Т В Комар - Вплив інфляції на економічне зростання в короткостроковому періоді - страница 1

Страницы:
1 

3. Гагутін В.Д. Монетарна політика в трансформаційній економіці: довіра, стратегія, механізми реалізації: Монографія / В.Д. Гагутін, Т.О. Кричевська. — К.: Київський національний торговельно-економічний університет, 2004. — 269 с.

4. Гребеник Н. Основні віхи у формуванні та проведенні грошово-кредитної політики в Україні / Н. Гребеник // Вісник НБУ. 2007. — №5. — С. 12—22.

5. Грищенко А., Кричевська Т. Монетарна стратегія: шлях до ефек­тивної грошово-кредитної політики // Вісник НБУ. — 2009. — №7. —

С. 56—59.

6. Лук'яненко І.Г., Красикова Л.І. Економетрика. Теорія та практика. — К.: Знання, 1998. — 493 с.

7. Пластун В.Л. Проблеми розробки економетричного моделювання процесів у грошово-кредитній сфері // Вісник Української академії бан­ківської справи. — 2001. — №2(11). — С. 49—51.

8. Яременко О.Л. Особливості монетарних процесів в Україні в 2008— 2009 роках // Монетарна політика в умовах економічного зростання: Мате­ріали науково-практичної конференції. — К., 2009. С. 71—75.

Статтю подано до редакції 15.07.11 р.

УДК 330.35 (477)

Т.В. Комар, аспірант, ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

ВПЛИВ ІНФЛЯЦІЇ НА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ В КОРОТКОСТРОКОВОМУ ПЕРІОДІ

АНОТАЦІЯ. У статті проаналізовано основні тенденції економічно­го зростання за 2008—2010 роки та визначені фактори, що сповіль­нювали цей процес. Проведено дослідження характеру, тісноти та напрямку взаємозалежності інфляції та економічного зростання в умовах економіки України в короткостроковому періоді.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: інфляція, реальне економічне зростання, номі­нальне економічне зростання, коефіцієнт кореляції, коефіцієнт де­термінації.

АННОТАЦИЯ. В статье проанализированы основные тенденции эко­номического роста за 2008—2010 годы и определены факторы за­медляющие этот процесс. Проведены исследования характера, тес­ноты и направления взаимозависимости инфляции и экономического роста в условиях экономики Украины в краткосрочном периоде.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: инфляция, реальный экономический рост, номинальное экономический рост, коэффициент корреляции, ко­эффициент детерминации.

© Т. В. Комар, 2011 461

ANNOTATION: The article analyzes the main trends in economic growth over the 2008—2010 period and identified factors that inhibited the process. A study of nature and direction of the strait interdependence inflation and economic growth in Ukraine's economy in the short term.

KEYWORDS: inflation, real growth, nominal growth, the correlation coefficient, coefficient of determination.

Постановка проблеми. Розвиток економіки держави відбува­ється під дією низки факторів. Кожен з них впливає на економіч­ні процеси по різному: одні позитивно, забезпечуючи економічне зростання, інші, ж сповільнюють такі тенденції в економіці, чи взагалі спричинять кризові явища в ній. На сучасному етапі пи­танню впливу інфляції на економічну систему, як фактора, що має безпосередній вплив на економічне зростання, приділяється недостатня увага і, крім того, існуючі думки з приводу цього [5— 10] значно різняться.

Аналіз останніх джерел чи публікацій. Проблемі взаємодії інфляції та економічного зростання присвячені наукові публікації економістів, таких як С. Фішер, Р. Барро, Р.Корманді, М. Сарел, А.Іларіонов, С. Панчишин.

Постановка завдання. Метою цієї статті є визначення взає­мозв'язку інфляції та економічного зростання в короткостроко­вому періоді на прикладі економіки України.

