І Пасічник - Наукові записки національного університету острозька академія - страница 1

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82 

Національний університет "Острозька академія" Українське історичне Товариство при співпраці

Світової Наукової Ради Світового Конгресу Українців

 

 

 

 

 

 

НАУКОВІ ЗАПИСКИ

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

ВИПУСК 9

 

 

 

 

 

МАТЕРІАЛИ ДРУГОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

 

"УКРАЇНСЬКА ДІАСПОРА: ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ"

(22 - 23 тРАвНЯ 2006 р.)

 

 

 

 

 

 

 

ОСТРОГУДК 08.2 ББК 34.3

Друкується за ухвалою Вченоїради Національного університету "Острозька академія'. Протокол № 7 від 22 лютого 2007року. Друкується згідно з постановою ВАК від 11.04.2001 №5-04/4.

Наукові записки Національного університету "Острозька академія": Історичні науки. - Вип.9: Матеріали Другої міжнародної наукової конфе­ренції "Українська діаспора: проблеми дослідження" / Національний уні­верситет "Острозька академія", Українське історичне товариство, Світова наукова рада при СКУ, Українська американська асоціація університет­ських професорів. Відп. редактори: І. Пасічник, Л. Винар, ред. Алла Атаманенко. - Острог: РВВ Національного університету "Острозька ака­демія", 2007. - 500 с.

 

Редакційна колегія:

Ігор Пасічник, д. психол. наук, професор (відповід. редактор);

Любомир Винар, д. габ. (історія), професор (відповід. редактор);

Алла Атаманенко, канд. іст. наук, доцент (редактор);

Леонід Зашкільняк, д. іст. наук, професор;

Юрій Мицик, д. іст. наук, професор;

Валерій Степанков, д. іст. наук, професор;

Володимир Трофимович, д. іст. наук, професор;

Віктор Атаманенко, канд. іст. наук, доцент;

Віктор Павлюк, канд. іст. наук, доцент;

ВіталійЯремчук, канд. іст. наук, доцент;

Наталія Конопка (відповідальний секретар).

Видано за фінансової підтримки Українського історичного товариства, Української американської асоціації університетських професорів та Сві­тової наукової ради при СКУ.

До збірника увійшли статті з актуальних проблем дослідження україн­ської діаспори. Серед розглянутих питань - аналіз діаспори як явища, співпраці українців у світі, розвиток науки, огляди бібліотечної та архівної діаспоріани в Україні та поза нею, діяльність видатних українців та ін.

Для викладачів, науковців, студентів та всіх, хто цікавиться історією.

ISBN 966-7631-62-1

© Національний університет "Острозька академія", Українське історичне товариство © Автори статейзміст

Від редактора........................................................................... 7

ДІАСПОРА ЯК ЯвИЩЕ і ПИтАННЯ

співпраці українців світу

Юрій Макар. Українська діаспора:походження,

характер, сучасний стан..................................................... 9

Наталія Барановська. Чорнобильська трагедія

і громадські організації в діаспорі.................................. 19

Ярослав Розумний. Українська діяспора в Канаді

вчора й сьогодні: процеси і прогнози............................ 27

Giovanna Brogi Bercoff Ukrainian Studies in Italy................ 35

Віра Коник. Український вимір української діаспори Естонії:

вчора, сьогодні. Що завтра?............................................ 42

Юрій Садловський. Українці Латвії: проблеми та

перспективи         49

Ірина Ключковська. До питання про стратегію розвитку

стосунків України та діаспори   51

Ірина Гладун, Ірина Ключковська. Діяльність Міжнародного

інституту освіти, культури та зв'язків з діаспорою Національного

університету "Львівська політехніка": співпраця з закордонним

українством....................................................................... 56

розвиток науки

Любомир Винар. Відродження українського наукового життя

після Другої світової війни: 1945 - 1952........................ 60

Микола Мушинка. Роль Чеської академії наук при вивченні

мови русинів-українців Словаччини    71

Петро Кралюк. Роль діаспори в розвитку української

філософської традиції в ХХ ст........................................ 79

Оксана Чечина. Початок діяльності Українського

Історично-філологічного товариства в Празі (1923 - 1924)    88

Микола Костриця. Роль товариства "Волинь" та Інституту

дослідів Волині у Вінніпезі (Канада) у становленні наукового

волинезнавства    95

Людмила Крот. Діяльність земств в оцінці істориків

української діаспори       109

Любов Корнійчук. Висвітлення діяльності українських установ у

Франції в науковому доробку А. Жуковського........... 115

Володимир Крот. Громадсько-політична діяльність

М. Грушевського в творчості істориків української діаспори            125

Наталія Гриньох. Діяльність українських науково-історичних

установ у Канаді в 50 - 80-і рр. ХХ ст        129українські вчені

Бланка Єржабкова. Незабутня постать великої людини:

