В П Лавринчук - Вища математика загальний курс частина 2 математичний аналіз і диференціальні рівняння - страница 149

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281 

6. Обчислити масу m прямого круглого циліндра Q з висотою h і радіусом основи R, якщо густина р в довільній його точці дорівнює відстані r від цієї точки до осі циліндра, тобто p(x, у, z) = r.

 

Відповіді

 

1.1) Й2;2) 8;3) 5й;4) 2e(e і) ;5) 3;6) т ;7) k;8) їїо ;

 

 

4.   h . 5. (І:2:2.). 6.     3, .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

297Розділ 11 Криволінійні інтеграли

 

§1. Криволінійні інтеграли першого роду

1.1. Означення криволінійного інтеграла першо­го роду. Нехай крива (лінія) L задана на площині Oxy пара­метричними рівняннями

 

x = <p(t),   у = ф(і),   t є [а; в], (1)

тобто складається з усіх точок (x; у), координати x i у яких задовольняють рівняння (1). Вважатимемо, що функції р і ф є неперервними на відрізку [а;в]. Нагадаємо, що крива L називається простою незамкненою кривою, якщо різ­ним значенням параметра t є [а; в] відповідають різні точки M(p(t); ф(^) є L. Якщо ж деякій точці Mo(xo; уо) є L відпові­дають різні значення параметра ti і t2, ti = t2, {ti,t2} с [а; в], тобто xo = p(ti) = p(t2) і уо = ф(^) = ф^2), то вона називаєть­ся кратною. Проста незамкнена крива не має жодної кратної точки. Якщо початок кривої L - точка А(р(а); ф(а)) збігається з її кінцем - точкою В(р(в); ф(в)), а інші точки не є кратни­ми, то L називається простою замкненою кривою. Проста крива L називається спрямлюваною, якщо існує скінченна границя довжин ламаних, які вписані в криву, за умови, що довжини всіх ланок ламаних прямують до нуля. Ця границя називається довжиною кривої (лінії) L.

Аналогічні означення правильні й для просторової кривої L, яка задана параметрично рівняннями

 

x = p(t),   у = ф^),   z = x(t),   t є [а;в], (2)

в координатному просторі Oxyz.

Нехай L - проста спрямлювана і незамкнена крива, що за­дана рівняннями (1), а f (^,у) - функція, яка визначена на цій кривій. Розіб'ємо відрізок [а; в] довільним чином на n ча­стин точками а = to < ti < ... < tn = в. При цьому лінія L розіб'ється так само на n частин точками Mo(p(to);ф)),

 

29Mi(p(ti); ф(tl)), ..., Mn(p(tn); ф(tn)). Позначимо через alk до­вжину дуги Mk-iMk. Далі виберемо на кожній елементарній

дузі Mk-iMk довільну точку Nk(£kк) і складемо інтеграль­ну суму

(6 к )Alk.

а =

 

Якщо існує скінченна границя інтегральної суми а при Al =    max   Alk 0, яка не залежить від розбиття лінії

ke{i,...,n}

L на частини і від вибору точки Nk на елементарній частині

Mk-iMk, k Є {1,... ,n}, то її називають криволінійним інтє-гралом першого роду від функції f по кривій L і позначають

символом У f (x^)dl.

L

Отже,

/

n f (x,v)dl = zJjmo^ f (ik,Vk )alk. (3)

L                        " k=i

Якщо крива L незамкнена, а точки А і В її кінці, то криволінійний інтеграл першого роду позначається символом

У f (x,y)dl.

AB

У випадку, коли лінія L є простою, спрямлюваною і замкне­ною, тобто А = В, то криволінійний інтеграл першого роду по цій кривій визначають як суму криволінійних інтегралів по незамкнених лініях AC і CB

j f(x,v)dl = j f(x,v)dl + j f(x,v)dl,

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281 


Похожие статьи

В П Лавринчук - Вища математика загальний курс частина 2 математичний аналіз і диференціальні рівняння