О М Біловол - Клінічна імунологія та алергологія - страница 1

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87 

Міністерство охорони здоров'я України Харківський національний медичний університет Міністерство освіти і науки України Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

 

 

О.М. Біловол,П.Г. Кравчун, В.Д. Бабаджан та ін. КЛІНІЧНА ІМУНОЛОГІЯ ТА АЛЕРГОЛОГІЯ

 

 

Навчальний посібник медичних ВНЗ IV рівня акредитації та медичних факультетів університетів

 

 

 

 

 

 

За редакцією члена-кореспондента АМН України, доктора медичних наук, професора О.М. Біловола, доктора медичних наук, професора П.Г. Кравчуна, доктора медичних наук, професора В.Д. Бабаджана, доктора медичних наук, професора Л.В. Кузнецової

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харків «Гриф» 2011УДК 612.017.1+616-056.3(075) ББК 52.54+52.5 К 49

 

Рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України як навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV

рівня акредитації (протокол №4 від 01.10.2010).

 

Автори:

О.М. Біловол, П.Г. Кравчун, В.Д. Бабаджан, Л.В. Кузнецова,

А.Я. Циганенко, В.М. Савченко, Є.Я. Ніколенко, О.І. Залюбовська,

Л.О. Лапшина , О.С. Шевченко, О.М. Шелест, О.Ю. Борзова, М.І. Кожин,

О.В. Ломакіна, О.В. Назар, О.П. Сидоров, Д.В. Ольховський, Ю.А. Байбакова,

О.І. Галімова, Н.Г. Риндіна, Г.Ю. Титова, Н.В. Шумова.

 

 

Рецензенти:

А.М. Гольцев - акад. НАН України, д-р. мед. наук, професор (ДУ «Інститут кріобіології та кріомедицини НАН України»); Е.М. Солошенко - д-р. мед. наук, професор (ДУ «Інститут дерматології та венерології АМН України»); Т.І. Коляда - д-р. мед. наук

(ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова АМН України»).

 

 

Автори висловлюють подяку фірмі LLL STUDYUA (www.studyua.net) за сприяння у виданні книги.

К 49   Клінічна імунологія та алергологія. - Х.: «Гриф», 2011.- 550 с. ISBN 978-966-8820-09-0.

Посібник створений з урахуванням вимог кредитно-модульної системи Болонського процесу згідно з навчальним планом вивчення дисципліни «Клінічна імунологія та алергологія» (модуль 1) підготовки лікарів за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст». У посібнику сформульовані конкретні цілі, які мають бути досягнуті студентами при умові виконання цільових завдань і набуття певних практичних навичок з клінічної імунології та алергології. До кожної теми заняття складений план освоєння навчального матеріалу, алгоритми (протоколи) обстеження, постановки діагнозу, лікування, профілактики захворювань, відповідно до стандартів доказової медицини. Посібник містить клінічні завдання, які складені у формі тестових питань та ситуаційних завдань проблемно-пошукового характеру. Посібник може бути використаний у практичній роботі лікарів клінічних імунологів та алергологів.

 

ISBN 978-966-8820-09-0                                                                      ББК 52.54+52.5

 

© Харківський національний медичний університет, 2011. © Харківський національний університет, 2011. © ВКФ «Гриф», 2011.ЗМІСТ

Передмова...................................................................................................... ................................ 4

Тема 1. Структура і принципи функціонування імунної системи.

Вікова імунологія............................................................................................ .............................. 5

Тема 2. Імунологічні методи досліджень. Імунний статус........ ............................................. 38

Тема 3. Імунне запалення й інфекційні хвороби.

ВІЛ-інфекція: імунопатогенез, імунодіагностика, імунокорекція.............                              71

Тема 4. Основні принципи призначення імунотропної терапії.

Імунопрофілактика. Імунореабілітація....................................................... ............................ 121

Тема 5. Уроджені імунодефіцитні захворювання................................. ................................ 193

Тема 6. Вторинні імунодефіцитні стани....................................................                              238

Тема 7. Основи трансплантаційного імунітету. Імунологія репродукції.                            287

Тема 8. Імунологія пухлин. Автоімунні захворювання.........                                                 319

Тема 9. Загальні питання алергологічної діагностики, алерготерапії т

а алергологічної профілактики....................                                                                              388

Тема 10. Алергічні (неатопічні) захворювання..........................................                             448

Перелік ситуаційних завдань проблемно-пошукового характеру............                             538

Словник імунологічних термінів    540Передмова

Клінічна імунологія є наукою, що швидко розвивається, дає уявлення про механізми імунних реакцій в організмі, ролі імунних і імунопатологічних реакцій в патогенезі як імунозалежних, так і імунонезалежних захворювань. Останні десятиліття ознаменувалися революційними змінами теоретичних і прикладних основ клінічної імунології і пов'язані з вивченням особливостей імунологічної толерантності, протипухлинного нагляду, розробкою теорій хелпер-супресорної й ідіотипічної регуляції, уявленням про цитокіни, антигени гістосумісності й імунні реакції Т-хелперів 1-го і 2-го типу, теорії автоімунітету, імунодефіцитних станів, що створило передумови для розробки нових методів імунотерапії, імунопрофілактики й імунореабілітації, заснованих на спрямованій регуляції імунних реакцій. У зв'язку з цим видання навчального посібника для студентів вищих медичних закладів, створеного згідно з основними тенденціями розвитку клінічної імунології і алергології, є актуальним.

