дисциплін.

Для студентів неекономічних спеціальностей вищих навчальних закладів ІІІ - ІУ рівнів акредитації, а також для всіх, хто прагне оволодіти сучасною економічною теорією.ЗМІСТ

Вступ.. 4

РОЗДІЛ І. Фундаментальні поняття економіки.......................................................... 6

Глава 1. Предмет, метод і функції економічної теорії..................................................... 6

Глава 2. Безмежність потреб та обмеженість ресурсів..................................................... 13

Глава 3. Проблема вибору в економіці та альтернативна вартість................................. 22

Глава 4. Виробництво та ефективність.............................................................................. 31

Глава 5. Основні питання економіки. Економічні системи............................................. 42

Глава 6. Основні суб'єкти економіки та їх взаємодія....................................................... 52

Глава 7. Раціональне економічне мислення........................................................................ 64

 

РОЗДІЛ II. Основи мікроекономіки................................................................................ 76

 

Глава 8. Економічна поведінка споживача........................................................................ 76

Глава 9. Попит і пропозиція в ринковому механізмі........................................................ 81

Глава 10. Взаємодія попиту та пропозиції......................................................................... 99

Глава 11. Конкуренція в ринковому механізмі.................................................................. 104

Глава 12. Витрати виробництва та прибуток..................................................................... 115

Глава 13. Підприємництво і організаційні форми бізнесу................................................ 131

Глава 14. Види ринків та їх інфраструктура....................................................................... 143

 

РОЗДІЛ ІІІ. Основи макроекономіки.............................................................................. 148

 

Глава 15. Національна економіка та результати її функціонування................................ 149

Глава 16. Економічна роль і функції держави в сучасній економіці............................... 161

Глава 17. Сукупний попит і сукупна пропозиція: макроекономічна

рівновага........................................................................................................... 174

Глава 18. Економічне зростання і циклічність економічного розвитку.......................... 183

Глава 19. Податково-бюджетна система та фіскальна політика....................................... 200

Глава 20. Грошово-кредитна система та монетарна політика.......................................... 213

Глава 21. Інфляція та антиінфляційна політика................................................................. 232

Глава 22. Зайнятість і безробіття.......................................................................................... 247

Глава 23. Розподіл доходів. Політика доходів та її інструменти....................................... 260

Глава 24. Міжнародна торгівля і міжнародна валютна система........................................ 278

Глава 25. Глобалізація економіки......................................................................................... 293

Глава 26. Європейський вибір України............................................................................... 301

 

Використання Інтернет при вивченні економічних дисциплін....................................... 310

Рекомендована література   314ВСТУП

 

Ринкова трансформація економічної системи України об'єктивно потребує підготовки нової генерації спеціалістів, що володіють ґрунтовними знаннями сучасної ринкової економіки, законами її розвитку і функціонування. Без таких знань неможливо підготувати не тільки кваліфікованого спеціаліста будь - якого профілю, а й взагалі сучасно освічену людину.

Рівень економічних знань, економічної культури громадян завжди були і залишаються важливим чинником економічного прогресу суспільства. І, навпаки, відсутність таких знань перетворюється на чинник гальмування прогресу, стримує здійснення економічних реформ.

Головна мета посібника - сприяти формуванню у студентів цілісної системи економічних знань, сучасного економічного мислення і економічної поведінки, озброїти їх знанням методів економічного аналізу, без чого неможливе прийняття та реалізація ефективних господарських і управлінських рішень.

Формування економічної культури, сучасного економічного мислення досягається в закладах освіти двома взаємопов'язаними шляхами: через власний зміст економічної освіти, її пізнавальну і практичну функції та за допомогою найбільш ефективних форм (технологій) організації навчального процесу. Тільки діалектична єдність змісту і форми навчання здатна забезпечити його високу ефективність та результативність.

В сучасних умовах економічна освіта вже не може зводитися до простого, екстенсивного оволодіння певною сумою знань. Вона повинна бути зорієнтована на формування інтенсивного творчого типу навчання студентів. Проблемні питання та завдання, тести і задачі, що наведені в посібнику, мають сприяти інтенсифікації навчального процесу, а також дають можливість для застосування комп'ютерних технологій навчання та таких навчальних технологій як рейтингова та кредитно-модульна системи, сприяють найбільш ефективній і раціональній організації навчального процесу.

Сучасний розвиток комп' ютерної техніки та програмного забезпечення вносять суттєві зміни в методи і характер економічної освіти. Використання інформаційних технологій обумовлює необхідність і можливість розробкинових методик вивчення економіки, застосування яких забезпечує підвищення рівня економічної підготовки студентів, їх інформаційної освіченості і культури.

