В І Макеєв - Стрільба артилерії - страница 1

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53 


Міністерство освіти і науки України Сумський державний університет

 

 

 

 

 

Макеєв В.І., Петренко В.М., Житник В.Є.

 

 

 

 

 

Стрільба артилерії

 

 

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суми Видавництво СумДУ 2010УДК 623.55(075.8) ББК 68.514.15 я 73 М15

 

Рецензенти:

 

В.І. Грідін - кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Харківського університету По­вітряних Сил імені Івана Кожедуба;

О. С. Кузема - доктор фізико-математичних наук, професор Сумського національного аграрного університету;

В. С. Іваній - кандидат фізико-математичних наук, професор Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

 

 

 

 

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист №1/11-4608 від 01. 06. 2010р.)

 

 

 

 

 

Макеєв В.І

М15  Стрільба артилерії: навчальний посібник / В.І. Макеєв, В.М. Петренко, В.Є. Житник. - Суми: Видавництво СумДУ, 2010. - 281 с. ISBN 978-966-657-308-0

Навчальний посібник „Стрільба артилерії" висвітлює зміст програми навчання з від­повідної навчальної дисципліни „Стрільба артилерії" для студентів, які навчаються за про­грамою підготовки офіцерів запасу.

У посібнику враховані багаторічний досвід науково-педагогічних працівників, офіце­рів кафедри військової підготовки СумДУ, досвід служби у військах командирів підрозділів (частин) наземної артилерії.

Навчальний посібник розроблений авторським колективом у складі: кандидата техні­чних наук, доцента полковника запасу Макеєва В.І., доцента полковника запасу Петренка В.М., кандидата технічних наук, старшого наукового співробітника підполковника запасу Житника В.Є.

 

 

 

 

 

 

 

 

УДК 623.55(075.8) ББК 68.514.15 я 73

© Макеєв В.І., Петренко В.М.,

Житник В. Є., 2010

ISBN 978-966-657-308-0    © Видавництво СумДУ, 2010Зміст

Вступ                                                                                                                                    7

Скорочення, прийняті в тексті посібника                                                                        10

Розділ 1 Міра кутів, яка прийнята в артилерії                                                                 12

1.1   Поділка кутоміра, її сутність, залежність між поділкою кутоміра і гра-       12
дусною системою

1.2   Залежність між кутовими та лінійними величинами. П'ятипроцентна
поправка, її сутність, умови та порядок врахування                                             14

 

Розділ 2 Рух снаряда у повітрі                                                                                           18

2.1  Траєкторія та її елементи. Деривація                                                                 18

2.2  Призначення та зміст Таблиць стрільби.

Основна таблична залежність                                                                                  19

2.3  Знаходження елементів траєкторії по Таблицях стрільби                              21

 

Розділ 3 Розсіювання снарядів при ударній стрільбі                                                      23

3.1  Суть розсіювання снарядів. Середня траєкторія. Заходи щодо зменшен-
ня розсіювання                                                                                                          23

3.2  Характеристики розсіювання. Шкала розсіювання                                        25

 

Розділ 4 Підготовка стрільби і управління вогнем                                                         30

4.1  Зміст підготовки стрільби і управління вогнем                                               30

4.2  Метеорологічна підготовка, її завдання та зміст. Метеорологічний бю-
летень "Метеосередній", його зміст                                                                       
30

4.2.1 Основні метеорологічні елементи. Характеристики метеорологічних

умов стрільби                                                                                                             36

4.3  Балістична підготовка стрільби                                                                         42

 

4.3.1  Завдання балістичної підготовки стрільби та її зміст

Сили та засоби для проведення балістичної підготовки                                      42

4.3.2  Визначення відхилення початкової швидкості снарядів внаслідок зно-
су каналів стволів гармат(
AV0гр )                                                                            44

4.3.3  Суть різнобою і порядок його визначення                                                    50

4.3.4  Способи визначення сумарного відхилення початкової швидкості сна-
рядів для основної гармати батареї                                                                         53

4.3.5  Вимірювання температури зарядів ствольної артилерії                              58

4.3.6  Розподіл боеприпасів між батареями (гарматами) та їх сортування          60

4.4 Розрахунок поправок на відхілення метеорологічних та балістичних
умов стрільби від табличних значень                                                                     60

 

Розділ 5 Визначення топографічної дальності по цілі                                                    70

5.1  Суть і зміст повної підготовки. Умови застосування способу                       70

5.2  Ураження нерухомих неспостережених цілей                                                 71

Визначення топографічних даних по цілі 76
5.3.1 Визначення установок для стрільби за допомогою приладу управління
вогнем            82Розділ
6 Визначення установок для стрільби способом скороченої підготовки і

окомірного перенесення вогню                                                                                91

6.1  Суть та зміст скороченої підготовки                                                                  91

6.2  Визначення топографічних даних по карті                                                       91

6.3  Коефіцієнт віддалення, крок кутоміра, порядок їх визначення                      93

6.4  Окомірне перенесення вогню, умови застосування, порядок роботи            95

 

