В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття - страница 1

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 

Ковешніков В.Г., Сікора В.З., Пикалюк B.C., Устянський О.О., Ільїн В.Ю., Бумейстер В.І., Погорєлов М.В., Ткач Г.Ф., Сулім Л.Г., Болотна І.В., Сікора В.В.

ІІІ СЕМЕСТР Модуль 3 НЕРВОВА СИСТЕМА. ОРГАНИ ЧУТТЯ

 

Конкретні цілі:

-  Визначити загальні принципи будови і функції ЦНС.

-  Аналізувати розвиток ЦНС в філо- та онтогенезі.

-  Аналізувати аномалії і варіанти розвитку спин­ного та головного мозку.

-  Описати і продемонструвати зовнішню та внут­рішню будову спинного мозку.

Тема 1. Вступ до ЦНС. Загальні принципи будови рефлекторих дуг. Сіра і біла речовини ЦНС. Роз­виток ЦНС в онто- і філогенезі

Провідна роль нервової системи в організмі; її значення для інтеграції органів, систем органів у єдиний цілісний організм, у встановленні взає­мозв'язків організма із зовнішнім середовищем. Класифікація нервової системи за топографічним принципом (на центральну нервову систему і пери­ферійну нервову систему) і за анатомо-функціональним принципом (на соматичну нервову систему і вегетативну нервову систему). Загальний принцип будови нейрона. Морфологічна і функціона­льна класифікації нейронів. Рецептори, їх класифіка­ція. Загальний план будови синапсів. Рефлекторні дуги. Сіра речовина ЦНС. Нейроглія. Принципи прос-

Тема 2. Зовнішня і внутрішня будова спинного мозку. Будова спинномозкового нерва.

Топографія спинного мозку, його межі. Зовнішня будова спинного мозку (поверхні, борозни, канати­ки, стовщення). Сегментарна будова спинного мозку. Співвідношення між хребцями і сегментами спинного мозку (правило Шипо). Внутрішня будова спинного мозку: центральний канал, сіра і біла ре­човина. Будова задніх, бічних і передніх рогів спин­ного мозку. Біла речовина: класифікація. Склад пе­редніх, бічних і задніх канатиків спинного мозку. Власний сегментарний апарат спинного мозку. Чут­ливий вузол спинномозкового нерва. Передні і задні корінці. Утворення стовбура спинномозкового не­рва. Вікові особливості будови спинного мозку.Тема 3. Розвиток головного мозку в ембріогене­зі. Анатомія похідних ромбоподібного мозку і се­реднього мозку.

Головний мозок. Відділи головного мозку: вели­кий мозок, мозочок, стовбур головного мозку. Кла­сифікація відділів головного мозку за розвитком. Похідні ромбоподібного мозку: довгастий мозок і задній мозок (міст і мозочок).

Довгастий мозок: межі, зовнішня будова. Внутрі­шня будова: сіра і біла речовини.

Міст: зовнішня будова. Внутрішня будова: сіра і біла речовини.

Мозочок: топографія, зовнішня будова. Внутріш­ня будова: сіра і біла речовини. Склад ніжок мозоч­ка.

Ромбоподібна ямка: утворення, межі, рельєф. Проекція ядер черепних нервів на поверхню ромбо­подібної ямки.

Четвертий шлуночок: стінки, сполучення.

Середній мозок, його частини. Пластина покрівлі: зовнішня будова; внутрішня будова: сіра і біла речо­вини. Ніжки мозку, їх частини, внутрішня будова: сіра і біла речовини. Водопровід мозку.

 

 

Тема 4. Анатомія похідних переднього мозку

Похідні переднього мозку: проміжний мозок, кін­цевий мозок.

Проміжний мозок: частини (дорсальна - таламіч-ний мозок; вентральна частина - гіпоталамус). Час­тини таламічного мозку: таламус, епіталамус, мета-таламус. Таламус: зовнішня будова. Внутрішня будо­ва: ядра і їх функції. Епіталамус: частини. Шишкопо­дібна залоза і її функції. Метаталамус: частини і їх функції. Гіпоталамус: його компоненти. Гіпофіз. Ядра гіпоталамуса, їх функці. Гіпоталамо-гіпофізарна сис­тема. Третій шлуночок: стінки, сполучення.

Кінцевий мозок: півкулі великого мозку. Мозоли­сте тіло, склепіння, передня спайка. Нюховий мозок: частини, їх складові. Базальні ядра: топографія, час­тини, функції. Плащ. Кора великого мозку: цито- і мієлоархітектоніка кори. Роботи В.О.Беца. Рельєф півкуль великого мозку: борозни і звивини. Морфо­логічні основи динамічної локалізації функцій в корі півкуль великого мозку. Біла речовина півкуль: кла­сифікація. Асоціативні волокна: класифікація, функ­ції. Комісуральні волокна, їх функції. Проекційні во-лонка: класифікація. Внутрішня капсула: частини, топографія провідних шляхів у кожній частині.

