Г Закалик - Вплив емістиму с і агростимуліну на врожайність рослин перцю солодкого - страница 1

Страницы:
1 

ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK OF LVIV UNIV.

Серія біологічна. 2008. Вип. 48. С. 195-200    Biology series. 2008. Is. 48. P. 195-200

УДК 581.145

ВПЛИВ ЕМІСТИМУ С І АГРОСТИМУЛІНУ НА ВРОЖАЙНІСТЬ РОСЛИН ПЕРЦЮ СОЛОДКОГО

Г. Закалик*, Д. Вербенець**, В. Баранов***, Н. Шувар****

*Львівський інститут МАУП вул. Мазепи, 29, Львів 79053, Україна **Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького вул. Пекарська, 69, Львів 79010, Україна ***Львівський національний університет імені Івана Франка вул. Грушевського, 4, Львів 79005, Україна **** Львівський інститут економіки і туризму вул. Менцинського, 8, Львів 79000, Україна

Показано позитивний вплив емістиму С і агростимуліну на пришвид­шення появи пуп'янків та квітів у рослин перцю солодкого порівняно з кон­тролем. У дослідних варіантах зібрано більшу кількість плодів із більшою загальною масою щодо контролю. Встановлено зниження вмісту нітратів у плодах перцю солодкого за впливу досліджуваних регуляторів росту.

Ключові слова: перець солодкий, пуп'янки, квіти, врожайність, регулятори росту - емістим С, агростимулін.

Сьогодні серйозного характеру набуло антропогенне навантаження на довкілля, що відображається у критичному стані екосистем.

Забруднення атмосферного повітря, ґрунту, надземних і підземних вод, будучи причиною екологічної кризи, негативно позначається на здоров'ї людини.

Активна хімізація сільського господарства (внесення мінеральних добрив і різно­го роду пестицидів, їхнє довготривале розкладання) спричинює нагромадження та за­бруднення ґрунту і довкілля [4]. У зв'язку з цим постає необхідність впровадження у сільськогосподарську практику таких препаратів, які б стимулювали потенційні можли­вості рослин і не завдавали шкоди навколишньому середовищу.

Широкого впровадження у сільське господарство набули такі препарати, як еміс­тим С і агростимулін [1, 7, 11, 12]. Відомо, що ці препарати є малотоксичними речови­нами III і IV класів небезпеки, не мають негативного впливу на мікрофлору ґрунтів; швидко трансформуються ґрунтовими мікроорганізмами [10, 12]. Їхнє використання забезпечує високий урожай і якість рослинної продукції. Поряд із цим, застосування емістиму С і агростимуліну дає змогу зменшувати дози використання екологічно небез­печних пестицидів і мінеральних добрив. Будучи апробовані на багатьох сільськогоспо­дарських культурах, вони показали рістстимулюючий ефект, підвищення активності обмінних процесів і збільшення продуктивності рослин [2, 5, 10, 12].

Метою нашої роботи було дослідити вплив регуляторів росту на врожайність рослин перцю солодкого та вміст нітратів у їхніх плодах. Об'єктом досліджень стали рослини перцю солодкого (сорт "Дарунок Молдови").

Насіння перцю солодкого пророщували у чашках Петрі в темному термостаті на розчинах агростимуліну й емістиму С (відповідно 1,0:10-8 об'ємного розведення, варіант Аг і варіант Ес) при температурі 24±1°С. Концентрація препаратів встановлена у наших попередніх дослідженнях [3, 6]. Контролем слугували проростки, вирощені на дисти-

© Закалик Г., Вербенець Д., Баранов В., Шувар Н., 2008льованій воді. Жорстку стерилізацію насіння не проводили з метою отримання рослин, максимально наближених до природних умов [9].

На 5-ту добу проростки переносили у контейнери з ґрунтом, де вирощували до 43-ї доби. Після цього розсаду висаджували у відкритий ґрунт. Дослідження проводились у м. Яворові Львівської обл.

Як показали результати, досліджувані регулятори росту позитивно впливали на за­цвітання рослин перцю солодкого. Появу перших пуп' янків у рослин відзначено на 97-му добу росту, їхня кількість на одній рослині перевищувала контроль - за дії емістиму С на 148%, а за дії агростимуліну - на 102% (табл. 1). На 103-тю добу розкрилися перші квіти. Зокрема, у варіанті Ес їх було у 9 разів, а у варіанті Аг - у 6 разів більше, ніж у контролі.

