В О Бобков - Відтворення фразеології з метрологічноюназвою мішок - страница 1

Страницы:
1 

УДК811.161+811.11

В. О. Бобков,

Національний університет "Острозька академія", м. Острог

ВІДТВОРЕННЯ ФРАЗЕОЛОГІЇ З МЕТРОЛОГІЧНОЮ

НАЗВОЮ МІШОК / WOREK / BAG У СЛОВ'ЯНСЬКОМУ І ГЕРМАНСЬКОМУ МОВНОМУ ПРОСТОРІ

У статті висвітлено вживання та функціонування ФО із назвою мішок/ worek/ bag в українській, польській та англій­ській мовній картині світу. Подано їх детальний аналіз та порівняно вживання.

The usage andfunctioning ofthe Ukrainian, Polish and English metrological units with the unit bag/worek/ bag are examined in the article. Its' detailed analysis and collation among the differing societies usage are presented here.

Мовознавчі дослідження останніх десятиліть, присвячені вивчен­ню фразеологічного складу мови, підтвердили гіпотезу про те, що фразеологія становить певну систему, яка є прямим відображенням процесів, які мають місце у житті суспільства та його мовній картині. Як зазначає дослідниця когнітивістики Л.І. Даниленко, у лінгвісти­ці останніх десятиліть активно розвиваються ті напрями, які так чи інакше пов'язані з феноменом "мова як представник певної культури й ментальності" [3, с. 208].

Впроваджене останнім часом до мовознавчих досліджень поняття

©В.О. Бобков, 2009мовної картини світу досить широко вживається в етнолінгвістичних дослідженнях (напр. Є. Бартмінський, Я. Токарський, В. Дем'янков, Д. Добровольський, С. Нікітіна, Г. Лакофф, А. Вербицька, А. Райхштейн та інші), що найчастіше трактується в інтуїтивний спосіб, і вимагає, на нашу думку, більш детального аналізу, який стосується початко­вої для теорії мови проблеми відношення мови до реальності. Най­новіше мовознавство прямує, в результаті, в напрямку далекоглядної суб'єктивності, в той час коли традиційна лінгвістика репрезентує більш об'єктивні відношення між мовою та реальністю [11, с. 39].

Метрологічна лексика, за нашими даними, ще не була предме­том спеціального дослідження ні загального, ні слов'янського мо­вознавства. Словникові дефініції засвідчують багатовимірність назв метрологічних одиниць і значний потенціал ФО, до складу яких вони входять. Фразеологізми з метрологічним компонентом мішок/ worek/ bag в мовних картинах різних етносів мають багату традицію культурно-філософської та духовно-історичної інтерпретації.

Назва мішок/ worek/ bag співвідноситься з одиницею великої місткості, що безпосередньо відображається в образному сприй­нятті носіїв досліджуваних мов. Різне образне осмислення цієї на­зви проявляється і в значеннях ФО, до складу яких вони входять [2, с. 177]. Тому метою пропонованої статті є дослідження презентації фразеології з метрологічним компонентом мішок/ worek/ bag, що застосовується у слов'янському та германському мовному просторі у сферах діяльності людини й містить оцінні ознаки: дає характе­ристику людини, її рис характеру, характеризує одяг людини; деякі, обрані для аналізу ФО вживаються у складі сузір'їв, відтворюють реалії сьогодення.

Матеріалом статті стали теоретичні надбання сучасних вітчизня­них та зарубіжних лінгвістів, присвячені дослідженню когнітивної лінгвістики, лексикографічні джерела, а також дані існуючих мовних корпусів, що нотують значний за обсягом фактологічний матеріал.

Лексема мішок/ worek/ bag є назвою метрологічного виміру ве­ликої місткості і має давнє походження, тому багата фразеологія з цією назвою в обраних для дослідження мовах. Н. Арутюнова від­значає, що людина завжди гостріше відчуває негативні стани (від­хилення від норми), ніж позитивні, які радують лише в момент свого настання [1, с. 284].

