О В Захарова, О О Шумаєва, В І Мозговий - Організація діяльності державного службовця - страница 1

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49 

ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД „ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ"

 

 

 

 

 

О.В. Захарова, О.О. Шумаєва, В.І. Мозговий, Л.Г. Вергазова, О.П. Соловцова, Л.М. Василишина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ

ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ

Навчальний посібник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донецьк-2013

ДонНТУУДК 35.08 (075.8) ББК 67.401 (075.8) О-64

Рекомендовано до друку вченою радою ДВНЗ „Донецький національний технічний університет" (протокол №1 від 15 лютого 2013 р.)

 

Рецензенти:

Черниш О.І. - доктор наук з державного управління, професор кафедри менеджменту невиробничої сфери Донецького державного університету управління Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України;

 

Богачов С.В. - доктор економічних наук, професор, секретар Донецької міської ради;

Кратт О.А. - доктор економічних наук, професор, декан факультету менеджменту, завідувач кафедри економіки і маркетингу ДВНЗ „Донецький національний технічний університет" Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

 

 

 

О 64 Організація діяльності державного службовця: навчальний посібник / О.В. Захарова, О.О. Шумаєва, В.І. Мозговий, Л.Г. Вергазова, О.П. Соловцова, Л.М. Василишина. - Донецьк, 2013. - 342с.

 

Навчальний посібник з організації праці державного службовця побудований на основі нормативних вимог Галузевого стандарту вищої освіти України і містить три змістовні модулі: „Створення сприятливих умов для ефективної діяльності державного службовця", „Формування навичок ефективного виконання державними службовцями посадових обов'язків" та „Ділова українська мова". Зміст кожного модуля розкривається нормативно визначеними темами, до яких включено практичні додатки, перелік літератури та ілюстративний матеріал. Навчальний посібник призначено для магістрів спеціальності 8.150101 „Державна служба" напряму підготовки 8.150000 „Державне управління" кваліфікації 2419.3 - „Спеціаліст державної служби" у межах дисципліни „Організація праці державного службовця". Проте він може бути корисним для посадовців, керівників різного рівня, а також широкого кола читачів, яких цікавлять соціально-правові аспекти державної чи громадської діяльності та проблеми організації праці державних службовців в Україні.

 

 

 

УДК 35.08 (075.8) ББК 67.401 (075.8)

 

 

 

© ДонНТУ, 2013ЗМІСТ

 

 

ПЕРЕДМОВА....................................................................................................................................... 8

 

 

Змістовний модуль 2.08.01.
СТВОРЕННЯ СПРИЯТЛИВИХ УМОВ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ
Тема
1. Мета й особливості діяльності державного службовця............................................... 10

1.1. Сутність, мета та принципи державної служби України............................................. 10

1.2.      Управління державною службою України.................................................................. 11

1.3.      Статус, права та обов'язки державного службовця України..................................... 17

1.4.      Стратегічні напрями діяльності державної служби України..................................... 19

Тема 2. Сутність і зміст організації діяльності............................................................................. 22

2.1.     Класифікація посадових рівнів державних службовців.............................................. 22

2.2.     Просування по службі державного службовця............................................................ 24

2.3.     Особливості організації праці державного службовця................................................ 26

Тема 3. Вимоги до кандидатів на посади державних службовців............................................ 29

3.1. Організація конкурсного відбору на посаду державного службовця......................... 29

3.2.  Кваліфікаційні вимоги до кандидатів на заміщення вакантної

посади державного службовця........ 32

3.3.  Вимоги до якостей кандидатів на заміщення вакантної посади
державного службовця...... 34

Тема 4. Методи професійного підбору на вакантні посади........................................................ 38

4.1.  Особливості набору кандидатів та їх відбору в системі

державної служби України         38

4.2.  Формування кадрового резерву для державної служби............................................... 41

4.3.  Інформаційні технології в управлінні людськими ресурсами на
державній службі
.............................................................................................................. 44