Перші зав'язі на рослинах перцю з'явилися на 123-тю добу росту у варіанті Ес (2,0±0,7 шт./рослину), тоді як у контролі й агростимуліні вони були на поодиноких рос­линах. На цю ж добу тривало цвітіння у всіх варіантах, але емістим С і агростимулін сприяли утворенню більшої щодо контролю кількості квітів відповідно на 107 і 86%.

На 128 і 139-ту добу росту цвітіння тривало, але достовірної різниці між дослід­ними та контрольним варіантом на цей час не було виявлено. При цьому на 128-му добу росту лише емістим С стимулював формування нових зав' язей (126%) порівняно із кон­тролем. Нами відзначено слабкий кореляційний зв' язок між утворенням зав' язей і квітів на рослинах перцю солодкого як у контрольному, так і в дослідних варіантах лише на 139-ту добу росту.

Значний вплив мали досліджувані регулятори росту і на продуктивність рослин перцю.

Перші зрілі плоди на рослинах з' явилися в обох дослідних варіантах на 7 днів рані­ше, ніж у контролі. Маса плодів перцю, зібраних на 162-гу добу росту, перевищувала кон­троль за впливу емістиму С і агростимуліну відповідно на 66 і 25%, а довжина плодів -відповідно на 20 і 16% (рис. 1, 2). На період збору останнього врожаю (198-ма доба) при­ріст маси плодів становив у варіанті Ес відповідно 45%, в Аг - 69% щодо контролю.

Таблиця 1

Вплив емістиму С і агростимуліну на утворення квітів і зав' язей у рослин перцю солодкого, шт./рослину

Доба росту

Пуп'янки

Квіти

Зав' язі

 

97

103

123 128

139

123

128

139

 

M

2,8

0,4

1,4 2,9

4,1

0,6

2,1

3,4

Контроль

m

0,5

0,2

0,4 0,6

0,7

0,3

0,4

0,9

 

%

100

100

100 100

100

100

100

100

 

 

Кореляційний зв' язок зав' язі/квіти

 

0,4

0,3

0,7

 

M

6,9

3,6

2,9 2,6

4,5

2,0

4,7

4,4

 

m

0,7

0,5

0,5 0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

Емістим С

t

4,8

5,9

2,3 0,4

0,4

2,1

3,2

0,8

 

%

248

900

207 89

110

333

226

129

 

 

Кореляційний зв' язок зав' язі/квіти

 

0,2

0,1

0,6

 

M

5,7

2,4

2,6 2,3

5,5

0,2

2,2

4,8

 

m

0,7

0,3

0,3 0,6

1,0

0,1

0,5

0,8

Агростимулін

t

3,4

5,5

2,4 0,7

1,1

1,3

0,1

1,2

 

%

202

600

186 79

134

33

107

141

 

 

Кореляційний зв'язок зав'язі/квіти

 

0

1

0,5

Загальний врожай перцю був значно вищим за впливу емістиму С: становив 180 шт. плодів зі сумарною масою 34,1 кг/м2 і перевищував контроль відповідно на 55 і 54% (рис. 3). За впливу агростимуліну зібрано 178 шт. плодів зі сумарною масою 32,6 кг/м2, що відповідно на 53 і 47 більше, ніж у контролі. Зазначимо, що у контрольному варіанті нами отримано лише 116 шт. плодів зі сумарною масою 22,2 кг/м2.

З літератури відомо, що передпосівна обробка насіння огірків івіном (компонентом агростимуліну) або емістимом С сприяє пришвидшенню термінів дозрі­вання на 2-5 діб, при цьому маса сухої речовини збільшується на 0,4-0,07% [10, 15]. Відомо також, що обробка івіном сприяла кращому зав' язуванню плодів перцю солод­кого і підвищенню їх урожайності [7]. Опираючись на даний факт, можна припустити, що збільшення сирої маси плодів рослин перцю солодкого за дії регуляторів росту ви­кликає також збільшення у них частки сухої речовини.

