М С Пашкевич - Наукові засади регулювання регіональної економіки - страница 1

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

 

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

 

 

ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ

 

 

 

 

 

 

ПАШКЕВИЧ М.С.

 

 

 

 

 

 

 

 

НАУКОВІ ЗАСАДИ РЕГУЛЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

 

 

 

 

Монографія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпропетровськ - Донецьк 201УДК332.14:330.3

ББК65.04

П 22

 

Рекомендовано до видання вченою радою Державного ВНЗ «Національний гірничий університет» (протокол № 6 від 27.06.2012 р.).

 

Рекомендовано до видання вченою радою Донецького державного університету управління (протокол № 10 від 23.06.2012 р.).

 

 

Науковий редактор:

 

В. В. Дорофієнко - доктор економічних наук, професор, заслужений працівник освіти України, завідувач кафедри менеджменту у невиробничій сфері Донецького державного університету управління.

 

Рецензенти:

 

М. М. Єрмошенко - доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, проректор з наукової роботи Національної академії управління (м. Київ);

 

Т. М. Качала - доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України, проректор з науково-дослідної роботи та міжнародних зв'язків Черкаського державного технологічного університету;

 

В. М. Гончаров - доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри економіки підприємства та управління трудовими ресурсами Луганського національного аграрного університету.

 

Пашкевич М. С.

П 22                Наукові засади регулювання регіональної економіки: моногр. / М.С. Пашкевич.

- Д.: Національний гірничий університет, 2012. - 790 с.

 

ISBN 978-966-350-378-3

 

Присвячено проблемам формування економічної політики та розробки ефективних механізмів регулювання регіонального розвитку. Розглянуто питання обґрунтування державної регіональної політики та механізмів регіонального вирівнювання, подолання кризового стану депресивних регіонів, формування системи державного управління регіональним розвитком, бюджетного регулювання з метою фінансового забезпечення реалізації регіональних програм, регіонального розвитку в умовах територіальної еколого-економічної рівноваги, проектування кластерних форм реалізації регіональної економічної політики, поліпшення інвестиційного клімату регіонів та забезпечення їх сталого розвитку.

Розрахована на фахівців з управління регіональною економікою та розвитком продуктивних сил, а також вчених, викладачів, студентів вищих навчальних закладів.

 

 

ISBN 978-966-350-378-3                  © М.С. Пашкевич, 2012

© ДВНЗ «Національний гірничий університет», 2012 © Донецький державний університет управління, 201ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА.................................................................................................................... 7

Розділ    1    ТЕОРЕТИЧНІ    І    МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ
ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
....................................... 13

1.1    Теоретичні підходи до визначення сутності регіону, державної
регіональної політики, регіонального розвитку
.......................................................... 13

1.1.1Сутність регіону та державної регіональної політики............................... 13

1.1.2Сталий регіональний розвиток: зміст та концептуальні засади............... 31

1.2  Особливості і пріоритети соціально-економічного розвитку регіонів 41

1.2.1  Особливості і пріоритети соціально-економічного розвитку регіонів
країн світу
................................................................................................................. 41

1.2.2  Особливості і пріоритети соціально-економічного розвитку регіонів
України
53

 

1.3    Стратегія економічного розвитку регіонів України............................................. 76

1.4    Взаємозв'язок між системою державного управління і регіональним
розвитком
.......................................................................................................................... 105

1.4.1    Проблеми    функціонування    системи    управління регіональним
розвитком
................................................................................................................. 105

1.4.2 Обґрунтування напрямів підвищення ефективності взаємозв' язків між
системою державного управління і регіональним розвитком
............................ 122

Висновки до розділу 1............................................................................................................. 142

Розділ 2 СТАН І ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИКИ РЕГІОНАЛЬНОГО

ВИРІВНЮВАННЯ В УКРАЇНІ................................................................................. ........ 147

2.1    Класифікація розвитку і оцінки регіональних відмінностей у
соціально-економічному розвитку територій України
...............................................          147

2.2  Формування основ інноваційного розвитку регіональної економіки..                       182

2.2.1........................................................................................................................... Аналіз диференціації інноваційного розвитку регіонів України............................................................. ..... 182

2.2.2    Аналіз    економіко-правових    умов    інноваційних    процесів у
регіонах
......................................................................................................................       202

2.3.1  2.3...................................................................................................................... Розвиток депресивних регіонів України....................................................................................................... 219Депресивний регіон: сутність, класифікація, фактори утворення........................................................... 219

2.3.2  Методи розвитку депресивних регіонів України......................................... 233

2.3.3     Механізми    підвищення    конкурентоспроможності депресивних
гірничодобувних регіонів України
......................................................................... 243

Висновки до розділу 2...................................................................................................... 269

Розділ     3     РЕГІОНАЛЬНИЙ     РОЗВИТОК     В УМОВАХ
БЮДЖЕТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
............................................................................ 275