Фразеологічна пам'ять мовців зафіксувала вживання укр. діря­вий мішок; пол. ФО dziurawy worek, в яких прослідковується іден­тичність образного сприйняття значення "надзвичайно марнотратна людина, яка витрачає гроші для заспокоєння своїх забаганок". При­кметники дірявий, dziurawy є експресивами, що містить негативні оцінні ознаки. ФО укр. дірявий мішок; пол. ФО dziurawy worek функціонують з додатковою семантичною ознакою "щось, що ви­магає постійних грошових витрат, дотацій, субсидій, фінансування - без видимого, очевидного результату". В англійській мовній кар­тині інше образне представлення цієї семантичної моделі: a beggar's purse is bottomless/ the beggar's wallet has no bottom, де викорис­тані назви purse, wallet, що є місцем збереження грошових засобів, метафорично передають поняття "гроші, багатство".

Ця комунікативна модель "надзвичайно марнотратна людина, яка витрачає гроші для заспокоєння своїх забаганок" присутня в мов­них картинах світу й інших етносів: нім. ein leerer Sack steht nicht aufrecht; італ. Sacco vuoto non sta ritto, що відтворює паралельність образного сприйняття та є свідченням взаємодії різних культур За­ходу, вказуючи на знання матеріальної і духовної культури народів різних етносів [8, с. 131].

У синонімічних зв'язках з ними перебувають багаті образніс­тю ФО: укр. гаманця злидаря не наповниш; щербатого горщи­ка не наллєш; дірявого мішка не насиплеш; чужих злиднів не наситиш; пол. pustego worka nie postawisz prosto, які побутують насамперед в усному мовленні, зокрема просторіччі. Така різнома­нітність ФО однієї семантичної моделі дозволяє носіям мов зробити стилістично правильний вибір, що відповідає конкретній мовннєвій ситуації. Подібною за вживанням є ще одна ФО пол. worek / beczka / studnia bez dna "хтось або щось, в що вкладається багато праці/ роботи, грошей без видимого ефекту; про надмірну, надзвичайно ве­лику кількість чогось".

Образне сприйняття мішка як назви великої місткості для збе­реження грошових засобів лягло в основу пол. wtedy wszyscy przyjaciele, kiedy worek jak/ jako ciel§ (a jak worek jako szmata, nie ma siostry, nie ma brata); укр. доки мішки чують, доти шанують, що вживаються у значенні "багата людина користується повагою; багато приятелів у багатої людини". Пол. ФО має багатшу образ­ність, представлену словами siostra, brat, przyjaciele, що передають поняття "найближчі родичі та друзі". Функціонування ФО обумовле­не вживанням назви worek/ мішок не як одиниці місткості твердих і сипучих тіл, а як місця збереження великої кількості грошових засо­бів, чим створюється іронічний відтінок висловлювання. Лексичною площиною для образного представлення достатку, багатства у цій ФО виступають емоційно насичені назви wor (міх) і torba (торба): kiedy wor jak ciel§, to s^ przyjaciele, a kiedy wor jak lata, nie ma ani przyjaciela ani brata; gdy masz torbe jak ciel§ to s^ przyjaciele, a jak torba zmaleje, znikna^ przyjaciele.

Про людину, яка має багато грошей в Україні говорять грошо­витий (золотий) мішок, у Польщі - worek z pieni^dzmi, що мають відмінності формального плану. Ці ФО двозначні: 1) "капітал, багат­ство": Поет-демократ славить вільні взаємини між людьми, не за­лежні від приватної власності, від грошового мішка; 2) зневажливо про когось, хто має великий капітал; про багату людину": То був не просто багач, а справжній грошовий мішок [ФСУМ І, с. 498].

У ФО wrzucic/ wpakowac/ wsypac cos w jeden worek/ do jednego worka "змішувати різні справи; одночасно виконувати різні спра­ви; ігнорувати існуючі між різними справами різниці; і як результат ототожнювати різні справи"; "однаково трактувати, оцінювати речі різної не порівняльної вартості, якості" вільно взаємо замінюють­ся дієслова з видовою категорією доконаності wpakowac, wsypac, wrzucic. Напр.: Nie biore pod uwage roznych rodzajow spoldzielczosci. Wrzuca to wszystko do jednego worka [17, c. 628].

Слов'янська мовна картина зафіксувала пол. prawnik czysci worek, lekarz cialo, spowiednik sumienie, в основу якої покладено спостережливість за роботою людей найбільш оплачуваних профе­сій. Об'єднані однією семантичною ознакою слова: prawnik, lekarz, spowiednik (назви осіб за родом діяльності та приналежністю до привілегійованого класу суспільства); worek, cialo, sumienie (мета­форичне переосмислення достатку, здоров'я та дотримання прийня­тих у суспільстві норм поведінки) використотвуюються в оцінно-характеризувальній функції, є словами-характеристикими, що викликають ефект образного забарвлення висловлювання [5, с. 58].