Регулятори росту можуть підвищувати атрагуючу здатність кореневої системи [10, 11], а, отже, у рослину можуть потрапляти йони чи низькомолекулярні сполуки, зокрема нітрати, що негативно впливатимуть на людський організм.

2

ч

о В.

я о

о 5?

А

2 ч о В.

я о

о 5?

130 125 120 115 110 105

100

180 170 160

150

140

130 120 110 100

Б

162

179

185

1                    1 1

162       179 185

190 198

 

Доба росту

 

 

 

 

 

 

• - .

 

-     - Емістим С

 

—■— Агростимулін

190

198

Доба росту

Рис. 1. Динаміка плодоношення рослин перцю солодкого за впливу емістиму С і агростимуліну: А - довжина плоду, Б - маса плоду.

160

150

Емістим С    Контроль     Агростимулін j

Рис. 2. Загальний вигляд плодів перцю солод­кого за дії емістиму С і агростимуліну.

£ ч о в.

=

о ■* о

"•5 в4

140

130

120

*3

в.

s

U

S

70,00

60,00

50,00

40,00

30,00

20,00

10,00

0,00

110

100

Загальна кількість   Загальна маса плодів плодів

Рис. 3. Врожайність рослин перцю солодкого впливу емістиму С і агростимуліну.

I   j Емістим С  [^] Агростимулін

Контроль    Емістим С гростимулін

Рис. 4. Вплив емістиму С і агростимуліну на нагромадження нітратів у плодах рос­лин перцю солодкого, мг/кг сирої ре­човини.

Слід зазначити, що вони не мають нега­тивного впливу на рослини, оскільки, потра­пивши з грунту у рослинну клітину, розділя­ються на два пули. Перший - цитоплазматич­ний, його запаси використовуються рослин­ною клітиною на побудову органічних спо­лук, що містять у своєму складі нітроген. Другий пул - вакуолярний. Нітрати, що по­трапили до вакуолі, зберігаються у ній, не використовуючись рослиною [8]. При споживанні рослинної їжі людиною ця частина нітратів вивільнюється, перетворюється в нітрити і надходить у кров. Коли кількість нітритів перевищує гранично допустиму норму, вони блокують молекули гемоглобіну і перешкоджають нормальному процесові газообміну, що може призвести до асфіксії -стану організму, викликаного нестачею кисню [13, 14]. Тому наступним етапом наших досліджень було визначення вмісту нітратів у плодах перцю солодкого як показника екологічної чистоти дії регуляторів.

Результати засвідчують, що за дії обох регуляторів росту вміст нітратів у плодах рослин перцю солодкого знижувався щодо контролю (рис. 4). Зниження вмісту нітратів у плодах за впливу емістиму С і агростимуліну становило відповідно на 42 і 59% менше порівняно з контролем. Як відомо з літератури [10], івін і оксалін (композиційний пре­парат на його основі) здатні зменшувати вміст нітратів у плодах огірків на 20-30%.

Таким чином, використання регуляторів росту агростимуліну і емістиму С при вирощуванні рослин перцю солодкого (сорт "Дарунок Молдови") в умовах відкритого грунту сприяло пришвидшенню і продовженню періоду цвітіння, швидшому форму­

заванню та збільшенню кількості, розмірів і маси плодів з одночасним зменшенням у них вмісту нітратів, що вказує на екологічну безпечність застосованих регуляторів росту. Встановлено, що емістим С ефективніше, ніж агростимулін, підвищував уро­жайність перцю.

1. Біостимулятори росту рослин нового покоління в технологіях вирощування сільсь­когосподарських культур. К.: Мінсільгоспрод України, 1997. 57 с.

2. Бучко Н., Терек О., Скибіцька М., Бучко Г. Особливості ранніх етапів онтогенезу Salvia sclarea L. за впливу нових регуляторів росту // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол. 2002. Вип. 29. С. 218-222.

3. Вербенець Д., Закалик Г. Вплив агростимуліну на ростові параметри перцю сорту "Дарунок Молдови" // Пошуки та знахідки: Матеріали ІІ етапу конкурсу-захисту наук.-дослід. робіт учнів Львів. обл. МАН. Львів, 2-8 березня 2007. С. 29.

