Автор неизвестен - Від громадянського суспільства до правової держави - страница 1

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 

Студентське наукове товариство

 

VII МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

 

Від громадянського суспільства -до правової держави

 

 

ЗБІРНИК ТЕЗ

Internet-конференції 27 квітня 2012року, м. Харків

УДК 342.1(063) ББК 67.404я431 В 42

Рекомендовано до оприлюднення на засіданні Вченої ради юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, протокол № 9 від 26 квітня 2012 року

 

В42  ВІД ГРОМАДЯНСЬКОГО  СУСПІЛЬСТВА - ДО  ПРАВОВОЇ  ДЕРЖАВИ: Тези VII Міжнародної наукової Internet-конференції студентів та молодих вчених. - Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012: http://DSpace. univer. kharkov. ua «юридичний факультет»; http://www - jurfak. univer. kharkov.ua «наукове життя//конференції та інші наукові заходи/ZVH Міжнародна конференція молодих вчених та студентів «Від громадянського суспільства - до правової держави». - 581 с.

 

Зважаючи на темпи життя, інформатизацію суспільства і дедалі зростаючу роль інформаційних технологій VII Міжнародна конференція молодих вчених та студентів «Від громадянського суспільства - до правової держави», що ініційована юридичним факультетом Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна відбувається у рамках Internet-заходу. З огляду на важливість заходу, спрямованого на пропаганду освіти та науки серед молоді, а також актуальність заявленої тематики, конференція сприятиме поглибленню досліджень проблем сучасної юридичної науки та становленню сучасного юриста з розвинутим самостійним мисленням, який здатен правильно аналізувати широке коло актуальних питань соціуму. За підсумками Internet-конференції сформовані рекомендації, які будуть направлені до вищих органів державної влади України та Європи.

У конференції взяли участь близько 200 студентів та молодих вчених, серед яких представники України, Російської Федерації, Республіки Білорусь, Польщі та Литви. Усі учасники наукового заходу та інші зацікавлені особи мають змогу безпосередньо спілкуватися з авторами розміщених публікацій за вказаними їх електронними адресами. До збірника увійшли тези студентів та молодих вчених, присвячені проблемам становлення громадянського суспільства і правової держави, які вміщують в себе такі напрямки: 1. Теорія та історія держави і права. Історія політичних і правових вчень. Філософія права. 2. Конституційне право. Міжнародне право. Муніципальне право. 3. Цивільне право та сімейне право. Цивільний процес. 4. Кримінальне право. Кримінально-процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. 5. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. 6. Трудове право та право соціального забезпечення. 7.Екологічне, земельне та аграрне право. 8. Фінансове право. Банківське право. 9. Господарське право та господарський процес. 10. Право інтелектуальної власності. Інформаційне право. 11 Проблеми боротьби зі злочинністю. Національна, регіональна та міжнародна безпека.

 

Редколегія:Т.Є. Кагановська, к.ю.н., доц., Заслужений юрист України (головний редактор); М.В. Даньшин, к.ю.н., доц. (заступник головного редактора); В.М. Трубников, д.ю.н., проф.; М.В. Руденко, д.ю.н., проф., Заслужений юрист України; М.М. Воронов, к.ю.н., доц.; І.В. Венедіктова, к.ю.н., доц.

Адреса редколегії: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Інститут соціології, психології і права, юридичний факультет, майдан Свободи, 6, м. Харків 61022, т. (057) 707-53-81.

Редколегія може не поділяти погляди, викладені у збірнику. Автори опублікованих матеріалів несуть відповідальність за їх зміст. Тези оприлюднюються в авторській редакції.

 

 

УДК 342.1(063) ББК 67.404я431

 

© Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 2012

ОРГКОМІТЕТ

 

Голова оргкомітету - Кагановська Тетяна Євгеніївна, декан юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, завідувач кафедри державно-правових дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент, Заслужений юрист України

Заступник голови оргкомітету - Даньшин Максим Валерійович, заступник декана юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна з наукової роботи, кандидат юридичних наук, доцент

Координатор оргкомітету - Волощенко Ольга Михайлівна, аспірант кафедри цивільно-правових дисциплін юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Помічник - Бронов Іван Олегович, заступник голови Студентського наукового товариства юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Члени оргкомітету:

Венедіктова Ірина Валентинівна, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, кандидат юридичних наук, доцент

Воронов Марк Миколайович, завідувач кафедри конституційного, муніципального і міжнародного права юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, кандидат юридичних наук, доцент

Руденко Миколай Васильович, завідувач кафедри правосуддя юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України

Трубников Василь Михайлович, завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, доктор юридичних наук, професор

