М Г Кірданов - Вплив норм податкового кодексу на формування фінансового результату в бухгалтерському обліку - страница 1

Страницы:
1 

Фінанси, облік і аудит. 2011. № 18

4) значущість результатів коефіцієнтного аналізу грошових потоків підприємства набуває більш виразного характеру в умо­вах використання сучасних інформаційних технологій.

Література

1. Ясишена В.В. Теоретичні аспекти аналізу грошових потоків під­приємств // Економічний простір. — 2008. — №16. — С. 123—131.

2. Надточій С.І. Коефіцієнтний аналіз грошових потоків підприємс­тва в аспекті управління ними // Формування ринкових відносин в Україні. — 2006. —№7—8. — С. 8—12.

3. Волощук Л.О., Скаленко О.В. Удосконалення методичного забез­печення аналізу грошових потоків та інвестиційної діяльності промис­лового підприємства як складових оцінки його фінансового стану // Труды Одесского политехнического университета. — 2009. — №1—2. — С. 256—262.^

4. Плікус І.И. Аналіз грошових потоків автотранспортного підпри­ємства // Регіональні перспективи. — 2002. — №5. — С. 54—58

5. Шевчук Л.І. Етапи аналізу грошових коштів і грошових потоків: [Електронний ресурс] // http://www.lib.ua-ru.net/inode/33572.html

6. Баштова К.О. Аналіз грошових потоків підприємства та шляхи їх оптимізації: [Електронний ресурс] // www.tempus.novsu.ru/file.php

7. Клочан В.П., Костаневич Н.І. Аналіз грошових потоків сільськогоспо­дарського підприємства // Економіка АПК. — 2007. — №9. — С. 56—60.

Стаття надійшла до редакції 15.04.2011 р. УДК 657

М.Г. Кірданов, канд. екон. наук, доц., доцент кафедри обліку підприємницької діяльності, ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

ВПЛИВ НОРМ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ НА ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ

АННОТАЦИЯ. Рассматривается проблема влияния норм Налогового ко­декса на методику бухгалтерского учета расходов и доходов и форми­рование финансового результата.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Налоговый кодекс, бухгалтерский учет, расходы, до­ходы, финансовый результат.

ABSTRACT. It is examined the problem of Tax code standards influence on the expenditure cost and revenue accounting methods and the problem of the financial result forming.

© М. Г. Кірданов, 2011

297

KEY WORDS: Tax code, accounting, expenditures, revenues, financial results.

АНОТАЦІЯ. Розглядається проблема впливу норм Податкового кодексу на методику бухгалтерського обліку витрат І доходів та формування фінансового результату.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: Податковий кодекс, бухгалтерський облік, витрати, до­ходи, фінансовий результат.

З 01.04.2011 р. набрали чинності норми Податкового кодексу України щодо оподаткування прибутку підприємств. Вони істот­но відрізняються від правил оподаткування прибутку, що діяли до 01.04.2011 р. Змінився концептуальний підхід: якщо до 01.04.2011 р. поняття «доходів» і «витрат» для цілей оподатку­вання прибутку мали специфічне, «податкове», трактування і за методикою обрахунку не були безпосередньо пов'язані із відпо­відними бухгалтерськими рахунками, то з 01.04.2011 р. визна­чення оподатковуваного прибутку грунтується на бухгалтерських витратах і доходах з певними податковими коригуваннями мето­дики їх формування.

У зв' язку з цим постає проблема впливу норм Податкового кодексу на методику відображення витрат і доходів та форму­вання фінансового результату в бухгалтерському обліку.

Аналіз фахових джерел показав, що на даний час можливість такого впливу і його наслідки ще не стали предметом досліджень спеціалістів, котрі поки що зосередилися на загальному коменту­ванні податкових новацій. А проблема залежності методики бух­галтерського обліку від податкових підходів є актуальним питан­ням облікової практики.

Тому доцільним є розгляд сутності відмінностей у підходах до формування інформації про витрати і доходи в бухгалтерському обліку та згідно з нормами Податкового кодексу і аналіз впливу цих відмінностей на методику бухгалтерського обліку витрат і доходів та формування бухгалтерського фінансового результату.

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про фінансовий результат діяльності, доходи та ви­трати підприємства визначають відповідні П(С)БО [1—4].