4. Власюк П. А. Химические элементы и аминокислоты в жизни растений, животных и людей. К.: Наук. думка, 1979. 279 с.

5. Закалик Г., Вербенець Д., Терек О. Особливості морфогенезу рослин перцю солод­кого сорту "Дарунок Молдови" за впливу емістиму С та агростимуліну // Онтоге­нез рослин у природному і трансформованому середовищі. Фізіолого-біохімічні та екологічні аспекти: Тези ІІІ Міжнар. конф. Львів, 2007. C. 74.

6. Закалик Г. М., Вербенець Д. В., Терек О. І. (с) Дія екологічно чистих регуляторів росту рослин на врожайність томатів сорту "Рома" // Фактори загрози біотичному різноманіттю: їх індикація та способи зниження негативної дії: Тези наук-практ.

конф. Шацьк, 2007. С. 100.

7. Муминов Т. Г. Применение регулятора роста ивин-Х на сладком перце для улучше­ния завязываемости плодов и повышения урожайности // Тр. Узб. НИИ овоще-бахчевых культур и картофеля. 1988. Т. 27. С. 123-129.

8. Овчаренко Г. А., Иванова Н. Н., Кудякова Е. Н. Компартментация нитратов в листьях гороха // Физиология растений. 1987. Т. 34. Вып. 5. С. 963.

9. Полевой В. В., Полевой А. В. Эндогенные фитогормоны этиолированных проростков кукурузы // Физиология растений. 1992. Т. 39. Вып. 6. С. 1165-1174.

10. Пономаренко С. П. Регуляторы роста растений. К., 2003. 320 с.

11. Пономаренко С. П., Боровиков Ю. Я., Николаенко Т. К., Боровикова Г. С. Перспективы создания биологически чистых регуляторов роста растений, средств защиты и технологии их применения в производстве сельскохозяйственной продукции // Сб. мат. конф., 1992. К, 1992. 230 с.

12. Пономаренко С. П., Черемха Б. М., Анішин Л. А. та ін. Біостимулятори росту рос­лин нового покоління в технологіях вирощування сільськогосподарських культур.

К., 1997. 63 с.

13. ПругарМ., Пругарова А. Избыточный азот в овощах. М.: Агропромиздат, 1990. 127 с.

14. Чайченко Г. М., Цибенко В. О., Сокур В. Д. Фізіологія людини і тварин К.: Вища

шк., 2003. 463 с.

15. Zakalyk H., Zhuk M., Baranov V. A dynamics of growth and productivity of plants of cucumbers under influence of the Ukrainian growth regulators // Mlodzi naukowcy -praktyce rolniczej: Materialy IY ogolnopolskej mlodziezowej konferencji naukowej, nt. "Nowe tendencje rozwoju rolnictwa i obszarow wieskich". Rzeszow: Universytet Rzeszowski. 22-24 kwiecien 2008. S. 149-152.

INFLUENCE OF ECOLOGICALLY PURE GROWTH REGULATORS EMISTYM C AND AGROSTYMULIN ONTO HARVESTING OF PEPPER SWEET

H. Zakalyk*, D. Verbenets**, V. Baranov***, N. Shuvar****

*Lviv Institut RAMP 29, Mazepy St., Lviv 79005, Ukraine **Danylo Galytskyi National Medical University 69, Pekarska St., Lviv 79010, Ukraine ***Ivan Franko National University of Lviv 4, Hrushevskyi St., Lviv 79005, Ukraine ****Institute of Economy and Tourism of Lviv 8, Mencinskyi St., Lviv 79000, Ukraine

It has been shown that emistym C and agrostymulin makes ovaries and flowers create faster in plants of pepper sweet. In experimental variants is col­lected more harden-stuffs with greater general mass. Them decline of mainte­nance of nitrates is set in harden-stuffs of pepper sweet under influence of inves­tigated growth regulators.

Key words: pepper sweet, ovaries, flowers, productivity, growth regulators -emistym C, agrostymulin.

Стаття надійшла до редколегії 03.09.08 Прийнята до друку 23.09.08

Страницы:
1 


Похожие статьи

Г Закалик - Вплив емістиму с і агростимуліну на врожайність рослин перцю солодкого