Е Н Абільтарова - Основи охорони праці - страница 1

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34 

Е. Н. Абільтарова, М. С. Корець, С. М. Яшанов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

основи

ОХОРОНИ ПРАЦІ

 

 

 

МОДУЛЬ 2 ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ, ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

Навчально-методичний посібник Частина 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ

Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова 2012УДК 331.45(075.8) ББК 65.247я73 А15

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів (лист № 1/11-1897 від 13 лютого 2012р.)

 

 

Рецензенти:     А. В. Касперський, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри технічної фізики та математики Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова;

В. М. Ісаєнко, доктор біологічних наук, професор, директор Інституту перепідготовки та підвищення кваліфікації;

Л. Беркман, доктор технічних наук, професор Інституту Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій.

 

 

Абільтарова Е. Н.

А 15 Основи охорони праці. Модуль 2: Основи безпеки праці, пожежної безпеки : навч.-метод. посібник / Е. Н. Абільтарова, М. С. Корець, С. М. Яшанов. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. - 387 с.

 

Навчально-методичний посібник написано відповідно до навчальної програми нормативної дисципліни "Основи охорони праці" для вищих закладів освіти. У ньому розглянуто загальні вимоги безпеки до технологічного обладнання та технологічних процесів, основні відомості з питань електробезпеки та пожежної безпеки. Посібник містить модульну програму дисципліни, навчально-методичне забезпечення до кожної теми дисципліни, лабораторний практикум, методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів, тестові завдання для контролю знань, критерії оцінювання навчальних досягнень студентів з дисципліни.

Призначений для студентів вищих навчальних закладів, а також може бути корисний для викладачів з охорони праці вищих навчальних закладів, спеціалістів з охорони праці, інженерних фахівців різних галузей промисловості.

 

УДК 331.45(075.8) ББК 65.247я73

ISBN

 

© Абільтарова Е. Н., Корець М. С., Яшанов С. М., 2012 © Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012ВСТУП

У

Законі України "Про охорону праці" зазначено, що охорона праці - це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини у процесі трудової діяльності.

Відповідно до наказу Міністерства освіти України "Про вдосконалення навчання з охорони праці й безпеки життєдіяльності у вищих навчальних закладах України" від 02.12.1998 р. № 420 з метою забезпечення виконання вимог Державної програми навчання та підвищення рівня знань працівників, населення України з питань охорони праці, інших нормативно-правових актів, починаючи з 1999/2000 навчального року під час підготовки фахівців відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів (молодший спеціаліст і бакалавр) у вищих закладах освіти незалежно від рівня акредитації здійснюється вивчення дисципліни "Основи охорони праці".

Основи охорони праці - нормативна дисципліна, яка вивчається з метою формування у майбутніх фахівців з вищою освітою необхідного в їхній подальшій професійній діяльності рівня знань та умінь з правових і організаційних питань охорони праці, з питань гігієни праці, виробничої санітарії, техніки безпеки та пожежної безпеки, визначеного відповідними державними стандартами освіти, а також активної позиції щодо практичної реалізації принципу пріоритетності охорони життя та здоров' я працівників по відношенню до результатів виробничої діяльності.Методологічною основою дисципліни "Основи охорони праці" є широкий науковий аналіз умов праці, технологічних процесів, організації виробництва, навколишнього середовища з метою виявлення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, виникнення можливих аварійних ситуацій. На підставі такого аналізу розробляються заходи та засоби щодо усунення небезпечних і шкідливих виробничих факторів, створення здорових і безпечних умов праці.

Дана дисципліна є комплексною, базується на знаннях, отриманих при вивченні соціально-економічних (економічна теорія, правознавство, соціологія), природничих (фізика, хімія, математика, основи екології), загальнотехнічних (опір матеріалів, електротехніка, технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство, взаємозамінність, стандартизація і технічні виміри), професійно-орієнтованих дисциплін (безпека життєдіяльності, психологія праці, ергономіка, вступ до фаху). Особливо тісно дисципліна "Основи охорони праці" пов' язана з безпекою життєдіяльності, ергономікою, психологіє праці.

Основними завданнями дисципліни "Основи охорони праці" є вивчення:

-      законодавчої і нормативно-правової бази з охорони праці;

-      організаційно-технічних засобів і заходів з охорони праці;

-      санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних питань охорони праці;

-   соціально-економічних аспектів охорони праці. Предметом дисципліни "Основи охорони праці" є захист

здоров' я людини на виробництві.МОДУЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ "ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ"

 

 

 

Розподіл навчального часу за темами дисципліни


Модульна програма дисципліни "Основи охорони праці" складається з двох модулів (табл. 1.1).


Вид блоку

Найменування блоків

К-ть годин

1.

Практичний блок

Лабораторно-практична робота № 3 "Розрахунок природного освітлення"

2

8.

Інформативно-теоретичний блок

Тема 4. Влив вібрації, шуму, випромінювань на людину та їх нормування"

2

9.