Хабарова Тетяна Володимирівна, студентський декан юридичного факультету, студентка III курсу юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

Верхоланцев Артур Віталійович, Голова Студентського наукового товариства юридичного факультету, студент-магістр юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

Григорян Мері Рубенівна, член Студентського наукового товариства юридичного факультету, студентка III курсу юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

Кравченко Олеся Геннадіївна, член Студентського наукового товариства юридичного факультету, студент-магістр юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

Химичук Микита Олександрович, член Студентського наукового товариства юридичного факультету, студент IV курсу юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

Чуприна Юлія Юріївна, член Студентського наукового товариства юридичного факультету, студентка LV курсу юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

ЗМІСТ

ВСТУПНЕ СЛОВО..................................................................................................................... 16

 

Katarzyna Litwin

«Уможливлення або спрощення перебування іноземця на території Польщі 18

всупереч закону в світлі польського кримінального законодавства» ...................................

Miliauskas Paulius

{(Contractual approach to mitigating corporate conflicts of interests among 22

shareholders)) ...............................................................................................................................

Авєтіс'янц О.С. 26

«Право на справедливий судовий розгляд» ..............................................................................

Антохіна О.С. 31 «Шляхи вдосконалення інституту Уповноваженого Верховної Ради України

з прав людини» ............................................................................................................................

Аракелян Г.А., Заставська Л.Ю. 32 «Питання держави і права в роботах Нікколо Макіавелля, Ф. Бекона,

Т. Гоббса, Джона Локка» .........................................................................................................

Архипцев И.Н. 34 «Иностранные   граждане   как   жертвы   преступных посягательств:

особенности виктимологической профилактики» ...............................................................

Архіпова К.С. 41 «Загальна   характеристика    особливостей    злочинів    щодо безпеки

інформації»..................................................................................................................................

Афанасіаді М.В. 46 «Окремі кримінально-правові аспекти відповідальності за легалізацію

(відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом»...........................................................

Аширова А. 49

«Срок и цена как условие заключения договора поставки»...................................................

Барабаш Н.П. 52

«Спеціальні ознаки земель, наданих для користування надрами».........................................

Безродній О.Г. 55 «Народи і нації, що борються за самовизначення, як суб'єкт міжнародного

права» ..........................................................................................................................................

Белькович А.И., Пивоварова Ю.С. 57 «К   вопросу   о   правовом   обеспечении   качества   и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов для жизни и здоровья

человека».....................................................................................................................................

Бистрицька О.В. 60
«Фізіологічний афект та обмежена осудність за кримінальним правом
України» ......................................................................................................................................

Білозьоров Є.В. 62

«Правові   гарантії   прав   і   свобод   людини   та   громадянина якфундаментальна цінність громадянського суспільства» Борисов В.Г. 67 «Проблеми визначення системи центральних органів виконавчої влади

України» ......................................................................................................................................

Буханцов Є.А. 68 «Особливості    правового    регулювання    у    сфері    договорів щодо

розпорядження майновими правами інтелектуальної власності» .......................................

Вареник Д.В., Клочкова Ю.В. 71 «Заочное производство как способ решения проблемы неявки сторон в

судебное заседание»....................................................................................................................

Вартанян Н.Н. 75

«Вимоги, що висуваються до державних службовців»...........................................................

Ващенко І.М. 77

«Інститути громадянського суспільства в сфері правоохорони» .......................................

Верхоланцев А.В. 79 «Правовий статус військовослужбовців, котрі відбувають покарання у виді

тримання в дисциплінарному батальйоні» .............................................................................

Волкова Д.Є. 83 «Внутрішня структура громадських організацій: український досвід та

європейські стандарти» ..........................................................................................................

Волощенко О.М. 86 «Методологічні підходи визначення термінологічної конструкції «Засіб

індивідуалізації товарів та послуг» .........................................................................................

Волько А.І. 90 «Трудова правосуб'єктність власника підприємства, установи, організації

або уповноваженого ним органу» .............................................................................................

Воробйов І.В. 93 «Криміналістична характеристика типових способів корупційних злочинів» Ворсуль В.К. 97

«Захист права дитини на вибір місця проживання»...............................................................

Галус О.О. 99 «До питання про вивчення предмета правового регулювання

конституційного процесуального права».................................................................................

Гасяк Я.В. 102

«Права та інтереси міноритарних акціонерів»......................................................................

Гетманцева Я.В. 105 «Предмет та засоби доказування у справах про визнання патенту на

винахід не дійсним».....................................................................................................................

Гільова П.Г. 111

«Актуальні питання відкликання депутатів місцевих рад» .................................................

