В М Шумейко - Вплив державного регулювання на ринок олійно-жирової продукції в україні - страница 1

Страницы:
1  2 

УДК 338.246.025.2

В. М. Шумейко, докторант, ДВНЗ «Київський національний економічний університет

імені Вадима Гетьмана»

ВПЛИВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НА РИНОК ОЛІЙНО-ЖИРОВОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ

Проведено огляд державних регуляторних дій на ринкові процеси, що відбуваються на ринку олійних культур та продуктів їх переробки. По­казану прогресивну та деструктивну роль державного впливу на дія­льність та ефективність олійно-жирового комплексу. Зазначено, що важливою умовою ефективного державного регулювання підгалузі повинно стати повне нівелювання політичного аспекту у прийнятті рішень на державному рівні.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: державне управління, олійно-жировий комплекс, ринок олійно-жирової продукції, продовольча безпека держави.

Вступ. Основними важелями впливу на економіку є механізм ринкової конкуренції та механізм державного регулювання. При­чому вплив державного регулювання, крім ситуації з кризовими явищами, має прямий вплив на законодавчу базу підприємниць­кої діяльності, тобто на правила гри на ринку, і вже через ці пра­вила опосередковано впливає на конкретні підприємства, вико­нуючи роль стимулятора розвитку бізнесу [1, 2]. Таким чином, разом з іншими факторами впливу на бізнесове середовище, роль держави в розвиненій ринковій економіці має велике значення. Особливо важливого значення набуває державне регулювання економічних процесів у зв'язку зі вступом України до СОТ та на­ступного повноправного членства в Європейському Союзі.

Постановка завдання. Метою даної роботи є проведення огляду державних регуляторних дій, виявлення ролі та впливу державного регулювання на ринкові процеси в Україні. Об' єктом цільового спрямування дослідження вибрано ринок олійних культур та продуктів їх переробки, а також переробні підприємства олійно-жирового комплексу України, як най­більш широко представлені різноманітністю господарських зв' язків, значною динамікою і перспективою розвитку в сучас­ній вітчизняній економіці.

Результати досліджень. Виробництво олійних культур і олійно-жирової продукції є одним із пріоритетних і перспектив­них напрямів розвитку аграрного сектору економіки України.

В. М. Шумейко, 2009 93

Розвиток олійного виробництва в Україні має великі перспективи як для забезпечення внутрішніх потреб, так і можливостей розвит­ку експортних поставок за кордон.

Необхідність державного втручання в діяльність олійно-жиро­вого комплексу України проявилася в його кризовий період через масове неконтрольоване вивезення насіння соняшнику за кордон. При валовому зборі насіння соняшнику в обсязі 2,4—2,8 млн т потреби внутрішнього ринку як у олійній сировині, так і в продук­тах її переробки не забезпечувалися [3, 4]. Переробні підприємст­ва, потужності яких дозволяли переробляти весь вирощений врожай насіння соняшнику, простоювали, частина з яких збанк­ротувала. Заборгованість по заробітній платі на окремих підпри­ємствах перевищувала півторарічний період. Питання стабіліза­ції роботи олійно-жирового комплексу було предметом розгляду двох засідань Кабінету Міністрів України у 1998 році. Результа­том цих засідань стали Укази Президента та Закони України. Зок­рема, Законом України «Про ставки вивізного (експортного) ми­та на насіння деяких видів олійних культур» від 10. 09. 1999 року № 1033-XIV встановлено 23 % вивізне (експортне) на насіння де­яких видів олійних культур (насіння льону, соняшнику, рижію). Потім Законом України «Про внесення змін до деяких Законів України» від 21. 06. 2001 року №2555-III знижено ставки вивіз­ного (експортного) мита на насіння деяких видів олійних культур з 23 % до 17 % та заборонено переробку соняшнику за кордоном на давальницьких умовах.

