В М Серединська, О М Загородна, Р В Федорович - Економічний аналіз - страница 1

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75 


В.М.Серединська, О.М.Загородна, Р.В.Федорович

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ

 

за редакцією професора Р.В.Федоровича

 

 

навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів освіти

 

Видання друге перероблене і доповнене

 

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

 

 

 

 

 

Тернопіль Видавництво Астон 2010ББК 65.053 Е 45

Економічний аналіз. Навчальний посібник / В.М. Серединська, О.М.За городна, Р.В.Федорович. - Тернопіль: Видавництво Астон, 2010.

Видання друге перероблене і доповнене Автори: В.М.Серединська, О.М.Загородна, Р.В.Федорович.

Рецензенти:

Б.І.Валуєв, доктор економічних наук, професор З.В. Гуцайлюк, доктор економічних наук професор В.С. Рудницький. доктор економічних наук, професор

Друге видання даного навчального посібника перероблене та логічно доповнене матеріалом підручника «Теорія економічного аналізу», перше видання якого побачило світ у 2002 році і другим виданням, переробленим і доповненим, що опубліковано в 2006 р. ( Лист № 14/18.2-1145 від 19.07.2001р.)

У посібнику викладено суть і роль економічного аналізу в системі управління, Особливості та сферу застосування його методичного інструментарію, методику аналізу основних показників діяльності господарюючих суб'єктів сфери матеріального виробництва.

Навчальний розрахований на студентів вищих навчальних закладів, а також спеціалістів-аналітиків.

 

 

 

 

 

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра з напряму «Економіка і підприємництво» (Лист № 17/18 Г-1309 від 01.12.2006 р.) ISBN 978-966-308-223-3

© В.М.Серединська, О.М.Загородна,

Р.В.Федорович, 2010 © ТзОВ «Видавництво Астон», верстка 2010ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА........................................................................... 7

Частина I. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ

ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

Розділ 1. Сутність економічного аналізу

і його роль в системі управління виробництвом

1.1.......................................................................................... Економічний аналіз як важлива функція управління     10

1.2........................................................................................... Предмет, завдання та об'єкти економічного аналізу.................................................................................... 12

1.3 Аналітичний процес і його складові........................... 16

Розділ 2. Метод і методика економічного аналізу господарської діяльності підприємства

2.1.Поняття методу економічного аналізу........................ 21

2.2.Використання традиційних методів економічного аналізу         23

Розділ.3. Моделювання господарської діяльності

підприємства та використання економіко-математичних та статистичних методів в економічному аналізі

3.1.Загальна характеристика

економіко-математичних методів...................................... 43

3.2.Поняття моделі і моделювання. Класифікація моделей   46

3.3.Детерміноване і стохастичне моделювання

факторних систем............................................................... 52

3.4 Методи оцінки вартості грошей в часі....................... 55

3.5.Особливості і сфера використання в економічному

аналізі статистичних методів............................................. 61

3.6.Характер господарських ситуацій, які передбачають використання математичного програмування,

теорій ігор та теорій масового обслуговування............... 70

3.7.Математичні методи комплексної рейтингової

оцінки об'єктів аналізу....................................................... 84

3.8.Метод сум в аналізі конкурентоспроможності продукції            89

Розділ 4. Роль і місце евристичних методів у загальній

системі економічного аналізу

4.1.Загальна характеристика евристичних методів......... 97

4.2.Типи аналітичних завдань, що передбачають

застосування методів малоупорядкованого пошуку...... 101

4.3.Зміст, організація і використання індивідуальних
комбінованих методів
....................................................... 104

4.4.Характеристика колективних комбінованих методів      119

4.5.Приклад застосування евристичних методів

5.1.у розв'язку аналітичних завдань............................... 132Інформаційна база економічного аналізу     149

5.2.Фінансова звітність як основна складова

інформаційного забезпечення економічного аналізу.... 157

Частина ІІ.

АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Розділ 6. Аналіз виробництва, реалізації та маркетингової діяльності

6.1.Мета, завдання та інформаційне забезпечення аналізу    164

6.2.Аналіз реалізації продукції......................................... 166

6.3.Маркетинговий аналіз і вивчення попиту

на продукцію підприємства............................................. 172

6.4.Сегментація ринку і обґрунтований вибір сегментів       184

6.5.Аналіз стимулювання збуту продукції...................... 192

6.6.Аналіз виробництва продукції.................................. 203

6.7.Аналіз якості продукції............................................... 211

Розділ 7.Аналіз наявності і використання основних засобів

7.1.Мета, завдання та інформаційне забезпечення аналізу    224

7.2.Аналіз технічного рівня розвитку виробництва..... 225

7.3.Аналіз складу, структури, руху, технічного стану

основних засобів............................................................... 230

7.4.Аналіз узагальнюючих показників ефективності
використання основних засобів
..................................... 238

7.5.Аналіз використання виробничого обладнання..... 241

7.6.Аналіз використання виробничих потужностей.... 247

Розділ 8. Аналіз наявності та використання

матеріальних ресурсів

8.1.Мета, завдання та інформаційне забезпечення аналізу    250

8.2.Аналіз забезпеченості підприємства матеріальними
ресурсами та оцінка ефективності їх використання
..... 252

Розділ 9. Аналіз наявності та використання трудових ресурсів

9.1.Завдання та джерела аналізу...................................... 271

9.2.Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами.
Оцінка руху робочої сили
................................................ 272

9.3.Аналіз використання робочого часу........................ 283

9.4.Аналіз інтенсивності праці........................................ 285

Розділ 10 Аналіз операційних витрат10.1 Економічна сутність класифікація витрат
підприємства....................................................................................

........... 294

10.2.          Мета, завдання та інформаційне

забезпечення аналізу витрат............................................. 305

10.3.      Аналіз узагальнюючих показників операційних
витрат
         30

6

10.4.Аналіз прямих матеріальних витрат...................... 311

10.5.Аналіз прямих витрат на оплату праці................... 316

10.6.Аналіз непрямих витрат............................................ 322

10.7.Аналіз фонду оплати праці................................. 335

Розділ 11. Аналіз фінансових результатів підприємства

11.1.Економічна природа прибутку і його роль

в умовах ринкової економіки.......................................... 346

11.2.Завдання та джерела аналізу................................. 353

11.3.Модель формування фінансових результатів діяльності           354

11.4.Загальна схема аналізу фінансових результатів..... 360

11.5.Аналіз операційного прибутку................................. 363

11.6.Аналіз функціонального зв'язку між витратами,

обсягом продажу і прибутком.......................................... 370

11.7.Аналіз рентабельності................................................ 374

11.8.Аналіз використання чистого прибутку підприємства 380

Розділ 12.Аналіз активів підприємства

12.1.Економічна характеристика активів........................ 390

12.2.Значення, завдання та інформаційне

забезпечення аналізу активів підприємства................... 393

12.3.Загальна оцінка активів підприємства..................... 394

12.4.Аналіз основного капіталу......................................... 400

12.5.Аналіз оборотного капіталу....................................... 408

12.6.Аналіз запасів.............................................................. 416

12.7.Аналіз дебіторської заборгованості.......................... 420

12.8 Факторинг і його використання в управлінні

дебіторською заборгованістю підприємства.................. 428

12.9....................................................................................... Аналіз грошових активів            435

Розділ 13. Аналіз джерел фінансування підприємства

13.1.Економічна характеристика пасиву балансу.......... 440

13.2.Завдання аналізу та джерела інформації.................. 442

13.3.Загальна оцінка джерел фінансування підприємства    443

13.4.Аналіз власного капіталу.......................................... 452

Аналіз позиченого капіталу.............................................. 4613.6. Аналіз кредиторської заборгованості.............................................................................................. 446

Розділ 14. Аналіз фінансової стійкості, платоспроможності та ділової активності підприємства

14.1...................................................................................... Поняття та значення фінансової стійкості та ділової
активності в сучасних умовах господарювання
............ 470

14.2.Система показників фінансової стійкості

та методика їх аналізу...................................................... 472

14.3.Аналіз ліквідності і платоспроможності підприємства 480

14.4.Оцінка показників ділової та ринкової активності        486

Розділ 15. Діагностика та аналіз потенційного

банкрутства суб'єктів господарювання

15.1. Поняття, види та ознаки банкрутства................... 492

15.2           Діючі підходи до застосування діагностичних

методів в аналізі потенційного банкрутства................. 493

15.3.Основні напрямки аналізу потенційного банкрутства  496

15.4.Шляхи оздоровлення суб'єктів господарювання... 509

Розділ 16.Аналіз грошових потоків підприємства.......... 518

16.1. Економічна сутність грошового

потоку підприємства та класифікація його видів......... 518

16.2 Основні напрямки аналізу грошових потоків...... 525

Розділ 17. Аналіз інвестиційної діяльності суб'єктів

господарювання..................................................................... 538

17.1.Поняття і форми інвестиційної діяльності

підприємства. Завдання економічного аналізу.............. 538

17.2.Аналіз формування коштів для фінансування
інвестиційної діяльності
................................................... 544