Головна мета посібника - ознайомлення студентів з основами діагностики, лікування і профілактики найбільш поширених хвороб імунної системи та алергологічної патології. Акцент робиться на навичках збору імунологічного та алергологічного анамнезу, проведення фізикального обстеження, диференційної діагностики хвороб імунної системи, ознайомлення студентів з принципами інтерпретації імунограм згідно з клінічними проявами захворювання, а також з методами імунокоригуючої терапії, специфічної імунодіагностики та імунотерапії, надання невідкладної допомоги при гострих алергічних станах.

Навчальний посібник створений згідно з програмою з клінічної імунології та алергології для студентів вищих медичних закладів III-IV рівнів акредитації та медичних факультетів університетів, складеної для спеціальностей «Лікувальна справа» 7.110101, «Педіатрія» 7.110104 та «Медико-профілактична справа» 7.110105 напряму підготовки 1101 «Медицина» (автори програми: д-р. мед. наук, проф. Г.М. Дранік, д-р. мед. наук, проф. В.В. Чоп'як, д-р. мед. наук, проф. В.Є. Казмірчук, д-р. мед. наук, проф. О.С. Прилуцький, к-т. мед. наук, доц. Г.В. Федорук) у відповідності з діючими нормативними документами. Відповідно до програми з клінічної імунології та алергології (90 год./ 3 кредити ЕСТS) учбовий матеріал, викладений у навчальному посібнику, передбачає вивчення основ клінічної імунології та алергології за основними її розділами, такими, як загальна імунологія, імунопатологія (первинні та вторинні імунодефіцити, автоімунні захворювання, трансплантаційна імунологія, імунологія репродукції, онкоімунологія) та алергологія, при цьому наголос робиться на вивченні імунопатогенезу, клініки, імуно- та алергодіагностики, лікуванні та профілактиці імунозалежних захворювань. Теми навчального посібника подані у відповідності з навчальним планом викладання клінічної імунології та алергології (модуль 1) у вищих медичних закладах і на медичних факультетах університетів та з організацією навчального процесу за кредитно-модульною системою Болонського процесу.

Посібник може бути корисним студентам вищих медичних закладів і медичних факультетів університетів, лікарям-інтернам, а також лікарям-терапевтам, клінічним імунологам та алергологам у їх практичній роботі.ТЕМА 1.

СТРУКТУРА І ПРИНЦИПИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІМУННОЇ СИСТЕМИ.

ВІКОВА ІМУНОЛОГІЯ

Актуальність теми. У сучасній медицині імунологія зайняла значуще місце як галузь, що розвивається, проте на неї покладають надії лікарі різних спеціальностей. Актуальність теми полягає в тому, що порушення розвитку, диференціювання імунокомпетентних клітин, їх функціонування, синтезу їх продуктів або регуляції цих процесів ведуть до порушень імунологічних функцій. Ці порушення можуть залишатися безсимптомними або виявляються клінічно, і за тяжкістю клінічні прояви коливаються від м'яких до фатальних. Такі порушення можуть стосуватися основних клітин імунної системи: Т- і В-лімфоцитів, фагоцитів, природних кілерів та їх продуктів: білків системи комплементу, імуноглобулінів, цитокінів.

Значна частина порушень пов'язана з уродженими або набутими дефектами продукції імунокомпетентних клітин або їх функцій. Інші випадки імунодефіцитів пов' язані з малігнизацією імунокомпетентних клітин та їх неконтрольованою проліферацією, надмірним накопиченням їх продуктів. Різноманітними можуть бути клінічні прояви порушень регуляції імунологічних функцій: нерегульованої активації системи комплементу, нерегульованої продукції і рецепції цитокінів.

Імунна система складається з таких органів, як кістковий мозок, тимус, селезінка, лімфатичні вузли, скупчення лімфоїдної тканини. Розрізняють первинні - центральні (кістковий мозок і тимус) і вторинні - периферичні (селезінка, лімфатичні вузли, скупчення лімфоїдної тканини) органи імунної системи. Всі вони взаємозв' язані системою кровообігу, лімфотоку і єдиною системою імунорегуляції.

Загальна мета: Знання основ функціонування природженого та набутого імунітету, центральних і периферичних органів імунної системи, вікових аспектів імунології.

Конкретні цілі:                                               Початковий рівень знань-умінь:

1.     Характеристика центральних і пе- 1. Особливості функціонування риферичних органів імунної системи.       центральних і периферичних органів

2.     Визначення видів імунітету                       імунної   системи   (кістковий мозок,

3.     Фактори природженого імунітету.     тимус, лімфатичні вузли, селезінка).

