В П Лавринчук - Вища математика загальний курс частина 2 математичний аналіз і диференціальні рівняння - страница 120

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281 

f'(x) = F, (x:ff (xR. (8)

 

< Доведемо лише формулу (8). Нехай y = f (x) - розв'язок рівняння F(x, y) = 0. Тоді правильна рівність F(x, y(x)) = 0,

 

24(х; у) Є П. Оскільки похідна функції, яка дорівнює нулю, також

dF (х,у(х)) 0

дорівнює нулю, то повна похідна-----------   = 0, тобто

dx

dF    dF dy

       1            = 0,

dx     dy dx '

звідки

,          dF (x,f (x))

dy = _       dx *

dx       dF(xf (x))

dy

Приклад 4. Знайти похідну неявної функції у, яка визначена рівнянням х2 2х + 3у2 + ху 1 = 0, i обчислити її значення в точці Mo(2; 1).

А Введемо позначення F(х, у) = х2 + 2х + 3у2 + ху 1 = 0. Тоді
dF                      dF ^

-— = 2х 2 + у, -—- = 6у + х. Отже, згідно з формулою (8)

 

^ = _ jt =    2х 2 + у
dt             6у + х

ду

Зокрема, в точці Mo(2; —1)

dy(2; —1) =   2 2 2 1 = 1 ~db      =     6( —1) + 2  =4' *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24§6. Екстремум функції багатьох змінних

 

 

6.1. Необхідні та достатні умови існування екс­тремуму. Поняття максимуму й мінімуму для функції ба­гатьох змінних водяться аналогічно, як i для функції однієї змінної. Розглянемо ці поняття для випадку функції двох змін­них.

Нехай функція двох змінних z = f (x, y) задана в деякій області П С R2.

Функція двох змінних z = f (x,y) має в точці (xo; yo) Є П максимум (мінімум), якщо існує такий окіл U(xo; yo) С п цієї точки, що для всіх точок (x; y) з даного околу виконується нерівність f (x,y) < f (xo,yo) (f (x,y) > f (xo,yo)).

Точка (xo;yo), у якій функція f має максимум (мінімум), називається точкою максимуму (мінімуму).

Згідно з означенням локального екстремуму (максиму­му або мінімуму) повний приріст функції Az = f (x, y) f (xo,yo) задовольняє в околі точки (xo; yo) одну з умов:

Az < 0, якщо (xo; yo) - точка локального максимуму;

Az > 0, якщо (xo; yo) - точка локального мінімуму.

Теорема 1 (необхідні умови екстремуму). Якщо функ­ція f (x,y) має частинні похідні першого порядку в точці ло-

(       )        df(xo,yo)     0  df(xo,yo)

кального екстремуму (xo; yo), то------ - = 0,----------- =

dx                     d y

0.

< Частинна похідна функції z = f (x, y) по x в точці (xo; yo)

є похідною функції однієї змінної p(x) = f (x, yo) в точці x = xo.

Оскільки в цій точці функція р має екстремум, то ip'(xo) =

0 n                            /(   )     df(xo,yo)                     df(xo,yo) 0

0. Очевидно, що p'(xo) =----------- , а тому------------   = 0.

dx dx

л                                          df(xo,yo)    0 .
Аналогічно можна довести, що --------- - =0.

dy

Отже, перетворення в нуль у точці (xo; yo) частинних похід­них першого порядку функції z = f (x,y), якщо вони існують, є необхідними умовами існування в точці (xo; yo) екстремуму цієї функції.Зауважимо, що функція може мати екстремум також в тих

точках, де вона визначена, але принаймні одна з частиннипохідних не існує.

Т                           .         ... df . df

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281 


Похожие статьи

В П Лавринчук - Вища математика загальний курс частина 2 математичний аналіз і диференціальні рівняння