І Ф Костюк - Професійні хвороби - страница 1

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57 

І.Ф. Костюк, В.А. Капустник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОФЕСІЙНІ ХВОРОБИ

 

 

 

 

Допущено Міністерством охорони здоров'я України як підручник для студентів та лікарів-інтернів вищих державних медичних закладів освіти III

IV рівнів акредитації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ «Здоров'я» 2003

УДК 613.6(075.8)

 

Рецензенти: докт. мед. наук, проф. І.О. Парпалей (Національний медичний університет); докт. мед. наук, проф. Г.О. Бондаренко (Донецький державний медичний університет)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Костюк І. Ф., Капустник В. А.

Професійні хвороби: Підручник. - 2-е вид., переробл. і доп. - К.: Здоров'я, 2003. - с. ISBN

У другому виданні (перше вийшло у 1998 р.) знайшли відображення нові матеріали про різні шкідливі фактори виробничого середовища, які обумовлюють розвиток новоутворень, захворювань, що виникають від впливу біологічних факторів, неспецифічних синдромів тощо. Широко представлені захворювання в окремих галузях виробництва і сільського господарства.

В додатку наведені нові нормативні документи (список професійних захворювань, інструкція про застосування переліку професійних захворювань, витяг з номенклатури лікарських спеціальностей).

Для студентів та лікарів-інтернів вищих державних медичних закладів освіти.

Зміст

 

ПЕРЕДМОВА............................................................................................................................

 

Глава 1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПАТОЛОГІЇ......................................

Поняття професійної патології як клінічної дисципліни. Організація

профпатологічної служби і структура професійної захворюваності в Україні......................

Коротка історична довідка щодо розвитку професійної патології..................

Особливості клінічного обстеження і діагностики професійних захворювань
Організація та проведення медичних оглядів працюючих...............

 

Глава 2. ПРОФЕСІЙНІ ХВОРОБИ ОРГАНІВ ДИХАННЯ, ЗУМОВЛЕНІ
ВПЛИВОМ ПРОМИСЛОВИХ АЕРОЗОЛЕЙ
.............................................................................

Пневмоконіози..............................................................................................................................

Силікоз...........................................................................................................................................

Силікатози.....................................................................................................................................

Карбоконіози..................................................................................................................................

Металоконіози...............................................................................................................................

Пневмоконіози внаслідок дії змішаного пилу..............................................................................

Пневмоконіози внаслідок діі органічного пилу............................................................................

Хронічний бронхіт.........................................................................................................................

 

Глава 3. ПРОФЕСІЙНІ АЛЕРГОЗИ.........................................................................................

Професійна бронхіальна астма.........

Екзогенний алергічний альвеоліт...............................................................................................

 

Глава 4. ЗАХВОРЮВАННЯ БРОНХО-ЛЕГЕНЕВОГО АПАРАТУ
ТОКСИКО-ХІМІЧНОЇ ЕТІОЛОГІЇ
..............................................................................................

Гострі токсичні поразки бронхолегеневого апарату..............

Хронічні токсичні захворювання бронхолегеневого апарату................

 

Глава 5. ПРОФЕСІЙНІ ХВОРОБИ, СПРИЧИНЕНІ ВПЛИВОМ
ХІМІЧНИХ ФАКТОРІВ
.................................................................................................................

Професійні захворювання з переважним ушкодженням системи крові...................

Інтоксикація ароматичними вуглеводнями................................................................................

Інтоксикація окисом вуглецю.......................................................................................................

Інтоксикація нітро- й аміноз'єднаннями бензолу та його гомологів........................................

Інтоксикація свинцем....................................................................................................................

Інтоксикація миш'яковистим воднем.........................................................................................

Професійні захворювання з переважним ураженням гепатобіліарної системи
(токсичні гепатити).....

Професійні захворювання з переважним ушкодженням нирок і сечовивідних
шляхів.................................................................................................................................................

Професійні захворювання з переважним ураженням нервової системи...................

Інтоксикація марганцем..............................................................................................................

Інтоксикація ртуттю (меркуріалізм).......................................................................................

Інтоксикація сірковуглецем.........................................................................................................

Інтоксикація тетраетилсвинцем..............................................................................................

Отруєння ціаністими з'єднаннями...............................................................................................

Інтоксикації, які виникають в умовах сільського господарства (інтоксикації

пестицидами)......................................................................................................................................

Інтоксикація фосфорорганічними з'єднаннями..........................................................................

Інтоксикація хлорорганічними з'єднаннями...............................................................................

Інтоксикаціяртутьоранічними з'єднаннями..............................................................................

Інтоксикація карбаматами..........................................................................................................