17.3.Обґрунтування і методи оцінки економічної

ефективності реальних інвестицій.................................. 554

17.4 Аналіз фінансових інвестицій................................. 565

17.4.1 Основні ринкові характеристики об'єктів

фінансового інвестування................................................ 565

17.4.2.Оцінка вартості та дохідності боргових

фінансових інструментів.................................................. 576

17.4.3.Аналіз та оцінка акцій........................................... 592

СПИСОК ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИПЕРЕДМОВА

Ринкові умови господарювання породжують спектр гострих соціально-економічних проблем, вимагаючи нагальної розробки нових і вдосконалення вже існуючих систем, методів, методик, прийомів та інших засобів управління, спрямованих на підвищення його ефективності. Важливе значення при цьому належить економічному аналізу, з допомогою якого формується необхідна інформація для прийняття управлінських рішень. Саме аналітичне обґрунтування управлінських рішень сприяє отриманню суб'єктом господарювання максимально-можливого економічного результату за умови оптимального використання всіх видів ресурсів. Особливо актуальною постає ця проблема в зв'язку з ростом дефіциту сировини, посиленням конкуренції, глобалізацією бізнесу, збільшенням підприємницьких ризиків.

Ринкові умови господарювання зобов'язують економістів, бухгалтерів, аналітиків оволодівати сучасними методами економічного аналізу, адже саме кваліфіковані кадри можуть грамотно оцінити діяльність підприємства і розробити пропозиції необхідні для нормального його функціонування. Іншими словами вони повинні вказати, що треба зробити для зміцнення досягнень і позитивних тенденцій у роботі, а також для усунення недоліків і втрат.

Особливу роль в підготовці креативних, пристосованих до ринкових умов фахівців відіграє цикл економічної літератури нового покоління, що формує підприємницькі здібності, які можуть бути у подальшому адаптовані до конкретної галузі економіки.За умови, коли навчальний процес передбачає збільшення питомої ваги самостійної роботи студентів, підручники повинні перетворитись з допоміжного засобу подання навчального матеріалу, в основний. Сучасний підручник має бути вдало структурованим, містити не тільки докладне, логічне і доступне викладення навчального матеріалу, але й необхідний інструментарій для його засвоєння, самоконтролю знань і перевірки спроможності практичного використання.

Друге видання (доповнене і перероблене) даного навчального посібника логічно доповнене матеріалом підручника «Теорія економічного аналізу» за редакцією професора Р.В. Федоровича рекомендованого Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів, перше видання якого побачило світ у 2002 році і другим виданням, переробленим та доповненим, що опубліковано в 2006 році.

В першій частині навчального посібника викладено суть і роль економі­чного аналізу, простежено еволюцію поглядів на його предмет, методи і за­вдання, подано характеристику аналітичного процесу та його складових, роз­глянуто сучасний методичний інструментарій економічного аналізу. В другій частині роботи представлена методика аналізу показників діяльності підприємств з урахуванням діючої практики господарювання і національних стандартів бухгалтерського обліку.

Об'єднання в рамках однієї книги для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» матеріалів теорії економічного аналізу іметодики його проведення, на наш погляд, дозволило уникнути дублювання, уточнити і узгодити їх зміст, форму подачі матеріалу і послідовність його викладення, краще зрозуміти роль і місце окремих тем. Крім того, навчальний посібник ілюстровано структурно-логічними схемами, таблицями і прикладами, розрахунковими алгоритмами, що полегшує процес засвоєння інформації.

Для перевірки рівня засвоєння поданого матеріалу та аналітичних навичок у посібнику при розкритті кожної теми наводяться контрольні запитання. Ця інформація може бути використана для розробки екзаменаційних білетів і тестів, допоможе студентам успішно засвоїти не тільки програмний матеріал, але й отримати ґрунтовніші знання зі спеціальності, поширити кругозір, підготуватись до подальшої практичної роботи.

Книга призначена для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, може бути корисною економістам - практикам, а також при самостійному вивченні економічного аналізу.

Враховуючи видавничий досвід авторів, зміст видання, позитивні відгуки

рецензентів, хочеться сподіватись, що матеріал даного навчального посібника

послужить основою для подальшого розвитку методології економічного аналізу, а

також дозволить підвищити рівень підготовки спеціалістів у відповідності з

вимогами, які ставить перед ними ринкова система господарювання.

 

Галина Ціх Декан факультету

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75 


Похожие статьи

В М Серединська, О М Загородна, Р В Федорович - Економічний аналіз