Дмитро Антонович (1877 - 1945).................................. 139

АнастасіяХеленюк. Постаті українських істориків в творчості

Л. Винара 145

Тадей Яценюк. Олександр Оглоблин та розвиток української

історичної науки на Заході............................................ 160

Дарина Тетерина. Харківський період Юрія Блохина.... 168

Григорій Курас. Дипломат, історик, патріот

(Іван Токаржевський-Карашевич)................................ 184

Надія Швайба. Н.Д. Полонська-Василенко: спадщина історика

Південної України та проблеми її дослідження           190

Ярослав Сеник. Ярослав Чиж (1894 - 1958) - дослідник історії

української імміграції в США........................................ 201

Ірина Валявко. Нотатки до філософських студій

Дмитра Чижевського       212

Галина Клинова. Діяльність Олександра Домбровського в УІТ 223

постаті

Олександр Кучерук. Микола Битинський: геральдист,

художник, поет    237

Оксана Пилат. Питання еміграції в суспільно-політичній

діяльності Семена Вітика            251

Юлія Назарук. Друга еміграційна доба життя та діяльності

Олександра Скорописа-Йолтуховського (напередодні та після

початку Першої світової війни)             256

Ярослав Малик. Громадсько-політична діяльність Павла Крата             267

Яна Таравська. Політична діяльність Андрія Жука під час

Першої світової війни     274

Олександр Іщук, Наталія Ніколаєва. Дмитро Куп'як:

Штрихи до біографії        279

культура, мистецтво, література

Ігор Стебельський. За українську культуру: до джерел про діяльність Асоціяції Діячів

Української Культури     289

Оксана Бойко. Релігійні мотиви у творчості Леоніда

Молодожанина (скульптура, ікони, вітражі, мозаїка). 295

Жанна Янковська. Традиції і новаторство в іконописних творах

Якова Гніздовського        304

Остап Ножак. Ораторія С. Майданської й В. Кікти "Святий Дніпро"

у виконанні Едмонтонського хору "Дніпро"............... 308

Максим Кирчанів. Канадська література у пошуках українського

коріння (проблеми творчості Дженіс Кулик Кифер)        316українська церква та її провідні діячі

Іван Патарак. Діяльність релігійних об'єднань по організації

парафіяльних громад в Канаді початку ХХ ст............. 326

Людмила Третяк. Місце греко-католицької церкви в

суспільно-політичному житті Польщі: 1944 - 1947 роки        333

УКРАЇНСЬКА ПОЛІТИЧНА ЕМІГРАЦІЯ 20-30-Х РОКІВ

Валентина Піскун. Діяльність Українського Центрального

Комітету в Польщі та Українського Громадського Комітету в

Чехословаччині по соціальній адаптації українських
політичних емігрантів У 20-х рр. ХХ ст
...................... 340

Тетяна Осташко. Український Монархічний Рух за даними

польських військових спецслужб (Dwojka)................. 351

Володимир Сідак, Тамара Вронська. Радянські спецслужби в

дезорганізації української еміграції у міжвоєнний період      360

періодичні видання

Ігор Срібняк. Проблема реконструкції видання

військово-історичних часописів української еміграції
(джерелознавчий аспект)............................................... 367

Тарас Гринівський. Видавнича діяльність української

діаспори поч. ХХ ст. у висвітленні часопису "Книгарь"        374

Лариса Антощук. Журнал "The Ukrainian Quarterly"

як періодичне видання УККА    378

Оксана Дзвінчук. Часопис "Український Голос" - організатор громадського життя українців Канади

(релігійно-церковний аспект)....................................... 386

Алла Атаманенко. Публікації програмних матеріалів діяльності

УІТ на сторінках "Бюлетеню" товариства        395

Юрій Недужко. Взаємодія Державного Центру УНР в екзилі та

мас-медіа країн Заходу (1948 - 1965 рр.)....................... 405

архіви, бібліотеки та музеї

Олексій Коновал. Де зберігаються видання та архіви середовища

УРДП-УДРП та його братніх організацій         416

Вікторія Курченко. Американська україніка: фонди архіву

Українського інституту Америки та описи Бахметь'євського
архіву Колумбійського університету Нью-Йорка        421

Віталій Макар. Канадські архівні фонди і книжкові публікації про інтеграцію українців до багатонаціонального

суспільства Канади          429

Марина Палієнко, Микола Щербак. Джерела з історії української

еміграції у фондах Російського державного військового архіву ..437Марія Баран. Архів Зенона Кузелі у фондах

Відділу рукописів ЛНБ ім. В. Стефаника НАН України        449

Олена Прищепа. Колекції української діаспори у фондових збірках

Рівненського обласного краєзнавчого музею.............. 454

Валерій Белінський. Зображення музейними засобами

діяльності буковинської діаспори в країнах її найбільшого

розселення            461

УКРАЇНСЬКА ОСвітА ПОЗА УКРАЇНОЮ

Владислав Роговий. Діяльність Комісії Допомоги Українському

Студентству на теренах Великої Британії в повоєнний час   470

Юлія Заячук. Зміст та навчально-методичне забезпечення

українознавчих дисциплін в університетах Канади    478

Юлія Сіренко. Українська освіта в Башкортостані           488

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82 


Похожие статьи

І Пасічник - Тенденції в розвитку релігійного й культурного життя на українських землях

І Пасічник - Наукові записки серія психологія і педагогіка

І Пасічник - Наукові записки національного університету острозька академія

І Пасічник - Операционные структуры действия систематизации в процессе усвоения математического материала подростками

І Пасічник - Психологічні характеристики індивідуального мислення