В Г Клименко - Загальна гідрологія - страница 1

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна Кафедра фізичної географії та картографії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В. Г. Клименко

 

 

ЗАГАЛЬНА ГІДРОЛОГІЯ

 

 

Навчальний посібник для студентів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УДК 551:49 ББК Д 22

К 49

 

 

Затверджено на засіданні Вченої ради геолого-географічного факульте­ту Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна (протокол №8 від 18 квітня 2008 р.)

 

Рецензенти: начальник Харківського центру гідрометеорології В.Д.Андрієнко, доцент Харківського національного педагогічного університе­ту ім. Г. С. Сковороди С. В. Некос

 

 

Клименко В .Г. Загальна гідрологія: Навчальний посібник для студентів. - Харків, ХНУ, 2008. - 144 c.

 

 

У навчальному посібнику подані основи гідрології - науки, що вивчає природні води Землі і закономірності процесів у них, які протікають у взаємо­дії з атмосферою, літосферою, біосферою і під впливом господарської діяльно­сті. Розглянуті основні фізичні та хімічні властивості природних вод, фізичні закономірності гідрологічних процесів, кругообіг води на Землі. Описані особ­ливості гідрологічних процесів у водних об'єктах різних типів - річках, озерах, водосховищах, болотах, океанах і морях, льодовиках і підземних водах. Наве­дені дані про водні ресурси земної кулі, України.

Навчальний посібник рекомендується для студентів-географів, екологів, гідрогеологів усіх форм навчання.

 

 

УДК 551:49 К 49

 

 

 

 

 

© Харківський національний університет

імені В. Н. Каразіна, 2008 © Клименко В. Г., 2008Зміст

 

стор.

МОДУЛЬ 1. ВСТУП. ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ВОДИ.

ГІДРОЛОГІЯ РІЧОК .............................................................................  6-70

ВСТУП..................................................................................................................... 6

Блок 1. ГІДРОЛОГІЯ ЯК НАУКА. ЇЇ МІСЦЕ У ВИВЧЕННІ
ГЕОГРАФІЧНОЇ ОБОЛОНКИ
............................................................................     7 -17

1.1.    Предмет вивчення гідрології, її поділ на розділи та

значення........................................................................................ 7-9

1.2.    Водні об'єкти та їхній гідрологічний режим.................................. 10

1.3.    Методи гідрологічних досліджень.................................................. 10-11

1.4.    Фізичні основи гідрологічних процесів......................................... 11-12

1. 5 .Розвиток гідрології........................................................................... 13-16

Блок 2. РОЗПОДІЛ ВОДИ НА ЗЕМНІЙ КУЛІ. КРУГООБІГ

ВОДИ......................................................................................................................... 18-26

2.1.    Розподіл води на земній кулі.................................................... 18-19

2.2.    Водні ресурси України.............................................................. 19-20

2.3.    Зміна кількості води на земній кулі.......................................... 20-21

2.4.    Кругообіг води в природі.......................................................... 21-25

Блок 3. ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ВОДИ......................................... 23-37

3.1.. Хімічний склад води.................................................................. 26-29

3.1.1.     Чинники формування складу вод..................................... 29-31

3.1.2.     Класифікація природних вод............................................. 31-33

3.2.  Фізичні властивості води.......................................................... 33-36

Блок 4. ГІДРОЛОГІЯ РІЧОК............................................................................... 37-70

4.1.    Основні елементи річкових систем......... 39

4.2.    Типи річок.................................................................................. 39-40

4.3.    Морфологія й морфометрія річки та її басейну ..............  40-47

 

4.3.1.     Водозбір і басейн річки .......  40-41

4.3.2.     Морфометричні характеристики басейну............ 41-42

4.3.3.     Фізико-географічні й геологічні характеристики
басейну річки .....  42

4.3.4.     Річка і річкова мережа ........  42-43

4.3.5.     Річкова долина й русло річки .........  43-45

4.3.6.     Поздовжній профіль річки ........  45-46

4.4.  Живлення річок............................................................................ 46-48

4. 5. Водний баланс басейну річки...................................................... 48-49

4.6. Водний режим річок..................................................................... 49-56

4.6.1.     Види коливання водності річок......................................... 49-50

4.6.2.     Фази водного режиму .......  51

4.6.3.     Розчленування гідрографа за видами живлення.. 51-52

4.7.     4.6.4...................................... Класифікація річок за водним режимом      53-56Рівне вий режим річок ................................  56-57

4.8.     Річковий стік....................................................................................... 57-58

 

4.8.1.      Складові річкового стоку....................................................... 57

4.8.2.      Основні характеристики стоку .......  57-58

 

4.9.     Рух води в річках............................................................................... 58-60

4.10.     Річкові наноси................................................................................. 60-62

4.11.     Селі.................................................................................................... 62-63

4.12.     Руслові процеси.............................................................................     63 -64

4.13.     Термічний режим річок.................................................................. 65-66

4.14.     Льодовий режим річок................................................................... 66-67

4.15.     Гідрохімічний режим річок.......................................................... 67-68

