Л С Язловицька - Вікова оцінка фізичного розвитку дітей із церебральним паралічем - страница 1

Страницы:
1 

Оригінальні дослідження

УДК 616-0535-071.3:616.8-009.11

Л. С. Язловицька1 Ю. В. Козуб1 Л. Г. Паламар2

1 Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича

2 Чернівецький обласний медико-соціальний центр реабілітації дітей із органічним ураженням нервової системи

ВІКОВА ОЦІНКА ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ІЗ ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ

Ключові слова: фізичний розвиток, діти, церебральний параліч.

Резюме. Діти з діагнозом церебральний параліч із помірно вираженими функціональними порушеннями 7-9 років за довжи­ною та масою тіла поступаються здоровим ровесникам. Гармонійний фізичний розвиток спостерігався, у середньому, у 29% хворих дітей.

Вступ

Дитячий церебральний параліч (ДЦП) - гете­рогенна група синдромів, яка є наслідком пошко­дження мозку у внутрішньоутробному, інтраната-льному та ранньому постнатальному періоді і веде до порушення моторного розвитку дитини [2]. У зв'язку зі значним розповсюдженням дано­го захворювання, тяжкістю клінічних проявів, складністю лікувально-реабілітаційних заходів, дослідження проблеми ДЦП є досить актуальним [2,3]. Знання морфологічних особливостей фізи­чного розвитку дітей, хворих на ДЦП, вікової динаміки їх основних антропометричних показ­ників, необхідні для розробки науково обґрунто­ваної системи фізичної підготовки дітей із ДЦП для проведення реабілітаційних заходів.

Мета дослідження

Вивчити особливості фізичного розвитку дітей 7-9 років із діагнозом ДЦП.

Матеріал і методи

Обстежено 75 здорових та 45 дітей із діагно­зом ДЦП із помірно вираженими функціональни­ми порушеннями, віком від 7 до 9 років, які пере­бували на реабілітаційному курсі в неврологічно­му відділенні Чернівецького обласного медико-соціального центру реабілітації дітей із органіч­ними ураженнями нервової системи. Розподіл обстежених дітей за віком, статю та характером наявних захворювань наведено в табл. 1.

Вимірювали антропометричні параметри: до­вжину тіла (ДТ, см), масу тіла (МТ, кг) обвід гру­дної клітки (ОГК, см) та розраховували індекс гармонійності розвитку (ІГР, у.о.) [4]. Проводили порівняльну оцінку отриманих значень із регіона­льними статево-віковими стандартами [4].

© Л. С. Язловицька, Ю. В. Козуб, Л. Г. Паламар, 2010

Статистичний аналіз даних проводили за до­помогою пакета Statistica 6.0 (StatSoft, USA, 2001). Нормальний розподіл вибірки визначали за допомогою критерію Шапіро-Вілкі. Для порі­вняння непараметричних даних двох незалежних вибірок застосований критерій Мана-Вітні, при порівнянні параметричних даних - t-критерій Стьюдента, для порівняння відсотків використову­вали кутове перетворення Фішера (t(p). Критичний рівень значущості при перевірці статистичних гі­потез приймався рівним р<0,05. Опис вибірково­го розподілу досліджуваних параметрів проводи­ли на основі значень медіани (Ме), нижнього (25%) та верхнього (75%) квартилей для розподі­лу, який не відповідав нормальному, та на основі середнього (М), середньоквадратичного відхилен­ня (s) для розподілу, що відповідав гаусівському.

Обговорення результатів дослідження

Встановлено, що діти з ДЦП всіх досліджува­них вікових груп мають вірогідно нижчі показни­ки довжини тіла, ніж їх здорові однолітки (табл.2). Максимальна різниця за довжиною тіла спостерігається в 7 та 9 років. Зокрема, у здоро­вих дітей 8-ми років лінійні розміри на 6% більші, ніж у хворих ровесників, а в 9-річних - на 8%. Аналіз вікових змін даного показника виявив за­кономірне його збільшення в кожній віковій групі порівняно з попередньою як у хворих, так і в здо­рових дітей. Отримані дані підтверджують наяв­ність позитивної вікової динаміки морфометрич-них показників у школярів молодшого віку [4,5]. Зокрема, в останніх спостерігається зростання лі­нійних розмірів тіла, які тісно корелюють із віком, яскраво відбиваючи динаміку росту організму.