Виклад основного матеріалу дослідження. Економічне зрос­тання 2008—2009 років характеризується нерівномірністю, а та­кож значним уповільненням темпів росту. Наприкінці 2008 року за умов погіршення кон' юнктури на зовнішніх ринках та зни­ження споживчого та інвестиційного попиту, спостерігалося зниження темпів реального ВВП, які за 2008 рік становили 102,1 % проти 107,9 % у 2007 році, а протягом 2009 року харак­теризувалося падінням до рівня 84,9 % [1]. Однією з основних причин різкого зниження ВВП є подальше падіння зовнішнього попиту, спад інвестиційної активності за рахунок нестачі фінан­сових ресурсів, високі інфляційні очікування суб' єктів господа­рювання (рис. 1), значний дефіцит бюджету та низькі темпи від­новлення довіри до банківської системи, різке скорочення внутрішнього попиту через падіння реальної заробітної плати на­селення. Крім того, низькі темпи проведення структурних ре­форм в економіці, висока ресурсно- та енергозалежність були ос­новними чинниками значно більшого економічного падіння, ніж в інших країнах [2].

23

22'

14' 13 12' 11 10

1 кв 08      2 кв 08     3 кв 08      4 кв 08     1 кв 09     2 кв 09     3 кв 09     4 кв 09

Рис. 1. Динаміка інфляційних очікувань у середньому по Україні за 2008—2009 роки, % [3]

В Україні вперше у 2010 році зростання ВВП перевищило бю­джетні прогнози. Головним джерелом економічного зростання в Україні стали зростаючий зовнішній попит і накопичення запасів, що забезпечили в середньому в першому півріччі 10,9 % прирос­ту валової доданої вартості. При цьому фактор споживчих витрат мав значно менший вплив на зростання ВВП, сформувавши лише 1,7 % його приросту в першому півріччі (0,4 % і 3,0 % у першому і другому кварталах відповідно).

Важливим питанням є вплив інфляційних процесів на динамі­ку економічного зростання, адже зростання загального рівня цін негативно впливає на ефективність функціонування національної економіки, так як непропорційно змінюються відносні ціни, тоб­то ціни на різні товари і послуги зростають нерівномірними тем­пами. Явище, яке відбувається за незбалансованої інфляції, веде до нераціонального розподілу ресурсів: чим вищий темп інфля­ції, тим більші диспропорції в економіці вона викликає, знижую­чи її ефективність [4].

Для дослідження функціональної залежності між інфляцією (х) та економічним зростанням (у) в короткостроковому періоді необхідно дослідити цей зв'язок як у номінальних, так і в реаль­них цінах, розрахувавши коефіцієнт лінійної кореляції та коефі­цієнт детермінації.

Для дослідження характеру взаємозв' язку між інфляцією та економічним зростанням у номінальних та реальних цінах була сформована поквартальна вибірка показників за період з 1996 по 2010 роки. Загальний обсяг досліджень становив по 58 пар показ­ників. Так, коефіцієнт лінійної кореляції (економічне зростання в номінальних цінах) становить (- 0,29183), коефіцієнт детермінації

0,085. Це свідчить про те, що між інфляцією та економічним зрос­танням в номінальних цінах в короткостроковому періоді існує зворотній зв'язок, тобто чим вищі темпи інфляції, тим нижче еко­номічне зростання, і навпаки. Рівень коефіцієнта детермінації за­свідчує досить низьку щільність зв'язку 8,5 %. Коефіцієнт лінійної кореляції (економічне зростання в реальних цінах) становить (- 0,23024), коефіцієнт детермінації 0,053. Що також констатує обернену залежність між інфляцією та економічним зростанням. Щільність зв' язку на рівні 5,3 % є підтвердженням статистично не значної залежність між дослідженими показниками.

Для визначення виду залежності між інфляцією та економіч­ним зростанням як в номінальних так і в реальних цінах побуду­ємо кореляційне поле (рис. 2 і 3).

m

ге .= О х

5- ==

л її

14

інфляція

40

1С

С

-2

2

-1С

-2С

Рис. 2. Кореляційне поле для визначення виду залежності між інфляцією та номінальним економічнім зростанням за 1996—2010 рр. (поквартальні дані)

Інфляція

Рис. 3. Кореляційне поле для визначення виду залежності між інфляцією та реальним економічним зростанням за 1996—2010 рр. (поквартальні дані)

Проведений регресійний аналіз, за допомогою прикладної програми Microsoft Office Excel, дав наступні результати:

1) зв'язок інфляції та номінального економічного зростання може бути описаний лінійною функцією (рис. 2):

— формулу тренду у= -1,6581x+11,895;

2) зв'язок інфляції та реального економічного зростання також може бути описаний лінійною функцією (рис. 3):

— формулу тренду у= -0,4816x+3,9772;

Отже, в короткостроковому періоді зв'язок між інфляцією та економічним зростанням, як у номінальних, так і в реальних ці­нах, обернений. Це свідчить про те, що чим вища інфляція, тим нижче рівень економічного зростання. А те, що коефіцієнт детер­мінації наближується до 0, свідчить про статистично не значну залежність між показниками.

Для подальшого дослідження залежності між інфляцією та еко­номічним зростанням (реальним та номінальним) варто з' ясувати, чи не змінюватиметься напрям залежності, а також чи зростатиме кількісно тіснота зв' язку між ними з присутністю лагу в часі.

У табл. 1 ми здійснили відповідні розрахунки та отримали на­ступні коефіцієнти.

Таблиця 1

ЗМІНА КОЕФІЦІЄНТІВ ЛІНІЙНОЇ КОРЕЛЯЦІЇ ТА ДЕТЕРМІНАЦІЇ ПІД ВПЛИВОМ ЧАСОВОГО ЛАГУ ЗА ПЕРІОД (1996—2010 рр. ПОКВАРТАЛЬНО)

Коефіцієнти

Номінальне економічне зростання/інфляція

Реальне економічне зростання/інфляція

 

Часовий лаг

Часовий лаг

 

3 міс.

6 міс.

9 міс.

12 міс.

3 міс.

6 міс.

9 міс.

12 міс.

Коефіцієнт кореляції

-0,1062

0,3863

0,09919

-0,43136

-0,247

-0,294

-0,303

-0,3207

Коефіцієнт детермінації

0,01127

0,14923

0,00984

0,18607

0,0610

0,0867

0,0917

0,1029

Дані розрахунки засвідчують, що саме в короткостроковому пе­ріоді з лагом у часі в 6 місяців зв' язок між інфляцією та номіналь­ним економічним зростанням посилюється і стає прямим з щільніс­тю зв'язку 14,9 %. При збільшенні часового лагу коефіцієнт кореляції та коефіцієнт детермінації зменшуються, що є свідченням послаблення цього зв'язку. І вже при лагу у 12 місяцях з'являється суттєвий обернений зв' язок, тобто, чим вища інфляція, тим нижче номінальне економічне зростання, хоча, як і в попередніх дослі­дженнях, низький рівень коефіцієнта детермінації свідчить про ста­тистично не значиму щільність зв' язку між показниками.

При дослідженні зміни коефіцієнтів кореляції та детермінації між інфляцією та реальним економічним зростанням під впливом лагу в часі ми можемо спостерігати незначні зміни, якими можна знехтувати. Це свідчить про те, що на всіх етапах дослідження спостерігається обернений зв' язок інфляції та реального еконо­мічного зростання без впливу часового лагу.

Розглянемо для більш детального аналізу економетричну мо­дель (для якої коефіцієнт кореляції має найбільше позитивне зна­чення) з двома змінними в загальному вигляді:

Y=f(X) + u,

де Y — залежна змінна (економічне зростання); X — пояснюваль­на змінна (інфляція); и — випадкова складова.

Для визначення виду залежності побудуємо кореляційне поле

(рис. 4).

50

Зо............

інфляція

Рис. 4. Кореляційне поле для визначення виду залежності між інфляцією та номінальним економічним зростанням з лагом 6 місяців

Як свідчить рис. 4 зв'язок інфляції та економічного зростання може бути описаний лінійною функцією: Y = a0 + a1x, де а0, а1 — оцінки невідомих параметрів моделі.

Проведений регресійний аналіз, за допомогою прикладної програми Microsoft Office Excel, дав наступні результати:

— формулу тренду у= 1,7484x+0,1804;

— коефіцієнт детермінації — 0,1492.

Отже, лінійна регресія наочно демонструє прямий зв'язок між інфляцією та номінальним економічним зростання в коротко­строковому періоді з лагом у 6 місяців. Так, при пришвидшенніінфляції ми спостерігаємо зростання темпів номінального еконо­мічного зростання. Але, зважаючи на те, що коефіцієнт детермі­націє дорівнює лише 14,9 %, то даний зв'язок є незначним.

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, проведе­ний аналіз, а також дані, отримані під час моделювання закономір­ностей впливу інфляції на економічне зростання в короткостроко­вому періоді відображають основні тенденції розвитку економіки України та засвідчують, що на всіх етапах дослідження спостеріга­ється зворотній зв'язок між інфляцією та реальним економічним зростанням при статистично незначущій щільності зв'язку між ни­ми. Прямий зв'язок спостерігається лише між інфляцією та номіналь­ним економічним зростанням у короткостроковому періоді з лагом у 6 місяців. Це можна пояснити тим, що економічне зростання у фа­ктичних цінах може збільшуватися як за рахунок зростання фізич­ного об'єму всієї продукції, так і за рахунок рівня цін.

Отже, незважаючи на те, що зв'язок інфляції та економічного зростання дуже низький, як і щільність зв'язку між ними, він є обернено пропорційний. Це підтверджує те, що при збільшені рів­ня інфляції темпи економічного зростання знижуються. Зважаю­чи на те, що щільність зв'язку між цими категоріями статистично незначна необхідно продовжувати аналіз у напрямку визначення впливу інфляції на складові економічного зростання, тобто на ін­вестиційну діяльність та на сукупний попит.

Література

1. Сайт Державного комітету статистики України [Електронний ре­сурс] — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

2. Річний звіт НБУ за 2009 рік [Електронний ресурс] — Режим до­ступу: http://www.bank.gov.ua

3. Аналіз інфляції (грудень 2009 року) [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/Publication/econom/Inflation/CPI 12-09.pdf

4. Панчишин С. М. Макроекономіка: Навч. посібник для студ. Вузів / С.М. Панчишин,. — 2-е вид., стереотип.. — К.: Либідь, 2002. — 614 с.

5. Наконечний С.І. Економетрія: Підручник / С.І. Наконечний, Т.О. Терещенко, Т.П. Романюк; Київ. нац. економ. унів. — 3-е вид., доп. та перероб. — К., 2004. — 520 с.

6. Kormandi R.C., Meguire P.G Macroeconomic determinants of growth: croaacountry evidence/ R.C. Kormandi, P.G. Meguire // Journal of monetary Economics. — 1985. — 16(2). — September, pp. 141—163.

7. Fischer S. The role of macroeconomic factors in growth/ S. Fischer // NBER Working Paper. — 1993. — № 4565.

8. Barro R. J. Inflation and Economic Growth / R. J. Barro // National Bureau of Economic Research (NBER) Working Paper. — 1995. — October. — № 5326.

9. Sarel M. Nonlinear Effects of Inflation on Economic Growth / M. Sarel// IMF Working Paper WP/95/56. Washington. — 1995 (May).

10. Илларионов А. Инфляция и экономический рост / А. Илларионов // Вопросы экономики. — 1997. — №8. — С. 91—111

Статтю подано до редакції 20.07.11 р.

УДК 330.837

Г.Б. Медведева, канд. экон. наук, доцент, Л.А. Захарченко, канд. экон. наук, доцент,

УО «БрГТУ»

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК ФОРМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДВУХ ИНСТИТУТОВ

АННОТАЦИЯ. Система партнерских отношений между государст­вом и бизнесом является эффективным элементом современной смешанной экономики. Развитие института ГЧП приводит к суще­ственному изменению государственных функций, границ вмеша­тельства государства в экономику, к трансформации отношений собственности.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: государственно-частное партнерство, влас­тные функции государства, отношения собственности, институт, бизнес.

АНОТАЦІЯ. Система партнерськиз відносин між державою та біз­несом є ефективним елементом сучасної мішаної економіки. Роз­виток інституту ГЧП призводить до істотної зміни державних фун­кцій, меж втручання держави в економіку, до трансформації відносин власності.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: державно-приватне партнерство, керівні функ­ції держави, відносини власності, інститут, бізнес.

ANNOTATION. The system of partnerships between government and business is an effective element of the modern mixed economy. Development of the Institute of PPP leads to a significant change in government functions, the boundaries of state intervention in the economy, the transformation of property relations.

KEYWORDS: public: private partnerships, the power functions of the state, property relations, institutions, business.

Формирование эффективных институтов взаимодействия го­сударства и бизнеса является одним из условий устойчивого эко­номического и социального развития, повышения инновацион­ной и инвестиционной активности предпринимательского сек­тора. В этой связи возрастающий научный и практический инте-

© Г. Б. Медведева, Л. А. Захарченко, 2011

Страницы:
1 


Похожие статьи

Т В Комар - Вплив інфляції на економічне зростання в короткостроковому періоді