3.1      Проблеми фінансового забезпечення розвитку економіки регіонів
України та аналіз існуючих шляхів їх вирішення
.......................................................... 275

3.2      Протиріччя між процесами бюджетного регулювання та розвитку
регіональної економіки
..................................................................................................... 296

 

3.3            Концепція   трансфертно-варіативного   підходу   та механізм
бюджетного регулювання з метою розвитку регіональної економіки
........................ 311

3.4            Методичні    основи    ефективного   регулювання бюджетних
надходжень з метою розвитку регіональної економіки
................................................. 323

 

3.4.1  Бюджетні надходження, їх характеристики, фактори і типи регулювання

на основі трансфертно-варіативного підходу....................................................... 323

3.4.2  Оптимізація параметрів регулювання бюджетних надходжень................ ... 341

3.4.3  Апробація методики регулювання бюджетних надходжень......................    366

Висновки до розділу 3.......................................................................................................... 376

Розділ 4 КЛАСТЕРНІ ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ

ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ......................................................................................      382

4.1       Концептуальні засади формування кластерних та мережевих
територіально-виробничих утворень на основі агентно-процесного
підходу
................................................................................................................................ 382

4.2       Понятійний апарат, етапи, загальні засади політики і механізму
формування кластерних та мережевих територіально-виробничих
утворень з метою розвитку регіональної економіки
...................................................... 402

Інституціональні засади формування кластерних та мережевих
територіально-виробничих утворень
..................................................................... 4194.3.1          Оцінка передумов формування кластерних та мережевих територіально-
виробничих утворень на основі індексу суспільної розрізненості у
регіональній економіці
............................................................................................. 419

4.3.2    Стратегії формування кластерних та мережевих територіально-
виробничих утворень у регіонах України, згрупованих за індексом суспільної
розрізненості
.............................................................................................................. 442

4.4 Теоретичні основи формування кластерних та мережевих у творень

в умовах інформатизації регіональної економіки.......................................................... 461

4.4.1    Інформатизація економіки в процесі реалізації державної політики
розвитку продуктивних сил: генезис, фактори, проблеми та перспективи
...... 461

4.4.2    Концептуальні засади формування електронно-сервісних кластерів та
мереж у регіональній інформаційній економіці
.................................................... 474

Висновки до розділу 4...................................................................................................... 490

Розділ 5 ПОЛІПШЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО

КЛІМАТУ.......................................................................................................................... 496

5.1   Регіональний інвестиційний клімат: сутність, категорії, підходи до
регулювання
...................................................................................................................... 496

5.2         Поліпшення регіонального  інвестиційного  клімату на основі
динамічного підходу
.......................................................................................................... 513

5.3         Оптимізація   параметрів   процесів   формування регіонального

інвестиційного клімату..................................................................................................... 530

Висновки до розділу 5...................................................................................................... 551

Розділ 6 РЕГУЛЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ НА

ЗАСАДАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ.............................................................................. 554

6.1   Вплив   еколого-економічних   характеристик   на регіональний
розвиток
.............................................................................................................................. 554

6.1.1    Розвиток продуктивних сил в умовах екологічних обмежень: аналіз
досліджень та обґрунтування теоретичних основ еколого-економічної
рівноваги
................................................................................................................... 554

Сценарії розвитку регіональної економіки під впливом екологічних
факторів
         5696.2 «Малі» екологічні та економічні фактори структурної рівноваги

регіональної економіки під час її сталого розвитку....................................................... 577

6.3. Концептуальні засади розробки механізмів регулювання перехідних процесів сталого розвитку еколого-економічної системи

регіону................................................................................................................................. 604

6.4 Інноваційна модель сталого розвитку регіональної економіки............................. 619

6.4.1      Обґрунтування соціальної сталості як складової сталого розвитку
регіональної економіки
............................................................................................ 619

6.4.2      Моделювання сталого розвитку регіональної економіки на основі
біхевіоріального підходу
.......................................................................................... 633

Висновки до розділу 6...................................................................................................... 656

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ............................................................ 661

ЛІТЕРАТУРА         675ПЕРЕДМОВА

Теперішній час характеризується кардинальними змінами у процесах та моделях розвитку. Поряд з феноменом економічної глобалізації виникає необхідність збереження унікальних конкурентних переваг країн, постає питання розширення автономії регіонів. В умовах невпинного помноження інформації зростає динаміка ведення господарчої діяльності, відбувається прискорення економічних операцій. На передній план виходять нематеріальні фактори виробництва, які складають основу ери інноваційного розвитку. Разом з цим економічні інтереси та поведінка груп суб' єктів визначають вектор економічних трансформацій, навіть при певних об'єктивних умовах. Все це має свою проекцію на регіональний рівень та відбивається у питаннях регулювання розвитку регіональної економіки та продуктивних сил, які дедалі набувають все більшої актуальності.