Цікавими є вікові особливості коливання фізич­ного розвитку (ФР) за зростом у хворих та здорових

Таблиця 1

Розподіл обстежених дітей за наявною неврологічною систематикою, віком та статтю

Форми дитячого церебрального параліча

7 років

8 років

9 років

Усього

 

хлопці

дівчата

хлопці

дівчата

хлопці

дівчата

 

спастична диплегія

3

7

4

5

3

4

26

правобічний геміпарез

1

1

1

1

1

-

5

лівобічний геміпарез

-

-

-

3

1

-

4

спастичний тетрапарез

1

-

-

-

1

1

3

змішана

-

2

1

-

1

-

4

подвійна геміплегія

2

-

-

-

-

-

2

атонічно-астатична

-

-

-

1

-

-

1

Усього

7

10

6

10

7

5

45

Таблиця 2

Антропометричні показники дітей 7-9 років (M±s; Me [25%;75%])

Показники

7 років

8 років

9 років

 

Хворі п=17

Здорові п=24

Хворі п=16

Здорові п=20

Хворі п=12

Здорові п=31

Зріст, см

\ 19** [117;122]

132±6,5*

132 [128;136]

127±7,6

126 [120;134]

135±5,0 125* ****

[130;139]

129±11,0*** 128 [121;136]

140 [135;144]

Маса тіла, кг

21,0±2,46** 21[20;23]

28,5* [27;32,5]

27,8±6,38

32,9±6,19* 32[30;38]

27,2±6,91*** 26[24;28]

35[29;40]

Обвід грудної клітки, см

61[60;64] **

65[62;68] *

66±4,1 65[63;69]

64[62;68] ****

63±4,4 62[61;63]

70[65;77] * ***

Примітка, різниця значуща при р<0,05 при порівнянні показників у дітей: у хворих та здорових одного віку — *; 7 та 8 років - **; 7 та 9 років -***; 8 та 9 років — ****

Таблиця З

Оцінка фізичного розвитку дітей 7-9 років за величиною росту

Шкала оцінки ростуаф

Відносна кількість дітей (%)

 

7 років

8 років

9 років

Всі діти

 

хворі п=17

здорові п=24

хворі п=16

здорові п=20

хворі п=12

здорові п=31

хворі п=45

здорові п=75

Явне зниження росту (І)

29*

0

31*

0

33,5*

0

31*

0

Тенденція до зниження (II)

53**

8*

0

0

33,5*,

***

0

29*

3

Середні характеристики росту (III)

lg ****

23 ****

50

****

35

****

25

38,5

****

31

36

****

Тенденція до збільшення (IV)

0

29,5*

19

35

0

23

7*,

28

Високі (V)

0

29,5*

0

зо*

8

38,5

2*,

33

Примітка, tcp значуща при р <0,05 при порівнянні частот: між групами хворих та здорових дітей одного віку — *; між групами хворих дітей 7 та 8 років — **; між групами хворих дітей 8 та 9 років — ***; в середині досліджуваної групи ІІтаШ — ****;в середині досліджуваної групи III та V — *****;в середині досліджуваної групи IV та III — ******

дітей. Зокрема, у дітей із ДЦП, в період від 7 до 8 років відмічено значущий приріст лінійних розмірів тіла, тоді як з 8 до 9 років даний процес уповільню­ється. У здорових дітей суттєве збільшення розмі­рів тіла відбувалося від 8 до 9 років (табл. 2).

Аналіз розподілу дітей за величиною росту за регіональними статево-віковими центильними таблицями показав, що серед хворих є значна кі­лькість дітей із низьким ростом та з тенденцією до зниження росту (разом -60%) на відміну від їхздорових однолітків, більшість з яких є високими чи вищими середнього зросту (разом 61%) (табл. 3). Виявлено коливання швидкості ФР за ростом серед хворих дітей 7-9-річного віку, на відміну від їх здорових однолітків. Зокрема, порівняння да­ного показника в дітей різного віку із ДЦП свід­чить про прискорення процесів росту лінійних розмірів тіла від 7 до 8 років. Зокрема, серед 8-річних хворих у загальному на 51% менше дітей зі зростом низьким чи нижче середнього, на від­міну від 7-річних. Крім того, з'являються діти зі зростом вище середнього. У подальшому, від 8 до 9 років, процеси росту сповільнюються. Так, кіль­кість 9-річних дітей із ДЦП із ростом нижчим се­реднього на 34% більша, ніж серед дітей 8 років.

До остеопорозу і сповільнення росту пацієнтів із ДЦП можуть призводити фактори пов'язані з меншим перебуванням на сонячному світлі, м'язо­вою спастичністю та метаболічними перетворен­нями попередників вітаміну D в неактивні метабо­літи у зв'язку з протисудомним лікуванням [1].

Певна тенденція щодо коливання ФР за зрос­том у здорових дітей була виявлена в результаті дослідження ФР київських школярів 6-9 років [5]. Встановлено, що у віці 8 років у здорових дітей відмічалося доволі різке падіння швидкості рос­тових процесів, а у віці 9 років знову з'являлася тенденція до їх зростання. На думку авторів, це пов'язано з підвищенням навантажень на почат­ку систематичного навчання в школі та адаптація до нього в подальшому.

Даний факт може частково пояснити встано­влені нами відмінності в коливанні фізичного розвитку дітей. Як правило, більшість дітей із захворюваннями на церебральний параліч пере­бувають на індивідуальному навчанні, тобто, не відвідують загальноосвітніх шкіл, а процес на­вчання відбувався вдома. Можливо тому, ми не спостерігали сповільнення росту на початку си­стематичного навчання.

Виявлено суттєве зниження маси тіла (МТ) у дітей з обмеженими можливостями здоров'я усіх досліджуваних вікових категорій порівнянно з їх здоровими ровесниками (табл. 2). Зокрема, даний показник у дітей із ДЦП 7, 8 та 9 років був на 27%, 16% та 23% нижчим, ніж у здорових одно­літків відповідно.

Встановлено, що недостатня маса тіла - поши­рена проблема серед дітей із ДЦП 8-ми років [6]. Хоча ознаки недостатнього харчування спостері­галися в пацієнтів зі складними формами ДЦП, їх можна не помітити в пацієнтів з менш вираже­ними ураженнями. Виявлено, що в пацієнтів із тетраплегією індекс МТ нижчий, ніж у пацієнтів із диплегією і геміплегією. У пацієнтів, функціо­нальний стан яких відповідає третьому рівню за системою класифікації за великими моторними функціями (GMFCS), індекс МТ значно нижчий, ніж у дітей за першим і другим рівнями. Після проведення багатомірного регресійного аналізу за віком і статтю, виявилася залежність між низьким індексом МТ і тетраплегією [6].

Щодо вікових відмінностей, встановлено, що з 7 до 8 років тільки в дітей із ДЦП зростає абсо­лютна МТ на 32%, тоді як у здорових дітей спо­стерігається лише тенденція до збільшення МТ. З

8 до 9 років значущого приросту МТ не виявле­но як у хворих, так і в здорових дітей. Однак, протягом двох років (7-9), досліджуваний показ­ник суттєво зростає як у хворих дітей, так і в здо­рових однолітків (табл. 2).

Аналіз розподілу дітей за величиною МТ за регіональними статево-віковими центильними номограмами показав, що серед дітей із ДЦП 7 та

9 років зустрічалася більша кількість дітей із дефі­цитом МТ та з тенденцією до зниження МТ (разом 38%), ніж із тенденцією до зростання та явним зростанням МТ (разом 18%) на відміну від їх здо­рових ровесників (табл. 4). Так, у 41% 7-річних хворих дітей - маса тіла нижче середньої, тоді як у 62% здорових однолітків - вище середньої.