Бічні шлуночки: частини, їх топографія, стінки, сполучення.

Вікові особливості будови відділв головного моз­ку.Тема 5. Провідні шляхи центральної нервової си­стеми

Провідні шляхи - визначення. Анатомо-функціональна класифікація провідних шляхів центральної нервової системи: асоціативні шляхи (короткі і довгі), комісуральні шляхи, проекційні шля­хи (висхідні і низхідні). Висхідні (аферентні) провідні шляхи: екстероцептивні, пропріоцептивні, інтероцеп-тивні. Низхідні (еферентні) провідні шляхи: пірамідні, екстрапірамідні, кірково-мостові. Пірамідна рухова система (центри, провідні шляхи). Екстрапірамідна система (центри, провідні шляхи).

Тема 6. Оболони спинного і головного мозку. Утворення і шляхи циркуляції спинномозково ї рі­дини

Оболони спинного мозку. Міжоболонні простори і їх вміст. Оболони головного мозку. Особливості бу­дови твердої оболони головного мозку. Відростки твердої оболони головного мозку, їх топографія. Па­зухи твердої оболони головного мозку. Міжоболонні простори головного мозку і іх вміст. Утворення і шля­хи циркуляції спинномозкової рідини.

Тема 7. Практичні навички з анатомії спинного мозку і головного мозку

 

Конкретні цілі:

-  Аналізувати класифікацію черепних нервів.

-  Визначити загальні принципи будови черепних нервів, різних за походженням.

-  Аналізувати загальну будову вегетативних вузлів голови.

-  Описати і продемонструвати будову I —XII пар че­репних нервів.

Тема 8. Класифікація черепних нервів. Загальна анатомія вегетативних вузлів голови

Загальна характеристика черепних нервів. Спіль­ні риси і відмінності будови черепних і спинномоз­кових нервів. Класифікація черепних нервів за фун­кцією (рухові, чутливі, змішані). Класифікація череп­них нервів за походженням. Розвиток черепних нер­вів у зв'язку із органами чуття (I, II, VIII пари), міото-мами головних сомітів (III, IV, VI, XII пари), із зябро­вими дугами (V, VII, IX, X, XI пари). Відмінності будови черепних нервів, похідних головного мозку (I, II па­ри) від решти черепних нервів. Загальний план бу­дови рухових, чутливих і змішаних черепних нервів. Загальний план будови вегетативних вузлів голови: корінці і гілки.

Тема 9. Анатомія I-XII пар черепних нервів

Анатомія черепних нервів: ядра, їх локалізація,

 

 

із мозку, із черепа, гілки нервів, склад їх волокон, топографія, ділянки іннервації. I, II пари черепних нервів - особливості їх анатомії. IV, VI па­ри: їх ядра, вихід нервів із мозку, із черепа, ділянки іннервації. III пара черепних нервів: ядра, вихід нер­ва із мозку, із черепа, гілки, склад їх волокон, ділянки іннервації, зв'зок із вегетативним вузлом голови (війковим вузлом). V пара черепних нервів: внутрі­шньочерепна частина - ядра, трійчастий вузол, чут­ливий і руховий корінці. Гілки V пари: склад волокон, вихід із черепа, ділянки іннервації, зв'зки із вегета­тивними вузлами голови. VII пара і проміжний нерв: ядра, топографія, гілки, склад їх волокон, ділянки ін­нервації. Зв'язки гілок проміжного нерва із вегета­тивними вузлами голови (крило-піднебінним, підни-жньощелепним, під'язиковим). Анатомія VIII пари: частини, чутливі вузли, топографія. IX пара: ядра, вихід нерва із мозку, із черепа, гілки, склад їх воло­кон, ділянки іннервації, зв'зок із вегетативним вуз­лом голови (вушним вузлом). X пара: ядра, чутливі вузли, вихід нерва із мозку, із черепа, гілки, ділянки іннервації. XI пара: ядра, вихід нерва із мозку, із че­репа, ділянки іннервації. XII пара: ядро, вихід нерва із мозку, із черепа, ділянки іннервації. Вегетативні вузли голови (крило-піднебінний, війковий, підниж-ньощелепний, під'язиковий, вушний): їх корінці і гіл­ки, ділянки іннервації.

 

 

Конкретні цілі:

-  Визначити загальні принципи будови і функції спинномозкових нервів.

-  Описати і продемонструвати нерви шийного со­матичного нервового сплетення.

-  Описати і продемонструвати нерви плечового, поперекового і крижового сплетень.

-  Описати принципи будови автономної нервової системи .