Регіони України функціонують у ринковому середовищі, яке вимагає стимулювання регіональних ініціатив розвитку, формування регіональної конкурентоспроможності та презентації економічних переваг. У цих умовах органам державної влади необхідно обирати пріоритети та стратегії регіонального розвитку, приймати рішення щодо механізмів їх реалізації, шукати джерела фінансування регіональних програм. Але поряд з цим, важливим завданням для регулювання є оптимізація пріоритетів та механізмів розвитку регіону, пошук таких їх комбінацій, при яких ефект у економічній, соціальній та екологічній сфері регіональної системи буде максимальним.

Дослідження соціально-економічного та екологічного стану регіонів України, прогнозування динаміки їх розвитку у порівнянні з регіонами країн ЄС свідчить про не достатній рівень ефективності та результативності регулюючих заходів, обмеженість фінансових ресурсів для їх реалізації, не розвинуту територіальну та виробничу інфраструктуру, складні та непередбачувані взаємовідносини регіональних еліт, на основі чого можна зробити висновок про необхідність удосконалення існуючих та розробки нових наукових засад регулювання регіональної економіки.У даній монографії викладено результати досліджень щодо обґрунтування та розробки теоретико-методологічних засад та практичних рекомендацій, спрямованих на формування політики та механізмів регулювання регіональної економіки, удосконалення теорії розвитку продуктивних сил регіонів з встановленням закономірностей їх нарощення, використання та відновлення.

Метою дослідження стало формування наукових засад розвитку регіональної економіки на основі інтеграції та узгодження комплексу концептуальних підходів до регулювання таких взаємопов' язаних між собою аспектів, як регіональне вирівнювання, побудова системи державного управління розвитком, налагодження інноваційних процесів, подолання депресивності просторового розвитку, бюджетне забезпечення регіональних ініціатив, кластеризація економіки, поліпшення інвестиційного клімату, забезпечення умов сталого розвитку, що дозволить гармонізувати дію наявних та нових механізмів регулювання економіки регіонів, досягти бажаного синергетичного ефекту від їх комплексного впровадження.

Було визначено, що реалізувати поставлену мету можливо на методологічному підґрунті сучасних теорій інновацій, сталого розвитку, інформатизації економіки, дизайну економічних механізмів, системної динаміки, інституціоналізму. Регулювання розвитку продуктивних сил і регіональної економіки повинно відбуватись на основі визнання інтелектуального капіталу, як базового складника регіонального економічного потенціалу, забезпечення перевищення темпів відтворення ресурсів над темпами їх споживання. При цьому необхідно враховувати зростаючу роль інформаційних потоків в економіці та віртуального середовища, як платформи реалізації колаборативного принципу ведення господарчої діяльності. Слід розглядати регіональну економіку як набір певних механізмів, від дизайну якого залежить економічна динаміка. У зв' язку з цим об' єктом регулювання повинні стати структурні зв'язки та динамічні характеристики соціально-економічних процесів, які відбуваються у регіональній економіці. Такожполітика регулювання розвитку регіонів повинна бути зважена на суб'єктивний чинник поведінки основних груп економічних агентів.

Для аналізу та узагальнення теоретичних основ державної регіональної політики, виявлення проблем та обґрунтування шляхів їх вирішення у першому розділі монографії представлено дослідження сутності регіону, державної регіональної політики, регіонального розвитку з висвітленням особливостей останнього згідно принципів сталості, подано порівняння пріоритетів соціально-економічного розвитку регіонів України та інших країн. Це дозволило систематизувати та представити у ретроспективі еволюцію стратегічних напрямів розвитку регіонів, дослідити процес вирішення проблем регіонів у динаміці, що обумовило логіку подальшого представлення матеріалу.

Встановлені особливості розвитку регіонів України засвідчили необхідність підвищення ефективності взаємозв'язків між системою державного управління і регіональним розвитком.

У другому розділі розкривається стан та проблеми теоретико-методологічного забезпечення політики регіонального вирівнювання в Україні. Через виявлене обмеження характеристик, за якими аналізується розвиток регіонів та обґрунтовується необхідність їх дивергенції, існуючу класифікацію типів розвитку доповнено новими ознаками та видами.

Спираючись на обґрунтовані у першому розділі методологічні підходи, особливу увагу приділено стимулюванню інноваційних процесів у регіонах, для чого проаналізовано рівень регіональної диференціації за показниками інноваційних процесів, представлено авторський погляд на проблему визначення ефективності інноватизації економіки, досліджено економіко-правові умови та виявлені причини незадовільного рівня інноваційної активності у регіонах.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102 


Похожие статьи

М С Пашкевич - Наукові засади регулювання регіональної економіки