4.     Характеристика антигенів.                          2. Фактори   уродженого імунітету:

5.     Етапи специфічного імунітету.                 клітинні (моноцитарно-макрофагальна

6.     Структура і функції імуноглобу- система, кілерні та гранулоцитарні
лінів.                                                                       клітини),        гуморальні (система

7.     Особливості головного комплексу    комплементу, цитокіни та ін.).
гістосумісності.                                                      
3. Популяції (Т- і В-лімфоцити) та

8.     Вікові особливості функціонуван- субпопуляції (Т-хелпери 1-го і 2-го
ня імуно-компетентних клітин.                          типу,   Т-  регуляторні,   Т-ЦТЛ) лім-

9.     Імунна система новонародженого і фоцитів.

дитини в різні вікові періоди.                               4. Поняття про уроджений та набутий

10. Специфіка проявів імунних пору- імунітет.

шень у осіб літнього віку.                                      5. Зв'язок між імунною системою та

старінням організму.

6. Основні  імунологічні  зміни, що відбуваються при старінні.Тестові завдання для перевірки початкового рівня знань

1. Природний імунітет представлений:

 

A. Природними бар'єрами.

B.  Слизовими оболонками.

C.  Фагоцитозом.

D. Запаленням.

2. Антитіла є основним елементом захисту:

 

A. Проти внутрішньоклітинних антигенів.

B. Проти екстрацелюлярних мікроорганізмів.

C. Відносно пухлинних антигенів.

3. Зменшення якої ланки клітин спостерігається внаслідок старіння організму?

 

A. Базофілів.

B. В-лімфоцитів.

C. Т-лімфоцитів.

D. Моноцитів.

E.  Еозинофілів.

4. Основними клітинами клітинного імунітету є:

 

A. В-клітини.

B. Макрофаги.

C. Т-клітини.

5. Які клітини не відносяться до антиген-презентуючих клітин?

 

A. Нейтрофіли.

B. Дендритні клітини.

C. Моноцити.

D. Еозинофіли.

6. Макрофаг виконує всі наступні функції, окрім:

 

A. Фагоцитує антиген.

B. Синтезує інтерлейкін-2.

C. Експресує молекули 2-го класу головного комплексу гістосумісності.

D. Презентує пептидні фрагменти антигена іншим клітинам імунної системи.

7. Яка відповідь є помилковою? Виділяють наступні субпопуляції лімфоцитів:

 

A. Т-хелпери.

B. В-клітини.

C. CD-15 Т-ліганд.

D. CD-4 лімфоцити.

8. Які клітини безпосередньо продукують імуноглобуліни класу А?

 

A. Цитотоксичні лімфоцити.

B. CD-4 лімфоцити.

C. Плазматичні клітини пейєрових бляшок.

D. Макрофаги.

 

9. До центральних органів імунної системи людини відносяться:

A. Селезінка.

B. Вилочкова залоза.

C. Лімфатичні вузли.

D. Кістковий мозок.

Мигдалики.10. Антиген - це речовина, що має наступні властивості:

A. Чужорідність.

B. Антигенність.

C. Імуногенність.

D. Специфічність.

E.  Все з перерахованого.

 

Вірні відповіді на питання: 1 - АВСD; 2 - В; 3 - C; 4 - С; 5 - D; 6 - В; 7 - С; 8 - С; 9 - ВД); 10 - Е.

 

 

Джерела учбової інформації

1.    Клінічна імунологія та алергологія: Підручник/[Г.М. Дранік, О.С. Прилуць­кий, Ю.І. Бажора та ін.]; за ред. проф. Г.М. Драніка.- К.: Здоров'я, 2006. - 888 с.

2.    Казмірчук В.Є. Клінічна імунологія і алергологія / В.Є. Казмірчук, Л.В. Ковальчук. - Вінниця: Нова книга, 2006, 504 с.

3.    Андрєйчин М. А. Клінічна імунологія та алергологія: Підручник / Андрєй-чин М.А., Чоп'як В.В., Господарський І.Я. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2005. - 372 с.

4.    Клиническая иммунология и аллергология: Учебное пособие / под ред. А.В. Караулова.- М.: Медицинское информационное агентство, 2002. - 651 с.

5.    Никулин Б. А. Оценка и коррекция иммунного статуса / Никулин Б. А. -М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 376 с.

6.    Бурместер Г.Р. Наглядная иммунология, пер. с англ. / Бурместер Г.Р. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. - 329 с.

7.    Анисимов В.Н. Молекулярные и физиологические механизмы старения / Анисимов В.Н. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2003. - 468 с.

 

Орієнтовна основа дії

 

Клінічна імунологія - це клінічна і лабораторна дисципліна, яка вивчає обстеження, діагностику і лікування хворих з патологічними процесами, що розвиваються в результаті порушення імунних механізмів, а також тими випадками, коли імунологічні маніпуляції є важливою частиною терапії і (або) профілактики (Комюніке експертів ВООЗ, MCIO, МААСІ, 1993).

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87 


Похожие статьи

О М Біловол - Клінічна імунологія та алергологія

О М Біловол - Основи діагностики, лікування і профілактики основних кардіологічних захворювань