Тема 5. Імідж та його значення в діяльності державного службовця..................................... 46

5.1.    Сутність і складові іміджу державного службовця...................................................... 46

5.2.    Професіоналізм як головна складова ділового іміджу................................................ 48

5.3.    Засоби формування позитивного іміджу державної служби...................................... 49

5.4.    Специфіка формування іміджу керівника державного органу................................... 51

Тема 6. Поділ і кооперування праці............................................................................................... 54

6.1.    Специфіка праці державних службовців...................................................................... 54

6.2.    Сутність, види і критерії поділу праці на державній службі...................................... 55

6.3.    Делегування повноважень в органах державної влади та

місцевого самоврядування        57

Кооперування праці державних службовців.................................................................................... 59Тема 7. Регламентування посадових обов'язків........................................................................................ 61

7.1.    Професійно-кваліфікаційні характеристики посад державних
службовців... 61

7.2.    Посадові інструкцій державних службовців............. 63

7.3.    Типові завдання, обов'язки та повноваження працюючих на
державній службі...... 66

Тема 8. Організація робочого місця........... 73

8.1.  Організація індивідуального робочого місця державного

службовця... 73

8.2.  Принципи раціональної організації робочого місця державного
службовця... 76

8.3.  Опис робочого місця державного службовця............................................................... 78

Тема 9. Обслуговування робочого місця....................................................................................... 81

9.1.  Основи раціонального обслуговування робочого місця державного
службовця... 81

9.2.  Умови праці та естетичне оформлення робочого місця державного
службовця... 83

Тема 10. Гігієна і культура праці. Режим праці й відпочинку.................................................. 86

10.1.    Особливості гігієни праці державного службовця.................................................... 86

10.2.    Культура праці державного службовця...................................................................... 92

10.3.    Використання робочого часу державного службовця............................................... 94

10.4.    Надання щорічних та додаткових відпусток державним
службовцям
..................................................................................................................... 98

Контрольні запитання.................................................................................................................... 101

Література....................................................................................................................................... 105

Ілюстративний матеріал.............................................................................................................. 109

Додатки.............................................................................................................................................. 111

 

 

 

Змістовний модуль 2.08.02.
ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ЕФЕКТИВНОГО ВИКОНАННЯ
ДЕРЖАВНИМИ СЛУЖБОВЦЯМИ ПОСАДОВИХ ОБОВ'ЯЗКІВ
Тема
1. Планування роботи.......................................................................................................... 118

1.1.      Особисте планування діяльності державного службовця....................................... 118

1.2.      Види та принципи планування у сфері державного управління............................ 119

Тема 2. Професійне спілкування.................................................................................................. 122

2.1.    Мовна культура державного службовця..................................................................... 122

Практичні поради державним службовцям щодо професійного
спілкування
.................................................................... 124Тема 3. Службові документи і діловодство        132

3.1.  Документ, його роль та місце в державному управлінні та
місцевому самоврядуванні....... 132

3.2.  Види документів та їх класифікація.............................................................................. 139

3.3.  Стандартизація, уніфікація та трафаретизація управлінських
документів
....................................................................................................................... 142

3.4.  Системи електронного документообігу....................................................................... 142

Тема 4. Підготовка нарад і офіційних зустрічей........................................................................ 146

4.1.     Сутність та класифікація нарад.................................................................................... 146

4.2.     Організація і проведення наради................................................................................. 147

4.3.     Організація і проведення офіційних зустрічей........................................................... 151

Тема 5. Розгляд звернень і прийом громадян............. 159

5.1.  Правові засади розгляду звернень і прийому громадян............................................. 159

5.2.  Класифікація звернень та вимоги до їх подання......................................................... 160

5.3.  Процедура розгляду звернень........................................................................................ 161

5.4.  Організація особистого прийому громадян................................................................. 163

5.5.  Діловодство за зверненнями громадян в органах державної влади і
місцевого самоврядування
............................................................................................ 164

Тема 6. Контроль якості роботи................................................................................................... 168

6.1.  Загальні організаційно-методологічні засади оцінювання

діяльності в державному секторі................................................................................... 168

6.2.  Щорічне оцінювання та атестація державних службовців........................................ 170

6.3.  Порядок оцінювання результатів службової діяльності державних
службовців
...................................................................................................................... 175

Тема 7. Стимулювання діяльності державних службовців.................................................... 178

7.1.  Оплата праці державних службовців........................................................................... 178

7.2.  Підвищення кваліфікації як один з видів мотивації державних
службовців
...................................................................................................................... 179

7.3.  Зарубіжний досвід оплати та стимулювання праці державних
службовців
...................................................................................................................... 181

Контрольні запитання................................................................................................................... 183

Література....................................................................................................................................... 186

Ілюстративний матеріал.............................................................................................................. 188

Додатки... 189

 

Змістовний модуль 2.08.03.
ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА
Тема
1. Українська мова та її норми........................................................................................... 193

1.1.    Походження та соціальні норми функціонування мови........................................... 194

1.2.    Соціальні норми функціонування національної мови......................... 197Фонетико-орфоепічні та графічні норми української мови.................................................................... 201

1.3.    Фонетика та орфографічні норми української мови............... 204

1.4.    Граматика та морфологічні норми української мови................................................ 206

1.5.    Синтаксис та пунктуаційні норми української мови.............. 209

1.6.    Лексичні норми ділової української мови.................................................................. 215

Тема 2. Стилі сучасної української літературної мови............................................................ 218

2.1.     Загальна характеристика форм і стилів мовлення..................................................... 218

2.2.     Розмовний, публіцистичний та художній стилі мовлення...................................... 221

2.3.     Науковий та діловий стилі. Вимоги до мови документів........................................ 224

Тема 3. Усне ділове спілкування.......... 228

3.1.     Особливості приватного ділового спілкування......................................................... 228

3.2.     Особливості публічного ділового спілкування............. 235

Тема 4. Писемне ділове спілкування........... 243

4.1.     Фонетичний принцип правопису........ 243

4.2.     Морфологічний принцип правопису......... 245

4.3.     Термінологія ділового спілкування............................................................................. 250

4.4.     Офіційна передача власних назв в документах............ 251

Тема 5. Мова ділових документів......... 258

5.1.    Класифікація й вимоги до документів......................................................................... 258

5.2.    Особливості оформлення документів.......................................................................... 276

5.3.    Граматична форма ділових документів....................................................................... 262

5.4.    Синтаксис ділової документації......... 262

Контрольні запитання....... 278

Література....................................................................................................................................... 280

Додатки... 282

Глосарій основних понять та термінів         336ПЕРЕДМОВА

 

Одним із визначальних індикаторів успішної державної політики є результативність діяльності державних службовців, яка в першу чергу визначається якістю виконання обов'язків і завдань, професійною компетентністю, позитивним іміджем та етикою поведінки. Досягнення таких результатів можливо за умови раціональної організації праці, що є комплексним процесом, який складається з цілісної системи спеціальних принципів, інструментів, підходів та методів.

Саме з цих позицій для забезпечення будь-яких органів державної влади висококваліфікованими та компетентними фахівцями необхідно чітко уявляти собі мету й процедуру конкурсного відбору на основі обґрунтованих кваліфікаційних вимог і очікуваних ділових якостей претендентів на заміщення вакантної посади. Тільки планомірне формування кадрового резерву здатне якнайкраще сприяти скороченню залежності державної служби від зовнішнього ринку праці, підвищенню ефективності її кадрової роботи і формуванню позитивного іміджу державного службовця.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49 


Похожие статьи

О В Захарова, О О Шумаєва, В І Мозговий - Організація діяльності державного службовця