Олійно-жировий комплекс України завдяки дії зазначених За­конів отримав інтенсивний розвиток [5]. Внаслідок дії експорт­ного мита рентабельність виробництва соняшнику в Україні стрімко зросла з 19—22 % (рівень в останні роки, що передували введенню мита) до 88,4 % (у 2002 році) й утримується на такому рівні і нині. Соняшник став найрентабельнішою технічною куль­турою. Починаючи з 1999/2000 МР, змінилася структура вико­ристання насіння соняшнику й у порівнянні з попереднім МР об­сяги його переробки на вітчизняних підприємствах значно збільшилися і, як наслідок, збільшилось виробництво соняшни­кової олії з 432,8 тис. т у 1998/1999 МР до 2029,3 тис. т у 2006/2007 МР, або у 4,7 рази (табл. 1). Експорт насіння соняшни­ку за зазначений період був практично припинений. Співвідно­шення експорту до виробництва насіння соняшнику знизилося з 40,2 % (до введення мита) до 1,8 % (2007/2008 МР), а внутрішнє використання насіння соняшнику зросло відповідно з 1352,5 тис. т до 4098,4 тис. т (табл. 2).

У ході переговорного процесу щодо вступу України до СОТ питання зменшення вивізного (експортного) мита на насіння соня­шнику було врегульовано українською стороною шляхом прий­няття Закону України від 07. 07. 2005 року № 2773-IV «Про вне­сення змін до Закону України «Про ставки вивізного (експорт­ного) мита на насіння деяких видів олійних культур», який на­брав чинності після набуття Україною з 16. 05. 2008 року повно­правного членства у СОТ. Закон передбачає щорічне зменшення діючої 17 % ставки мита на 1 % (до 10 % у кінцевому періоді) піс­ля вступу України до СОТ, а Закон України «Про внесення змін до ст. 2 Закону України «Про ставки вивізного (експортного) ми­та на насіння деяких видів олійних культур» від 31. 06. 2007 року передбачає скасування з моменту вступу до СОТ індикативних цін на .

Таблиця 1

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ВИРОБНИЦТВА ОЛІЙНО-ЖИРОВОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ

(без врахування дрібних олійниць), тис. т

Показники

1998/ 1999 МР

1999/

2000

МР

2000/

2001

МР

2001/

2002

МР

2002/

2003

МР

2003/

2004

МР

2004/

2005

МР

2005/

2006

МР

2006/

2007

МР

2007/

2008

МР (про­гноз)

Олія — всьо­го

460,1

784,1

944,0

809,8

1272,3

1367,9

1182,1

1975,9

2084,7

1860,0

В т. ч. Олія соняшникова

432,8

770,1

914,3

785,3

1257,5

1344,1

1128,2

1929,5

2029,3

1800,0

Олія соняш­никова рафі­нована

73,1

127,3

155,0

168,2

256,8

321,8

420,5

449,0

517,9

500,0

Олія соняш­никова фасо­вана

62,0

108,2

138,8

149,3

184,7

225,8

277,7

307,6

306,5

325,0

Експорт олії соняшнико­вої

206,1

405,3

590,6

427,0

911,2

979,0

624,6

1514,3

1863,9

1064,6

(9 міс. МР)

Експорт олії соняшнико­вої,    млн $ США

123,9

189,0

235,2

248,0

533,8

585,1

427,6

850,8

1190,6

1322,0

(9 міс. МР)

Експортна ціна, $ США/тонну

601,2

466,4

398,3

580,8

585,8

597,7

665,5

561,9

638,8

1241,8

(9 міс.

МР)

Маргаринова продукція

110,9

140,7

184,1

193,6

209,4

286,7

306,9

285,9

300,4

290

Майонез

40,8

60,0

78,8

104,2

110,1

125,4

155,4

169,7

178,1

180,0

Таблиця 2

ВИРОБНИЦТВО ТА ВИКОРИСТАННЯ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР В УКРАЇНІ

Показники

1998/ 1999 МР

1999/

2000

МР

2000/

2001

МР

2001/ 2002 МР

2002/ 2003 МР

2003/ 2004 МР

2004/

2005

МР

2005/ 2006 МР

2006/ 2007 МР

2007/

2008 МР (прогноз)

2008/ 2009 МР (прогноз)

