2012 - Всеукраїнська наукова конференція домбровські хімічні читання - страница 1

Страницы:
1 

Національна академія наук України Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Інститут органічної хімй НАН України; Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України; Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя; Тернопільський національний педагогіч-ний університет імені Володимира Гнатюка; Чернівецький національний університет імені Юрія Федькоаича

V Всеукраїнська наукова конференція "Домбровські хімічні читання - 2012"

(до 100-річчя з дня народження відомого українського вченого, професора А.В. Домбровського)

Ніжин

26-28 вересня 2012 року

*i.t> принді «і ,і;ліими виконаних мною особисто вищезгаданих дослідів мною * іиі|>.і\унаіи>, що при 347,4 К КІЕ = 1Д24 ± 0,020, а при 371,4 К і\ П \,МЛ 10,1)24; наведені похибки обчислені у спосіб; описаний у [3]. у моїй •. лулЛчжШ записці І в [і; 2] ці результати округлені. Різниця вищенаведених in.-i'ium. ків становить 0,04 ±0,04 всупереч твердженню авторів пункту 4.3.3 j !,е ІЩ: «величина аномалии мала, ио всё же выходит за пределы ошибок». О оке. висновок про знайдене у згаданих вище дослідах аномальне зростання КІЕ з пішищенням температури є попереднім і потребує подальшої експериментальної верифікації, як і відзначено з [2].

Маю й інші зауваження до пункту 4.3.3 та висновку 15 звіту [3]. З питаннями пропоную звертатись по e-mail; v.g.popov.donetsk@gmail.com.

1. Попов В. Г., Рудаков €. С, Третьяков В. П. // 36. наук. пр. XII наук. конф. «Львівськіхімічні читання-2009», Львів, 1 -4 червня 2009p. -Львів, 2009.-Ф 55.

2. Попов В. Г., Рудаков Е. СУ/ 36. наук. пр. V міжнар. конф. «Сучасні проблеми фізичної хімії», Донецьк, 5™ 8 вересня 2011 р. - Донецьк, 20П.-С. 67-68.

3. Исследование субстратной селективности циклоалканов в реакциях с электрофилами и механизмов расщепления связей С--Н [Текст]: отчёт о ПИР (заключ.): Ш-09-О7 / Ин-т физикоч>рганич. химии и углехимии; рук. Н. С. Рудаков ; отв. исполн.'. В. Л. Лобачёв [и др.']. - - Донецк, 2011. 203 с. - Библиоф.: с. 144 -169. - № ГР 0107U003006. - Инв. № 02І 21ЮМЭ87.

НОВА КРОС-РЕЦИЮІІЗАЦ1Я ЗД-ДІАМ1НО-4-АРНЛ-3,5-ДИЦІАНО-4//-ТІОШРАШВ

Рильська Т.А.. Дяченко В.Д. Луганський національний університет Імені Тараса Шевченка, вуя. Оборонна, 2, м. Луганськ, 9101К Україна

Раніше нами було показано, пю реакцій 2,6-діаміію-4-арил-3,5-днцїапо-4//-тїошранів з бензиламіном та фу ран-2-ілмета каміном приводить до утворений відповідних 2,6-йс[бензил-, (фypaн-2-ІJ!)мe^■ил)aM^нo]IlipидиlI-3,5-дикapбoнІ■фtшirї jL 2]. а рециклізація вказаних вище 4//-тІопіранів з ацетидаисганілідом закінчується утворенням заміщених нікотинанілідів [3].

Продовжуючи вивчати трансформації -«шалених 4//-тіопіранІв (1) перлинними амінами та СН-кислотами, нами вперше вивчено їх взаємодію з ?-амінопіридином (2). 2-і И/-беіво1і/|імідЕізол-2-Іл)ацегонпршюм (3) пі цкклопропіламімом (4). В результаті було отримано відповідні продукти крої рїїнпкдшаії: замішені 2,6 б«:{3-піридгшіламшо)[ііридитш (5) та 5-і Ш Свди'>і-71*мідазол-2-їіО-2(І//)піри;ди!і-2-тіон{і (6). Синтезувати 2.6-[л.(піік.'И'!!ропіламіно)іпрїідинй П) нам не вдаюся - було віщілеио заміщені трнднн-^-гіон (8).

.n

в R=Afk, Аг, Het '

Структура одержаних сполук підтверджена даними мас-спектрометрії та ЯМР 11 спектроскопії. Досліджуються інші первини аміни та СН-кислоти в приведеній рециклізації та хімія отриманих сполук.

1. Рьшьская Т.А., Дяченко В.Д. XXII Українська конференція з органічної хімії. - Ужгород: «Патент». - 2010. - С.234.

2. Т.А. Рыльская, В.Д. Дяченко // Журнал органической химии. - 2011. - Т. 47.-№5.- С.787--788.