Інтоксикація з'єднаннями, які містять миш'як.........................................................................

Інтоксикація піретроїдами..........................................................................................................

Профілактика отруєнь пестицидами..........

 

Глава 6. ПРОФЕСІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ, СПРИЧИНЕНІ ДІЄЮ
МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ
.............................................................................................................

Захворювання внаслідок дії фосфорних добрив.............

Захворювання внаслідок дії азотних добрив............

 

Глава 7. ПРОФЕСІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ, ЩО ВИНИКАЮТЬ У
ПРАЦЮЮЧИХ ПІД ЧАС ВИРОБНИЦТВА ТА ПЕРЕРОБКИ ПОЛІ-
МЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ
................................................................................................................

Професійна патологія у працюючих на виробництві синтетичних смол...................

Професійна патологія у працюючих на виробництві синтетичного каучуку та
гумових виробів....

Професійна патологія у працюючих на виробництвах отримання та
переробки синтетичних волокон........

Принципи діагностики, лікування, експертизи працездатності і профілактики
професійних захворювать, що виникають в умовах виробництва полімерних
матеріалів...

 

Глава 8. ПРОФЕСІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ, СПРИЧИНЕНІ ВПЛИВОМ
ФІЗИЧНИХ ФАКТОРІВ
.................................................................................................................

Вібраційна хвороба.....

Вібраційна хвороба від впливу локальної вібрації.......................................................................

Вібраційна хвороба, спричинена впливом загальної вібрації......................................................

Вібраційна хвороба, спричинена комбінованим впливом загальної і локальної

вібрації..................................................................................................................................................

Професійна патологія, зумовлена впливом шуму.............

Професійні хвороби, зумовлені впливом електромагнітного випромінювання
радіохвиль...

Професійні хвороби, що спричиняються лазерним випромінюванням...................

Професійні хвороби, спричинені впливом ультразвуку на організм людини...

Вплив іонізуючого випромінювання на організм людини (променева
хвороба)..

Гостра променева хвороба.......................................................................................................

Хронічна променева хвороба....................................................................................................

Професійні захворювання, пов'язані зі зміною атмосферного тиску...................

Висотна хвороба.....

Декомпресійна (кесонна) хвороба.............................................................................................

Хвороби, що виникають внаслідок дії несприятливих факторів виробничого

мікроклімату....................................................................................................................................

Перегрівання....

Охолодження.............................................................................................................................

 

Глава 9. ПРОФЕСІЙНІ ХВОРОБИ, ЗУМОВЛЕНІ ФУНКЦІОНАЛЬ-
НИМ ПЕРЕНАПРУЖЕННЯМ
....................................................................................................

Професійна дискінезія.......

Хвороби периферичної нервової системи...........

Хвороби м'язів....

Хвороби фіброзних і синовіальних утворень............

Остеохондропатії.........................................................................................................................

 

Глава 10. ПРОФЕСІЙНІ ХВОРОБИ, ЗУМОВЛЕНІ ВПЛИВОМ
БІОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ.........................................................................................................

Інфекційні і паразитарні захворювання..........

Захворювання, обумовлені впливом антибіотиків.............

Захворювання, викликані впливом грибів-продуцентів, білково-вітамінних
концентратів і ферментів.......

Захворювання шкіри, що викликаються впливом інфекційно-паразитарних
факторів..

 

Глава 11. ПРОФЕСІЙНІ ОНКОЛОГІЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ..........................................

Характеристика виробничих канцерогенів...........

Основні клінічні варіанти професійних онкологічних захворювань..................

 

Глава 12. НЕСПЕЦИФІЧНІ СИНДРОМИ В КЛІНІЦІ ПРОФЕСІЙНИХ

ЗАХВОРЮВАНЬ..............................................................................................................................

Вплив професійно-виробничих факторів на серцево-судинну систему...................

Вплив професійно-виробничих факторів на органи травлення................

Вплив професійно-виробничих факторів на специфічні функції жіночого
організму..

 

Глава 13. ПРОФЕСІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ І ПРОФЕСІЙНІ ОТРУ­ЄННЯ В ОКРЕМИХ ГАЛУЗЯХ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА СІЛЬСЬКОГО

ГОСПОДАРСТВА..........................................................................................................................

Вугільна промисловість.......

Гірничорудна промисловість........

Чорна та кольорова металургія................................................................................................

Машинобудівна промисловість................................................................................................

Хімічна промисловість......

Промисловість виготовлення будівельних матеріалів..............

Виробництво полімерних сполук............................................................................................

Нафтодобувна та нафтопереробна промисловість..............

Виробництво та використанні пестицидів..........

Сільськогосподарське виробництво........................................................................................

Мікробіологічна промисловість.........

Виробництво антибіотиків і антибіотиковмісних препаратів...............................................

 

Глава 14. НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА ПРИ ЗАГРОЗЛИВИХ СТАНАХ

ВНАСЛІДОК ДІЇ ПРОФЕСІЙНИХ ФАКТОРІВ.....................................................................

Гострі отруєння.....

Набряк легенів....

Гостра недостатність дихання.....................................................................................................

Спонтанний пневмоторакс......

Астматичний статус.....................................................................................................................

Гострий гемолітичний криз.......

Печінкова кома....

Металева лихоманка......

 

Глава 15. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ЛІКАРСЬКО-ТРУДОВОЇ ЕКСПЕР-
ТИЗИ ПРИ ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ
...................................................................

 

Глава 16. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ В ПРОФПАТОЛОГІЇ..............................................

Клініко-інструментальні методи.........

Деякі методи лабораторної діагностики професійних отруєнь.................

Додатки..

 

Предметний покажчик................................................................................................................

ПЕРЕДМОВА

Важливим завданням вищої медичної школи України є постійне удосконалення навчального процесу, розробка і впровадження нових форм викладання, контролю засвоєння набутих знань. Підручник залишається одним із основних джерел отримання студентом знань з того чи іншого предмету. В системі медичних знань одне з основних місць займає терапевтична підготовка майбутнього лікаря, складовою частиною якої є професійна патологія. Майбутнім лікарям будь-якої спеціальності вкрай необхідні відповідні знання з профпатології для надання медичної допомоги робітникам промислових підприємств, попередження можливого несприятливого впливу шкідливих факторів виробничого середовища на організм працюючого. Тому викладання в медичних вузах курсу професійних хвороб має суттєве значення.

Соціально-економічний розвиток суспільства передбачає поліпшення умов праці, зниження рівня загальної та професійної захворюваності. Щодо професійних хвороб, то змінилась і їх структура, і характер та перебіг. Сьогодні практично не зустрічаються тяжкі форми гострої інтоксикації виробничими отрутами (оксидами вуглецю і азоту, сірковуглецем, ароматичними нітро- і амі­носполуками), стали рідкістю виражені форми хронічного отруєння свинцем, тетраетилсвинцем, ртуттю, марганцем, бензолом та іншими токсичними речовинами. Проте науково-технічний прогрес, докорінно змінюючи характер праці, породжує нові фактори виробничого середовища, які несприятливо впливають на працюючих. У деяких галузях зросла загроза впливу існуючих виробничих шкідливостей внаслідок інтенсифікації виробничих процесів. Це насамперед стосується поширення виробництва пластмаси, синтетичних смол, шкіри, каучуку, органічних барвників, хімічних добрив, пестицидів, а також лікарських засобів.

З'явились поняття факторів малої інтенсивності, комбінованого впливу декількох шкідливих факторів виробничого середовища, а отже, на часі й потреба пошуку критеріїв ранньої діагностики професійних захворювань.

У професійній патології і сьогодні актуальною залишається проблема пилових захворювань легенів, адже в структурі професійної захворюваності вони найпоширеніші. Основною формою пилової патології легенів, як і раніше, є пневмоконіози, насамперед силікоз. До того ж поряд з пневмоконіозами широкого розповсюдження набув і пиловий бронхіт.

Інтенсивний розвиток електроніки і радіотехніки зумовив необхідність вивчення впливу електромагнітного випромінювання на працюючих у цих галузях народного господарства з метою своєчасного виявлення його не­сприятливого впливу.

Впровадження в різні галузі промисловості і сільського господарства надто швидкісного устаткування, яке генерує вібрацію і є джерелом шуму, призводить до виникнення вібраційної хвороби, сенсоневральної приглухуватості. І незважаючи на розроблені засоби та заходи боротьби з цими факторами, вібраційна хвороба залишається одним з найбільш розповсюджених захворювань у структурі професійної патології.

Комплексна механізація і автоматизація виробничих процесів поряд із підвищенням ефективності праці дала змогу знизити навантаження на м'язову систему. В той же час неповна механізація і автоматизація в деяких виробництвах спричиняє фізичне перевантаження апарату опору і руху, перенапруження м'язів, особливо коли часті одноманітні рухи виконуються в дуже швидкому темпі. Тому професійні захворювання м'язів, периферійних нервів, апарату опору і руху зустрічаються досить часто і потребують своєчасної діагностики та проведення лікувально-профілактичних заходів.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57 


Похожие статьи

І Ф Костюк - Професійні хвороби