Особливості форми мішка лягли в основу ФО на позначення ши­рокого одягу, що вільно висить й не пасує для когось: пол. cos wisi па kims jak па kolku/ jak па kiju/ jak na wieszaku/ jak worek; cos wisi na kims jak worek укр. щось висить/сидить на комусь як мішок/ як торба; нім. an j-m wie ein Sack hangen. Англійська мовна картина експонує лаконічнішими засоби вираження цього значення, викорис­товуючи дієслово to bag: Coat, which bagged loosely about him. Сло­вом baggy з фамільярним відтінком англомовна спільнота характе­ризує мішкуватий, незграбний одяг людини. Подібне фразеологічне вираження ФО укр. мішок мішком, що має три значення. Перше, фа­мільярне значення - про "одяг, що не прилягає до тіла і робить фігуру незграбною". Напр.: Не сукня, а мішок мішком [ФСУМ І, с. 498].

Друге, іронічне значення ФО мішок мішком найбільш придатне в описовій сфері, для характеристики огрядної, неповороткої і т. ін. людини. Напр.: Зайшов чоловік, мішок мішком [ФСУМ І, 498]. У германському мовному просторі представлено ФО ein fauler Sack, але з конототивною ознакою "ледача людина", має іншу компонент­ну наповненість. Третє значення ФО мішок мішком "незугарно, по­гано": - Ось подивіться!., матерія гарна, а пошита [блузка] - мішок мішком [ФСУМ І, с. 498].

Аналіз особливостей вживання ФО лантух/ мішок з половою, що має два значення, показує, що може вживатися в контекстах з іронічним забарвленням: "огрядна, неповоротка і т. ін. людина": Тойлантух з половою в окулярах займав пів кабіни ліфта [ФСУМ II, с. 415]; та у значенні "нерозумна, нерозсудлива, слабовольна і т. ін. людина": А, та що тобі говорити, коли ти сам мішок з половою, ма­кітра кучерява [ФСУМ II, с. 415].

Для негативної характеристики дуже говірливої людини, яка лю­бить жартувати, говорити небилиці, слов'янській мовний простір вживає ФО: укр. наговорити/ набалакати/ наказати/ намолоти/ наплести три/ сім мішків/ кіп гречаної вовни; наговорити сім мішків гречаного Гаврила. Значна варіативність дієслівних ком­понентів цієї ФО змінює конотативне забарвлення висловлювання й збагачує виражальні ресурси мови [5, с. 58]. Просторічними варі­антними виступають ФО: набалакати і в торбу не забереш; нароз-казувати міх, торбу і три оберемки; нарозказувати міх ще і в тор­бу не забереш; наказати аж з коробку. Варіюються члени одного тематичного ряду одиниць малої місткості сипучих тіл (виступають варіантами): міх, торбу і три оберемки; коробку. Інші варіантні ФО набалакати три мішки усячини; набалакати повен міх "бага­то говорити" частіше вживаються у розмовній мові.

Синонімічну семантику має ФО укр. два мішки й торба, якими також характеризують хвастливу людину або людину, яка любить багато говорити. У збірці відомого українського пареміологіста М. Номиса "Українські приказки, прислів'я і таке інше" знаходимо та­кий контекст для ілюстрації вживання: Був такий кравець, що прий­шов до добрих людей у село та й назвався кравцем, а ті йому й раді. Напоїли, нагодували, а там і сукно унесли. Подививсь кравець на сукно, на вікно; перегорнув сюди-туди, та й каже: "Два мішки й тор­ба!" - "Е, ні, будьте ласкові - нам з сего юпку та свитку!" - "Е, я такий, що мішки шию!" - та й бувайте здорові! [7, с. 251].

Ця семантична модель дуже говірливої людини знайшла відобра­ження в мові і мисленні представників інших мовних спільнот, що значно лаконічніше висловлюють цю думку. Так, американцями для вираження поняття "людина яка багато говорить, пустодзвін, хвалько" у розмовній мові вживається bag of wind; windbag; німцями - einen Sack voll Liigen aufbinden, а росіянами - наврать с три короба. Про­те ці ФО побудовані на різній образності, що відображає різноманіт­ність культур і національних характерів [8, с. 131], а також є свідчен­ням того, що різні мовні спільноти користуються різними картинами світу, які є по суті основою національних культур [4, с. 39].