3. В.Д. Дяченко, Т.А. Рьшьская //Журнал общей химии. -2011. - Т. 81 -№1. -СЛ62-163.Й

СИНТЕЗ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПРОТИВОВИРУСНЫХ СРЕДИНЕНИЙ В РЯДУ ПРОИЗВОДНЫХ 3-МЕРКАПТО-1,2,4-ТРИАЗОЛА И 5-МЕРКАНТО-ТЕТРЗОЛА

Сааод Хайдар, Северина А.И., Дюргиянц В.А. Национальный фармацевтический университет, ул. Пушкинская, 53, г. Харьков, Украина

Сегодня во многих сіранах ведутся широкие исследования в области синтеза потенциальных лекарственных субстанций среди производных азолов. Среди них особое место занимают тиопроизводные 1,2,4-триазола и тетразола. Объяснить повышенный интерес к данным гетероциклам можно несколькими факторами: наличием комплекса ценных физико-химических свойств, что открывает широкие возможности для введения различных радикалов в гетероциклическое ядро, что позволяет широко варьировать ряды соединений, а также значительный их потенциал как биологически активных соединений.

Анализ современной литературы свидетельствует о том, что значительное количество соединений данного класса находятся на различных этапах изучения обнаруженной у них биологической активности. Кроме того, уже применяются лекарственные препараты с гепатопротекторной, противовирусной, противовос­палительной, гипотензивной, противогрибковой, противомикробной и другими

СФгеньсва Р.І., Лявинець О.С.

АІ ПИОКСИДАНТНИЙ ВПЛИВ НОВИХ ПОХІДНИХ 3,4-ДИПДРОПІРИМ1ДИН-2(1Н)-ОНІВ НА ІНІЦІЙОВАНЕ

ОКИСНЕНИЯ КУМЕНУ..................................................................................................89

Корж Р.В., Хімач Н.Ю., Борти шевський В.А.

КАТЕНАЦІЯ ВУГЛЕЦЮ НА МЕТАЛАХ ЗМІННОЇ ВАЛЕНТНОСТІ..................90

Бондарчук О.П., Курка М.С., Губицька     Болібрух Л«Д., Марінцова Н.Г., Новіков В.П.

СИНТЕЗ ГЛЕКОЗИЛЬОВАНИХ АНТРАХІНОНІВ....................................................9 і

Лозинский О.А., Москвина В.С, Шокол Т.В., Хиля В.П.

СИНТЕЗ НЕОФЛАВОНОВ, СОДЕРЖАЩИХ ПИРИДИНОВЫЙ ЦИКЛ..............92

Ломов Д.О, Зав'язкіна Т.і.

НІТРУВАННЯ І ПЕРЕГРУПУВАННЯ ПОХІДНИХ

N'-ОКСИДУ ІМІДАЗО[4,5-Ь]ШРИДИНУ....................................................................93

Мельник ОЛ., Стецьків А.О., Мельник Д.О.

СИНТЕЗ, ЕЛЕКТРОННА ТА ПРОСТОРОВА БУДОВА ПРОДУКТІВ

ВЗАЄМОДІЇ ДІМЕДОНУ ТА АМІНОКИСЛОТ.........................................................93

Монька НЛ., Василюк С.В., Стадннцька Н.Є.,

Лубенець В.І., Новіков В.П..

СИНТЕЗ ЕСТЕРІВ ТІОСУЛЬФОКИСЛОТ

З Л1РИМІДИНОВИМИ ФРАГМЕНТАМИ...................................................................<) І

Остапович Б.Б., Ковалишин Я.С., Бужанська М.В.

МЕДІАТОРНІ ВЛАСТИВОСТІ ПРОДУКТІВ ОКИСНЕННЯ 8-ДИМЕТИЛАМІИО-2,3-БЕНЗОФЕНОКСАЗИНУПРИ

АМПЕРОМЕТРИЧНІЙ ДЕТЕКЦІЇ НАДН....................................................................<>'-■

Нисаненко Д.А., Климко Ю.Е.

ЖИДКОФАЗНОЕ ОКИСЛЕНИЕ 3-АРИЛЦИКЛОПЕНТЕНОВ..............................%

Попов В. Г.

ПРО ТЕМПЕРАТУРНУ ЗАЛЕЖНІСТЬ КІНЕТИЧНОГО

ІЗОТОПНОГО ЕФЕКТУ В АКТИВАЦІЇ АЛКАНІВ ПЛАТИНОЮ(ІЇ)..................'>/

Рильська Т.А.. Дяченко В.Д.

НОВА КРОС-РЕЦИКЛІЗАЦЗЯ 2,6-Д1АМ]НО-4-АРИЛ-3,5-

ДИЦІАНО-4Н-ТЮПІРАНІВ............................................................................................

Сааод Хайдар, Северина А.И., Георшянц В.А. СИНТЕЗ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПРОТИВОВИРУСНЫХ СРЕДИНЕНИЙ В РЯДУ ПРОИЗВОДНЫХ 3-МЕРКАПТО-

1,2,4-ТРИАЗОЛА И 5-МЕРКАПТО-ТЕТРЗОЛЛ..........................................................