Застосування сучасних комп'ютерних технологій, включаючи можливості, що надає використання Інтернет, формує у студентів вміння й навички в розв'язанні різних проблемних завдань і ситуацій, і тим самим надає їх навчальній діяльності творчого, пошукового спрямування.

За своєю структурою посібник включає виклад загальних, фундаментальних основ функціонування сучасної змішаної економіки ринкового типу, розгляд основних проблем мікро- і макроекономіки, закономірностей та тенденцій розвитку світової економіки в умовах її зростаючою глобалізації. Окрема глава присвячена реалізації стратегічного курсу України на європейську інтеграцію.

Особливістю посібника є те, що по кожній темі, крім розкриття її змісту, наведені тести, завдання, задачі та їх розв'язання. Вміщено рекомендації по використанню Інтернет при вивченні економічних дисциплін.

Автори з вдячністю сприймуть всі конструктивні зауваження та побажання щодо вдосконалення змісту і форми викладу навчального матеріалу посібника.РОЗДІЛ І Фундаментальні поняття економіки

 

Глава 1. Предмет, метод і функції економічної теорії

1.      Предмет економічної теорії та еволюція в його науковій трактовці.

2.      Методи пізнання економічних процесів та їх класифікація.

3.      Функції економічної теорії. Місце і роль економічної теорії в системі економічних наук.

 

1. Предмет економічної теорії та еволюція в його науковій трактовці

 

Предметом економічної теорії в класичному, політекономічному розумінні є економічні або виробничі відносини, що складаються між людьми в процесі виробництва матеріальних благ та послуг. Таке розуміння предмету економічної науки було закладено англійськими класиками-економістами ХУІІІ-ХІХ сторіччя (А.Смітом, Д. Рікардо, Дж.С. Мілем).

Що ж становлять собою економічні відносини?

Економічні відносини - це суспільні відносини і зв'язки, що складаються між людьми в процесі виробництва, розподілу, обміну та споживання матеріальних благ та послуг. Така трактовка змісту і структури економічних відносин обумовлена тим, що виробництво, економічна діяльність людей в цілому здійснюється в кінцевому рахунку для задоволення матеріальних потреб. Ці потреби задовольняються шляхом споживання створених у виробництві товарів та послуг. Споживанню ж передує розподіл та обмін вироблених матеріальних благ. Саме тому, економічні відносини становлять цілісну сукупність відносин, що складаються між людьми в сфері виробництва, розподілу, обміну та споживання матеріальних благ і послуг.

Названі складові економічних відносин характеризують їх внутрішню структуру і організацію та утворюють систему економічних відносин будь-якого суспільства, яка визначає його економічний базис.

Розглянемо  коротко  сутність  названих  структурних складових системи економічних відносин.Виробництво - це процес створення матеріальних благ та послуг (валового продукту), необхідних для задоволення суспільних потреб (особистих та виробничих).

Розподіл - визначає частку індивідів, підприємств та держави у створеному валовому продукті. В результаті розподілу утворюються доходи громадян і підприємств (заробітна плата, рента, процент, прибуток). Ці доходи вважаються первинними. Доходи держави є вторинними. Вони формуються за рахунок оподаткування первинних доходів.

В процесі розподілу відбувається і розподіл економічних ресурсів з метою їх послідуючого використання в процесі виробництва.

Обмін - це процес, в ході якого отримані в результаті розподілу доходи обмінюються на товари та послуги. В умовах товарного виробництва обмін відбувається на ринку і через ринок. Тому відносини (сфера) обміну в широкому розумінні - це вся система ринкових відносин.

Споживання - це використання отриманих в результаті розподілу і обміну матеріальних благ для задоволення потреб.

Таким чином, саме на основі системного розуміння сутності та структури економічних відносин, базується класична трактовка предмету економічної науки.

Економічна теорія - це наука, що постійно розвивається, відповідно уточнюється та збагачується розуміння її предмету.

Наприкінці XIX - на початку XX сторіччя виникає економічне вчення маржиналізму та неокласичної школи, які відіграли значну роль в розвитку західної економічної науки. Представники цих шкіл започаткували інший підхід до розуміння і визначення предмету економічної теорії, який в основних рисах зберігається в сучасній західній економічній науці.

З позицій маржиналізму і неокласичної школи, предметом економічної теорії є вибір найбільш ефективних способів використання обмежених (рідкісних) ресурсів з метою максимального задоволення зростаючих людських потреб.

