В П Лавринчук - Вища математика загальний курс частина 2 математичний аналіз і диференціальні рівняння - страница 13

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281 

Послідовність {yn,n Є N} називається нескінченно вели­кою, якщо для довільного додатного числа E існує номер no такий, що при n > no виконується нерівність \yn\ > E. Для нескінченно великої послідовності використовують позначення lim yn = то.

n—oo

Доводиться, що коли {yn,n Є N} - нескінченно велика по­слідовність, то {an,n Є N} = \ ,n Є N \ - нескінченно

yn

мала послідовність і, навпаки, якщо {an, n Є N} - нескін­ченно мала послідовність і an = 0, n Є N, то послідовність

{yn, n Є N} = { ,n Є N \ - нескінченно велика.

an

2.4. Нескінченно малі та нескінченно великі функції. Розглядатимемо функції, які визначені на деякому проміжку X і точку a, що можливо, і не належить проміжку X, але будь-який її окіл містить точки даної множини.

Функція a називається нескінченно малою при x a, якщо її границя дорівнює нулю, тобто

lim a(x) = 0.

x—a

Знаючи означення границі функції при x a, можна дати розгорнуте означення нескінченно малої функції.

Функція a називається нескінченно малою при x a, якщо для довільного є > 0 існує 5 > 0 таке, що для будь-якого

o

x Є U(a; 5) П X правильна нерівність

a(x) < є.

Якщо lim f (x) = b, b Є R, то функція a(x) = f (x) b є

x— a

нескінченно малою при x a, що випливає з означення гра­ниці функції.

 

35Звідси отримуємо, що в околі U(а; 5) функцію / можна по­дати у вигляді

o

/(x) = b + a(x),x є U(а; 5) Г X,

де lim a(x) = 0.

x—a

Функція / називається нескінченно великою при x а,

якщо lim /(x) = оо, що рівносильне такому:

x—a

VE> 0 35 > 0 Vx є UU(а; 5) Г X : \/(x)\ > E.

3

Наприклад, функції y = sin x при x — 0 і y =        при

2x 5 3

x — о є нескінченно малими, бо lim sinx = 0 і lim ------  =

x—0                 x—oo 2x 5

0; функція y = tg x при x —> ^ 0 і y = v5x 8 при

x — о є нескінченно великими, оскільки    lim   tgx = о,

x—п

lim  \j5x — 8 = о.

x—+oo

Між нескінченно малими і нескінченно великими функція­ми існує певний зв'язок, який можна сформулювати так: якщо

/(x) о при x а, то      ) — 0 при x а; якщо a(x) — 0

/(x)

1                                                         , . ,

при x а, то ——— о при x а за умови, що a(x) = 0 для a(x)

x = а.

Зауваження 3. Можна переконатися, що необмежена функція не є, взагалі кажучи, нескінченно великою. Напри­клад, функція /(x) = — sin— є необмеженою в довільному

xx

околі точки x = 0, але вона не є нескінченно великою при x0, оскільки функція весь час коливається, переходячи від додатних до від'ємних значень і навпаки. Очевидно, що нескін­ченно велика функція є необмеженою при x а.

Вивчимо основні властивості нескінченно малих та нескін­ченно великих функцій.

Властивість 1. Сума довільного скінченого числа нескін­ченно малих при x а функцій є нескінченно малою при x а функцією.

 

36<            Доведемо властивість для випадку двох функцій а і (3. Згідно з означенням маємо, що Ує > 0 35\ > 0 Ух Є

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281 


Похожие статьи

В П Лавринчук - Вища математика загальний курс частина 2 математичний аналіз і диференціальні рівняння