-  Аналізувати джерела іннервації органів і тканин тіла людини.

Тема 10. Задні гілки спинних нервів шийне спле­тення.

Загальні принципи будови спинних нервів. Задні гілки спинних нервів, зони іннервації. Формування шийного сплетення. Класифікація гілок, ділянки ін-

Тема 11. Плечове сплетення

Топографія і формування плечового сплетення. Класифікація гілок. Короткі гілки, ділянки іннервації. Довги гілки - топографія, ділянки іннервації.

Тема 12. Поперекове сплетення. Міжреберні не­рви

Топографія і формування поперекового сплетен­ня. Класифікація гілок, ділянки іннервації. Міжреб-рові нерви, їх хід, ділянки іннервації.

Тема 13. Крижове сплетення

Топографія і формування крижового сплетення. Класифікація гілок. Короткі гілки, ділянки іннервації. Довгі гілки, хід, розгалуження, ділянкі і іннервації.Тема 14. Автономна нервова система

Загальні відомості про автономну нервову систе­му. Особливості будови. Класифікація. Центри і пе­риферична частина парасимпатичної системи. Вуз­ли. Центри і периферична частина симпатичної сис­теми. Симпатичний стовбур. Нутрощеві сплетення та нутрощеві вузли: черепно-шийна частина, грудна частина, черевна частина, тазова частина.

Тема 15. Практичні навички з анатомії перифе­ричної нервової системи

 

Конкретні цілі:

-  Визначити загальні принципи будови і функції органів чуття.

-  Аналізувати розвиток органів чуття у філо- та он­тогенезі.

-  Аналізувати аномалії і варіанти розвитку органів чуття.

-  Описувати і демонструвати будову очного яблука і додаткових структур ока.

-  Описувати і демонструвати будову зовнішнього вуха, середнього вуха і внутрішнього вуха.

Тема 16. Анатомія органів чуття

Анатомо-функціональна характеристика органів чуття. Периферійні сприймачі, провідники і кіркові центри аналізаторів, їх функціональна єдність. Орган нюху. Нюхова частина слизової оболонки носа. Про­відні шляхи нюхового аналізатора.

Орган смаку. Смакові сосочки язика, їх топогра­фія. Провідні шляхи смакового аналізатора.

Загальний покрив. Шкіра: функції. Різновиди шкі­рної чутливості. Молочна залоза.

Тема 17. Око та структури утворів

Філо- та онтогенез ока. Аномалії і варіанти розви­тку ока. Топографія, будова, функції. Очне яблуко. Оболонки очного яблука: волокниста, судинна, внут-

Тема 18. Анатомія вуха

Вухо. Філо- та онтогенез. Аномалії розвитку вуха. Частини вуха: зовнішнє, середнє і внутрішнє вухо. Зовнішнє вухо: частини, їх будова. Середнє вухо: частини. Барабанна порожнина: стінки, вміст. Слу­хові кісточки: їх будова. Суглоби, зв'язки, м'язи слу­хових кісточок. Сполучення барабанної порожнини. Слухова труба: частини, будова. Внутрішнє вухо, час­тини, топографія. Кістковий лабіринт: присінок, пів-колові канали, завитка, їх будова. Перетинчастий лабіринт: присінковий лабіринт, півколові протоки, завиткова протока, їх будова. Механізм сприйняття і шляхи проведення звуку. Провідні шляхи слуху і рів­новаги.

Тема 19. Практичні навички з анатомії органів чуттястрктура залікового кредиту - модуля 3

Нервова система Органи чуттяЗмістовий модуль 14. Анатомія головного мозку

3.  Розвиток головного мозку в ембріогенезі. Анатомія похідних ромбоподібного мозку і середнього мозку

4. Анатомія похідних переднього мозку

5. Провідні шляхи центральної нервової системи

6.  Анатомія оболон спинного і головного мозку. Утворення і шляхи циркуляції спинномозкової рідини

7.  Практичні навички з анатоміїї спинного мозку і головного мозку

Змістовий модуль 15. Черепні нерви

8.  Класифікація черепних нервів. Загальна анатомія вегетатив­них вузлів голови

9. Анатомія I-XII пар черепних нервів


 

2

8

6

2

10

2

2

4

2

-

2

2

-

2

2

2

 

 

 

14


 

Підготовка огляду науко­вої літератури або про­ведення досліджень з будь-якої теми чи препа­рування

 

 

Підготовка огляду науко­вої літератури або про­ведення досліджень з будь-якої теми чи препа­рування
Аудиторна робота - 64 %       СРС - 36%

 

тематичний план лекцій

Тема лекції

Кількість

 

годин

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 


Похожие статьи

В Г Ковешніков - Апарат

В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття

В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система

В Г Ковешніков - Український морфологічний альманах