В П Лавринчук - Вища математика загальний курс частина 2 математичний аналіз і диференціальні рівняння - страница 69

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281 

x Є [—2; 1]; 4)/(x) = xe-^, x Є R; 5)/(x) = 3x2 6x, x Є [0; 3].

10.Відомо, що функція доходу P(x) = 16x—x2, а функція витрат на виробництво продукції S'(x) = x2 + 1 де x - обсяг виробленої продукції. Підприємство сплачує податок t з одиниці продукції, а тому функція прибутку n(x) = P(x) S(x) tx. Яким повинен бути податок t, щоб сумарний податок T = tx був найбільшим?

11.Сіткою довжиною 120 м треба обгородити, прилеглу до бу­динку, прямокутну ділянку найбільшої площі. Знайти розміри ділян-

 

14ки.

12.Насос подає воду в циліндричний бак, діаметр якого 6 дм. Висота підйому води збільшується на 1 дм за секунду. Знайти швид­кість наповнення бака.

13.Ріст популяції бактерій визначається формулою p(t) = 3000+ 100t2, де t - час у годинах. Знайти швидкість росту цієї популяції у момент часу ti =5 годин і t2 = 10 годин.

14.Знайти точки перегину й інтервали опуклості графіка функ­ції: 1)/(x)  = x5 + 5x — 6; 2)/(x)  = xex; 3)/(x)  =  2x2 + lnx;

4)         /(x) = (x 4)5 + 4x + 4; 5)/(x) = e-x2.

15.  Провести дослідження та побудувати графік функції:
1)/(x) = x3 3x; 2)/(x) = x2 + x; 3)/(x) = (2 + x)e-x; 4)y = ± +4x2;

5)         /(x) = x2 + ^. X

16.       У поживне середовище поміщають популяцію з 1000 бактерій.

100t

Кількість популяції зростає за формулою p(t) = 1000+ ю0 +12 , де t - час, що виражається в годинах. Знайти максимальний розмір цієї популяції.

17.Швидкість росту популяції x визначається формулою y = 0,001x(100 x), де x виражається у днях. При якому розмірі попу­ляції ця швидкість є максимальною?

18.Дріжджі ростуть у цукровому розчині, причому їхня маса збільшується на 3% за кожну годину. Якщо початкова маса скла­дає 1 г, то маса через t годин дорівнюватиме w(t) = 1, 03*. Знайти швидкість зміни w(t) при: 1) t = 1 год.; 2) t = 2 год.; 3) t = 5 год.

19.Реакції організму на два типи ліків як функції t (час вира­жається в годинах) мають відповідно вигляд ri(t) = te-* і r2(t) = t2e-t. У яких з цих ліків вища максимальна реакція? Які з цих ліків повільніші у своєму впливові?

20.Газова суміш складається з окису азоту і кисню. Знайти кон­центрацію кисню, при якій окис азоту, що міститься в суміші, окис­литься з максимальною швидкість. Швидкість реакції виражається формулою v = K(100x2 x3), де x - концентрація окису азоту (в об'ємних відсотках).

21.  Функція споживання деякої країни має вигляд C(x) =
0,
36x3+0, 25x+15, де x (млн. гр. од.) - сукупний національний доход.
Знайти граничну
схильність до споживання й граничну схильність
до збереження, якщо доход становить 64 млн. гр. од.

 

 

 

 

1418

1. Т+з~ !g e- 2- 9 гР-°Д-5 7 ГР-°Д- 3- Po = 5; Еб(«) = 0, 7; £5(9) =

0, 67. 4. p > 2-. 5. 1) 0; 2) 7; 3) 3; 4 )-77; 5) 1; 6) 0; 7) -1; 8) 0; 9)

e-1/2; 10) 1. 6. 1) (x - 4)4 + 11(x - 4)3 + 37(x - 4)2 + 21(x - 4) - 56; 2)

x6 -9x5 + 30x4 -45x3 + 30x2 -9x+1; 3) 1 + ^ + ^ +...+        + o(x2n).

2!    4! (2п)!

7. 1) спадає на (-те; -1) i (0; 1); зростає на (-1; 0) i (1; 00); 2) спа-

(   1\                     (1     \    .               /   п\   (п 5п\

дає на і 0; 2 ь зростає на і 2; 00 1; 3) зростає на ^0; ^ j, і у2; ~6~ ) і

3п     \                 /п п\    (5п 3п\

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281 


Похожие статьи

В П Лавринчук - Вища математика загальний курс частина 2 математичний аналіз і диференціальні рівняння