У представників слов'янського та германського мовного просто­рів виявляється паралелізм образного осмислення семантики "не­сподівано або помилково розкрити, розголосити чийсь секрет, чи­юсь таємницю": укр. випустити кота з мішка; пол. wypuscic kota z worka; англ. let the cat out of the bag; нім. die Katze aus dem Sack lassen. Закріплені суспільною традицією двох мовних спільнот пол.

wylazlo / wyszlo cos jak szydlo z worka; укр. вийшло / вилізло шило з мішка/ торби мають синонімічне значення і також вживаються, коли говорять про якусь таємницю, про щось, що трималося в та­ємниці; хід подій, обставини виявили те, що трималося в таємниці, щось, що показало свій правдивий характер і стало явним, очевид­ним. Різна образність пояснюється тим, що ФО представляють со­бою національно специфічні одиниці мови, які акумулюють куль­турний потенціал народу [4, с. 37].

Взаємодія культур позначилася на абсолютно ідентичних за об­разністю та семантикою ФО: укр. купувати/ купити кота в мішку; пол. kupowac/ kupic kota w worku; нім. die Katze im Sack kaufen -"купити щось без перевірки", що мають негативну конотацію "при­дбати що-небудь, не знаючи його якостей". Ці ФО протягом століть не втратили свого значення та широко вживаються носіями мовних спільнот про що свідчать опрацьовані лексикографічні джерела [ФСУМ І, с. 498; 7, с. 251].

Неадекватну поведінку людини, яка дуже вражена, приголомшена чим-небудь і, яка внаслідок чого стала схожою на недоумкувату ви­ражає укр. ФО як/ мов/ ніби з-за вугла/ угла / рогу (мішком) приби­тий/ намаханий. Вживання фонетичних варіантів вугла/ угла вказує на його просторічне застосування. Напр.: На Христю - як найшло що: безпам'ятна, наче з-за вугла мішком прибита, вона вештається поміж людьми [ФСУМ II, с. 689].

У слов'янській та германській мовних картинах метрологічна назва мішок виступає образною характеристикою статури люди­ни. Такими є ФО укр. лантух/ мішок з кістками/ з маслаками; та англ. a bag of bones, що використовуються мовцями для іронічної характеристики дуже худої людини та антонімічний їм укр. лантух/ мішок з половою для іронічної характеристики огрядної, непово­роткої і т. ін. людини. В укр. ФО назви лантух і мішок є семантично близькими і вживаються національно марковані компоненти-реалія маслаки, полова, що не мають адекватного вираження в інших мо­вах. У функціонуванні ФО укр. лантух/ мішок з кістками/ з масла­ками; англ. a bag of bones існують відмінності семантичного пла­ну. ФО укр. лантух/ мішок з кістками/ з маслаками вживається для характеристики дуже худої, виснаженої людини. Такий приклад ілюструє її вживання: Черевний тиф, туберкульоз і жовтуха пере­творили її дужого, вродливого сина на чорний лантух з маслаками, в якому ледве тліла іскра життя [ФСУМ II, с. 415]. ФО анг. a bag of bones характеризують не лише дуже худу людину, а й тварину. На­ведемо короткий контекст: The cat had not been fed for weeks and was just a bag of bones [OX, c. 76].

З метрологічною назвою worek існує авторський вислів пол. Worek Juszow, який походить з XVI ст. і є назвою віршованоготрактату. Автор вислову С.Ф.Клоновіц описує Іуду, який мав мішок зшитий з чотирьох шкір: вовчої, лисичої, шкіри рисі та лева, що є алегорією всіх злодіянь; поема ділиться відповідно на чотири части­ни, в яких обумовлюються різні види злочинців" [16, с. 442].

У польській мові назва worek входить до складу ФО, яка вжива­ється як власна назва. Так, сузір'я Worek w^gla "Південний Хрест" (лат. Crux) - констеляція південного неба. Використання довідко­вої літератури допомогло встановити, що це найменше з 88 сузір'їв, але одне з найвиразніших. Воно складається з чотирьох яскравих зірок, які творять хрест, та містить темну пилову імлу. В Поль­щі цього сузір'я не видно. Приклад функціонування знаходимо у В.Ко палійського: Samotna, wieczna noc па plecach niesie Po Mlecznej Drodze czarne wegla wory [16, c. 1306].

З жартівливою конотацією вживається укр. повний/ повен мі­шок чого "дуже багато чого-небудь": Повний мішок новин; Повен мішок радощів [ФСУМ І, с. 498]. Повна і коротка форми прикмет­ника повний/ повен. Жартівлива та іронічна конотація укр. мішок сліз "плаксива людина".

Назви метрологічних одиниць мішок і торба (торба - метроло­гічна одиниця приблизного виміру, менша за мішок) перебувають у складі ФО торба лиха і мішок біди "дуже багато неприємностей": Чи ж треба, хлопці, випускати пана? їй-бо, він ще привезе торбу лиха і мішок біди [ФСУМ II, с. 891].

Отже, на основі проведеного аналізу фактичного матеріалу вда­лося встановити, що в різних картинах світу метрологічна назва мішок, worek, bag активно використовується їх носіями у сфері фразеології як ефективний засіб спілкування у різних мовних серед­овищах. Зібраний та описаний матеріал виявив, що переважають ФО з негативною конотацією і причина такої особливості вбачається у психоемоційній сфері людської свідомості: усе позитивне людина сприймає як норму, хороше вона найчастіше навіть не помічає. При­нагідне залучення ілюстративного матеріалу, почерпнутого з сучас­них лексикографічних джерел, вказує на особливості семантичного плану вираження описуваних ФО. Перспектива подальшого дослі­дження вбачається в укладанні двомовних та багатомовних ситуа­тивних словників.

Література

1. Арутюнова Н.Д. Типы языковых значений: Оценка. Событие. Факт. -М., 1988.

2. Гак В.Г. Сопоставительная лексикология. - М.: м/н отношения, 1977.-264 с.

3. Даниленко Л.І. Чеська пареміологія, її концептуальний простір ікультурні домінанти. - Мовознавство. - 2008. - № 2-3. - С. 208-221.

4. Добровольський Д.О. Вопросы языкознания. - 1997. - № 6. -С.37-48.

5. Іваненко В.І. Конототивна семантика назв осіб у синтагматичній зумовленості вибору. - Мовознавство. - 1996. - № 4-5. - С. 58-67.

6. Мюллер В.К. Великий німецько-український словник. - Київ: Чу­мацький шлях, 2007. - 792 с.

7. Номис М. Українські приказки, прислів'я і таке інше. - Київ: Ли-бідь, 1993.-765 с.

8. Филиппова Ю.В. Актуализация личностных характеристик ком­муникантов в контексте диалога культур. Лингвистика и межкультур­ная коммуникация. - Серия 19. -2008. -№ 1.-С. 131-137.

9. Фразеологічний словник української мови: в 2-х т. - Київ: Наукова думка, 1999. (ФСУМ)

10. Banko Miroslaw. Slownik porownan. Warszawa: Wydawnictwo naukowe PWN, 2004. - 266 s.

11. Bartminski Jerzy. J^zykowy obraz swiata. - Lublin, 1999.

12. Chochralski Jan Antoni. Mary Slownik idiomatyczny polsko-niemiecki. - Warszawa: Wiedza powszechna, 1976. - 316 s.

13. Cognitive Linguistics: Current Applications and Future Perspectives / G. Kristiansen, M. Achard. - Berlin-New York: Mouton de Gruyter. - 2006. - 499p.

14. Hornby A.S. Oxford Advanced Learners Dictionary of Current English. Fifth edition. -New York: Oxford University press., 1995.

15. Kopalinski Wladyslaw. Slownik mitow і tradycji kultury. - 1997. -1360 s.

16. Wielki slownik frazeologiczny PWN z przyslowiami. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. - 840 s.

17. Wierzbicka Anna. Semantyka. Jednostki elementarne і uniwersalne. -Lublin: Wyd-wo Marii Curie-Skladowskiej, 2006. - 535 s.

18. Slownik frazeologiczny PWN z Bralczykiem. Elzbieta Sobol. -Warszawa: Wydawnictwo naukowe PWN, 2008. - 590 s.

Страницы:
1 


Похожие статьи

В О Бобков - Відтворення фразеології з метрологічноюназвою мішок