А В Бардась М В Бойченко А В Дудник - Менеджмент навчальний посібник - страница 1

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

 

 

 

А. В. БАРДАСЬ М.В. БОЙЧЕНКО А.В. ДУДНИК

 

 

 

 

 

 

 

МЕНЕДЖМЕНТ

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпропетровськ

НГУ

2012УДК 65.658:622(075.8) ББК 65.290-2я7 Б24

Рекомендовано до друку вченою радою Державного ВНЗ «Національний гірничий університет» (протокол № 7 від 20.09.2012 р.).

Рецензенти:

О.В. Садченко - д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри менеджменту та математичного моделювання ринкових процесів (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова);

І.В. Петенко - д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри управління персоналом і економіки праці (Донецький державний університет управління;

 

Фаховий редактор:

В.Я. Швець - д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри менеджменту виробничої сфери Державного ВНЗ «Національний гірничий університет».

 

Бардась А.В.

Б24                  Менеджмент [Текст]: навч. посіб. / А.В. Бардась, М.В. Бойченко,

А.В. Дудник. - Д.: Національний гірничий університет, 2012. - 381 с.

 

ISBN 000-000-000-000-0

 

Навчальний посібник призначений для формування у майбутніх менеджерів управлінського мислення та системи спеціальних знань у галузі менеджменту, формування розуміння концептуальних основ системного управління організаціями, набуття умінь аналізу середовища діяльності організації, прийняття адекватних управлінських рішень.

 

 

УДК 65.658:622(075.8)

ББК 65.290-2я7

 

 

 

 

 

 

 

© А.В. Бардась, М.В. Бойченко, А.В. Дудник, 2012.
ISBN 000-000-000-000-0       © Державний ВНЗ «НГУ», 2012.Присвячується нашому вчителю - професору Саллі В.І. та академіку Амоші О.І. - мудрому наставнику і колезі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Most men would rather die, than think. Many do.

 

Bertrand RussellЗМІСТ

 

 

ПЕРЕДМОВА 7 ТЕМА 1. СУТНІСТЬ, РОЛЬ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ

1.1.              Менеджмент як специфічна  сфера людської 10 діяльності

1.2.              Система   відносин   в  організації як  предмет 23

вивчення менеджменту

1.3.     Методи досліджень у менеджменті                                                                     30

РЕЗЮМЕ                                                                                                                               41

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ                                                                                           42

ТЕСТОВІ ЗАПИТАННЯ                                                                                                     43

 

ТЕМА 2. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТУ

2.1.              Передумови виникнення та формування сучасної 45 науки управління

2.2.              Особливості    формування    сучасної    моделі 72 менеджменту в Україні

РЕЗЮМЕ                                                                                                                               83

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ                                                                                           84

ТЕСТОВІ ЗАПИТАННЯ                                                                                                    85

КОНКРЕТНА СИТУАЦІЯ                                                                                                86

 

ТЕМА  3.  ЗАКОНИ,  ЗАКОНОМІРНОСТІ  ТА ПРИНЦИПИ

МЕНЕДЖМЕНТУ

3.1.     Закони,      закономірності       та       принципи 87

менеджменту

3.2.              Функції менеджменту                                                                                             98

3.3.              Методи менеджменту                                                                                           103

РЕЗЮМЕ                                                                                                                                  114

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ                                                                                              115

ТЕСТОВІ ЗАПИТАННЯ                                                                                                       116

КОНКРЕТНА СИТУАЦІЯ                                                                                                   117
ТЕМА 4. ПРОЦЕС УПРАВЛІННЯ

4.1.              Сутність процесу управління                                                                             119

4.2.              Управлінські рішення у менеджменті                                                              130

РЕЗЮМЕ                                                                                                                                  147

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ      148КОНКРЕТНА СИТУАЦІЯ


149 150ТЕМА  5.   ПЛАНУВАННЯ  ЯК  ЗАГАЛЬНА ФУНКЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ

5.1.     Сутність    і    зміст    планування    як   функції 151

менеджменту

5.2.              Цілі організації як внутрішня змінна                                                            156

5.3.              Стратегічне планування                                                                                 166

РЕЗЮМЕ                                                                                                                             175

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ                                                                                         175

ТЕСТОВІ ЗАПИТАННЯ                                                                                                   176

 

ТЕМА 6. ОРГАНІЗУВАННЯ ЯК ЗАГАЛЬНА ФУНКЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ

6.1.     Сутність функції організування та її місце в 178

системі управління

6.2.              Повноваження, обов'язки, відповідальність                                               183

6.3.              Побудова організаційних структур                                                               196

РЕЗЮМЕ                                                                                                                             208

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ                                                                                         209

ТЕСТОВІ ЗАПИТАННЯ                                                                                                   209

КОНКРЕТНА СИТУАЦІЯ                                                                                              211

 

ТЕМА 7.  МОТИВУВАННЯ ЯК ЗАГАЛЬНА ФУНКЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ

7.1.     Вплив   функції   мотивування   на   успішність 212

розвитку організації

7.2.     Теорії і моделі процесів мотивування                                                              225

РЕЗЮМЕ                                                                                                                             239

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ                                                                                         240

ТЕСТОВІ ЗАПИТАННЯ                                                                                                  240

КОНКРЕТНА СИТУАЦІЯ                                                                                              242

 

ТЕМА 8.  РЕГУЛЮВАННЯ  І  КОНТРОЛЮВАННЯ ЯК

ЗАГАЛЬНІ ФУНКЦІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ

8.1.               Поняття регулювання та його місце в системі 243 управління

8.2.               Контролювання      як      загальна      функція 247 менеджменту

РЕЗЮМЕ 254 КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 254ТЕСТОВІ ЗАПИТАННЯ           255

КОНКРЕТНА СИТУАЦІЯ                                                                                               256

 

ТЕМА   9.    ІНФОРМАЦІЯ    ТА    КОМУНІКАЦІЇ У МЕНЕДЖМЕНТІ

9.1.               Значення інформації в управлінні організацією 257

9.2.               Комунікації у менеджменті                                                                             261

9.3.               Міжособистісні та організаційні комунікації                                               267

9.4.               Комунікації та конфлікти                                                                               272

РЕЗЮМЕ                                                                                                                              274

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ                                                                                          275

ТЕСТОВІ ЗАПИТАННЯ                                                                                                   276

КОНКРЕТНА СИТУАЦІЯ                                                                                               277
ТЕМА 10. КЕРІВНИЦТВО ТА ЛІДЕРСТВО

10.1.           Поняття та загальна характеристика керівництва 279

10.2.           Форми влади та впливу у менеджменті                                                       287

10.3.           Теорії лідерства                                                                                                 297

10.4.           Керівництво груповою поведінкою                                                              312

РЕЗЮМЕ                                                                                                                              320

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ                                                                                          321

ТЕСТОВІ ЗАПИТАННЯ                                                                                                   322

КОНКРЕТНА СИТУАЦІЯ                                                                                               323

ТЕМА 11. ЕФЕКТИВНІСТЬ У МЕНЕДЖМЕНТІ

11.1.           Концептуальні      підходи      до      визначення 325 ефективності менеджменту

11.2.           Системи показників ефективності менеджменту 330

11.3.           Соціальна     відповідальність    та     етика    у 334 менеджменті

РЕЗЮМЕ                                                                                                                              342

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51 


Похожие статьи

А В Бардась М В Бойченко А В Дудник - Менеджмент навчальний посібник