Насіння соняшнику

Валовий збір у заліковій вазі, тис. т

2261

2794

3457

2251

3270

4247

3050,1

4706

5324,3

4173,7

5300,0

Урожайність, ц/га

9,3

10,0

12,2

9,4

12,0

11,2

8,9

12,8

13,6

12,2

13,0

Площі, тис. га

2428

2800

2834

2393

2719

3803

3427

3686

3912

3412

4073

Внутрішнє ви­користання, тис. т

1352,5

2371,6

2416,1

2168

3320

3757

3038,6

4486,2

4988,1

4098,4

5200,0

Експорт, тис. т

908,5

422,4

1040,9

83

330

928

11,5

219,8

336,2

75,3

100,0

Експорт/ Вало­вий збір,%

40,2

15,2

30,1

3,7

10,1

21,9

0,4

21,4

6,3

1,8

1,9

Насіння ріпаку

Валовий збір, тис. т

147,8

131,8

134,6

60,9

57,4

135,3

284,7

605,7

1053,4

2200,0

Урожайність, ц/га

6,6

8,4

12,4

8,7

9,9

12,7

13,7

15,7

13,1

13,7

Площі, тис. га

222,9

156,7

108,5

70,0

58,0

104,3

206,9

386,8

802,7

1600,0

Внутрішнє ви­користання, тис. т

 

121,1

63,2

51,7

40,3

13,8

54,2

97,7

119,0

53,4

300,0


Експорт, тис.т

26,7

68,6

82,9

20,6

43,6

81,1

187,0

486,7

1000,0

1900,0

Експорт/ Вало­вий збір,%

18,1

52,1

61,6

33,8

76,0

59,9

65,7

80,4

94.9

86,4

Соєві боби

Валовий збір, тис. т

35,6

45,4

64,4

73,9

124,7

231,8

295,2

616,0

889,6

721,7

762,2

Урожайність, ц/га

11,4

10,7

10,6

10,1

12,7

12,2

12,2

14,1

12,4

12,4

14,0

Площі, тис. га

31,2

42,3

60,6

73,0

98,2

189,6

242,0

453,1

714,8

582,8

544,4

Внутрішнє ви­користання, тис. т

56,6

72,7

124,6

171,2

259,8

390

472,3

526,7

362,2

Експорт, тис. т

7,8

1,2

0,1

60,6

35,4

226,0

417,3

195,0

400,0

Експорт/ Вало­вий збір,%

12,1

1,6

0,1

26,1

12,0

36,7

46,9

27,0

52,5

У зв' язку із значним подорожчанням олійної сировини у 2007/2008 МР і, відповідно, подорожчанням продуктів харчуван­ня, що виробляються на основі рослинної олії, одною із основних проблем було вирішення на урядовому рівні питань щодо збере­ження економічних взаємовідносин, які склалися на внутрішньо­му ринку між товаровиробниками олійної сировини, виробника­ми олії та споживачами, стабілізації цінової ситуації на внут­рішньому олійно-жировому. Урядові зусилля були направлені в напрямку виробників та продавців олійно-жирової продукції для споживання всередині країни, а також для експорту.

Між Кабінетом Міністрів України та олійно-жировими під­приємствами 24 вересня 2007 року було підписано Меморандум про узгоджені дії, яким передбачалось здійснення спільних дій щодо стабілізації олійного ринку. Меморандумом, зокрема, було передбачено, що Кабінет Міністрів України забезпечуватиме збереження протягом маркетингового року діючого порядку мит­но-тарифного регулювання при експортно-імпортних операціях на даному ринку для недопущення значних цінових коливань. Піс­ля підписання Меморандуму, незважаючи на заходи, які вжива­лись олійно-жировими підприємствами, у торговельній мережі продовжувало спостерігатись значне підвищення цін на олію со­няшникову. При цьому у пресі постійно порушувалися питання про підвищення цін на олію соняшникову та її дефіцит на ринку. Олійно-жирові підприємства звинувачувалися у підвищенні цін на олію соняшникову, а також у незабезпеченні внутрішнього ринку. Від деяких облдержадміністрацій та безпосередньо від населення надходили скарги до Уряду. Це стало причиною ново­го розгляду ситуації на олійно-жировому ринку. Інтенсивно про­водилися наради, засідання, консультації провідних виробників олійно-жирової продукції з Кабінетом Міністрів України, Анти-монопольним комітетом України, Міністерством аграрної полі­тики. В середині листопаду цінову ситуацію на ринку вдалося стабілізувати. Представники виробників зазначили, що з метою стабілізації цінової ситуації на ринку олії та на виконання поло­жень Меморандуму про узгодження дій між Кабінетом Міністрів України та олійно-жировими підприємствами оптово-відпускні ціни на олію були знижені. Заявки торгівлі виконувались в пов­ному обсязі. Впродовж жовтня було відвантажено олії до торго­вельної мережі на 80 % більше, ніж за відповідний період мину­лого року.