Блок самостійної роботи студентів

Самостійна робота до модулю 1

16

10.

Контрольно-оцінюючий блок

Тестовий модульний контроль № 1

 

Модуль 2

"Основи безпеки праці, пожежної безпеки "

1.

Вхідний блок

2.

Інформативно-

теоретичний

блок

Тема 5. "Безпека технологічного обладнання та технологічних процесів"

2

3.

Практичний блок

Лабораторно-практична робота № 4 "Кольори безпеки та знаки безпеки праці"

2

4.

Інформативно-

теоретичний

блок

Тема 6. "Електробезпека"

2

5.

Інформативно-

теоретичний

блок

Тема 7. "Пожежна безпека"

2

6.

Інформативно-

теоретичний

блок

Тема 8. "Система попередження пожеж та пожежного захисту"

2

1.

Практичний блок

Лабораторно-практична робота № 5 "Первинні засоби пожежогасіння"

2

8.

Блок самостійної роботи студентів

Самостійна робота до модулю 2

16


Модуль 1 "Правові та організаційні питання охорони праці, основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії" ознайомлює студентів із правовими та організаційними питаннями охорони праці, з основними небезпечними і шкідливими виробничими факторами та санітарно-гігієнічними засобами та заходами щодо їх нормалізації.

Модуль 2 "Основи безпеки праці, пожежної безпеки " формує у майбутніх фахівців знання та уміння з питань техніки безпеки, електробезпеки, пожежної безпеки.

Кожний модуль містить вхідний блок, інформативно-теоретичний блок, практичний блок, блок самостійної роботи студентів, контрольно-оцінюючий блок.

У вхідному блоці представлені мета модуля та основні знання та уміння, які формуються під час його вивчення.

Інформативно-теоретичний блок у своїй структурі містить план теми та її зміст, питання для самоперевірки та контролю засвоєння знань, глосарій, рекомендовану основну і додаткову літературу, перелік законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці до відповідної теми.

Практичний блок включає тему та мету лабораторно-практичної роботи, порядок виконання роботи, теоретичну і практичну частини, вказівки до розв'язання задач, висновки.

У блоці самостійної роботи студентів відображені загальні положення з організації самостійної роботи, тематика завдань для самостійної роботи, методичні рекомендації з виконання самостійної роботи.

Контрольно-оцінюючий блок містить завдання для проведення тестового контролю за різними рівнями складності.2. Зміст дисципліни "Основи охорони праці" за темами

 

Тема 1. "Поняття, предмет охорони праці, законодавча та нормативна база України про охорону праці"

 

Основні поняття у галузі охорони праці. Принципи державної політики в галузі охорони праці. Права громадян на охорону праці при укладанні трудового договору та під час роботи. Соціальне страхування працівників від нещасних випадків і професійних захворювань на виробництві. Права працівників на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Вимоги щодо охорони праці при проектуванні, будівництві та реконструкції підприємств, розробці і виготовленні засобів виробництва. Обов' язки роботодавця та працівника щодо виконання вимог нормативних актів про охорону праці. Охорона праці жінок та неповнолітніх. Медичні огляди працівників певних категорій. Державні міжгалузеві та галузеві нормативні акти про охорону праці. Відповідальність за порушення законодавства та нормативних актів про охорону праці.

 

 

Тема 2. "Державне управління охороною праці,

організація охорони праці, нагляд та контроль за охороною праці"

 

Органи державного управління охороною праці. Управління охороною праці на підприємстві. Служба охорони праці на підприємстві. Комісія з питань охорони праці на підприємстві. Навчання з питань охорони праці. Державний нагляд за охороною праці. Громадський контроль за охороною праці. Порядок розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань на виробництві. Аналіз, прогнозування, профілактика травматизму та професійної захворюваності.Тема 3. "Гігієна праці та виробнича санітарія"

 

Загальні положення з гігієни праці та виробничої санітарі. Основи фізіології праці. Мікроклімат та його вплив на організм людини. Гігієнічна класифікація шкідливих речовин за характером дії та класи небезпечності шкідливих речовин. Гігієнічне нормування забруднення повітря шкідливими речовинами. Методи контролю повітря робочої зони і вимоги до них. Види виробничого освітлення. Вимоги санітарних норм до виробничого освітлення. Системи штучного освітлення, обмеження щодо їх використання. Класифікація вентиляційних систем та їх призначення. Організація повітрообміну в приміщенні, схеми вентиляції.

 

 

Тема 4. "Влив вібрації, шуму, випромінювань на людину та їх нормування"

 

Види вібрацій, їх параметри та вплив на організм людини. Нормування вібрації та загальні методи захисту. Дія шуму на організм людини та параметри звукового поля. Класифікація методів захисту від шуму. Параметри інфра- ультразвукових коливань. Нормування та контроль рівнів, методи та засоби захисту від ультра-та інфразвуку. Види і джерела іонізуючих випромінювань. Загальні заходи та засоби захисту від іонізуючих випромінювань. Вплив електромагнітних полів на людину. Методи захисту від електромагнітних полів. Вплив випромінювань оптичного діапазону на організм людини та заходи захисту від них.