Горбачик О.А. 113 «Правова природа договору охорони»

Горецька А.О. 116

«Адміністративний     проступок     як     підстава адміністративної

відповідальності».........................................................................................................................

Горожанкін О.В. 118

«Теоретичні аспекти поділу права на публічне і приватне» .................................................

Грабко А.О., Прийменко О.В. 122

«Відшкодування моральної шкоди» ..........................................................................................

Грабован Д.В. 126 «Проблеми доступу громадян  до публічної інформації та шляхи їх

подолання» ..................................................................................................................................

Гребенюк Ю.М. 129 «Проблемні   аспекти   правового   статусу   потерпілого   як сторони

обвинувачення: історичні засади та сьогодення» ..................................................................

Григорян М.Р. 134 «Відшкодування шкоди, завданої неправомірними діями правоохоронних

органів» .......................................................................................................................................

Гриценко І.В. 135 «Конституційне право громадян  України брати участь в управлінні

державними справами: питання теорії та практики» ........................................................

Гриценко М.В. 138 «Кримінальна відповідальність за порушення виборчих прав громадян

України» ......................................................................................................................................

Гришина Н.В. 140

«Цілі та функції адміністративної відповідальності» .........................................................

Гура І.В. 141

«Конституційне право на правову допомогу: безоплатна сутність»..................................

Даниліна Ю.С. 144

«Співвідношення понять соціальний діалог та соціальне партнерство» ............................

Декарчук Ю.О., Савицька К.В. 146

«Цивільно-правова відповідальність неповнолітніх: актуальні питання»...........................

Деменнікова К.Б. 150

«Вимоги до оформлення електронного документа»...............................................................

Деревянко Н.О. 154 «Формування повноважень Верховного Суду США щодо конституційного

контролю» ..................................................................................................................................

Дерид Т.О. 157

«Іудейське право»........................................................................................................................

Дмитрук М.М. 161

«Кримінальний проступок: до проблеми правової природи».................................................

Друцул Т.І. 165
«Функції як складові адміністративно-правового статусу органів публічної
адміністрації»
............................................................................................................................

Євтушенко О.С. 168

«Олімпія де Гуж і боротьба жінок за свої права у Франції XVII століття» Жогаль Е.М. 170 «Проблемы правового регулирования отношений в области обращения с

отходами потребления в Республике Беларусь»......................................................................

Жура В.О. 173

«Державне управління як вид соціального управління»............................................................

Забенько О.М., Ятченко К.С. 175 «О правовом регулировании генно-инженерной деятельности в Республике

Беларусь»......................................................................................................................................

Заборовський В.В. 179

«Порядок визнання правочинів недійсними».............................................................................

Замана А.В. 182 «Понятие    и    методы    налогового    стимулирования инновационной

деятельности: сравнительно-правовой анализ»......................................................................

Зарова О.І. 185 «Реабілітація,   як   засіб   відновлення   порушених   прав незаконними

процесуальними рішеннями»......................................................................................................

Захарова Ю.О. 189 «Проблеми правового регулювання та застосування ч. 5 ст. 61 Сімейного

кодексу України» ........................................................................................................................

Захарченко О.В. 194

«Доручення слідчого як форма взаємодії слідчого з органом дізнання»...............................

Захарченко С.А. 196 «Подготовка исходных данных для проведения судебно-автотехнической

экспертизы» ...............................................................................................................................

Зозуля О.І. 198 «Сутність   інституту   Уповноваженого  Президента   України  з прав

дитини» ......................................................................................................................................

Зубенко Г.В. 201 «Нормативно-правове    регулювання    участі    Рахункової    палати в

удосконаленні бюджетного законодавства України»...........................................................

Іванчикова О.В. 203 «Співвідношення  консолідації і  кодифікації як  видів систематизації

законодавства»...........................................................................................................................

Ісаєва І.О. 205 «Стабільність як елемент законної сили рішення суду першої інстанції у

цивільному процесі»....................................................................................................................

Калиновський Б.В. 207
«Територіальний устрій та місцеве самоврядування в Україні: сучасний
стан та перспективи розвитку»
..............................................................................................

Каменська Д.В. 211

«Істотні умови договору страхування відповідальності лікаря».........................................

Кареба М.С. 216

«Правовий режим іноземців та осіб без громадянства в Україні».......................................

Карпенко О.І. 218

«Об 'єкти права інтелектуальної власності на географічне зазначення»...........................

Касьянова Є.Е. 221

«Правова характеристика представника роботодавця» ...................................................

Клочко О.А. 226

«Історичні аспекти реформування Європейського поліцейського офісу»............................

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа