В П Лавринчук - Вища математика загальний курс частина 2 математичний аналіз і диференціальні рівняння - страница 278

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281 

384 с.

4.Высшая математика для экономистов: Учеб. пособие для вузов / Н.Ш.Кремер, Б.А.Путко, И.М.Тришин, М.Н.Фридман; Под ред. проф. Н.Ш.Кремера. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. - 439 с.

5.Гроссман С., Тернер Дж. Математика для биологов: Пер. с англ. - М.: Высшая школа, 1983. - 383 с.

6.Данко П.Е., Попов А.Г., Кожевникова Т.Я. Высшая матема­тика в упражнениях и задачах, Ч. 1. - М.: Высшая школа, 1980. -320 с., Ч. 2. - М.: Высшая школа, 1980. - 365 с.

7.Красс М.С. Математика для экономических специальностей: Учебник. - М.: ИНФРА-М, 1998. - 464 с.

8.Кудрявцев В.А., Демидович Б.П. Краткий курс высшей мате­матики. - М.: Наука, 1989. - 656 с.

9.Кулітч Г.Л., Максименко Л.О., Плахотник В.В., Призва Г.Й. Вища математика: основні означення, приклади і задачі: Навчальний посібник. - К.: Либідь, 1992. - 228 с.

 

10.Краснов М.Л., Киселев А.И., Макаренко Г.И. Сборник задач по обыкновенным дифференциальным уравнениям: Учеб. пособие для втузов. - М.: Высш. шк., 1978. - 287 с.

11.Лавренчук В.П., Готинчан ТТ., Дронь В.С., Кондур О.С. Математика для економістів: теорія та застосування. Підручник. -

К.: Кондор, 2007. - 596 с.

12.Лавренчук В.П., Готинчан ТТ., Дронь В.С., Кондур О.С. Вища математика. Курс лекцій у трьох частинах. Частина 1. Ліній­на алгебра, аналітична геометрія, математичний аналіз: Навчальний посібник. - Чернівці: Рута, 2007. - 440 с.

13.Шипачев В.С. Высшая математика: Учебник для немат. спец. вузов. - М.: Высшая школа, 1985. - 471 с.

14.Шнейдер В.Е. и др. Краткий курс высшей математики (в двух томах). Т. 1. - М.: Высшая школа, 1978. - 384 с., Т.2. - М.: Высшая школа, 1978. - 328 с.

 

 

 

 

54Предметний покажчикАбсолютна збіжність числового

ряду 388

Адитивність подвійного інтегра­ла 262

Алгебраїчний многочлен 23 Аналітичний    спосіб задання функції 8 Аргумент функції 6 Асимптота графіка функції 124

Вектор набла 358 Вертикальна асимптота графіка функції 124 Верхній об'єм тіла 198 Верхня межа інтегрування 170

-   площа фігури 190

-   сторона поверхні 344 Взаємнообернені функції 16 Визначений інтеграл від функції

170

-   - із змінною верхньою межею

176

Визначник Вронського 502 Виключення параметру 97 Вихор вектора 357 Від'ємний напрямок обходу кон­тура на поверхні 346

-   обхід контура 308 Відносна похідна 108 Відображення множин 6 Власний інтеграл 184 Внутрішня сторона поверхні 344

-   точка поверхні 327

Гармонічний ряд 379 Геометричний ряд 376 Глобальний максимум (мінімум) функції 121

Горизонтальна   асимптота гра­фіка функції 125 Градієнт функції 226 Границя послідовності 32

-   функції  26, 218 Граничне положення січної 74 Граничний виторг 108 Граничні витрати виробництва

107

Графік функції 7 Графічний спосіб задання функ­ції 8, 10

Густина тіла в точці 282

Двостороння поверхня 345 Дивергенція   векторного поля

366

Диференціал другого (третього) порядку функції  96, 234

-   функції в точці   80, 229 Диференціальне рівняння 458

 

-      Бернуллі 470

 

-     в повних диференціалах 472
---
з відокремлюваними змінни-
ми 462

-      з частинними похідними 458

-      першого порядку 460 Диференційовність    функції у

точці 78, 229

Додатний напрям обходу конту­ра на поверхні 346

-  обхід контура 308 Довжина лінії  194, 298 Достатні     умови екстремуму

функції 118, 244

Достатня умова зростання (спа­дання) функції 117 Дотична до графіка функції 74

-  площина до поверхні 329 Дробово-раціональна функція

24, 59

Друга важлива границя 50

-    ознака порівняння числових рядів 382

похідна функції 9354Еквівалентні нескінченно малі функції 38

Економічний зміст похідної 76 Експонента 51 Екстремум функції 117 Еластичний попит 110 Еластичність функції 109 Елементарні функції 18

Загальний інтеграл диферен­ціального рівняння  461, 497

-  криволінійний інтеграл другого

роду 308

-    розв'язок диференціального рівняння  461, 496

-  - - - у параметричній формі

497

-  член числового ряду 375 Задача Коші для диференціаль­ного рівняння  461, 496 Залежна змінна величина 6 Замкнена поверхня 327 Збіжна послідовність 32 Збіжний    невласний інтеграл

184, 187

-  числовий ряд 375 Звичайне   диференціальне рів­няння 458

Змінна величина 5 Знакозмінні ряди 386 Зовнішня сторона поверхні 344

Інтегральна крива (лінія) 459

-  сума криволінійного інтеграла першого роду 299

-  - поверхневого інтеграла пер­шого роду 336

-  - функції  181, 261, 283 Інтегровна комбінація 521

-  функція  261, 284 Інтегрувальний множник 475 Інтервал збіжності степеневого

ряду 403

Інтерполяційна поправка 9 Ірраціональна функція 24

Квадратична ірраціональність

161

Квадровна поверхня 331

-  фігура 190

Коефіцієнти   степеневого ряду

402

-  тригонометричного ряду 421

-  Фур'є 422

Композиція функцій 17 Координатні  лінії на поверхні

290, 329

Кратна точка на лінії 298 Край поверхні 326 Криволінійна трапеція 182 Криволінійний інтеграл другого

роду 307

-    першого роду 299

-  сектор 193

-  циліндр 259

Критичні  точки  функції 118,

244

Кубовне тіло 198 Кусково-гладка поверхня 332 -диференційовна функція 424 -неперервна функція 65

Латентний період 67

Ліва похідна функції в точці 77

Ліве граничне значення функції

30

Лінійна функція 23
Лінійне диференціальне рівнян-
ня другого порядку 501
---- першого порядку 468

-    неоднорідне диференціальне
рівняння другого порядку 501
     першого порядку 468

-  однорідне диференціальне рів­няння другого порядку 501

------ першого порядку 468

Лінійність подвійного інтеграла

262

Лінійно залежні розв'язки 502

незалежні розв'язки 502 Лінія рівня 2543Логістичний ріст 480 Локальна формула Тейлора 135 Локальний   екстремум функції

243

Логарифмічна похідна функції

90

-   функція 20

Маса тіла 292 Межа поверхні 326 Межева точка поверхні 327 Метод варіації довільної сталої

468, 532

-   Ейлера інтегрування системи диференціальних рівнянь 528

-   заміни змінної 150

-   інтерполяції 9

-   Лагранжа 532

-   найменших квадратів 252

-     невизначених коефіцієнтів

157, 508, 534

-  підстановок 150

Миттєва швидкість руху точки

76

Множина  значень  функції 6,

213, 216

Множники Лагранжа 248 Мішані частинні похідні другого порядку 228 Момент інерції 278

-  - тіла 293 Монотонна функція 14

Найбільше (найменше) значення функції 121

Найпростіші елементарні функ­ції 18

Натуральний логарифм 51 Невизначений інтеграл функції

145

Невласний інтеграл функції 184 Незалежна змінна 6 Незалежність криволінійного ін­теграла від шляху інтегрування

319, 358

Нееластичний попит 110 Нейтральний попит 110 Необхідна    умова екстремуму

118, 243

Необхідні умови збіжності ряду

378

Неособлива точка поверхні 328 Непарна функція 13 Неперервність елементарних функцій 61

-     найпростіших елементарних функцій 59

 

-  раціональних функцій 58

-  функції в точці   56, 57, 221
   справа (зліва) 56

-      на множині  57, 222 Неповні ряди Фур'є 424 Неправильна раціональна функ­ція 156

Нескінченна похідна функції у точці 73

Нескінченно велика послідов­ність 35

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281 


Похожие статьи

В П Лавринчук - Вища математика загальний курс частина 2 математичний аналіз і диференціальні рівняння