Розділ 7 Поразка нерухомих спостережених цілей вогнем із закритих вогневих

позиціій з пристрілюванням за спостереженням знаків розривів                        103

7.1 Суть і порядок пристрілювання за спостереженням знаків розривів, як-
що поправка на зміщення менша 5-00                                                                     103

7.1.1   Способи пристрілювання цілей                                                                      103

7.1.2   Зміст та порядок пристрілювання цілей за спостереженням знаків роз-    104
ривів, якщо поправка на зміщення менша 5-00

7.2 Пристрілювання за спостереженням знаків розривів за умови, якщо по-
правка на
зміщення 5-00 та більше                                                                           106

7.2.1  Порядок пристрілювання за спостереженням знаків розривів, якщо
поправка на
зміщення 5-00 та більше                                                                      106

7.2.2  Умови переходу до стрільби на ураження                                                     107

7.2.3  Визначення коректур на приладі управління вогнем, приладі розраху-    107
нку коректур

7.3 Прилад розрахунку коректур                                                                              108

7.3.1  Призначення, загальна будова ПРК-69                                                          108

7.3.2  Підготовка приладу розрахунку коректур до роботи                                   109

7.3.3  Визначення коректур на приладі розрахунку коректур                               111

7.3.4     Особливості пристрілювання цілей, розташованих в безпосередній        111
близькості від своїх військ

7.4 Поняття про віяло розривів                                                                                 112

7.4.1  Віяло розривів, його ширина та інтервал                                                       112

7.4.2  Призначення виду віяла для стрільби на ураження. Коректування віяла   115

7.5 Особливості мортирної стрільби та стрільби на рикошетах                           117

7.5.1  Особливості мортирної стрільби                                                                     117

7.5.2  Умови застосування стрільби на рикошетах                                                  121

7.5.3  Стрільба на ураження і коректування вогню                                                 122

 

Розділ 8 Поразка нерухомих спостережених цілей вогнем із закритих вогневих

позицій з пристрілюванням за виміряними відхіленнями                                              125

8.1 Ураження нерухомих спостережних наземних цілей                                      125

8.1.1  Ураження групових цілей глибиною менше 100м                                        126

8.1.2  Ураження групових цілей глибиною більше 100 м                                      127

8.1.3  Коректування вогню під час стрільби на ураження                                      127

8.2 Пристрілювання цілей за допомогою далекоміра. Суть і умови застосу-
вання способу. Формули для розрахунку коректур під час пристрілювання

за допомогою далекоміра, якщо поправка на зміщення менша 5-00                    128

8.2.1    Організація пристрілювання за допомогою далекоміра. Постановка
завдань далекомірнику на засічку цілі та обслуговування стрільби                    133

Особливості пристрілювання цілей за допомогою далекоміра, якщопоправка на зміщення 5-00 і більше 133

8.2.3  Визначення коректур на приладі управління вогнем, приладі розраху­нку коректур 135

8.2.4  Особливості пристрілювання цілей під час застосування командирсь­ких машин управління вогнем 135

8.3 Суть та умови застосування пристрілювання цілей за допомогою спря­женого спостереження 136

8.3.1 Умови закінчення пристрілювання, перехід до стрільби на ураження 141

 

Розділ 9 Визначення установок для стрільби за даними пристрілювання (ство­рення) репера 143

9.1 Суть перенесення вогню від репера і умови його застосування. Види
реперів. Загальні правила пристрілювання (створення) реперів
143

9.1.2 Пристрілювання дійсного репера. Поняття забезпеченої вилки і забез-
печеної накриваючої групи. Умови закінчення пристрілювання. Пристріля-
ні установки по реперу. Зміст обробки результатів пристрілювання репера 144

9.2  Створення наземного фіктивного репера. Визначення пристріляних по­правок дальності та напрямку 145

9.3  Зміст доповіді в штаб дивізіону результатів пристрілювання (створення) репера 147

9.4  Перенесення вогню способом коефіцієнта стрільби 147

9.5  Перенесення вогню спрощеним способом. Умови його застосування. Визначення вирахованих установок по цілі 151

 

Розділ 10 Основи управління вогнем                                                                                155

10.1  Суть і зміст, принципи управління. Вимоги до управління           вогнем. Си-
ли та засоби управління артилерійськими пілрозділами                                        155

10.2  Обв'язки посадових осіб артилерійського дивізіону щодо управління
вогнем                                                                                                                          163

10.3  Постановка вогневих завдань командиром батареї                                        169

10.4  Контроль виконання вогневих завдань                                                           176

 

Розділ 11 Стрільба і управління вогнем вночі 178

11.1  Особливості бойових дій вночі. Підготовка спостережених пунктів, вогневих позицій, організація розвідки та визначення установок для стріль­би 178

11.2  Періодичне і безперервне освітлення місцевості, умови застосування, потрібна кількість гармат 178

11.3  Освітлення рубежів, постановка світлових орієнтирів і створів.

Стрільба на осліплення 179

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53 


Похожие статьи

В І Макеєв - Стрільба артилерії