4.16. Гідробіологічні особливості річок                                                    68-69

МОДУЛЬ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ВОДОЙМ (ОЗЕР, ВОДОСХОВИЩ ТА ОСОБЛИВИХ ВОДНИХ ОБ'ЄКТІВ (підземних

ВОД, ЛЬОДОВИКІВ) ........................................................................................................ 70-127

Блок 5. ГІДРОЛОГІЯ ОЗЕР................................................................................... 70-87

5.1.    Типи озер..................................................................................... 72-74

5.2.    Морфологія і морфометрія озер................................................... 74-76

5.3.    Водний баланс озер..................................................................... 76

5.4.    Коливання рівня води в озерах ........  77

 

5.5.    Рух озерної води............................................................................ 77-79

5.6.    Термічний режим озер................................................................... 79-82

5.7.    Льодовий режим озер.................................................................... 82-83

 

5.8.    Хімічний склад озерних вод......................................................        83-84

5.9.    Гідробіологічні характеристики озера.....................................         84-85

5.10.     Оптичні явища в озері...............................................................            85

5.11.     Донні відкладення озерної улоговини.....................................       85-86

5.12.     Водні маси озер.........................................................................        86-87

Блок 6. ГІДРОЛОГІЯ ВОДОСХОВИЩ............................................................. ....... 88-93

6.1.  Типи водосховищ....................................................................            88-90

6.2.  Основні характеристики водосховища..................................... ........... 90

 

6.3.    Водний режим водосховищ......................................................... 90-91

6.4.    Термічний і льодовий режим водосховищ................................. 91

6.5.    Гідрохімічний і гідробіологічний режим водосховищ .91-92

6.6.    Замулення водосховищ і переформування їх берегів 92

6.7.  Водні маси водосховищ............................................................. 92

6.8.  Вплив маси водосховищ на річковий стік

і природне середовище                                                               92-93

Блок 7. ГІДОЛОГІЯ БОЛІТ.................................................................................... 94-100

7.1.    Типи боліт...................................................................................... 95

7.2.    Морфологія та гідрографія боліт.................................................. 96

7.3.    Водний баланс боліт..................................................................... 97

7.4.    Рух води в болотах.......................................................................... 97-98

7.5.    Термічний режим боліт.................................................................. 98

Вплив боліт на стік річок. Практичне значення боліті їх вивчення 98-99

Блок 8. ГІДРОЛОГІЯ ЛЬОДОВИКІВ............................................................... 100-111

8.1.    Походження льодовиків та їх поширення на

земній кулі льодовиків                                                               100-102

8.2.    Типи льодовиків......................................................................... 102-103

8.3.    Утворення льодовиків та їх будова.......... 103-105

8.4.    Живлення та абляція льодовиків............................................. 105-106

8.5.    Баланс льоду і води в льодовику............................................. 106-107

8.6.    Режим та рух льодовиків......................................................... 107-108

8.7.    Робота льодовиків.....................................................................      109-110

8.7. Поширення та значення льодовиків.......................................... 110

Блок 9. ГІДРОЛОГІЯ ПІДЗЕМНИХ ВОД....................................................... .. 111-127

9.1.    Теорії походження підземних вод............................................ 111-112

9.2.    Фізичні властивості порід......................................................... 112-113

9.3.    Види води в порах ґрунту......................................................... 113-115

9.4.    Водні властивості ґрунтів......................................................... 115-117

9.5.    Класифікація підземних вод..................................................... 117-118

9.6.    Рух підземних вод..................................................................... 118

9.7.    Умови залягання підземних вод.............................................. 118-122

9.8.    Водний баланс і режим підземних вод................................. 122-124

9.9 .Роль підземних вод у фізико-географічних процесах 124-125
9.11.
Розповсюдження підземних вод............................................... 125-126

МОДУЛЬ 3. ГІДРОЛОГІЯ ОКЕАНІВ І МОРІВ............................................. 127-161

Блок 10. ГІДРОЛОГІЯ ОКЕАНІВ І МОРІВ...................................................... 127

10.1.    Основні особливості будови земної кори під морями

і океанами.................................................................................      129-131

10.2.    Рельєф дна океанів..................................................................... 131-133

10.3.    Донні відкладення в океанах і морях...................................... 134-135

10.4.    Хімічний склад вод Світового океану..................................... 135-138

10.5.    Солоність вод Світового океану.............................................. 138-139

10.6.    Водний баланс Світового океану............................................ 139-140

10.7.    Густина і тиск морської води.................................................... 140

10.8.    Термічний режим океанів і морів............................................. 140-143

10.9.    Лід в океанах і морях................................................................. 143-146

10.10.     Водні маси океану................................................................ 146-148

10.11.     Оптичні та акустичні властивості морської води... 148-149

10.12.     Рівень океанів і морів............................................................. 149

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 


Похожие статьи

В Г Клименко - Загальна гідрологія

В Г Клименко - Формування v студентів знань і вмінь про хімічний склад та оцінку якості поверхневих вод