Стасевич М.В., Платонов М.О., Мусянович РЛ., Новіков В.П.

СУЛЬФЕШЛЬШ ПОХІДНІ АМІНОКИСЛОТНИХ 1,4-НАФТОХШОНІВ.........in-

Ткачук В.М.. Шоба В.М., Сукач В.А., Вовк М.В. СИНТЕЗ ЕСТЕРІВ 2-ОКСО-4-ТРИФТОРОМЕТИЛ- і ,2-

ДИЛДРОП1РИМЩИН-5-КАРБОНОВОЇ КИСЛОТИ..............................................

Фігурка О., Станько О., Новіков В.

СИНТЕЗ ТЮСЕЧОВИН НА ОСНОВІ у-АМШОМАСЛЯНОГО

ПОХІДНОГО 1,4-НАФТОХІНОНУ........................................................................... І-

ФІЗСИ М U   •:  мін*« *| М . *4 |>і«И'Ч> >п \ О    Irx.tt » H.I .

РЕ) 'і'm і  їм Ч ІНІїЙ І І, і л Чиї 1 1 mi \) И (>l    Л ПК Ы AMU Н М-

AJ!I і * \\'Ч (,.' -і (РИЛ ЙИМ ІН»ЩН ..................103

Хош-нм. і 1 I   ib^mtHiit \ і ,, l.v ііич «и        4) j    Н\/і>ші І > Л,, Н«>|>ишж ( .А. СИ і! і И і    і . >і|< Hjjl Н ' ММ?' П Н it І НИИ НІН

АМФі'Н ііі.ІЩ.ч Плі* '* ІІ< ИИ !МІЧ »МІ MIM)H» »і КІН .ЯШМ......................104

Чиупмьш       І Инг.» <Ш.

Kfil! НІММІ Л< 111.4* ПІ НОН! ДШМІ f Л Ж П Ш1ДІВ

ТЕ S РЛЛ,'!М<»АМ< >ШІ<) Нк КЛ 1 АЛІ >Л Ц)РШ В РЕАКЦІЯХ

ГЛ lfX;i( ір( ІДРНІ.ІУ З КАРМІНОВИМИ

КІН ЛОІЛМИ ГЛ ФЕНОЛАМИ..................................................................................105

Чобаи А.Ф., Совіиська СЛ., Лявинець О.С.

ОКИСНЕНИЯ ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИДУ ЗА НАЯВНОСТІ НАТРІЙ

ГІДРОКСИДУ ТА НАТРІЙ ПДРОГІЕРОКСИДУ.....................................................106

Янченко В.О., Демченко А.М., Северіна Г.Георгіянц В. А. СИНТЕЗ ТА ПРОТИСУДОМНА АКТИВНІСТЬ N-APWI-2-([l,2,4> ТРИАЗОЛОН,3-В]П!РИДАЗИН-3-1ЛТІО)АЦЕТАМІДЕВ.......................................107

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВИКЛАДАННЯ ОРГАНІЧНОЇ ТА БІООРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ

Акименко Н.М., Акименко А.О.

СИСТЕМА САМОСТІЙНИХ РОБІТ 11А УРОКАХ ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ...........110

Дроздова Н.И.

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА СТУДЕНТОВ-ЗАОЧНИКОВ ПРИ

ИЗУЧЕНИИ ХИМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН............................................................1 і I

Н.І.Лукашова

ПРОБЛЕМА ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ НАВЧАННЯ % У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОПЧІІОЇ

КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ХІМІЇ..........................................132

Лукашова Н.І., Лукашов CM.

А.ВДОМБРОВСЬКИЙ І ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПІДРУЧНИК З ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ ДЛЯ СЕРЕДНЬОЇ

ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ..............................................................................НЗ

Пастушак М.О., Гриіцук В.П.

ВІРТУАЛЬНІ ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ З ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ

ДЛЯ ДИСТАШ 1ІЙІ ІОЇ ФОРМИ НАІЇЧАІН .......................................................і 14

Речнцькш'і О. І І., рршнокй ( .Ф.

ЕФЕКТИШ И СІ І» НІ ІРОНЛДЖГІ ІИМ \ И Viv ЧЬП4 VlCMCITMM

НАВЧАННЯ В М И'ОІК KKOMY }\і РЖМіШЛІУ v|Шіі.ї'іТ! 1 V. 11................115

Романеико К і, \.

П0РТФ0Л1ОГІ\'Л1 П.! \ !ДЇ Я. ИРИМИІМІП І Л ФУНКЦІЇ...........................116

Щербина В.М.. ІЦ(-|>Г)іцім VII

ЕКОЛОПЧіН іиічпмлкпи и \ \ н ч \ ч оі'і ІНПШОЇ ХІМІЇ.......................117

Страницы:
1 


Похожие статьи

2012 - Predni vedecke novinky

2012 - Всеукраїнська наукова конференція домбровські хімічні читання

2012 - Правничий часопис донецького університету№ 1(27)