І М Писаревський, С О Погасій, І Б Андренко - Організація туризму - страница 1

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

 

 

 

 

 

 

І.М. Писаревський, С.О. Погасій, І.Б. Андренко, М.М. Поколодна, І.В. Сегеда

 

 

 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ТУРИЗМУ

 

 

 

Підручник

 

 

 

Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харків - 2008ББК 65.9(2)441.357я73 О-64

УДК 338.48(075.8)

 

Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів (Лист МОНУ №1.4/18-Г-2185 від 23.10.2008 р.)

 

Рецензенти:

В.М. Соболев - доктор економічних наук, професор Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна;

Л.О. Українська - доктор економічних наук, професор Харківського національного економічного університету

 

О-64       Організація туризму: підручник / І.М. Писаревський,

С.О. Погасій, М.М. Поколодна та ін.; за ред. І.М. Писаревського. -Х.: ХНАМГ, 2008. - 541 с.

 

ISBN 978-966-695-120-8

 

Підручник відповідає програмі курсу «Організація туризму», затвердже­ній Міністерством освіти і науки України.

У підручнику розглянуто сутність організації туризму як функції мене­джменту, нормативно-правова база регулювання туристської діяльності, органі­заційні засади створення та державне регулювання діяльності туристських під­приємств, особливості створення туристського продукту, а також взаємодія ту­ристських підприємств з постачальниками туристських послуг в умовах функ­ціонування туристської індустрії.

Рекомендовано для студентів спеціальностей «Туризм», «Готельне госпо­дарство», «Менеджмент організацій» спеціалізації «Менеджмент готельного, курортного та туристського сервісу».

Видання буде корисним для студентів, що навчаються за іншими спеціа­льностями у галузі туризму, а також аспірантам і викладачам вищих навчаль­них закладів, широкому колу фахівців, які цікавляться питаннями організації туризму.

 

ББК 65.9(2)441.357я73

 

ISBN 978-966-695-120-8                                   © І.М. Писаревський, С.О. Погасій,

І.Б. Андренко, М.М. Поколодна, І.В. Сегеда

© ХНАМГ, 2008ЗМІСТ

Вступ........................................................................................................................................... 9

ЧАСТИНА 1. ТУРИСТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Розділ 1. Сутність організації туризму. Нормативно -правова база регулювання туристської діяльності

Характеристика сутності організації туризму............................................................ ....... 11

1. 1 Сутність поняття "організація"........................................................................... ....... 11

1.2   Організація як функція менеджменту................................................................         12

1.3   Історія та передумови розвитку туризму........................................................... ....... 14

1.4   Сучасні підходи до визначення туризму............................................................         16

1.5   Стан розвитку туризму в Україні....................................................................... ........ 20

Контрольні запитання для самодіагностики.....................................................          24

Класифікація і функції туризму....................................................................................         25

2.1    Понятійний апарат туризму............................................................................... ........ 25

2.2    Система класифікації туризму.........                                                                             25

2.3    Соціальна, гуманітарна й економічна функції туризму...............                             32

2.4    Туризм як соціально-економічна система............                                                       34

2.5    Фактори, що впливають на розвиток туризму................................................. ........ 37

Контрольні запитання для самодіагностики.....................................................         38

Міжнародне регулювання туристської діяльності...................................................... ....... 39

3.1    Мета й основні завдання регулювання туристської діяльності на
міжнародному рівні...................................................................................................... 39

3.2    Міжнародні організації, які координують туристську діяльність..                           39

3.3    Інструменти регулювання міжнародної туристської діяльності............................. 51

3.4    Міжнародні документи, що регламентують туристську

діяльність                                                                                                                      54

3.5    Сутність міжнародних туристських заходів.............                                                   56

3.6    Міжнародні відносини України у сфері туризму...................................................... 57

Контрольні запитання для самодіагностики......................................................         63

Організація державного управління туристською діяльністю в Україні...                       64

4.1    Державні органи регулювання туристської діяльності в Україні..                           64

4.2    Туристська політика в Україні, її основні положення......................................         74

4.3    Основні законодавчі й нормативно-правові акти у сфері туриз-

му, що діють в Україні                                                                                                 78

4.4    Основні важелі впливу держави на туристську діяльність................                       81

4.5    Туристські формальності: паспортно-візові, митні, валютні,

санітарні............................................................................................................            84

4.6    Права й обов'язки туристів і екскурсантів........................................................ ........ 94

Контрольні запитання для самодіагностики                     95Розділ 2. Організаційні засади створення і діяльності туристського підприємства

 

Туристське підприємство, як суб'єкт господарювання та його

основні цілі................................................................................................................................ 96

5.1    Поняття про суб'єкт господарської діяльності....................................................      96

5.2    Поняття про підприємство та основну мету його функціонування.                      96

5.3    Види підприємств.................................................................................................. ..... 99

5.4    Поняття про туристське підприємство................................................................       101

5.5    Види туристських підприємств та їх особливості.............                                       104

5.6    Поняття про туристські ресурси................................................................................ 109

Контрольні запитання для самодіагностики......................................................        113

Організаційні засади створення туристського підприємства..................................... ..... 114

6.1    Етапи створення туристського підприємства..................................................... ..... 114

6.2    Вибір організаційно-правової форми туристського підприємства...                      116

6.3    Обґрунтування організаційної структури управління туристським
підприємством
....................................................................................................... ..... 118

6.4    Розробка засновницьких документів, державна реєстрація і
організаційне оформлення туристського підприємства
....................................       124

6.5    Вимоги до офісу й персоналу туристського підприємства............................. ...... 131

6.6    Випадки та порядок ліквідації туристського підприємства..............................       140

Контрольні запитання для самодіагностики.......................................................       141

7  Характеристика основних технологічних процесів на туристських
підприємствах
....................................................................................................................       143

7.1    Поняття про технологію роботи підприємств і технологічні

процеси...........................................................................................................               143

7.2    Учасники технологічних процесів в туристській діяльності.................................. 147

7.3    Технологічні аспекти формування туристських послуг і доставки
туристського продукту до споживача..........                                                              150

7.4    Організація обслуговування клієнтів туристської фірми.................................. ..... 152

7.5    Особливості організації спеціалізованих видів туризму................................... ..... 155

7.6    Правила організації і проведення заходів виставкової індустрії...................... 156
Контрольні запитання для самодіагностики.......................................................       158

Управління туристським підприємством .....................................................................      159

8.1    Планування роботи туристського підприємства.............                                          159

8.2    Маркетингова діяльність і реалізація збутової політики
туристського підприємства.......                                                                                  163

8.3    Управління ресурсами туристського підприємства..............                                    165

8.4    Фінансово-економічний аналіз роботи туристського підприємства.                     167

8.5    Організація обліку й звітності в туристському підприємстві.................                 171

Контрольні запитання для само діагностики                    173ЧАСТИНА 2. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ТУРИСТСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ

 

Розділ 3. Державне регулювання діяльності туристських підпри­ємств. Туристський продукт. Особливості функціонування туристських підприємств

9 Ліцензування - як важіль підвищення якості роботи туристського
підприємства
........................................................................................................................         174

9.1    Необхідність і цілі ліцензування........................................................................... ....... 174

9.2    Основні визначення з ліцензування.....................................................................         175

9.3    Нормативно-правова база ліцензування.............................................................. ....... 175

9.4    Порядок оформлення ліцензії, копії ліцензії, дубліката ліцензії,
переоформлення ліцензії та анулювання ліцензії
.............................................. ........ 177

9.5    Умови ліцензування.............................................................................................. ........ 187

9.6    Контроль за дотриманням ліцензійних умов.............................................................. 188

Контрольні запитання для самодіагностики.......................................................         193

10  Сертифікація в туризмі..................................................................................................         194

10.1    Сутність сертифікації................................................................................................... 194

10.2    Цілі сертифікації................................................................................................... ....... 195

10.3    Види сертифікації.....                                                                                                    195

10.4    Державна система сертифікації УкрСЕПРО............................................................. 196

10.5    Порядок і правила сертифікації послуг у сфері туризму......................................... 199

Контрольні запитання для самодіагностики.....................................................         215

11  Стандартизація в туризмі - засіб захисту прав та інтересів туристів....................            217

11.1    Поняття про стандартизацію і стандарти.......................................................... ....... 217

11.2    Цілі і завдання стандартизації.............................................................................         217

11.3    Об'єкт, предмет, область і рівні стандартизації................................................         219

11.4    Міжнародні органи стандартизації.................................................................... ....... 223

11.5    Національна система стандартизації................................................................. ........ 225

11.6    Стандарти, що діють в галузі туризму..............................................................          227

Контрольні запитання для самодіагностики.....................................................         230

12  Туристський продукт, етапи створення, просування та реалізації...........................        231

12.1    Визначення турпродукту....................................................................................          231

12.2    Властивості турпродукту....................................................................................         239

12.3    Єдині вимоги до турпродукту............................................................................         240

12.4    Проектування турпродукту.........                                                                                 241

12.5    Формування турпродукту........................................................................................... 244

12.6    Просування і реалізація турпродукту............                                                              248

Контрольні запитання для самодіагностики.....................................................................     25113      Особливості створення туристського продукту в умовах розвитку
індустрії туризму
..................................................................................................................         252

13.1    Структура туристської індустрії........................................................................          252

13.2    Функції туроператорів, як суб'єктів туристської індустрії.............................. ....... 255

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71 


Похожие статьи

І М Писаревський, С О Погасій, І Б Андренко - Організація туризму