Із віком, від 7 до 8 років, збільшується частка хворих дітей із надлишком МТ (до 25%). У віці 9 років знову з'являється тенденція до збільшен­ня кількості дітей із ДЦП зі зниженою масою. Інша вікова динаміка спостерігається в здорових дітей. Зокрема, вікових коливань ФР за МТ у них не виявлено. Так, у більшості здорових дітей спо­стерігається відносно рівномірний розподіл ФР за масою на середній, вище середнього та високий (табл. 4), тоді як у київських школярів із віком прослідковувалася чітка тенденція до зростання кількості дітей із дефіцитом МТ [5].

Отже, виявлено вікові коливання фізичного розвитку за МТ серед хворих дітей.

Встановлено вірогідні відмінності за величи­ною обводу грудної клітки (ОГК) у дітей із ДЦП при порівнянні зі здоровими однолітками. Зокре­ма, у хворих дітей 7- та 9-річного віку величина ОГК була меншою, ніж у здорових ровесників (табл. 2). Із віком даний показник у дітей із ДЦП не змінився, тоді як в їх здорових однолітків спо­стерігалося вірогідне збільшення абсолютних значень ОГК у кожній віковій групі при порів­нянні з попередньою.

Аналіз показників індексу гармонійності роз­витку показав, що серед досліджуваних хворих дітей кількість із гармонійним розвитком на 19% менша порівняно зі здоровими дітьми (табл. 5). Із віком (від 7 до 9 років) серед здорових дітей ви-

Таблиця 4

Оцінка фізичного розвитку дітей 7-9 років за величиною маси тіла

Шкала оцінки маси тіла

Відносна кількість дітей (%)

 

7 років

8 років

9 років

Всі діти

 

хворі п=17

здорові п=24

хворі п=16

здорові п=20

хворі п=12

здорові п=31

хворі п=45

здорові п=75

Явне зниження маси

12

0

13

0

34*

0

18*

0

Тенденція до зниження маси

29*

0

13

5

17*

0

20*

2

Середні характеристики маси

59

38

31

15

41

42

44

33

Тенденція до зростання маси

0

33*

18

30

0

23

7*

28

Явне зростання маси

0

29*

25**

50

8

35

11*

37

Примітка, ttp значуща при р <0,05 при порівнянні частот: між групами хворих та здорових дітей одного віку — *; між групами хворих дітей 7 та 8 років — **

Таблиця 5

Оцінка гармонійності фізичного розвитку дітей

Показник гармонійності розвитку

Відносна кількість дітей (%)

 

7 років

8 років

9 років

Всі діти

 

хворі п=17

здорові п=24

хворі

п=16

здорові п=20

хворі п=12

здорові п=31

хворі

п=45

здорові п=75

Різко дисгармоній­ний із дефіци-том маси тіла (ДМТ) (І)

0

8

6

0

8

10

4

7

Дисгармонійний із ДМТ (II)

6

38*

12,5

25

17

16

11***

25

Гармонійний (III)

29

29

25

55

33

58**

29

48*,

Дисгармонійний із надлишком маси тіла (НМТ) (IV)

47

* * *

25

* * * *

37,5

15

0

10

31

lg****

Різко дисгармо­нійний із НМТ (V)

18

0*

19

5

42

6*

25

4*

Примітка. tq> значуща при р <0,05 при порівнянні частот: між групами хворих та здорових дітей одного віку —*; між групами здорових дітей 7 та 9 років - **; у середині досліджуваної групи II та IV - ***; у середині досліджуваної групи IV та V-****; у середині досліджуваної групи І та II - *****, у середині досліджуваної групи І та III - ******

явлена чітка тенденція до зростання їх частки з гармонійним ФР - у 2 рази (табл. 5), тоді як се­ред дітей із ДЦП спостерігались незначні коли­вання даного показника.

Виявлено значне переважання дисгармонійно­го ФР у хворих дітей за рахунок надлишку маси тіла (НМТ) (56%), на відміну від здорових (20%). Зокрема, серед 7-річних хворих кількість таких дітей на 40% більша порівняно зі здоровими ро­весниками. Крім того, у групі 9-річних дітей ча­стка хворих із різко дисгармонійним рівнем ФР за рахунок НМТ була на 36% більша, ніж серед здо­рових.

Висновки

1. Діти 7-9 років із діагнозом дитячого цереб­рального паралічу із помірно вираженими функ­ціональними порушеннями за рівнем фізичного розвитку поступаються здоровим ровесникам, про що свідчить зменшення показників довжини та маси тіла, обводу грудної клітки.

2. Гармонійний фізичний розвиток спостеріга­ється у 29% дітей із дитячим церебральним пара­лічем та у 48% здорових дітей.

3. Частка дітей із обмеженими можливостями здоров'я із дисгармонійним фізичним розвитком зумовлена, в основному, надлишком маси тіла.

Перспективи подальших досліджень

Оцінити функціональний стан кардіореспіра-торної системи дітей 7-9 річного віку із церебра­льним паралічем із помірно вираженими функці­ональними порушеннями.

Література. 1. Айзенберг В.Л. Реакции центральной гемодинамики на физическую назагрузку у больных с де­тским церебральным параличом как возможность выбора способа анестезии и прогнозирования ее течения /В.Л Ай­зенберг, А.В. Диордиев, К.Ж. Салмаси //Анестезиология и реаниматология. - 2009. - № 1. - С. 14-17. 2.Коноплян-ко Т. В. Детские церебральные параличи / Т. В. Коноплян­ко // Ж. практ. лікаря. - 2002. - № 1. - С. 34-37. 3. Лунь Г. П. Дихальні порушення у хворих на церебральні паралічі та їхня динаміка в процесі реабілітації за методом проф. В. Козявкіна/ Г. П. Лунь// Львів - Трускавець: Міжнар. клініка відновного лікування. - 2007. - 128 с. 4. Нечитайло Ю.М. Антропометрія та антропометричні стандарти у дітей -Чернівці: БДМА, 1999. - 144 с. 5. Физическое развитие детей младшего школьного возвраста и факторы влияния на него / Л. В. Квашнина, В. П. В. П. Родионов, Ю. А. Маковкина [ и др.] // Здоровье женщины. - 2003. - Т. 13, № 1 - 78-81. 6. Feeley B.T. Body mass index in ambulatory cerebrel palsy patients / B.T.Feeley, K.Gollapudi, N.Y.OtsukaV /J.Pediatr Orthop B. - 2007.-16 № 3. - P. 165-169.

ВОЗРАСТНАЯ ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛИЧОМ

Л. С. Язловицкая, Ю. В. Козуб, Л. Г. Паламар

Резюме. Дети с диагнозом церебральный паралич с уме­ренно выраженными функциональными нарушениями 7-9 лет по показателям роста и массы тела уступают здоровым сверсникам. Гармоничное физическое развитие выявлено, в среднем, у 29% больных детей.

Ключевые слова: физическое развитие, дети, церебра­льный паралич.

AGE RATING OF PHYSICAL DEVELOPMENT OF CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY

L. S. Yazlovytska, Yu. V Kozub, L. H. Palamar

Abstract. At the age of 7-9 children with a diagnosis of ce­rebral palsy and moderately marked functional disorders are inferior to healthy children of the same age in height and weight. The harmonious physical development was observed on aver­age in 29% of sick children.

Key words: physical development, children, cerebral palsy

Yuriy Fedkovych National University (Chernivtsi) Regional medical and social rehabilitation center for children with organic affection of the nervous system

(Chernivtsi)

Clin. andexperim. pathol.- 2010.- Vol.9, №3 (33).-P.129-133.

Надійшла до редакції 25.08.2010

Рецензент — проф. С. С. Ткачук © Л. С. Язловицька, Ю. В. Козуб, Л. Г. Паламар, 2010

Страницы:
1 


Похожие статьи

Л С Язловицька - Вікова оцінка фізичного розвитку дітей із церебральним паралічем