 

 

Тема 5. "Безпека технологічного обладнання та технологічних процесів"

 

Складові безпечності технологічного процесу та технологічного обладнання. Загальні вимоги безпеки до систем, що працюють під тиском. Запобіжні засоби і контрольні прилади систем, що працюють під тиском. Технічне опосвідчення систем, що працюють під тиском.Безпека при експлуатації котельних установок. Безпека при експлуатації компресорних установок. Вимоги безпеки при експлуатації трубопроводів. Безпека при експлуатації балонів. Організація безпечного проведення вантажно-розвантажувальних робіт. Вимоги безпеки підіймально-транспортного обладнання. Безпека внутрішньозаводського та внутрішньоцехового транспорту.

 

 

Тема 6. "Електробезпека"

 

Фактори, що впливають на характер ураження електричним струмом. Порогові значення струму за дією на організм людини. Види електротравм. Причини електротравм. Класифікація приміщень за небезпечністю враження електричним струмом. Системи заходів безпечної експлуатації електроустановок. Засоби попередження електротравм від дотику до струмоведучих частин. Захисне заземлення електроустановок, захисне вимикання, занулення, їх призначення. Електрозахисні засоби, класифікація, перелік. Вимоги до організації безпечного проведення робіт в електроустановках. Надання першої допомоги при враженні електричним струмом.

 

 

Тема 7. "Пожежна безпека"

 

Основні поняття пожежної безпеки. Особливості горіння газів, рідин, твердих горючих речовин різного агрегатного стану. Показники пожежовибухонебезпеки речовин різного агрегатного стану. Класифікація вибухонебезпечних газо-, паро- та пилоповітряних сумішей. Класифікація приміщень і виробництв за вибухопожежонебезпечністю. Вибухо- та пожежонебезпечність приміщень і зон за Правилами улаштування електроустановок. Види вибухозахисту електроустаткування. Маркування вибухозахисного електроустаткування.Тема 8. "Система попередження пожеж та пожежного захисту"

 

Суть і складові системи пожежного захисту. Попередження розповсюдження пожежі. Попередження розвитку пожежі. Пожежна сигналізація, оповіщення та зв'язок. Способи і засоби гасіння пожежі. Вогнегасні речовини. Первинні засоби пожежогасіння. Стаціонарні засоби пожежогасіння. Протипожежне водопостачання. Евакуація людей. Система організаційно-технічних заходів з пожежної безпеки.Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів з дисципліни "Основи охорони праці"

 

Для оцінювання навчальних досягнень студентів використовується модульно-рейтингова система контролю, сутність якої полягає в тому, що контрольні заходи проводяться після закінчення логічно завершеної частини (модуля) лекційних та лабораторно-практичних занять і їх результати враховуються при виставленні підсумкової оцінки.

Контрольні заходи передбачають поточний, проміжний та підсумковий контроль. Система рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх переводу до національної (4-х бальної) і європейської (ЕСТБ) шкали представлені в таблицях 1.1 та 1.2.

Поточний контроль здійснюється під час проведення лабораторно-практичних занять, організації самостійної роботи студентів, перевірки опрацювання лекційного програмного матеріалу.

Проміжний контроль передбачає проведення тестового модульного контролю.

Підсумковий контроль навчальних досягнень студентів з дисципліни "Основи охорони праці" проводиться у вигляді іспиту.

При згоді студента до відомості обліку успішності може бути проставлена екзаменаційна оцінка на підставі поточного рейтингового балу.

Студент може підвищувати оцінку "задовільно" або "добре", яку він отримав за результатами поточного контролю, складанням семестрового іспиту.
оцінювання  результатів   опрацювання лекційного

лекцій


Критерії матеріалу

конспектів

враховуються наступні

При перевірці критерії:

-     повнота та глибина висвітлення змісту лекційного матеріалу та матеріалу, винесеного на самостійне опрацювання - 0,5 балів;

-    системність і логічність викладу навчального матеріалу -0,5 балів;опрацювання основної та додаткової література - 0,5 балів;

-    культура оформлення матеріалу - 0,5 балів.

Максимальна кількість балів за опрацювання лекційного матеріалу становить 2 бали.

Перевірка конспектів лекцій контролюється 2 рази на семестр. Конспекти після перевірки повертаються студентам у той же день. Якщо студент бажає підвищити оцінку за конспект, то він повинен протягом одного тижня після перевірки доопрацювати його та подати викладачу.

Критерії оцінювання результатів лабораторно-практичних занять

Оцінювання навчальних досягнень студентів під час лабораторно-практичних занять та оформлення звітів до лабораторно-практичних занять проводиться за наступними загальними критеріями:

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34 


Похожие статьи

Е Н Абільтарова - Основи охорони праці