На думку представників названих шкіл, саме науковим обґрунтуванням способів ефективного вибору в умовах обмежених ресурсів повинна займатися економічна наука. Це становить її предмет і завдання.

(Більш детально зміст наведеного визначення буде розглянуто в наступній главі).

На чому базується наведене визначення предмету економічної теорії?Методологічною основою, ядром економічного вчення маржиналістів і неокласиків є теорія граничної корисності благ та граничної продуктивності економічних ресурсів, а основним протиріччям ринкової організації виробництва є протиріччя між безмежними потребами та обмеженими ресурсами, необхідними для їх задоволення. Саме тому, в економіці постійно виникає і відтворюється проблема вибору, сутність якої полягає в пошуку альтернативних варіантів використання обмежених ресурсів з метою найбільш повного задоволення безмежних потреб.

Названа методологія та її сучасні інтерпретації покладені в основу західних навчальних курсів «Економікс», макро - і мікроекономіки.

Слід зазначити, що маржиналістський підхід до визначення предмету економічної теорії не суперечить класичному, а розвиває і конкретизує його. Політекономічний підхід не можливо заперечити, а тим більше відкинути його (як це можна бачити в деяких вітчизняних підручниках, в яких міститься лише маржиналістське визначення предмету економічної теорії). В будь-якій економічній системі люди виробляють валовий продукт, відповідно його розподіляють, обмінюють і споживають. При цьому, вони, безумовно, намагаються здійснювати раціональний вибір альтернативного використання обмежених ресурсів.

Економічна теорія належить до суспільних наук, вона вивчає людину як головного суб'єкта і носія економічних відносин. Економічна теорія вивчає економічну поведінку людей, тобто їх діяльність в сфері виробництва, розподілу, обміну та споживання матеріальних благ та послуг. Тому завдання економічної теорії полягає в науковому обґрунтуванні раціональної економічної поведінки людей, формуванні у них економічного мислення, економічної культури , без яких неможливе успішне вирішення складних проблем ефективного вибору.

Рівні вивчення та складові сучасної економічної теорії.

При структурному аналізі економічних процесів розрізняють два основних рівні: макрорівень і мікрорівень (від грецьк. "макрос" - великий і "мікрос" - малий). Відповідно розрізняють поняття "макроекономіка" і "мікроекономіка".

Предметом макроекономіки є загальні закономірності і механізм функціонування національної економіки як єдиного цілого.

Мікроекономіка вивчає закономірності і механізм функціонування економічних процесів на рівні первинних ланок економіки: домогосподарств,фірм. В вузькому розумінні - це економіка фірми, обґрунтування її економічної поведінки (діяльності) в умовах ринку.

Також окремо виділяють і два інших рівні економічного аналізу і відповідно поняття: мезоекономіка, яка вивчає механізм функціонування економічних процесів на рівні окремих галузей і підсистем національної економіки (агропромисловий, військово-промисловий, територіальні комплекси та ін.), та мегаекономіка, яка вивчає закономірності розвитку і функціонування світової економіки, тобто економічні процеси на глобальному рівні.

Макро- і мікроекономіка є двома складовими частинами (розділами) сучасної ринкової економічної теорії.

З позицій функціонального підходу розрізняють позитивну і нормативну економічну теорію.

Позитивна економічна теорія вивчає, систематизує та узагальнює об'єктивні факти економічної дійсності, тобто фактичний стан економіки. Вона вивчає те, "що є" в даний час в економіці.

Нормативна економічна теорія дає оцінку фактичному стану економіки і на цій основі визначає, які конкретні рішення та заходи повинні бути здійсненні в тій чи інший економічній ситуації. Вона дає відповідь на питання: «як повинно бути?»

Наприклад, позитивне твердження: "фактичний рівень безробіття в країні становить 10%". Нормативне твердження: "рівень безробіття необхідно скоротити на 4%, щоб довести його до природного рівня".

 

2.  Методи пізнання економічних процесів, їх класифікація

 

Предмет любої науки нерозривно пов'язаний з її методом. Метод - це спосіб або шлях наукового пізнання предмету відповідної науки.

Метод економічної теорії становить собою сукупність прийомів, засобів, принципів та інструментів, за допомогою яких здійснюється дослідження закономірностей та законів розвитку і функціонування економічних систем.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38 


Похожие статьи

А У Уразов, І В Саух, П В Маслак - Основи економічної теорії навчальний посібник