Визначення фінансового результату — прибутку або збитку — за звітний період грунтується на дотриманні принципів нара­хування і відповідності при відображенні і зіставленні одержаних доходів і понесених витрат.

Критеріями визнання доходу в бухгалтерському обліку є:

1) збільшення активів або зменшення зобов' язань, яке зумов­лює зростання власного капіталу (крім зростання капіталу за ра­хунок внесків учасників);

2) можливість достовірної оцінки доходу. Критеріями визнання витрат у бухгалтерському обліку є:

1) зменшення активів або збільшення зобов' язань, яке зумов­лює зменшення власного капіталу (крім зменшення капіталу за рахунок його вилучення власниками);

2) можливість достовірної оцінки витрат.

Згідно з принципом нарахування доходи і витрати, тобто збіль­шення (зменшення) активів та зменшення (збільшення) зобов' я-зань, мають відображатися в обліку в момент виникнення, а не в момент надходження (сплати) грошей.

Таким чином, дотримання принципу нарахування та обумов­лених критеріїв визнання надає право визнавати і відображати в бухгалтерському обліку доходи та витрати, а дотримання прин­ципу відповідності забезпечує формування в бухгалтерському обліку інформації про прибуток (збиток), одержаний підприємст­вом за звітний період.

Відповідно до цих принципів і критеріїв побудовано методику формування і відображення в системі бухгалтерських рахунків доходів, витрат, фінансових результатів діяльності.

Прийнятий Податковий кодекс [5] для цілей визначення опо­датковуваного прибутку використовує категорії доходів і витрат, що, як зазначалося вище, відповідають аналогічним категоріям у бухгалтерському обліку. Тобто, на рівні змісту понять «доходи» і «витрати» відбулося зближення бухгалтерського обліку і подат­кових розрахунків оподатковуваного прибутку. Хоча слід зазна­чити, що в Податковому кодексі є стилістично неточні визначен­ня, які потрібно привести у відповідність із термінологією бухгалтерського обліку. Наприклад [5]:

а) п. 135.4 — «дохід від операційної діяльності... включає дохід від реалізації товарів, виконаних робіт, наданих послуг...». Потріб­но додати, що «включає дохід від реалізації готової продукції»;

б) п. 138.1.1. — «витрати операційної діяльності включають: собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих по­слуг.». Потрібно додати, що «включає собівартість реалізованої готової продукції»;

в) паралельно використовуються терміни «основні фонди» та «основні засоби» тощо.

Але на рівні методики між бухгалтерським обліком і податко­вими розрахунками доходів і витрат виникла розбіжність: склад доходів і витрат, що враховуються (не враховуються) для цілей оподаткування відрізняється від складу доходів і витрат, що ви­знаються в бухгалтерському обліку відповідно до критеріїв ви­знання доходів і витрат.

Ця невідповідність має «подвійний характер»: 1) є позиції, що визнаються доходами і витратами в податкових розрахунках, але не визнаються доходами (витратами) в бухгалтерському обліку і навпаки: 2) є позиції, що не визнаються доходами (витратами) в податкових розрахунках, але визнаються доходами (витратами) в бухгалтерському обліку.

Приклади щодо доходів.

Визнаються доходами в Податковому кодексі, не є доходами в бухгалтерському обліку:

1. п. 135.5.5 — «доходом є суми поворотної фінансової допо­моги, отриманої платником. у звітному періоді, що залишилися неповернутими на кінець такого звітного періоду».

Не визнаються доходами в Податковому кодексі, є доходами в бухгалтерському обліку:

1. п. 136.1.10 — суми отриманого емісійного доходу;

2. п. 136.1.12 — «дивіденди, отримані платником податку від інших платників податку, у випадках передбачених.»;

3. п. 136.1.16 — «вартість основних засобів, безоплатно отри­маних.   з метою здійснення їх експлуатації у таких випадках.».

Приклади щодо витрат.

Визнаються витратами в Податковому кодексі, не є витратами в бухгалтерському обліку:

1. п.138.10 — загальновиробничі витрати в повній сумі відне­сено до витрат звітного періоду.