Однак, стабільною ситуація тривала недовго і, починаючи з середини січня 2008 року, ситуація на ринку олії ще більше заго­стрилася. Обсяги експорту олії соняшникової збільшувалися і склали 95 % від виробництва. Зростання цін на олію у роздрібній торгівлі у порівнянні з початком 2008 року становило 8,1 %. На­слідком такого загострення ситуації, що загалом віддзеркалюва­ло ринкову ситуацію в країні в цілому, стало волюнтаристичне рішення Кабінету Міністрів України впровадженням Постанови № 189 від 12. 03. 2008 року «Про затвердження обсягів квот на олію соняшникову та насіння соняшнику, експорт яких підлягає ліцензуванню до 1 липня 2008 року, та порядку видачі ліцензій» (із змінами, внесеними Постановою Кабінету Міністрів України від 19. 03. 2008 року № 229). На виконання цієї Постанови в Мін-агрополітики України була створена комісія з питань розгляду заявок на видачу довідок про наявність обсягів олії соняшникової та/або забезпеченості сировиною для її виробництва. За підсум­ками роботи комісії були видані довідки суб' єктам господарської діяльності про наявність олії соняшникової та насіння соняшнику (в перерахунку на олію) для забезпечення виробництва олії со­няшникової, заявленої на експорт, в обсязі 703,56 тис. т, у тому числі залишки саме олії склали 216,9 тис. т, що значно менше експортних можливостей при умові повного забезпечення внут­рішніх потреб.

Асоціація «Укроліяпром», що об' єднує всіх крупних вироб­ників олійно-жирової продукції України і виступає на захист їх інтересів, у своїх листах-зверненнях особливу увагу акцентувала на тому, що олійно-жирова галузь експортноорієнтована. Обме­ження експорту олії призведе до зупинки підприємств та змен­шення обсягів виробництва продукції, зменшення надходжень до бюджету, до вимушеного вивільнення більше 10 тис. працівників та неотримання заробітної плати. Наявні ресурси олії соняшни­кової та розрахункові обсяги її виробництва до кінця маркетин­гового року перевищують потреби внутрішнього ринку у 5 разів, що підтверджує висновок щодо недоцільності застосування кво­тування експорту олії.

Представники асоціації «Укроліяпром», Української зернової асоціації та Аграрної Конфедерації ініціювали зустріч з Президен­том України 14 травня 2008 року. За підсумками зустрічі Прези­дент звернувся з листом до Прем' єр-міністра, де звернув увагу на те, що під загрозою зриву стабільна промислова переробка уро­жаю соняшнику через зупинку 13 заводів олійно-жирової галузі, що за оцінками науковців від запровадження квотування експор­ту вітчизняні сільгоспвиробники вже втратили від 1,1 до $1,4 млрд. З огляду на викладене, Президент запропонував Уряду: про­вести зустріч із сільськогосподарськими товаровиробниками та представниками аграрного бізнесу щодо ситуації в галузі та прий­няти рішення щодо скасування обмежень на експорт зерна та олії; забезпечити діалог з сільськогосподарськими товаровироб­никами та представниками аграрного бізнесу з метою розробки виваженої, узгодженої та ефективної політики регулювання аграр­них ринків у 2008/2009 МР; передбачити зобов'язання виробни­ків та експортерів щодо недопущення в поточному маркетинго­вому році зростання оптових цін на зерно та соняшникову олію, недопущення скорочення обсягів поставки зерна на хлібопекарські та борошномельні підприємства, а також соняшнику та соняшни­кової олії на олійноекстракційні, олійно-жирові заводи та в роз­дрібну мережу.

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

В М Шумейко - Вплив державного регулювання на ринок олійно-жирової продукції в україні

В М Шумейко - Маркетинговий менеджмент експортного потенціалу олійно-жирового комплексу України