Не визнаються витратами в Податковому кодексі, є витратами в бухгалтерському обліку:

1. п. 139.1.1 — витрати на «. організацію та проведення при­йомів, презентацій, свят та відпочинку.»;

2. п. 139.1.11 — «суми штрафів... неустойки чи пені... які підлягають сплаті платником податку»;

3. п. 139.1.12 — «витрати, понесені у зв'язку з придбанням това­рів.   у фізичної особи-підприємця, що сплачує єдиний податок.»;

4. п. 140.1.2 — обмеження щодо віднесення на витрати нара­хованого роялті;

5. п. 140.3 — невключення до витрат суми «фактичних втрат товарів, крім втрат у межах норм природного убутку чи техніч­них (виробничих) витрат»;

6. п. 144.3 — «не підлягають амортизації. витрати на при­дбання.   невиробничих основних фондів.».

Деякі позиції по доходах і витратах нечасто трапляються в гос­подарській практиці більшості підприємств і тому пов' язана з ними розбіжність між Податковим кодексом та бухгалтерським обліком здається, на перший погляд, неістотною, інші — постій­но або часто мають місце в господарській діяльності (загально-виробничі витрати, амортизація невиробничих основних засобів) і тому пов' язана з ними розбіжність має серйозний практичний характер. Але в обох випадках розходження між податковими розрахунками та бухгалтерським обліком доходів і витрат стосу­ються принципів і критеріїв визнання доходів і витрат, прийня­тих у бухгалтерському обліку.

Як вплине наявність таких методологічних розходжень стосовно доходів і витрат на практику ведення бухгалтерського обліку?

Теоретично можливе паралельне ведення обліку доходів і витрат за методологією стандартів бухгалтерського обліку і податкових розрахунків доходів і витрат за правилами Податкового кодексу. Але вести два обліки доходів і витрат бухгалтерії підприємств у своїй більшості не будуть через витратність такої процедури. Оскі­льки порушення податкового законодавства карається штрафами, а недотримання методики бухгалтерського обліку жодних санкцій поки що не тягне, то, зрозуміло, що в бухгалтерському обліку дохо­ди і витрати формуватимуться відповідно до вимог Податкового кодексу. Звідси, фінансовий результат за податковими розрахунка­ми буде одночасно і бухгалтерським фінансовим результатом.

Для згладжування різниці між методикою бухгалтерського облі­ку доходів і витрат та податковими правилами їх формування до відповідних стандартів бухгалтерського обліку вносяться допов­нення, котрі передбачають надання деяким правилам податкових розрахунків доходів і витрат статусу одного з варіантів їх бухгал­терського обліку. Але оскільки неможливо зробити тотожними ме­тодику бухгалтерського обліку доходів і витрат та правила податко­вого розрахунку фінансового результату, то на практиці матиме місце невідповідність між сумами доходів і витрат, фактично відо­бражених у бухгалтерському обліку, і величиною доходів і витрат, які є такими згідно з принципами їх визнання в П(С)БО.

Таким чином, прийняття Податкового кодексу визначає орієнта­цію методики бухгалтерського обліку доходів і витрат та визначен­ня фінансового результату на вимоги податкового законодавства. Звідси, фінансовий результат діяльності підприємства формувати­меться значною мірою під впливом фіскальних правил, встановле­них державою, що зменшить його цінність як показника, потрібного для задоволення інформаційних потреб користувачів, котрим необ­хідно обгрунтовувати економічні рішення щодо підприємства.

Література

1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. №87. — www.zakon1.rada.gov.ua

2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінан­сові результати»: Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. №87. — www.zakon1.rada.gov.ua

3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід»: Наказ Міністерства фінансів України від 29.11.1999 р. № 290. — www.zakon1. rada.gov.ua

4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати»: На­каз Міністерства фінансів України від 31.12.1999 р. №318. — www.zakon1.rada.gov.ua

5. Податковий кодекс України: Постанова Верховної Ради України від 02.12.2010 р. №2755-VI. www.zakon1.rada.gov.ua

Стаття надійшла до редакції: 15.04.2011 р.

УДК 657:22

В.Б. Кириленко, канд. екон. наук, доц., доцент кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу, ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ

СИСТЕМИ РИЗИКІВ У БАНКАХ

АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются вопросы Базеля 2, по кото­рым определяются минимальные требования к обьему собственного капитала банка и совершенствования системы управления рисками в банках. Выделяются проблемы украинских банков на пути к переходу на требования Базель 2.

© В. Б. Кириленко, 2011

302

Страницы:
1 


Похожие статьи

М Г Кірданов - Вплив норм податкового кодексу на формування фінансового результату в бухгалтерському обліку